Pl contrav sustragere material lemnos

Sentinţă civilă 2217 din 30.06.2009


R O M Â N I ACod operator 3924

JUDECATORIA TÂRGU-CARBUNESTI

Dosar nr. …

Sentinta civila nr. 2217

Sedinta publica din 30 iunie 2009

Instanta constituita din:

PRESEDINTE: …

Grefier: …

Pe rol solutionarea plângerii contraventionale formulata de petenta …, domiciliata în comuna …, împotriva procesului verbal de contraventie seria AY nr. 1583399 încheiat la data de 04.03.2009, de Politia Jupînesti, în contradictoriu cu intimatul I. P. J. Gorj, cu sediul în mun. Tg-Jiu, judetul Gorj.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns petentul asistat de av. … si martora …, lipsa fiind intimatul.

Procedura de citare legal îndeplinita.

 S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta dupa care,

Se audiaza sub prestare de juramânt religios, martora prezenta, declaratia acesteia fiind consemnata si atasata la dosar.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanta constata plângerea în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Avocat … solicita în principal admiterea plângerii contraventionale formulata de petenta si exonerarea acesteia de plata amenzii contraventionale, iar în subsidiar înlocuirea sanctiunii amenzii cu avertisment.

INSTANTA

 Prin plângerea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Carbunesti la data de 27.03.2009, sub nr. …, petenta … a solicitat instantei de judecata, în principal, ca prin sentinta ce se va pronunta sa se constate nulitatea procesului verbal de contraventie seria AY nr. 1583399/04.03.2009 si în subsidiar, anularea procesului verbal de contraventie mentionat, întrucât nu se face vinovata de cele retinute în sarcina sa.

La dosarul cauzei a fost atasata copia procesului-verbal si dovada de comunicare (filele 2-3).

Intimata a înaintat prin serviciul registratura, la data de 29.04.2009 (filele 6-8), materialul probator ce a stat la baza emiterii sanctiunii contraventionale.

În cauza, au fost audiati, sub prestare de juramânt religios, martorii … (fila 17) si … (fila 20).

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:

Prin procesul-verbal contraventional seria AY nr. 1583399/04.03.2009, petenta … a fost sanctionata cu amenda în cuantum de 1000 lei, în temeiul art. 1 alin. 1 lit. c din Legea nr. 31/2000, retinându-se în sarcina sa ca la data de 05.02.2009 a taiat si a sustras fara drept, un numar de cinci arbori de esenta anin, în valoare de 64, 49 lei, de pe raza localitatii Tg-Carbunesti.

Instanta retine din declaratiile martorilor ca petenta a fost vazuta transportând material lemnos în luna februarie 2009, iar martora … a învederat ca petenta i-a spus ulterior ca a adunat niste lemne din zona Vidin (fila 20).

Fata de aceste considerente, instanta apreciaza ca fapta retinuta în sarcina petentei corespunde realitatii si ca întruneste elementele constitutive ale contraventiei incriminate prin art. 1 alin. 1 lit. c din Legea nr. 31/2000.

În ceea ce priveste sanctiunea aplicata, instanta considera ca aceasta este disproportionata în raport de pericolul social concret la faptei.

Astfel, se constata ca prejudiciul material cauzat are o valoare relativ mica si ca petenta a savârsit fapta pe fondul unei situatii materiale precare.

Totodata, dispozitiile art. 21 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001 prevad ca sanctiunea trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savârsite, tinându-se seama de împrejurarile în care a fost comisa fapta, de modul si mijloacele de savârsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date înscrise în procesul-verbal.

De asemenea, art. 5 din O.G. nr. 2/2001 stabileste ca  sanctiunile care se pot aplica pentru savârsirea unei fapte ce constituie contraventie sunt avertismentul, amenda contraventionala si obligarea contravenientului la prestarea unei activitati în folosul comunitatii, iar în conformitate cu dispozitiile alin. 5 ale aceluiasi articol „sanctiunea stabilita  trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savârsite”.

Potrivit art. 7 alin. 3 din ordonanta, „avertismentul se poate aplica si în cazul în care actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiei respective nu prevede aceasta sanctiune”.

Instanta mai retine ca sanctiunea contraventionala nu reprezinta un scop în sine, ci un mijloc de ocrotire a relatiilor sociale si de formare a unui spirit de responsabilitate.

Fata de toate cele expuse, instanta urmeaza sa admita în parte plângerea si sa modifice procesul-verbal seria AY nr. 1583399/04.03.2009 în sensul ca va înlocui sanctiunea amenzii cu avertisment, sanctiune de natura a atentiona petenta în vederea respectarii pe viitor a normelor încalcate.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite în parte plângerea formulata de petenta … , domiciliata în …, împotriva procesului verbal de contraventie seria AY nr. 1583399 încheiat la data de 04.03.2009, de Politia Jupînesti, în contradictoriu cu intimatul I.P.J. Gorj, cu sediul în mun. Tg-Jiu, judetul Gorj.

Modifica procesul-verbal seria AY nr. 1583399/04.03.2009, în sensul ca înlocuieste sanctiunea amenzii, cu avertisment.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 30.06.2009.

Presedinte,

Grefier,

Domenii speta