Fond funciar

Sentinţă civilă 1616 din 20.06.2013


Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 22.05.2012 şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Vînju Mare, sub nr.1616/332/2012, reclamanta B.A.a chemat în judecată pe pârâtele B.D., P.C. şi intimatele C.L.F.F de pe lângă Primăria Gîrla Mare, judeţul Mehedinţi şi C.J.F.F de pe lângă Prefectura Mehedinţi, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea sa, de pe urma defunctului B.C., tatăl său şi completarea titlului de proprietate nr.24477/10.08.1993 emis pe numele defunctului B.C., în sensul înscrierii ca moştenitor alături de fratele său B.G.în condiţiile în care titlul a fost emis cu nerespectarea legii.

În motivarea acţiunii reclamanta a susţinut faptul că este fiica defunctului B.C. şi în această calitate a solicitat restituirea terenurilor rămase de pe urma sa, potrivit Legii nr.18/1991. Arată că la numele său a fost eliberat titlul de proprietate nr.24477/10.08.1993, ca moştenitor fiind înscris doar fratele său, B.G.. Menţionează că din anul 1976, de la decesul tatălui său stăpâneşte casa şi terenul aferent de 600 mp, înscris în titlu în T14, P286 pentru care achită impozitele corespunzătoare. Totodată fiind trei fraţi, a considerat că fiecare are dreptul la 1 ha teren arabil de pe urma tatălui lor.

În dovedirea acţiunii, reclamanta a depus la dosar în copie : titlul de proprietate definitiv nr.24477/10.08.1993, copie filă registru agricol, împuternicire avocaţială. 

La termenul din data de 14.06.2012, instanţa din oficiu a solicitat emiterea unei adrese către C.L.F.F.- Primăria Gîrla Mare, judeţul Mehedinţi pentru a comunica dacă reclamanta B.A.a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate de pe urma autorului B.C., decedat în anul 1976.

Relaţiile au fost comunicate cu adresa nr.2213/23.08.2012, prin care comunică că reclamanta B.A.din comuna Gîrla Mare, judeţul Mehedinţi nu a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate de pe urma autorului B.C..

Judecătoria Vînju Mare  prin sentinţa civilă  nr.1868 din 06.09.2012  a trimis cauza având ca obiect Legea 18/1991, formulată de reclamanta  B.A., împotriva pârâtelor B.D. şi P.C.,  în contradictoriu cu intimatele C.L.F.F de pe lângă Primăria Gîrla Mare, judeţul Mehedinţi şi C.J.F.F de pe lângă Prefectura Mehedinţi, pentru îndeplinirea procedurii prealabile administrative la COMISIA JUDEŢEANĂ DE FOND FUNCIAR de pe lângă PREFECTURA MEHEDINŢI.

 Pentru a pronunţa această  hotărâre  instanţa de fond a  reţinut că, reclamanta nu s-a adresat cu contestaţie Comisiei Judeţene de fond funciar de pe lângă Prefectura Mehedinţi. 

Cum potrivit disp.art.51 din Legea nr.18/1991, republicată, împotriva hotărârii C.L.F.F, cei nemulţumiţi pot formula contestaţie a cărei soluţionare este de competenţa C.J.F.F, împotriva hotărârii acestei comisii putându-se face plângere la judecătoria în a cărei rază teritorială este situat terenul şi cum reclamantul nu a formulat o astfel de contestaţie, instanţa urmează a trimite cauza la C.J.F.F- Prefectura Mehedinţi pentru a se îndeplini procedura prealabilă administrativă, ce are caracter imperativ.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta B.D. criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, arătând că în mod greşit instanţa de fond a trimis cauza la CJFF Mehedinţi întrucât reclamanta nu a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate. Soluţia instanţei ar fi fost de primit în condiţiile în care  reclamanta ar fi formulat o cerere de reconstituire a dreptului de proprietate iar aceasta nu ar fi fost soluţionată sau nu i s-ar fi comunicat un eventual răspuns de la CLFF. Ori, în condiţiile în care reclamanta nu a formulat cerere de reconstituire de pe urma autorului său, nu este îndreptăţită să solicite nici reconstituirea dreptului de proprietate nici completarea titlului .

Intimata B.D. a formulat întâmpinare solicitând respingerea recursului ca nefondat, arătând că în titlul de proprietate nr. 24477/1993 a fost inclusă şi o suprafaţă de 2 ha primită de ea de la mama sa, când s-a căsătorit cu Soţul său B.G., iar soţul său, B.G., nu a primit de la părinţii săi nicio suprafaţă de teren. Soţul său a primit de la bunica lui, T.M., suprafaţa de 1,50 ha teren intravilan cât şi un plaţ în suprafaţă de 1000 mp, toate aceste terenuri fiind trecute la poziţia de rol a lui B.C., acesta fiind cap de gospodărie şi care s-a înscris în CAP cu această suprafaţă de 3,50 ha.

Intimata reclamantă B.D. a depus la dosar copia unui înscris intitulat „Testament” şi a unui înscris intitulat „Contract de donaţie”.

Tribunalul Mehedinţi prin Decizia nr.1314/13.11.2012 a admis recursul  formulat de  recurenta pârâtă B.D. a casat sentinţa şi a trimis cauza aceleiaşi instanţe  pentru  continuarea judecăţii, reţinând următoarele :

În condiţiile în care CLFF Gîrla Mare a comunicat instanţei că reclamanta B.D. nu a formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate, în mod greşit prima instanţa a procedat la scoatere cauzei de pe rol şi înaintarea acesteia la CJFF Mehedinţi pentru îndeplinirea procedurii prealabile administrative, întrucât procedura administrativă prealabilă reglementată de Legea nr. 18/1991 este iniţiată prin formularea unei cereri de către persoanele interesate, în condiţiile art. 8 şi 9 din Legea nr. 18/1991 şi asupra căreia este chemată să se pronunţe în primul rând Comisia Locală de Fond Funciar, iar împotriva hotărârii CLFF cei nemulţumiţi pot formula contestaţie, în condiţiile art. 51-53 din  Legea nr. 18/1991.

Cum în cauza de faţă nu a existat o hotărâre a Comisiei Locale de Fond Funciar Gîrla Mare şi nici o contestaţie asupra vreunei hotărâri, nu sunt îndeplinite condiţiile art. 51 din Legea nr. 18/1991 pentru ca CJFF Mehedinţi să poată examina măsurile stabilite de comisia locală.

Ca atare, instanţa fiind sesizată direct cu cererea de reconstituire a dreptului de proprietate avea obligaţia de a examina ea însăşi dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru reconstituirea dreptului de proprietate solicitat de reclamantă. 

După casare, cauza a fost înregistrată sub nr.1616/332/2012*, iar la dosarul cauzei pârâta B.D. a depus adresa nr.3195/22.10.2012 emisă de Primăria comunei Gîrla Mare, copie certificat de căsătorie, împuternicire avocaţială, certificat de deces, seria DS, nr.849045/2009 - defuncta P.A., certificat de naştere Seria N.5, nr.083940/1977 - PC, certificat de căsătorie Seria C.A., nr. 130146/1999 - PI, memoriu, copia titlului de proprietate nr. 24565/ 10.08.1993, adresa nr. 309/08.02.2013 emisă de Primăria  comunei Gîrla Mare, judeţul Mehedinţi, copie filă din registrul agricol.

Totodată, apărătorul pârâtei B.D. a solicitat emiterea unei adrese către  Primăria comunei Gîrla Mare, judeţul Mehedinţi ce urmează să înainteze instanţei toate înscrisurile şi cererile formulate  în vederea emiterii titlului de proprietate  nr. 24477/10.08.1993, emis pe numele numitului B.C..

Din adresa nr.617/11.03.2013, se reţine faptul că reconstituirea dreptului de proprietate pentru autorul B.C. s-a făcut în conformitate cu Legea nr.18/1991, după registrele agricole din anul 1958, unde la vol.IV; fila 118, acesta figurează cu suprafaţa totală de 3,73 ha, după ce a fost operată ieşirea de 1,00 ha din suprafaţa totală de 4,73 ha, în acelaşi an 1958 şi trecută la T, familia în care se afla fiica sa BA

Se arată că a fost depusă o singură cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, conform Legii nr.18/1991, de către B.G., moştenitorul autorului B.C.. Reclamanta B.A., fiica autorului B.C. nu a depus cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, la poziţia tatălui său, respectiv autorul B.C..

A anexat la dosar copia filei 118, vol.IV din R.A din anul 1958 în care apare menţiunea de ieşire a suprafeţei de 1 ha teren şi trecerea la Tuică.

Apărătorul reclamantei B.A.a depus la dosarul cauzei certificatul de naştere seria N.u, nr.500839/1935, cererea nr.820/1991, şi a solicitat emiterea unei adrese către Primăria comunei Gîrla Mare pentru a comunica instanţei dacă B.A.este una şi aceeaşi persoană cu B.An., modul în care s-a soluţionat cererea formulată de aceasta, înregistrată sub nr. 820/07.03.1991, dacă s-a eliberat titlul de proprietate pentru terenul solicitat  în suprafaţă de 1 ha.

Din adresa nr.993/10.04.2013 emisă de Primăria comunei Gîrla Mare, se reţine că B.A.este una şi aceeaşi persoană cu B.An., că suprafaţa solicitată de B.A se găseşte evidenţiată în poziţia T.N.după cum reiese din înscrisul vol.II, pag. 191 precum şi din vol.IV, pag.118 din R.A. Se arată că nu s-a reconstituit separat şi nu s-a emis separat titlu de proprietate pentru acel teren de 1 ha, B.A.fiind concubina lui TN. şi locuind în aceeaşi gospodărie cu aceasta.

Analizând actele şi lucrările dosarului şi coroborând probele administrate în cauză, instanţa constată şi reţine următoarele :

Prin titlul definitiv de proprietate nr.24477/10.08.1993, emis de Comisia Judeţeană de fond funciar de pe lângă Prefectura Mehedinţi, pe numele autorului B.C., s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 3 Ha şi 6400 m.p. teren situat pe raza comunei Gîrla Mare, judeţul Mehedinţi.

Se reţine că reclamanta prin prezenta acţiune solicită să se dispună reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea sa, de pe urma defunctului B.C., tatăl său şi completarea titlului de proprietate nr.24477/10.08.1993 emis pe numele defunctului B.C., în sensul înscrierii ca moştenitor alături de fratele său B.G.în condiţiile în care titlul a fost emis cu nerespectarea legii.

Potrivit dispoziţiilor înscrise în art.3 alin.3 din Legea nr.18/1991 stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere,prin eliberarea unui titlu de proprietate ce este de competenţa comisiilor judeţene de fond funciar, în baza întregii documentaţii efectuate de comisiile comunale,orăşeneşti şi municipale.

Calea constituirii sau reconstituirii proprietăţii imobiliare asupra terenurilor  din patrimoniile fostelor  cooperative  agricole de producţie este aceea  a cererii proprietarului sau moştenitorilor acestuia conform art.8-13 din Legea nr.18/1991  şi a obţinerii titlului de proprietate  potrivit art. 27 din aceeaşi lege.

 Conform dispoziţiilor art.  8  alin 1 din legea nr.18 din 1991  republicată stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor care se găsesc in patrimoniul cooperativelor agricole de producţie se face in condiţiile prezentei legi,  prin reconstituirea dreptului de proprietate sau constituirea acestui drept, iar alin 2 prevede că de prevederile acestei legi  beneficiază membrii cooperatori care au adus pământ in cooperativa agricola de producţie sau cărora li s-a preluat in orice mod teren de către aceasta, precum si, in condiţiile legii civile, moştenitorii acestora, membrii cooperatori care nu au adus pământ in cooperativa si alte persoane anume stabilite.

 Instanţa constată însă că acţiunea formulată de reclamantă, este neîntemeiată, deoarece reclamanta nu a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor deţinute de autorul comun B.C.. 

 Potrivit art.11 alin 3 din Legea nr.18/1991 republicata stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere, pe baza situaţiei terenurilor deţinute de cooperativele agricole de producţie la data de 1 ianuarie 1990.

 Conform prevederilor art. 11 alin 1 din aceeaşi lege suprafaţa adusa in cooperativa agricola de producţie este cea care rezulta din: actele de proprietate, cartea funciara, cadastru, cererile de înscriere in cooperativa, registrul agricol de la data intrării in cooperativa, evidentele cooperativei sau, in lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaratii de martori.

In speţă a rezultat ca reconstituirea dreptului de proprietate de pe urma autorului B.C. s-a făcut în conformitate cu Legea nr.18/1991, după registrele agricole din anul 1958, unde la vol.IV; fila 118, care figurează cu suprafaţa totală de 3,73 ha, după ce a fost operată ieşirea de 1,00 ha din suprafaţa totală de 4,73 ha, în acelaşi an 1958 şi trecută la T, familia în care se afla fiica sa B.A..

Se reţine că a fost depusă o singură cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, conform Legii nr.18/1991, de către B.G., moştenitorul autorului B.C., însă reclamanta B.A., fiica autorului B.C. nu a depus cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, la poziţia tatălui său, respectiv autorul B.C..

 Deşi moştenitoarea autorului, respectiv reclamanta, invocă faptul că este moştenitoarea legală a acestuia, nu au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate după tatăl său.

 Prin urmare, cu privire la cererea formulată, instanţa o apreciază ca fiind neîntemeiată, având în vedere faptul că reclamanta nu a formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate.

În speţă,se constată că titlul  de proprietate, a fost emis cu respectarea întocmai a actului normativ sus menţionat şi corespunde întocmai cu actele primare de reconstituire atât în privinţa întinderii dreptului, cât şi cu privire la calitatea de beneficiari ai moştenitorilor. 

În speţă, reclamanta nu a contestat actele premergătoare emiterii acestui titlu, situaţie ce prezumă achiesarea atât la întinderea dreptului de proprietate,cât şi la amplasamentul terenurilor atribuite.

Faţă de această situaţie instanţa urmează a respinge acţiunea având ca obiect fond funciar.

Respinge acţiunea civilă  având ca obiect „fond funciar”, formulată de reclamanta B.A., împotriva pârâtelor B.D.,  şi P.C., , în contradictoriu cu intimatele C.L.F.F de pe lângă Primăria Gîrla Mare, judeţul Mehedinţi şi C.J.F.F de pe lângă Prefectura Mehedinţi.

Domenii speta