Fondul Funciar

Decizie 1672/2011 din 17.05.2011


Dosar nr. 316/828/2010

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ

SECŢIA CIVILĂ

DECIZIE CIVILA Nr. 1672/2011

Şedinţa publică de la 17 Mai 2011

Completul compus din:

S-a luat în examinare recursul declarat de  petentul  I R, împotriva  sentinţei

civile nr.960 din data de 04.11.2010 pronunţată de Judecătoria T în dosarul

nr.316/828/2010, intimate fiind COMISIA  ORĂŞENEASCĂ  DE FOND FUNCIAR 

TOPOLOVENI şi COMISIA  JUDEŢEANĂ  DE FOND  FUNCIAR  ARGEŞ.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părtile.

Procedura legal îndeplinită fără citarea părtilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că dezbaterile

asupra recursului au avut loc în şedinţa publică din data de 10 Mai 2011, susţinerile

părtilor fiind consemnate în cuprinsul încheierii de şedinţă din aceea dată şi care

fac parte integrantă din prezenta decizie.

TRIBUNALUL

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 19.02.2010, pe

rolul Judecătoriei Topoloveni sub nr.316/828/2010, petentul I R a formulat în

contradictoriu cu intimatele Comisia Orăşenească de Fond Funciar Topoloveni şi

Comisia Judeţeană de Fond Funciar Argeş plângere împotriva H.C.J.F.F.Argeş

nr.118/07.11.2000, solicitând anularea HCJFF Argeş nr.118/07.11.2000 şi

reconstituirea dreptului de proprietate în natură pentru suprafaţa de 6,96 ha. teren

agricol situată pe raza oraşului T, judeţul Argeş; obligarea intimatei Comisia

Orăşenească de Fond Funciar Topoloveni la întocmirea fişei cu date pentru

suprafaţa de 6,96 ha. teren agricol şi înaintarea acesteia intimatei Comisia Judeţeană

Argeş de Fond Funciar în vederea întocmirii titlului de proprietate precum şi

obligarea intimatei Comisia Judeţeană Argeş de Fond Funciar la întocmirea titlului

de proprietate.

În motivarea plângerii petentul a arătat faptul că prin HCJFF Argeş

nr.118/07.11.2000 intimata Comisia Judeţeană Argeş de Fond Funciar a validat

propunerea intimatei Comisia Orăşenească de Fond Funciar Topoloveni şi a dispus

reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 6,96 ha. în cadrul anexei

39 prin acordarea de despăgubiri. A mai arătat petentul şi faptul că această hotărâre

este nelegală deoarece la data la care a fost adoptată intimata Comisia Orăşenească

de Fond Funciar Topoloveni avea la dispoziţie terenuri neatribuite. Se mai susţine

de petent şi faptul că terenul în suprafaţă de 6,96 ha. a aparţinut autorilor săi I I şi I

S şi nu a fost reconstituit unei alte persoane fizice sau juridice.

La termenul de judecată din data de 25.03.2010, intimata Comisia

Orăşenească de Fond Funciar Topoloveni în temeiul disp.art.115 din Codul de

procedură civilă a depus la dosarul cauzei întâmpinare prin care a invocat excepţia

tardivităţii plângerii având în vedere faptul că HCJFF Argeş nr.118/07.11.2000 i-a

fost comunicată petentului la data de 05.07.2007, iar pe fondul cauzei a solicitat

respingerea plângerii având în vedere faptul că pe raza oraşului T nu mai există

teren fizic care să fie restituit în natură .

Prin încheierea pronunţată în şedinţa publică din data de 27.05.2010,

instanţa a respins excepţia tardivităţii plângerii invocată prin întâmpinare de

intimata Comisia Orăşenească de Fond Funciar Topoloveni pentru considerentele

reţinute în respectiva încheiere (fila 55 a dosarului).

Deşi legal citată, intimata Comisia Judeţeană Argeş de Fond Funciar nu a

formulat întâmpinare potrivit disp.art.115 din Codul de procedură civilă.

Prin sentinţa civilă nr. 960 din data de 04.11.2010 pronunţată de Judecatoria

Topoloveni s-a respins plângerea ca neîntemeiată.

În motivarea sentinţei s-a reţinut că prin HCJFF Argeş nr.118/07.11.2000, s-a

dispus reconstituirea  dreptului de proprietate în favoarea autoarei  petentei I S

pentru suprafaţa de 6,96 ha prin acordarea de despăgubiri.S-a mai constatat că

potrivit relaţiilor comunicate instanţei de intimata Comisia Orăşenească  de Fond

Funciar Topoloveni la termenul de judecată din data de 28.10.2010 rezultă că pe

raza oraşului T nu există teren liber , la dispoziţia  Comisiei Locale de Fond Funciar

pentru a fi atribuit fizic persoanelor al căror drept de proprietate a fost stabilit prin 

acordare de despăgubiri în baza Legii nr.1/2000. S-a mai constatat totodată că în

prezent terenul în litigiu pentru care petentul solicită reconstituirea dreptului de

proprietate în natură, situată în pct. „G”, în prezent punctul fiind denumit „T” nu

este liber  ci este atribuit unui număr de 18 proprietari  în baza Legii nr.18/1991.În

concluzie s-a reţinut că  vechiul amplasament  al terenului pentru care petentul

solicită reconstituirea dreptului de proprietate, nu este liber, fiind atribuit unor

terţe persoane. Totodată s-a mai reţinut că punerea în posesie şi eliberarea titlului

de proprietate vizează  reconstituirea în natură şi nu prin acordarea de despăgubiri.

Împotriva acestei sentinţe a fost formulat recurs de către petentul I R care a

apreciat că sentinţa este nelegală întrucât

1.relaţiile comunicate de intimata Comisia Locală de Fond Funciar nu sunt

reale, în condiţiile în care şi după emiterea HCJ nr.118/2000, au mai rămas la

dispoziţia Comisiei Locale de Fond Funciar G Suprafaţa de 10 ha, care au făcut

obiectul reconstituirii dreptului de proprietate în favoarea unor terţe persoane;

2.s-a realizat o greşită aplicare a art.2 din Legea nr.1/2000 în condiţiile în

care intimata avea la dispoziţie moşia autorului Ionescu Ilie în suprafaţă de 18 ha.

Tribunalul analizând recursul reţine următoarele:

1.În prealabil în ce priveşte excepţia tardivităţii plângerii tribunalul urmează

a o respinge, având în vedere că deşi intimatei Comisia Locală de Fond Funciar

Topolovenii s-a pus în vedere prin încheierea de şedinţă din data de 19.04.2011 să

depună dovada comunicării HCJFF Argeş nr.118/2000 către autoarea Ionescu

Sabina (decedată la data de 18.08.2002) sau  către succesorii acesteia , intimata

Comisia Locală de Fond Funciar Topoloveni nu s-a conformat acestei obligaţii

conform art.1169 c.civ. Mai mut deşi s-a susţinut că operaţiunii comunicării HCJFF

nr.118/2000 s-ar fi realizat către recurentul I R în şedinţa publică din data de

2..02.2010, în timpul dezbaterilor în dosarul nr.734/828/2007, nu s-a depus

fotocopie de pe încheierea de şedinţă din data de 2.02.2010 pentru a se constata

dacă recurentul I R a fost prezent personal şi a luat cunoştiinţă la data menţionată

de conţinutul HCJFF Argeş nr.118/2000.

2.În ce priveşte prima critică legată de greşita apreciere a relaţiilor furnizate

de intimata Comisia Locală de Fond Funciar T, tribunalul reţine că acestea sunt

neîntemeiate având în vedere că relaţiile menţionate fac dovadă conform  art.1174

alin (1) c.civ. până la proba contrară, probă care ar fi trebuit administrată de către

recurentul I R.  Astfel conform răspunsului la interogatoriu la întrebarea nr.3 (f.85-

dosar fond) , pe terenul revendicat s-a dispus reconstituirea dreptului de

proprietate în baza Legii nr.1/1991 pentru un număr de 18 proprietari, conform

titlurilor de proprietate  (f.115-132, f.142-147).În cauză deşi recurentul I R a

beneficiat de asistenţă juridică calificată nu a înţeles să administreze probe

(respectiv proba cu expertiză tehnică de specialitate) pentru a face dovada că

titlurile invocate de intimata Comisia Locală de Fond Funciar T ar privi alt

amplasament decât cel solicitat prin prezentul litigiu.Prin urmare, câtă vreme

petentul nu a înţeles să administreze probe contrarii, în mod legal instanţa de fond,

cu respectarea dispoziţiilor art.1174 alin (1) c.civ. a acordat eficienţă probatorie

furnizate de intimata Comisia Locală de Fond Funciar T.

3.În ce priveşte critica de recurs privind greşita aplicare a art.2 din Legea

nr.1/2000, tribunalul reţine că este de asemenea neîntemeiată.

Comisiile de fond funciar pot refuza reconstituirea dreptului de proprietate,

în cazul în care terenul solicitat a fost atribuit legal către terţe persoane (Hotărârea

în cauza Nerumberg împotriva României, paragraful 54). O asemenea concluzie

este dedusă din dispoziţiile art.II din Legea nr.169/1997, coroborat cu art.2 alin 2

din Legea nr.1/2000. Legalitatea actelor de reconstituire emise în favoarea terţelor

persoane poate fi analizată prin prisma art.III din Legea nr.169/1997, stabilindu-se

dacă aceste titluri de proprietate au fost emise cu respectarea dispoziţiilor legii

fondului funciar în vigoare la data emiterii lor. În acest caz legalitatea titlurilor de

proprietate (sau a altor acte de reconstituire) emise în favoarea terţilor, va putea fi

solicitată de către fostul proprietar, de regulă, în cadrul plângerii formulate

împotriva validării pe alt amplasament sau a validării pe anexa de despăgubiri, fie

pe calea plângerii formulate împotriva refuzului comisiei locale de fond funciar de

a realiza punerea în posesie a fostului proprietar pe fostul amplasament. Desigur

într-o astfel de ipoteză este necesară şi introducerea în cauză a  persoanei în

favoarea căreia s-a emis titlu de proprietate contestat pentru a se asigura

respectarea principiului dreptului de apărare

În cauză este de observat că deşi s-a invocat de către intimata Comisia Locală

de Fond Funciar Topoloveni existenţa unor titluri de proprietate în favoarea unor

terţe persoane, recurentul I R nu a înţeles să investească instanţa de fond şi cu o

acţiune în nulitate a acestor titluri de proprietate în contradictoriu cu persoanele

beneficiare, fie în cadrul prezentului litigiu, fie pe cale separată, pentru a fi posibilă

reconstituirea dreptului de proprietate pe fostul amplasament. Susţinerea

recurentului că pentru titlurile de proprietate emise după data HCJFF Argeş

nr.118/2000 nu este incidentă excepţia prevăzută de art.2 alin (2) din Legea

nr.1/2000 , este neîntemeiată, având în vedere că legea se referă la imposibilitatea

reconstituirii dreptului de proprietate pe fostul amplasament în cazul existenţei

unor adeverinţe de validare, procese verbale de punere în posesie sau titluri de

proprietate. Or, în speţă, este indiscutabil ca procedura de reconstituire este un

proces complex , care se finalizează cu emiterea titlului de proprietate. Or, în speţă

recurentul I R nu a făcut dovada că hotărârile de validare şi procesele verbale ce au

stat la baza emiterii titlurilor de proprietate mai sus menţionate, au fost ulterioare

HCJFF Argeş nr.118/2000. În plus, câtă vreme în prezent la data soluţionării

plângerii contravenţionale, există emise titluri de proprietate, chiar ulterioare

adoptării HCJFF Argeş nr.118/2000 , dar nedesfiinţate pe calea acţiunii prevăzută

de art.III din Legea nr.169/1997, în mod corect a apreciat instanţa de fond că

validarea recurentului se poate realiza doar sub formă de despăgubiri.

Pentru considerentele expuse, tribunalul în baza art.312 c.proc.civ. va

respinge recursul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge ca nefondat recursul declarat de  petentul  I R, domiciliat în judeţul

Argeş împotriva  sentinţei civile nr.960 din data de 04.11.2010 pronunţată de

Judecatoria Topoloveni în dosarul nr.316/828/2010, intimate fiind COMISIA 

ORĂŞENEASCĂ  DE FOND FUNCIAR  TOPOLOVENI cu sediul în oraşul

Topoloveni, judeţul Argeş  şi COMISIA  JUDEŢEANĂ  DE FOND  FUNCIAR 

ARGEŞ, cu sediul în mun. Piteşti, Piaţa Vasile Milea, nr. 1, judeţul Argeş.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi 17 Mai 2011.

1