Civil

Hotărâre 7168 din 21.07.2010


Pe rol fiind soluţionarea acţiunii civile formulată de petenta C A  în contradictoriu cu intimaţii C L P STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ SÎNTANA DE MUREŞ ş.a., având ca obiect plângere la Legea nr. 247/2005.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a  făcut referatul cauzei, după care:

Mersul dezbaterilor şi susţinerile în fond ale părţilor au fost consemnate prin încheierea de şedinţă din data de 07 iulie 2010, încheiere care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa din lipsă de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru data de 14 iulie 2001, apoi pentru data de 21 iulie 2010.

J U D E C Ă T O R I A,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 14.02.2007, sub nr. 1255/320/2007, petenta C A a chemat în judecată pe pârâţii intimaţii PRIMĂRIA SÎNTANA DE MUREŞ şi COMISIA LOCALĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ SÎNTANA DE MUREŞ pentru ca, prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună:  retrocedarea şi restabilirea situaţiei reale anterioare privind terenul aparţinând familiei pe vechile amplasamente respectiv suprafaţa de 7080 mp din parcela Bercu Mare – Sîntana de Mureş, având în vedere modul ilegal cum au procedat cele două instituţii cu toate că aveau la dispoziţie dintotdeauna evidenţa foarte clară a pământului în litigiu.

În motivarea în fapt a cererii, petenta a arătat că, a fost căsătorită cu C A, decedat din anul 2004. În perioada cât trăia, defunctul a făcut demersuri legale pentru retrocedarea terenurilor aparţinând familiei. Autorităţile de la Primăria Sîntana de Mureş şi Prefectura Jud. Mureş, nu au recunoscut dreptul de proprietate cu toate că în evidenţele Primăriei se regăsesc foarte clar că familia a deţinut înainte de colectivizare 12080 mp teren. Prin adresa nr. 1730/14.04.2003, emisă de Primăria Sîntana de Mureş către Prefectura Mureş – respectiv către Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor reclamanta susţine că se poate vedea foarte bine delimită configuraţia terenului. Cu toate acestea ambele instituţii nu au ţinut cont de situaţia reală a terenului şi acordă în anul 2003, două loturi de teren total necorespunzător din care, 2000 mp undeva la limita cu loc. Voiniceni şi 5000 mp la limita cu comuna Glodeni, teren de categorie inferioară faţă de cel ce necesita să-l retrocedeze.

Reclamanta mai arată că, suprafaţa totală este de 1280 mp, şi că a privat-o de diferenţa de 80 mp. Primăria Sîntana de Mureş prin adresa menţionată a indus în eroare Prefectura Mureş, deoarece a comunicat Comisiei Judeţene, că de fapt ei propun să aprobe în regim de urgenţă suprafaţa de 5000 mp,  suprafaţă care există, şi este rezervată încă din anul 2001.

De asemenea, a mai arătat că,  în anul 2005, a solicitat în termen legal conform legii noi apărute în materie de retrocedare a terenurilor, retrocedarea terenurilor pe vechile amplasamente, însă instituţiile în cauză se eschivează de acest aspect.

În drept, cererea nu a fost motivată.

La data de 20.03.2007, pârâta Prefectura Mureş, Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor, prin întâmpinare a solicitat respingerea  plângerii, ca nefondată.

În motivare, a arătat că, prin cererea nr. 20/07.09.2005 adresată Comisiei Locale Sîntana de Mureş, reclamanta a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 7080 mp pe vechiul amplasament, cerere respinsă de Comisia locală pe considerentul că petentei i s-a atribuit terenul solicitat în baza legilor nr. 18/1991 şi 1/2000, fiindu-i emis Titlul de proprietate nr. 112298/1995, numitului C I. A pentru suprafaţa totală de 1 ha 2000 mp din care 5000 mp teren intravilan şi 7000 mp teren extravilan, titlu care ulterior a fost modificat la cererea numitei C A, în sensul corectării numelui şi iniţialei tatălui, din C I. în C, conform actului de stare civilă, fără ca reclamanta să solicite atribuirea vechiului amplasament pentru terenul extravilan, fiind emis un nou titlu de proprietate având nr. 112510/2004. Mai mult, această hotărâre nu a fost contestată de petentă, iar conform art. II alin.1 din HG 1832/2005 propunerile comisiilor comunale, privind stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor validate prin hotărâri ale comisiilor judeţene sunt şi rămân valabile dacă nu au fost contestate în termenul legal.

Împotriva modului de soluţionare al cererii nr. 20/07.09.2005,  petenta a formulat contestaţia nr. 6/23.03.2006 depusă la Comisia locală şi înaintată spre soluţionare Comisei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, respinsă prin Hot. Nr. 705/30.11.2006, întrucât din analiza actelor depuse pentru dovedirea proprietăţii nu rezultă o suprafaţă de teren mai mare decât suprafaţa solicitată şi înscrisă în T.P. nr. 112510/2004 emis lui C A.

Totodată arată că declaraţiile martorilor C V şi C I nu sunt concludente sub aspectul proprietăţii şi vecinătăţii, iar potrivit disp. art. 8 din Titlul VI al Legii nr. 247/2005 proba cu martori este suficientă în reconstituirea dreptului de proprietate când martorii care le recunosc sunt proprietarii vecini sau moştenitori lor pe toate laturile terenului, ori, din declaraţiile acestora nu rezultă că ei sunt proprietari vecini şi nici moştenitori ai acestora.

În drept, s-au invocat disp. art. 115 din Cod procedură civilă, Legea nr. 1/2000, nr. 18/1991, nr. 247/2005, HG nr. 1832/2005.

Pârâta Primăria Sîntana de Mureş, Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a depus întâmpinare prin care a solicita respingerea acţiunii formulată, ca nefondată cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii se arată că prin cererea 20/07.09.2005, reclamanta a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 7080 mp teren pe vechiul amplasament, după defunctul C A.

Cererea acesteia a fost respinsă întrucât petentei i s-a reconstituit dreptul de proprietate în baza legilor nr. 18/1991 şi 1/2000, fiindu-i emis Titlul de proprietate nr. 112298/1995.

Împotriva acestui mod de soluţionare petenta a formulat contestaţia nr 6/12.04.2006 soluţionată de Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor prin Hot. Nr. 705/30.11.2006, în sensul respingerii contestaţiei.

Pârâta susţine că reclamanta a ales o cale procesuală inadmisibilă deoarece dreptul de proprietate nu poate fi stabilit de instanţele judecătoreşti.

Se mai arată că cererea reclamantei nu poate fi considerată ca fiind plângere la hotărârea mai sus indicată şi că aceasta este tardiv formulată.

La data de 14 .12.2007, petenta şi-a precizat cererea solicitând pe anularea titlului de proprietate nr 112510 din 28.12.2004, eliberat pe numele soţului ei C A şi retrocedarea terenului în suprafaţă de 7080 m.p. pe vechiul amplasament.

La data de 28.03.2008, petenta solicită în completarea de acţiune depusă retrocedarea pe vechile amplasamente, în natură, a suprafeţei de 7080 m.p., teren extravilan situat în tarlaua Bercu Mare, pe raza com: Sîntana de Mureş, jud. Mureş indicând prevederile legii nr. 247/2005.

La termenul de judecată din data de 23.04.2008, instanţa a dispus disjungerea capătului de cerere privind anularea totală a titlului de proprietate nr 1125510/28.12.2004, eliberat pe numele soţului petentei C A de capătul de cerere privind plângerea la legea nr 247/2005, privind retrocedarea pe vechile amplasamente, în natură, a suprafeţei de 7080 m.p., teren extravilan.

La termenul de judecată din data de 13.05.2009, a fost respinsă excepţia tardivităţii formulării plângerii, invocată de pârâta Primăria Sîntana de Mureş, Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor .

În probaţiune au fost depuse la dosar următoarele înscrisuri: situaţie privind categoria de gospodărie (fila 207), chitanţe (fila 221 ), procură judiciară autentificată (fila 228), raport de expertiză tehnică (fila 238-246 ), acte de stare civilă ( fila 4,5,6,), certificat de moştenitor nr. 8/2005 (fila 7 ), adresa nr. 1730/14.04.2003 (fila 8, 41, 105), extrase CF (fila 9,14, 21,22) copie fidelă CF (fila 11-13  ),  declaraţii martori (fila 15-18 ), Titluri de proprietate (fila 19,20 ), adresa înaintată Comisei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor (fila 23 ), Hot. Nr. 705/30.11.2006 (fila 32-33, 96-97 ), adresa nr. 6/12.04.2006 (fila 34 ), adresa nr.4459/10.08.2006 (fila 35, 99), adresa nr. 2088/18.04.2006 ( fila 36),  cererea cu nr 6/23.03.2006 ( fila 37-40, 101-102), cererea cu nr 20/07.09.2005 (fila 47-48, 49-50), certificat de deces (fila ), borderou (fila 179,180 ),confirmare de primire (fila 42), adresa nr 20/02.03.2006 ( fila 43, 44-45) şi încă un set de pe actele depuse.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Din actele de stare civilă şi din certificatul de moştenitor nr. 8/2005 emis la data de 14.03.2005, de BNP B E. S, rezultă că petenta este moştenitoarea defunctului C A, decedat la data de 14.10.2004.

Se constată că pe numele defunctului a fost emis titlul de proprietate nr. 112298/20.11.1995, modificat conform Hotărârii Comisiei Judeţene nr 1196/26.05.2003 şi care a fost înlocuit, conform HCJ nr 915/15.12.2004, cu titlul de proprietate nr 112510 / 28.12.2004, pentru suprafaţa de 1ha 2000 mp, pe raza com. Sîntana de Mureş.

Prin cererea nr. 20/07.09.2005, adresată Comisiei Locale Sântana de Mureş, petenta a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 7080 mp pe vechiul amplasament, în temeiul prevederilor legii nr 247/2005.

Cererea a fost respinsă fiind comunicat petentei modul de soluţionare al acesteia prin adresa nr 20/02.03.2006, în care s-a arătat că terenul solicitat de aceasta i-a fost atribuit în baza legilor 18/1991 şi 1/2000.

Faţă de acest mod de soluţionare, petenta a formulat contestaţia nr 6/12.04.2006, soluţionată de Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor prin Hotărârea nr. 705/30.11.2006, în sensul respingerii contestaţiei.

Se constată că Hotărârea nr. 705/30.11.2006, care a fost înaintată petentei, potrivit borderoului depus la dosar, este atacată de petentă prin prezenta plângere.

Potrivit dispoziţiilor art I din titlu VI din legea nr 247/2005, Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

…….  2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ART. 2

(1) În aplicarea prevederilor prezentei legi reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, dacă acestea nu au fost atribuite legal altor persoane."

Faţă de aceste dispoziţii legale , instanţa constată că plângerea precizată formulată de petentă este întemeiată în parte întrucât aceasta a făcut dovada că suprafaţa de 1728 m.p., identificată sub nr. top 758/1/2, tarla 24 parcela Ps 710/1, de expertul tehnic specialitatea topografie, cadastru şi geodezie sing Mîrzac Ovidiu, în raportul de expertiză efectuat în cauză, este liberă.

De asemenea, instanţa constată că petenta este îndreptăţită la reconstituirea unei suprafeţe totale de 12080 mp, şi nu de 12000 mp cât i s-a reconstituit prin titlul de proprietate  nr 112510 / 28.12.2004.

În consecinţă, petentei urmează să-i fie atribuită această diferenţă de suprafaţă de teren de 80 m.p. pentru care i se va reconstitui dreptul de proprietate în tarla 24, sub nr. top 758/1/2,  parcela Ps 710/1, suprafaţă ce va fi inclusă în compunerea suprafeţei de 1728 m.p. , mai sus indicată.

Prin urmare, din terenul reconstituit pe titlul de proprietate nr 112510 / 28.12.2004, instanţa constată că se va modifica amplasamentul unei suprafeţe de teren de 1648 m.p., pentru care se va reconstitui dreptul de proprietate în tarla 24, sub nr. top 758/1/2,  parcela Ps 710/1.

Având în vedere considerentele mai sus reţinute, instanţa constată că nu se justifică refuzul pârâtelor de a reconstitui petentei dreptul de proprietate pentru această suprafaţă de teren pe vechiul amplasament, motiv pentru care va fi anulată în parte în parte hotărârea nr. 705/30.11.2006, emisă de către pârâta Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureş, Prefectura Mureş, va admite contestaţia formulată  de reclamantă împotriva modului de soluţionare a cererii nr 20/07.09.2005 şi va obliga pe pârâte să reconstituie dreptul de proprietate al reclamantei în natură, pentru suprafaţa 1728 mp, pe vechiul amplasament, în parcela de la nr top 758/1/2, tarla 24 parcela Ps 710/1, potrivit raportului de expertiză întocmit de  expertul topografic sing M O, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

În temeiul art 274 C proc civ, instanţa va obliga pe pârâtele Comisia locală de aplicare a legii fondului funciar –Primăria Ungheni,  Prefectura Judeţeană Mureş, Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, către reclamantă , la plata cheltuielilor de judecată, în sumă  244 lei, reprezentând cotă parte din onorariu avocat .

Domenii speta