Plangere asupra rezolutiei de neancepere a urmaririi penale.

Sentinţă penală din 13.10.2009


Dosar nr.Cod operator 2444

Art.2781 C.p.p.

R O M Â N I A

JUDEC?TORIA TÂRGU JIU

TÂRGU JIU

SENTIN PENAL? Nr.

?edin?a public? de la 13 Octombrie 2009

Completul compus din:

PRE?EDINTE -

Grefier

?

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror din cadrul Parchetului de pe lâng? Judec?toria Tg-Jiu.

 Pe rol fiind solu?ionarea plângerii formulate de c?tre petentul C .O .V  , împotriva rezolu?iei de neîncepere a urm?rii penale pronun?ate de Parchetul de pe lâng? Judec?toria Tg–Jiu, în dosarul nr. ?i în contradictoriu cu intima?ii L. I., L.  M, T. A. 

La apelul nominal, f?cut în ?edin?a public? au lipsit p?r?ile,  pentru petent r?spunzând procurator C. V..

Procedura de citare legal  îndeplinit?.

S-a f?cut referatul oral al cauzei de c?tre grefierul de ?edin,  procurator C. V.  pentru  petent depune  la dosar  concluzii scrise înso?ite  de  un set de înscrisuri  în copie xerox( titlul de proprietate nr.,  sentin?a civil? nr. pronun?at? de  Judec?toria Tg-Jiu, schi,  înscris  sub semn?tur? privat?), dup? care, constatând c? nu mai sunt cereri prealabile de formulat ?i probe de administrat, s-a declarat terminat? cercetarea judec?toreasc? ?i s-a acordat cuvântul pentru concluzii, conform art.339 C.p.p.

Reprezentantul Ministerului Public a pus concluzii de respingere a plângerii.

J U D E C A T A

Asupra plângerii de fa:

Prin cererea adresat? Judec?toriei Tg.-Jiu la data de 02.07.2009  ?i înregistrat? sub nr., petentul  C.O V  a solicitat instan?ei ca prin sentin?a penal? ce se va pronun?a  s? se dispun? desfiin?area rezolu?iei de neîncepere a urm?rii penale pronun?ate de Parchetul de pe lâng? Judec?toria Tg – Jiu, în dosarul nr. - la data de 27.05.2009  ?i în contradictoriu cu intimatul L. I., L.  M, T. A. 

În motivare, a ar?tat c? rezolu?ia adoptat? de procuror este netemeinic? ?i nelegal?, învederând instan?ei c? intima?ii L. I., L.  M, T. A, au s?vâr?it ?i infrac?iunile prev?zute  de art. 290 alin.1 ?i art.292 C.p.

În dovedirea ac?iunii au fost depuse la dosar, în copie, urm?toarele înscrisuri: titlul de proprietate nr.002313/22.07.2002, sentin?a civil? nr. pronun?at? de  Judec?toria Tg-Jiu, schi,  înscris  sub semn?tur? privat?.

Instan?a, din oficiu, a dispus ata?area la prezenta cauz? a dosarului nr. al Parchetului de pe lâng? Judec?toria Tg – Jiu.

Analizând  plângerea peti?ionarului  ?i actele premerg?toare  efectuate în dosarul de urm?rire penal?, instan?a  re?ine c? :

Prin  plângerea adresat? Parchetului de pe lâng? Judec?toria Tg –Jiu, la data de 18.11.2008, partea v?t?mat?  C.O.V.  a sesizat faptul c?  intima?ii  L. I., L.  M, T. A  mo?tenitori legali ai defunctului  L. G.  se folosesc  de contractul de vânzare – cump?rare  nr.  autentificat de fostul Notariat de Stat, cunoscând c? este fals ?i produce consecin?e juridice solicitând s? se efectueze cercet?ri referitoare  la  men?iunile reale din acest contract.

Prin rezolu?ia din data de 27.05.2009  dat? în dosarul  nr.  al Parchetului de pe lâng? Judec?toria Tg-Jiu, procurorul a confirmat propunerea formulat? de organele de poli?ie cu privire la neînceperea urm?ririi penale fa de intima?ii  L. I., L.  M, T. A  sub aspectul s?vâr?irii infrac?iunii art. 290 alin.1 ?i art.292 C.p.

Împotriva acestei rezolu?ii, petentul a formulat plângere, în temeiul art. 278 C p, pen. la Primul procuror al Parchetului de pe lâng? Judec?toria Tg- Jiu, criticând solu?ia ca netemeinic? ?i nelegal? – plângere ce a fost respins? prin rezolu?ia  pronun?at? în data de 12.06.2009 , în dosarul nr.  al Parchetului de pe lâng? Judec?toria Tg- Jiu – ca neîntemeiat?.

Instan?a, constat? c?: prin contractul autentificat sub nr.  2544/1969, înscris în registrul de transcrip?iuni sub , autorul  intima?ilor  L. G., a  dobândit o suprafa de teren - loc de cas?, de 3200 m.p. , situat? în comuna , teren st?pânit  în permanen  de c?tre  cump?r?tor ?i mo?tenitorii s?i.

Instan?a  civil?  a stabilit în mod definitiv ?i irevocabil  legitimitatea dreptului de proprietate  dobândit de c?tre intima?i prin contractul autentic de vânzare - cump?rare ce face obiectul plângerii petentului( sentin?a civil? nr. ) ?i s-a înl?turat sus?inerea potrivit  c?reia acest contract autentificat ar fi fost încheiat în frauda  intereselor petentului ?i ca atare ar fi lovit  de nulitate absolut?, pentru cauz?  ilicit? (decizia civil? nr. , pronun?at? de  Curtea de Apel Craiova în dosar nr.  ).

În raport de considerentele ar?tate, se va constata c?  prin rezolu?ia  adoptat? procurorul a stabilit o stare corect? de fapt  prin analizarea ?i compararea judicioas? a materialului probator administrat în cauz?, a f?cut o corect? aplicare a legii, pronun?ând o solu?ie legal? ?i  temeinic?.

Astfel,  a?a cum  reiese din rezolu?ia  de confirmare a propunerii de neîncepere a urm?ririi penale, anterior prin rezolu?ia nr.  adoptat? la data de  de c?tre Parchetul de pe lâng? Judec?toria Tg-Jiu a fost confirmat? propunerea de neîncepere a urm?ririi penale  fa de  L. I., L.  M, T. A pentru  infrac?iunea  prev?zut? de art. 291 C.p., re?inând c? ace?tia nu au folosit un înscris falsificat  în vederea producerii de consecin?e juridice.

Dup? efectuarea actelor premerg?toare, în prezenta cauz? s-a stabilit c?, prin sentin?a civil? nr.  a Judec?toriei Tg-Jiu , pronun?at? în dosarul nr. r?mas? definitiv?, a  fost respins? cererea reconven?ional?  pentru anularea contractului de vânzare-cump?rare formulat? de c?tre numi?ii L. I., L.  M, T. A , în contradictoriu cu numi?ii L. M.?i L. I.

De asemenea, prin  sentin?a civil? nr.  a Judec?toriei Tg-Jiu ( dosar nr. ) a fost respins? ac?iunea  civil? formulat?  de c?tre reclamantul  C. O. V.-împotriva pârâ?ilor L. I, L.M. ?i B. V. , având ca obiect anularea contractului de vânzare –cump?rare autentificat sub nr. .  de c?tre Notariatul de Stat al Jude?ului Gorj,  re?inându-se c? acesta  nu a fost încheiat cu fraudarea  intereselor, nefiind lovit de nulitate absolut?.  F?ptuitorii mai sus  men?iona?i nu au folosit  un înscris falsificat, cunoscând acest aspect, pentru producerea de consecin?e juridice ?i nici nu au dat declara?ii necorespunz?toare adev?rului  în acela?i scop.

În consecin,  se va respinge plângerea formulat? de petent ?i se va men?ine  rezolu?ia din  . pronun?at? de Parchetul de pe lâng? Judec?toria Tg-Jiu  în dosar nr. ..

V?zând dispozi?iile art.192 C.p.p

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOT?RTE:

Respinge ca nefondat?, plângerea formulat? de petentul C:O:V, împotriva rezolu?iei de neîncepere a urm?rii penale pronun?ate de Parchetul de pe lâng? Judec?toria ?i în contradictoriu cu intima?ii  L. I., L.  M, T. A

În baza art.192  alin.2 C.p.p. oblig? petentul  s? pl?teasc?  100 lei cheltuieli judiciare statului.

Cu recurs în 10 zile.

Pronun?at? în ?edin public?  din,  la Judec?toria Tg.-Jiu.

Pre?edinte,

Grefier,

1