Fond Funciar

Sentinţă civilă 2059 din 27.09.2012


Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 18.08.2011 şi precizată la data de 19.10.2011 înregistrată pe rolul Judecătoriei Vînju Mare, sub nr.2922/332/2011, reclamantul  P.N.a chemat în judecată pe pârâtele Primăria Corlăţel, judeţul Mehedinţi – C.L.F.F., Prefectura Mehedinţi – C.J.F.F., Primarul comunei Corlăţel, OCPI Mehedinţi şi ADS Bucureşti, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea pârâtelor la punerea în posesie şi întocmirea documentaţiei în vederea emiterii titlului de proprietate pentru suprafaţa de 14,5 ha; obligarea Primarului comunei Corlăţel şi a CLFF Corlăţel în solidar la plata de daune cominatorii în cuantum de 100 lei pentru fiecare zi de întârziere; reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 14,5 ha teren, situat în extravilanul com. Corlăţel, judeţul Mehedinţi pe vechiul amplasament sau din rezerva Primăriei Corlăţel, contestând şi Hotărârea nr.359/26.08.2011 emisă de C.J.F.F Prefectura Mehedinţi.

În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că este moştenitorul autorului P.N., care a deţinut teren în localitatea Corlăţel în suprafaţă de 31 ha, însă s-a aprobat reconstituirea dreptului de proprietate doar pentru suprafaţa de 14,5 ha conform anexei la Hot. nr.273/03.02.2006. Astfel în baza Legii nr.18/1991 în calitate de moştenitor a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate privind aceste suprafeţe de teren, prin Hot. nr.273/03.02.2006 C.L.F.F Corlăţel, i-a aprobat reconstituirea pentru suprafaţa de 14,5 ha, însă C.J.F.F Prefectura Mehedinţi prin Hot. nr.359/26.08.2011 i-a respins cererea cu motivarea că nu se face dovada continuităţii dreptului de proprietate, iar anexa nr.49 nu poartă viza ADS şi OCPI.

In dovedirea acţiunii, reclamantul a depus la dosar : copie certificat de deces autor P.N., copii acte de filiaţie petent, adresa nr.4832/24.06.2011 a Instituţiei Prefectului, şapte contracte de vânzare din anii 1930 şi 1931, copie cerere nr.676/18.10.2005, cerere nr.629/01.09.2066, cerere nr.700/23.06.2003, proces verbal din 11.11.2005, copie act de donaţie din 1959, copie Hot. nr.273/03.02.2006, copie plan proprietate I. Puicea din 1909, împuternicire avocaţială. 

De asemenea, instanţa din oficiu, a pus în discuţia părţilor emiterea unei adrese către C.L.F.F - Primăria Corlăţel, pentru a comunica, dacă reclamantul a formulat cerere de reconstituire în baza legilor fondului funciar şi modul de soluţionare, dacă s-a aprobat reconstituirea pentru ce suprafaţă şi dacă s-a întocmit titlul de proprietate definitiv iar dacă nu, motivul pentru care nu s-a eliberat.

Comisia Locală de fond funciar de pe lângă Primăria comunei Corlăţel prin adresa nr.457/27.09.2011, a comunicat faptul că reclamantul P.N.a formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate în baza legilor fondului funciar, însă întrucât la nivelul comunei nu mai există suprafeţe de teren s-a procedat la întocmirea documentaţiei pentru validarea anexei nr.49 la regulament, documentaţie ce a fost respinsă de C.J.F.F pe considerentul că nu se face dovada continuităţii dreptului de proprietate.

În şedinţa publică din 28.09.2011 reclamantul prin apărătorul său, a solicitat emiterea unei adrese către CJFF Mehedinţi, pentru a comunica punctul de vedere privind Hot. 273/03.02.2006, prin care a fost aprobată cererea de reconstituire formulată de reclamant, pentru suprafaţa de 14.50 ha teren, iar prin Hot. 359/26.08.2011, se respinge aceeaşi cerere a reclamantului pe considerentul că nu face dovada continuităţii dreptului de proprietate, pentru acelaşi teren.

Comisia Judeţeană de fond funciar de pe lângă Prefectura Mehedinţi, prin adresa nr.8376/12.10.2011, a comunicat faptul că prin Hot. 273/03.02.2006 C.J.F.F Mehedinţi a restituit documentaţia privind pe P.N. la C.L.F.F. Corlăţel în vederea completării cu o situaţie centralizatoare iar prin Hot. 359/26.08.2011 C.J.F.F Mehedinţi a respins cererea petentului pe considerentul că nu se face dovada dreptului de proprietate, iar anexa 49 nu poartă viza OCPI şi ADS.

La termenul din 02.11.2011, la cererea instanţei, C.L.F.F Corlăţel, a înaintat Hot. nr.5/2006 a C.L:F.F Corlăţel şi documentaţia înaintată la C.J.F.F Prefectura Mehedinţi.

Pârâtul OCPI Mehedinţi, a depus întâmpinare a invocat lipsa calităţii procesuale pasive a sa.

Totodată, reclamantul la termenul din 30.11.2011 la dosar  înscrisuri în original cu care face dovada continuităţi dreptului de proprietate şi anume: adresa nr. 869/C/17.11.2011, nr. 874/C/16.11.2011,  nr. 873/C/16.11.2011, nr.872/C/16.11.2011, nr. 871/C/17.11.2011,nr. 870/C/17.11.2011 de la Arhivele Naţionale şi chitanţa nr.49/19.08.2011 privind onorariul de apărător.

Judecătoria Vînju Mare  prin sentinţa civilă nr.2467 / 07.12.2011  a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a OCPI Mehedinţi; a admis în parte acţiunea civilă precizată; a admis plângerea formulată de reclamantul P.N.împotriva Hotărârii nr. 359/26.08.2011 a C.J.F.F. de pe lângă Prefectura Mehedinţi; a obligat pârâtele C.L.F.F Corlăţel şi C.J.F.F. de pe lângă Prefectura Mehedinţi să reconstituie reclamantului dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 14,5 ha. teren situat pe raza localităţii Corlăţel, jud. Mehedinţi; a respins capătul de cerere privind obligarea Primarului com. Corlăţel în solidar cu C.L.F.F Corlăţel la plata daunelor cominatorii în cuantum de 100 lei pentru fiecare zi de întârziere; a obligat pârâtele C.L.F.F Corlăţel şi C.J.F.F. de pe lângă Prefectura Mehedinţi  la plata către reclamant a sumei de 1000 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

 Pentru a  pronunţa  această hotărâre prima instanţă a reţinut următoarele:

 Referitor la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a OCPI Mehedinţi, instanţa o apreciază ca fiind întemeiată, urmând a o admite, având în vedere faptul că, potrivit art. 5 şi 6 din GH 890/2005, analizarea cererilor de reconstituire, punerea în posesie, stabilirea persoanelor îndreptăţite la reconstituire, validarea anexelor etc., sunt de competenţa exclusivă a comisiilor locale de fond funciar, ca organe administrative, respectiv a comisiilor judeţene, ca organe administrativ-jurisdicţionale.

Potrivit art. 36 din acelaşi act normativ, pe baza documentaţiilor înaintate de comisiile locale, comisiile judeţene emit titlurile de proprietate, OCPI având doar competenţa de a cartografia titlul de proprietate emis în baza hotărârii comisiei judeţene.

În consecinţă, prin derogare de la dispoziţiile Codului de proced. civilă, comisiile locale şi judeţene au calitate procesuală pasivă şi când este cazul activă în cauzele privind fondul funciar, şi sunt reprezentate legal de primar respectiv prefect, OCPI neavând nici un fel de competenţă în aceste cauze.

 Pe fond, instanţa a constatat că prin prezenta cerere, petentul solicită să se dispună obligarea pârâtelor la punerea în posesie şi întocmirea documentaţiei în vederea emiterii titlului de proprietate pentru suprafaţa de 14,5 ha; obligarea Primarului comunei Corlăţel şi a CLFF Corlăţel în solidar la plata de daune cominatorii în cuantum de 100 lei pentru fiecare zi de întârziere; reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 14,5 ha teren, situat în extravilanul com. Corlăţel, judeţul Mehedinţi pe vechiul amplasament sau din rezerva Primăriei Corlăţel, contestând şi Hotărârea nr.359/26.08.2011 emisă de C.J.F.F Prefectura Mehedinţi.

Potrivit art. III din Titlul VI al Legii nr. 1/2000, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 247/2005 pot cere reconstituirea dreptului de proprietate, până la 30 noiembrie 2005 inclusiv, foştii proprietari cărora li s-a respins cererile sau care nu au formulat astfel de cereri în termenele prevăzute de Legea nr. 169/1997, pentru diferenţele de suprafeţe ce pot fi reconstituite potrivit legii.

Reconstituirea dreptului de proprietate formulată în temeiul art. 33 alin. 1 din Legea nr. 1/2000 modificată prin Legea nr. 247/2005, se face numai cu respectarea art. II din Legea nr.169/1997, potrivit cu care dispoziţiile modificatoare sau de completare ori de abrogare ale legii nu aduc atingere în nici un fel titlurilor şi altor acte de proprietate eliberate cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, la data întocmirii lor ( norme similare fiind cuprinse şi în Legea nr.1/2000 sau în Legea nr. 247/2005).

Reclamantul  a susţinut că deşi a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, cu privire la această suprafaţă de teren existentă pe raza comunei Corlăţel, jud. Mehedinţi, de pe urma autorului P.N., al cărui moştenitor este, şi deşi prin Hot. nr.5/2006 C.L.F.F Corlăţel, i-a aprobat reconstituirea pentru suprafaţa de 14,5 ha, C.J.F.F Prefectura Mehedinţi prin Hot. nr.359/26.08.2011 i-a respins cererea cu motivarea că nu se face dovada continuităţii dreptului de proprietate, astfel că dreptul său nu a fost reconstituit.

S-a reţinut că suprafaţa solicitată este prevăzută în A 24C, însă C.L.F.F Corlăţel, nu are posibilitatea de acordare a suprafeţelor respective, întrucât vechiul amplasament se găseşte în administrarea ADS Mehedinţi.

S-a reţinut astfel din probele administrate, că petentul a formulat cerere de reconstituire în termen pentru suprafeţele menţionate, care după apariţia Legii 247/2005, nu au fost atribuite altor persoane, conform legilor în vigoare, şi nu se află în conflict cu vreo persoană cu privire la aceste terenuri, însă  C.L.F.F Corlăţel, nu are posibilitatea de acordare a suprafeţelor respective, întrucât vechiul amplasament se găseşte în administrarea ADS Mehedinţi.

Reclamantul a depus o serie de acte doveditoare, respectiv acte de vânzare-cumpărare din anii 1930, 1931, pentru mai multe suprafeţe de teren şi contracte de donaţie datând din 1939, pentru suprafaţa de 20 ha teren extravilan şi 12500 mp. teren intravilan. De asemenea, potrivit certificatelor emise de Arhivele Statului, autorul P.N.nu figurează înregistrat cu acte de înstrăinare terenuri arabile şi forestiere în perioada 1939-1959.

Faţă de întregul material probator administrat în cauză, văzând şi dispoziţiile Legii nr.247/2005 (care modifică prevederile Legii nr.1/2000, respectiv dispoziţiile Legii nr.18/1991) şi potrivit dispoziţiilor art.6 (1^3)din Legea nr.1/2000, modificată, instanţa văzând şi înscrisurile doveditoare, apreciază acţiunea formulată de reclamant ca fiind întemeiată, urmând a o admite în parte ca atare.

Referitor la capătul de cerere privind obligarea Primarului com. Corlăţel în solidar cu C.L.F.F Corlăţel la plata daunelor cominatorii în cuantum de 100 lei pentru fiecare zi de întârziere, instanţa urmează a-l respinge, având în vedere faptul că, potrivit art. art. 64 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 rep., în cazul în care comisia locală refuză înmânarea titlului de proprietate emis de comisia judeţeană sau punerea efectivă în posesie, persoana nemulţumită poate face plângere la instanţa în a cărei rază teritorială este situat terenul, lucru care nu este îndeplinit în speţă, nefiind emis un asemenea titlu de proprietate.

Potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol, cererea poate fi admisă doar dacă, în urma admiterii plângerii de către instanţă, primarul să fi fost deja obligat sa execute de îndată înmânarea titlului de proprietate sau, după caz, punerea efectivă în posesie, sub sancţiunea condamnării doar a acestuia, nu şi a comisiei locale, la daune cominatorii pentru fiecare zi de întârziere, anume stabilite de instanţă.

Împotriva acestei sentinţe au declarat  recurs  pârâtele Comisia Locală de Fond Funciar Corlăţel, jud. Mehedinţi, Primarul Comunei Corlăţel, jud. Mehedinţi şi  Comisia Judeţeană de Fond Funciar Prefectura Mehedinţi  criticând-o  pentru nelegalitate  şi netemeinicie.

CJFF Mehedinţi prin recursul formulat a arătat că în mod greşit a fost obligată la plata cheltuielilor de judecată, menţionând în cuprinsul recursului atribuţiile sale şi pe cele ale CLFF.

CLFF a menţionat în motivele de recurs că în mod greşit a fost admisă acţiunea cu încălcarea dispoziţiilor art. 8 şi 11 din legea nr. 18/1991. A mai arătat că reclamantul nu a făcut dovada continuităţii proprietăţii, instanţa în mod greşit a luat în calcul actul de la Arhivele naţionale deoarece în acestea nu se poate face distincţie între autor şi petent, cei doi având acelaşi nume. Recurenta a menţionat că în RA 1959-1962 autorii reclamanţilor nu figurează cu teren pe raza localităţii, iar în prezent comisia nu mai deţine teren pe raza comunei, având deficit de 150 ha.

Tribunalul Mehedinţi prin Decizia nr.328/R/12.03.2012 a admis recursurile formulate de pârâtele  Comisia Locală de Fond Funciar Corlăţel, cu sediul în comuna Corlăţel, jud. Mehedinţi, Primarul Comunei Corlăţel, cu sediul în comuna Corlăţel, jud. Mehedinţi şi  Comisia Judeţeană de Fond Funciar Prefectura Mehedinţi, cu sediul în Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi împotriva sentinţei civile nr.2467 din 07.12.2011 pronunţată de Judecătoria Vânju Mare, intimaţi fiind reclamantul P.N., pârâtele Agenţia Domeniilor Statului Bucureşti, cu sediul în sector 1, Bucureşti, Agenţia Domeniilor Statului Mehedinţi cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str. Crişan nr. 87, jud. Mehedinţi şi Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliara Mehedinţi, cu sediul în Drobeta Turnu Severin,str. Crişan, nr. 87, jud. Mehedinţi având ca obiect fond funciar, a casat sentinta şi a trimis cauza spre rejudecare aceleaşi instanţe de fond.

Pentru a  pronunţa  această hotărâre  instanţa de recurs a reţinut următoarele:

Prin acţiunea formulată reclamantul a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru un teren de 14,5 ha.

Prima instanţă a admis acţiunea motivând că reclamantul a depus o serie de acte doveditoare din anul 1930 şi că autorul P.N.nu a înstrăinat terenuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa de recurs constată că reclamantul nu a dovedit că este moştenitorul lui P.N.. Astfel, din actele de filiaţie depuse la dosar la filele 4-6, 8, 31-32 nu rezultă că reclamantul este moştenitorul lui P.N..

De asemenea, instanţa de recurs constată că la dosar nu s-a depus cererea de reconstituire formulată de către reclamant, adresele emise nefiind suficiente, cererea fiind necesară pentru a se analiza cât teren a solicitat reclamantul, cât i s-a dat şi de la ce autor a cerut reconstituirea.

Conform disp. art. 11 din Legea nr. 18/1991 „suprafaţa adusă în cooperativa agricolă de producţie este cea care rezultă din: actele de proprietate, cartea funciară, cadastru, cererile de înscriere în cooperativă, registrul agricol de la data intrării în cooperativă, evidenţele cooperativei sau, în lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaraţii de martori.”

Aceste dispoziţii se completează cu dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 1/2000 conform cărora la stabilirea, prin reconstituire, a dreptului de proprietate pentru terenurile agricole şi forestiere, în conformitate cu prevederile prezentei legi, comisiile constituite potrivit legii, vor verifica în mod riguros existenţa actelor doveditoare prevăzute la art. 9  alin. (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, precum şi pertinenţa, verosimilitatea, autenticitatea şi concludenţa acestor acte, ţinându-se seama şi de dispoziţiile art.11 alin. (1) şi (2) din aceeaşi lege.

De asemenea, un alt aspect important care trebuie verificat este autenticitatea actelor depuse de petenţi în dovedirea dreptului de proprietate: contracte de vânzare cumpărare, acte de donaţie, de schimb, testamente, etc. În acest sens trebuie respectate dispoziţiile art. 139 alin. 1 Cod proced. civ. potrivit cărora partea care a depus un înscris în copie certificată este datoare să aibă asupra sa originalul înscrisului sau să-l depună mai înainte în păstrarea grefei, sub sancţiunea de a nu se ţine seama de înscris.

În cauza de faţă nu s-a solicitat această dovadă reclamantului. acesta nu a dovedit nici faptul că terenurile se aflau în proprietatea autorului la data preluării de către CAP.

Instanţa de fond avea obligativitatea să verifice şi dacă mai există teren pentru reconstituire, având în vedere că din înscrisurile de la dosar rezultă că în cee ce-l priveşte pe reclamant se propusese acordarea de despăgubiri.

În consecinţă, faţă de considerentele expuse, instanţa de recurs apreciază că nu s-a intrat în cercetarea fondului şi în temeiul disp. art. 312 alin. 6 cod proced. civ. va admite recursul  formulat de CLFF Corlăţel, va casa sentinţa şi va trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Cu ocazia rejudecării prima instanţă va administra probele menţionate mai sus şi anume va solicita actele de filiaţie ale reclamantului, va analiza cererea de reconstituire, va solicita originalul înscrisurilor depuse şi va administra probe privind preluarea terenurilor de către CAP şi disponibilitatea de teren a comisiei.

Pentru a se asigura o judecată unitară a cauzei se va admite şi recursul CJFF privind stabilirea cheltuielilor de judecată.

După casare cauza a fost înregistrată la Judecătoria Vînju Mare la data de 23.03.2012  sub nr. 2922/332/2011*.

A fost depusă cerere de intervenţie în interes prorpiu de către intervenineţii S.C.M.,  R.A.E., R.A.G., R.N.,  T.G.,  P.I.,  P.A.,  P.P.V.,  M.C., P.M.,  P.I.V.,  P.D.C.,  F.A.,  P.M.,  A.I., cerere ce a fost  încuviinţată în principiu prin încheierea din data de 26.04.2012.

Prin cererea de intervenţie  în interes propriu s-a  solicitat obligarea C.L.F.F Corlăţel să întocmească documentaţia în vederea eliberării titlului de proprietate pentru terenul în suprafaţă totală de 14,5 ha şi înaintarea acesteia la C.J.F.F Mehedinţi în vederea eliberării titlului de proprietate,  cu motivarea că sunt aceştia  alături de reclamant, mostenitori ai autorului lor comun P.N.,  justificand interes în sprijinul reclamantului.

Intervenienţii în interes propriu au arătat că autorul P.N.a avut cinci frati : P.I., P.P., R.D., T.M.şi P.D.în prezent decedaţi.

P.I.(decedat) are ca mostenitori trei fii:- P.I.V., P.I.N. (petentul), PM (decedat) cu moştenitori în calitate de fii: P.D.C. şi F.A..

P.P.(decedat) are ca mostenitori cinci fii:-P.A., P.M., P.I., M.C., P P.V.

R.D. (decedată) a avut trei copii R E, RI RC., care la randul lor au decedat. Astfel – RE are ca moştenitori doi fii: RB (LRB) şi RS care au renunţat în favoarea soţiei supravieţuitoare RN.

- RI are ca moştenitoare o fiică pe SC.

- RC are ca moştenitoare o fiică pe BA.

T.M.(decedată) a avut doi fii pe TM şi T.G..

P.D.are ca moştenitori în calitate de fii AI, PT (decedat) cu moştenitor P.M.  şi  PG (decedat).

Totodată au învederat că  alături de reclamant sunt şi ei moştenitori ai autorului P.N.care au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate cu privire la terenurile ce au aparţinut autorului justificând astfel interes în formularea cererii de intervenţie în nume propriu 

În susţinerea cererii de intervenţie la dosar au fost depuse acte de deces, stare civilă şi filiaţie.

Pârâta  OCPI Mehedinţi a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale  pasive.

În motivarea întâmpinării a susţinut că prin precizarea de acţiune făcută în data de 19.10.2011, reclamantul P.N.a solicitat chemarea în judecată a OCPI Mehedinţi pentru opozabilitate şi pentru a fi obligată să vizeze şi să semneze anexa nr.49 a Comisiei Locale de Fond Funciar Corlăţel.

Faţă de această acţiune, OCPI Mehedinţi înţelege să invoce pe cale de excepţie lipsa calităţii procesuale pasive şi solicită admiterea excepţiei invocată, iar ca urmare a admiterii, să se procedeze la scoaterea din cauză a subscrisei, având în vedere următoarele considerente:

Potrivit art. 5 şi 6 din HG nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a tilurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, stanbilirea persoanelor îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate, stabilirea mărimii şi amplasamentului suprafeţelor de teren pentru care se reconstituie dreptul de proprietate precum şi validarea anexelor cu persoanele cărora li se reconstituie dreptul de proprietate şi emiterea titlurilor de proprietate pentru cererile validate sunt de competenţa exclusivă a comisiilor locale de fond funciar, respectiv de competenţa CJFF Mehedinţi.

Au fost solicitate relaţii la CLFF de pe lângă Primăria Corlăţel, jud. Mehedinţi, relaţii ce au fost comunicate cu adresele :  nr.318/21.05.2012, nr. 352/31.05.2012,, nr.392/15.06.2012, 392/18.06.2012, nr.593/11/18.09.2012.

Analizând actele şi lucrările dosarului şi coroborând probele adminstrate, instanţa constată şi reţine următoarele :

În cauzele privind fondul funciar comisiile locale şi judeţene au calitate procesuală pasivă  , sau după caz activă, şi sunt reprezentate legal de primar respectiv prefect, OCPI neavând nici un fel de competenţă în aceste cauze.

Potrivit art. 5 şi 6 din GH 890/2005, analizarea cererilor de reconstituire, punerea în posesie, stabilirea persoanelor îndreptăţite la reconstituire, validarea anexelor etc., sunt de competenţa exclusivă a comisiilor locale de fond funciar, ca organe administrative, respectiv a comisiilor judeţene, ca organe administrativ-jurisdicţionale, iar potrivit art. 36 din acelaşi act normativ, pe baza documentaţiilor înaintate de comisiile locale, comisiile judeţene emit titlurile de proprietate, OCPI având doar competenţa de a cartografia titlul de proprietate emis în baza hotărârii comisiei judeţene.

In consecinţă instanţa va admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a OCPI Mehedinţi.

Prin prezenta acţiune, reclamantul P.N.solicită  punerea în posesie şi întocmirea documentaţiei în vederea emiterii titlului de proprietate pentru suprafaţa de 14,5 ha; obligarea Primarului comunei Corlăţel şi a CLFF Corlăţel în solidar la plata de daune cominatorii în cuantum de 100 lei pentru fiecare zi de întârziere; reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 14,5 ha teren, situat în extravilanul com. Corlăţel, judeţul Mehedinţi pe vechiul amplasament sau din rezerva Primăriei Corlăţel, contestând şi Hotărârea nr.359/26.08.2011 emisă de C.J.F.F Prefectura Mehedinţi.

 Prin cererea de intervenţie in interes propriu , intervenienţii au  solicitat obligarea C.L.F.F Corlăţel să întocmească documentaţia în vederea eliberării titlului de proprietate pentru terenul în suprafaţă totală de 14,5 ha şi înaintarea acesteia la C.J.F.F Mehedinţi în vederea eliberării titlului de proprietate,  cu motivarea că şi aceştia  sunt  alături de reclamant, mostenitori ai autorului lor comun P.N.şi au dreptul de a solicita reconstituirea dreptului de proprietate.

Astfel,  reclamantul a arătat că este moştenitorul autorului P.N., care a deţinut teren în localitatea Corlăţel în suprafaţă de 31 ha, însă s-a aprobat reconstituirea dreptului de proprietate doar pentru suprafaţa de 14,5 ha conform anexei la Hot. nr.273/03.02.2006. Totodată în baza Legii nr.18/1991 în calitate de moştenitor a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate privind aceste suprafeţe de teren, prin Hot. nr.273/03.02.2006 C.L.F.F Corlăţel, i-a aprobat reconstituirea pentru suprafaţa de 14,5 ha, însă C.J.F.F Prefectura Mehedinţi prin Hot. nr.359/26.08.2011 i-a respins cererea cu motivarea că nu se face dovada continuităţii dreptului de proprietate, iar anexa nr.49 nu poartă viza ADS şi OCPI.

Din probele administrate, instanţa reţine faptul că atât reclamantul cât şi intervenienţii  au făcut dovada cu înscrisuri, în condiţiile legii, că autorul lor  P.N., a deţinut în proprietate  suprafata de teren solicitată .

Astfel la dosarul cauzei reclamantul  a depus o serie de acte doveditoare, instaţa verificând autenticitatea actelor şi reţinând ca la dosar au fost depuse copii xerox după actele originale,  respectiv acte de vânzare-cumpărare din anii 1930, 1931, pentru mai multe suprafeţe de teren şi contracte de donaţie datând din 1939, pentru suprafaţa de 20 ha teren extravilan şi 12500 mp. teren intravilan.

Potrivit certificatelor emise de Arhivele Statului, autorul P.N.nu figurează înregistrat cu acte de înstrăinare terenuri arabile şi forestiere în perioada 1939-1959.

În temeiul legilor fondului funciar,  reclamantul şi intervenienţii au mai beneficiat de reconstituirea dreptului de proprietate pentru  teren arabil iar documentele  ce a fost avut în vedere la aceste reconstituiri au fost  aceleaşi acte  ignorate însă de cele două comisii în cererea de reconstituire depusă de către  părţi prin care au solicitat a li se restitui şi  restul terenului.

 Se reţine totodată că, iniţial CLFF  Corlăţel  a dat eficienţa cuvenită actelor depuse de către  părţi  în dovedirea  cererilor  de reconstituire ce fac  obiectul analizei în prezenta cauză , aprobându-se cererea  prin Hot. nr. 5/ 2006 în sensul reconstituirii dreptului de proprietate  pentru următorii moştenitori ai defuncţilor cu suprefetele respective  după cum urmează in A24C - P.N.– suprafata de 14,5 ha cu un număr de 15 moştenitori.

Pe baza considerentelor expuse, apreciind că reclamantul  şi interveninenţii au dovedit dreptul de proprietate asupra suprafeţei de  14,5 ha teren  solicitată ,  acestia find  îndreptăţiţi  a beneficia de dispoziţiile reparatorii ale legii pentru acest teren.

Potrivit art. 11(1) din Legea nr. 8/ 1991  „suprafaţa adusă în cooperativa agricolă de producţie este cea care rezultă din: actele de proprietate, cartea funciară, cadastru, cererile de înscriere în cooperativă, registrul agricol de la data intrării în cooperativă, evidenţele cooperativei sau, în lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaraţii de martori, iar (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte suprafeţele preluate de cooperativele agricole de producţie în baza unor legi speciale sau în orice mod de la membrii cooperatori.”

Potrivit art. III din Titlul VI al Legii nr. 1/2000, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 247/2005 pot cere reconstituirea dreptului de proprietate, până la 30 noiembrie 2005 inclusiv, foştii proprietari cărora li s-a respins cererile sau care nu au formulat astfel de cereri în termenele prevăzute de Legea nr. 169/1997, pentru diferenţele de suprafeţe ce pot fi reconstituite potrivit legii.

Reconstituirea dreptului de proprietate formulată în temeiul art. 33 alin. 1 din Legea nr. 1/2000 modificată prin Legea nr. 247/2005, se face numai cu respectarea art. II din Legea nr.169/1997, potrivit cu care dispoziţiile modificatoare sau de completare ori de abrogare ale legii nu aduc atingere în nici un fel titlurilor şi altor acte de proprietate eliberate cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, la data întocmirii lor ( norme similare fiind cuprinse şi în Legea nr.1/2000 sau în Legea nr. 247/2005).

Faţă de întregul material probator administrat în cauză, văzând şi dispoziţiile Legii nr.247/2005 (care modifică prevederile Legii nr.1/2000, respectiv dispoziţiile Legii nr.18/1991) şi potrivit dispoziţiilor art.6 (1^3)din Legea nr.1/2000, modificată, instanţa văzând şi înscrisurile doveditoare, apreciază acţiunea formulată de reclamant ca fiind întemeiată, urmând a o admite în parte .

Faţă de cele arătate  instanţa va admite in parte cererea principală , va admite cererea de intervenţi formulată in interes propriu şi va obliga pârâtele C.L.F.F Corlăţel şi C.J.F.F. de pe lângă Prefectura Mehedinţi să reconstituie reclamantului  şi intervenienţilor dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 14,5 ha. teren situat pe raza localităţii Corlăţel, jud. Mehedinţi, fie in natură in limita resurselor de teren existente , fie in  cazul lipsei resurselor prin acordarea de despăgubiri.

In ceea ce priveşte  capătul de cerere  referitor la obligarea Primarului com. Corlăţel în solidar cu C.L.F.F Corlăţel la plata daunelor cominatorii în cuantum de 100 lei pentru fiecare zi de întârziere, instanţa urmează a-l respinge, având în vedere faptul că, potrivit art. art. 64 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 rep., în cazul în care comisia locală refuză înmânarea titlului de proprietate emis de comisia judeţeană sau punerea efectivă în posesie, persoana nemulţumită poate face plângere la instanţa în a cărei rază teritorială este situat terenul, lucru care nu este îndeplinit în speţă, nefiind emis un asemenea titlu de proprietate.

Cererea poate fi admisă  , potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol doar dacă, în urma admiterii plângerii de către instanţă, primarul să fi fost deja obligat sa execute de îndată înmânarea titlului de proprietate sau, după caz, punerea efectivă în posesie, sub sancţiunea condamnării doar a acestuia, nu şi a comisiei locale, la daune cominatorii pentru fiecare zi de întârziere, anume stabilite de instanţă.

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a OCPI Mehedinţi.

 Admite în parte acţiunea civilă având ca obiect „fond funciar” formulată şi precizată de reclamantul P.N. Admite cererea de intervenţie in interes propriu formulată de intervenienţii S.C.M.,  R.A.E., R.A.G., R.N.,  T.G.,  P.I.,  P.A.,  P.P.V.,  M.C., P.M.,  P.I.V.,  P.D.C.,  F.A.,  P.M.,  A.I.

Admite plângerea formulată de reclamantul P.N., împotriva Hotărârii nr. 359/26.08.2011 a C.J.F.F. de pe lângă Prefectura Mehedinţi.

Obligă pârâtele C.L.F.F Corlăţel şi C.J.F.F. de pe lângă Prefectura Mehedinţi să reconstituie reclamantului  şi intervenienţilor dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 14,5 ha. teren situat pe raza localităţii Corlăţel, jud. Mehedinţi, fie in natură in limita resurselor de teren existente , fie in  cazul lipsei resurselor prin acordarea de despăgubiri.

Respinge capătul de cerere privind obligarea Primarului com. Corlăţel în solidar cu C.L.F.F Corlăţel la plata daunelor cominatorii în cuantum de 100 lei pentru fiecare zi de întârziere.

Domenii speta