Plângerea contravenţională

Sentinţă civilă 1267 din 13.06.2013


Prin cererea adresată acestei instanţei la data de 18.03.2013, contravenientul V.I. a solicitat instanţei, în contradictoriu cu IPJ Mehedinţi, să se dispună anularea procesului verbal de contravenţie seria AP nr.2650886 încheiat la data de 22.02.2013 de Politia Bălăciţa, judeţul Mehedinţi, prin care a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 200 lei pentru faptul că la data de 08.01.2013  ora 10:00 a adresat cuvinte şi expresii jignitoare şi ameninţări cu acte de violenţă numitei A.E., în timp ce aceasta se afla în uliţa satului, fapte de natură a o indigna pe aceasta, faptă prevăzută şi pedepsită de disp. art.3 pct.1 din LG.61/1991 modificată şi republicată.

În motivarea plângerii, contravenientul a arătat că nu se face vinovat de săvârşirea contravenţiei reţinută în sarcina sa prin procesul verbal de contravenţie, întrucât nu corespunde realităţii.

În dovedirea plângerii contravenientul  a depus la dosarul cauzei în copie  procesul verbal de contravenţie seria AP nr.2650886 încheiat la data de 22.02.2013, copie carte de identitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 36 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, art.15 lit. i din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi art.1 din OG nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, plângerea contravenţională este scutită de plata taxelor judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.

 Intimata I.P.J Mehedinţi a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii formulată de petent, anexând raportul agentului constatator, proces verbal de sesizare, declaraţiile numiţilor A.E., B.I., C.A., V.I. şi dovada comunicării procesului verbal de constatare a contravenţiei către petent. 

 Contravenientul a solicitat în apărare audierea martorilor B.C. şi N.M..

 Din depoziţia martorului B.C., se reţine faptul că la data de 08.02.2013, a fost de faţă când a avut loc un incident minor între petent şi numita A.E.. Arată că nu petentul a adresat expresii şi cuvinte jignitoare acesteia, ci numita A.E. a adresat expresii jignitoare petentului. Totul a plecat de la faptul că numita A.E. a trecut prin curtea unei gospodării pe care petentul o avea în grijă, astfel că petentul i-a spus să nu mai treacă prin această curte, însă respectiva l-a drăcuit şi adresat cuvinte urâte, spunându-i totodată că soţia sa este handicapată.

Analizând actele şi lucrările dosarului şi coroborând probele administrate în cauză instanţa constată şi reţine că prin procesul verbal de contravenţie seria AP nr.2650886 încheiat la data de 22.02.2013 de Politia Bălăciţa, judeţul Mehedinţi, contravenientul V.I. a fost sancţionat cu amendă  în cuantum de 200 lei pentru faptul că la data de 08.01.2013  ora 10:00 a adresat cuvinte şi expresii jignitoare şi ameninţări cu acte de violenţă numitei A.E., în timp ce aceasta se afla în uliţa satului, fapte de natură a o indigna pe aceasta, faptă prevăzută şi pedepsită de disp. art.3 pct.1 din LG.61/1991 modificată şi republicată. 

Prin prezenta plângere, petentul contestă procesul verbal de contravenţie, susţinând faptul că nu se face vinovat de săvârşirea contravenţiei pentru care a fost sancţionat prin procesul verbal de contravenţie, întrucât nu a adresat cuvinte jignitoare numitei A.E., ci dimpotrivă a fost jignit de către aceasta.

 Potrivit disp.art.16 alin.7 din O.G nr.2/2001 „In momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat sa aducă la cunoştinţa contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare. Obiecţiunile sunt consemnate distinct in procesul-verbal la rubrica "Alte menţiuni", sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal.”

 Din cuprinsul procesului verbal, rezultă că la momentul încheierii procesului verbal de către organele de poliţie, petentul a refuzat să semneze. 

În instanţă petentul a declarat că nu este de acord cu amenda aplicată, întrucât nu este vinovat, aşa cum probele administrate în cauză, atestă susţinerea petentului.

Apărarea formulată de petent, constând în aceea că la data respectivă nu a adresat injurii sau expresii jignitoare numitei A.E.,  aşa cum se reţine prin procesul verbal contestat, este confirmată.

Principiul de drept, existent mai ales în materie penală (îndoiala profită inculpatului), se aplică prin analogie şi în materie contravenţională, răspunderea contravenţională fiind tot o răspundere personală şi ca urmare îndoiala va profita contravenientului.

Ori,  instanţa constată că starea de fapt reţinută prin procesul verbal contestat nu este confirmată de probele legal administrate.

Plângerea formulată este fondată. Din materialul probator existent la dosar, rezultă cu certitudine că petentul nu a comis fapta pentru care a fost sancţionat, situaţia de fapt nefiind cea reţinută de agentul constatator în procesul verbal de contravenţie, susţinerile petentului fiind de natură a atrage anularea procesului verbal.

Ţinând seama de dispoziţiile art.34 din OG.nr.2/2001 care constituie dreptul comun în materie contravenţională, articol care coroborat cu art.38 alin.3 din acelaşi act normativ permite instanţei să aprecieze inclusiv natura sancţiunii ce se impune a fi aplicată contravenientului, în ipoteza în care prezumţia de legalitate şi temeinicie a procesului verbal nu a fost răsturnată, instanţa apreciază că sancţiunea nu a fost aplicată legal.

Pentru considerentele expuse ulterior, având în vedere şi dispoziţiile menţionate, instanţa urmează a admite plângerea contravenţională, a anula procesul verbal de contravenţie contestat şi a exonera petentul de plata amenzii contravenţionale.

Admite plângerea formulată de contravenientul V.I. împotriva procesului verbal de contravenţie seria AP nr.2650886 încheiat la data de 22.02.2013 de Politia Bălăciţa, judeţul Mehedinţi, în contradictoriu cu intimata – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Mehedinţi.

Anulează procesul verbal de contravenţie seria AP nr.2650886 încheiat la data de 22.02.2013 de Politia Bălăciţa, judeţul Mehedinţi şi exonerează petentul de plata amenzii contravenţionale în cuantum de 200 lei.