Fond Funciar

Sentinţă civilă 1163 din 19.05.2009


Prin  cererea inregistrata la aceasta instanta reclamantul V. G. , a chemat in judecata pe pârâtele  C.L.L.f.f.S., C.J.P. de aplicare a L.nr.18/1991, solicitind instantei ca prin hotarirea ce va pronunta, sa dispuna  obligarea comisiei Locale -prin primar,  sa îl puna in posesie , sa intocmeasca documentatia  pentru  suprafata de 2,19 ha. teren  situat pe raza com. S., respectiv : 1900 mp.  pct.acasa,  1600 mp. si 800 mp.  obligarea C.J.Prahova  sa-i emita titlul de proprietate, obligarea Presedintelui  C.L.S.  la plata  de daune compensatorii, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea  cererii, petentul a aratat  ca prin sentinta civila  pronuntata de Judecatoria Valenii de Munte,  in dosar,  a fost obligata C.L.  sa anuleze partial  titlul de proprietate, intrucât C.L.  i-a dat teren pe raza comunei  B. Pîna în prezent C.L.  nu respecta hotarârea  pronuntata.

La data de  19.05. 2008  reclamantul si-a  precizat cererea,  solicitând instantei ca prin hotarirea ce se va pronunta, sa dispuna  obligarea C.L. de fond funciar sa îl puna în posesie  pentru suprafata de  2,19 ha teren  situat pe raza com.S. in urmatoarele puncte:  1900 mp., 1600 mp. si 800 mp.; cit si  obligarea C.L. sa inainteze documentatia  in vederea emiterii titlului de proprietate pentru urmatoarele terenuri:  700 mp.  ,  7500 mp.  ,  2100 mp. ,  800 mp.,-, 1350 mp. si 1500 mp.  ;  obligarea C.L. la plata  daunelor cominatorii  si obligarea C.J. sa-i elibereze titlul de proprietate pentru suprafetele de teren reconstituite.

La data de  10.06.2008  C. L.  de fond Funciar  S. , a formulat intimpinare, prin care a solicitat respingerea actiunii, întrucit  petentului V. G. i-a fost emis  titlul  de proprietate care  a fost emis  cu respectarea  prevederilor legilor fondului funciar si HG, respectind totodata si decizia  T.P. ramasa definitiva si irevocabila.

Prin sentinta civila pronuntata de Judecatoria Valenii de Munte,  s-a admis plingerea petentului V.G., obligarea C.L. pentru aplicarea Legilor fondului funciar  S. sa respecte dispozitivul sentintei civile, sa îl puna in posesie  pentru  suprafata de 2,19 ha.  situata pe raza comunei S; obligarea C.L.sa plateasca petentului  daune compensatorii  in cuantum de 100 lei pe zi  incepind cu data pronuntarii  hotariri si pina  la inaintarea documentatiei;  obligarea C.J.P.  sa emita titlul de proprietate pentru suprafetele de teren indicate mai sus,  precum si obligarea C.L.S.  sa reconstituie dreptul de proprietate  si asupra terenurilor  de 700 mp., 7500 mp., 2100 mp.; 800 mp . ; 1350 mp.pct.  . si 1500 mp. 

Împotriva acestei sentinte,  C.L. de fond funciar S. a declarat recurs.

Prin decizia pronuntata de T P,  a admis recursul  declarat  de recurenta-intimata, a casat sentinta atacata si a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi instanta de fond.

Plîngerea a fost reinregistrata pe rolul acestei instante

La termenul de judecata din  13.01.2009, numitii O.I., O.C. si B.E. au formulat  cerere de interventie  accesorie in interesul C.L.  de fond funciar S., solicitind respingerea  actiunii formulata de petentul V.G.

În cauza s-a administrat proba cu înscrisuri.

Analizand cu prioritate exceptia autoritatii de lucru judecat invocata din oficiu de ctre instanta in conformitate cu prevederile art.137 alin.1 C.p.c instanta retine urmatoarele:

Petentului I s-a reconstituit dreptul de proprietate de catre C.L. de fond funciar S., sens in care a fost emisa adeverinta provizorie.

De-a lungul timpului intre petent si intimata C.l. de fond funciar S. s-au purtat mai multe litigii, ultimul dintre acestea fiind dosarul cu numarul in care s-a pronuntat sentinta civila, sentinta ramas definitiva si irevocabila.

Prin sentinta mai sus amintita se retine ca potrivit unei alte sentinte comisia judeteana a fost obligata sa elibereze titlu de proprietate pentru terenul si amplasamentul din procesul verbal de punere in posesie cu privire la terenurile mentionate in cuprinsul acestuia terenuri ce corespund cu cele mentionate pe verso adeverintei de reconstituire provizorie si adeziunii nr.250/ 1 martie 1962.

Cu ocazia solutionarii dosarului inregistrat s-a efectuat o expertiza de specialitate topografica, prin care terenurile au fost individualizate si masurate de catre expert B. N., stabilindu-se ca se afla in comuna S., si totodata ca acestea nu sunt libere. Asa cum rezulta din practicaua sentintei amintite petentul a achiesat la concluziile expertize neformuland obiectiuni impotriva acesteia.

Comisia judeteana,anterior promovarii actiunii ce a format obiectul dosarului, a emis in favoarea petentului titlul de proprietate nr. cu privire la intreaga suprafata reconstituita, insa nu pe raza localitatii S., ci pe raza comunei B. jud.Buzau.

Prin sentinta civila Judecatoria Valenii de Munte, a admis cererea formulate de catre petent si a constat  nulitatea partiala a TP sub aspectul ca suprafata de 2 ha teren nu se afla pe raza comunei B. jud.Buzau, ci pe raza comunei S., jud.Prahova.

Anterior acestui litigiu petentul s-a mai judecat intr-o alta cauza in care s-a pronuntat sentinta civila . prin care admitandu-se in parte actiunea a fost obligata C.l.S. sa-l puna in posesie definitiva pe reclamant asupra terenurilor reconstituite prin adeverinta . astfel cum se mentioneaza pe versoul acesteia pe punctele si amplasamentele pentru care a fost pus in posesie nedefinitiva prin procesul verbal din 09.05.1992 si sa inainteze C.j. intraga documentatie in vederea emiterii titlului de proprietate.

Pentru a pronunta o astfel de hotarare instanta a avut in vedere sentinta civila . pronuntata de Tribunalul Prahova, sentinta definitiva si irevocabila a fost obligata C.l.S. sa-l puna in posesie pe reclamant asupra suprafetei de 2 ha teren conform adeverintei .

In solutionarea apelului declarat impotriva acestei sentinte Tribunalul Prahova retine in considerentele deciziei civile,  situatia mai sus invederata, precum si aceea ca potrivit disp.art.27 din OUG 102/201 privind modificarea si completarea Lg.1/2000 si Lg.18/1991 republicata , punerea in posesie in cazul persoanelor fizice indreptatite , constituie atributia exclusive a comisiilor locale si judetene in conformitate si I conditiile prevazute de art.12 si art.51-59 din Lg.18/1991 R precum si Regulamentul de aplicare a acesteia.

Se arata totodata ca din cuprinsul procesului verbal din 23.01.2002 intimata C.l.S. l-a pus in posesie pe petent asupra terenului intravilan de 808 mp, pe vechiul amplasament respectand astfel disp.art.14 din Lg.18/1991, diferenta de pana la 1900 mp teren solicitata de catre petent fiind ocupata de numitul O. G.N., conform procesului verbal de punere in posesie din 29.03.1992 acesta din urma fiind inscris in registrele agricole ale comunei cu acest teren.

In ceea ce priveste diferenta de teren de pana la 2 ha amplasamentul acesteia constituie competenta exclusive a comisiei conform disp.art.27 din OUG 102/2001.

Se retine in continuare faptul ca in cauza exista deja o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care s-a dispus obligarea comisiei locale la punerea in posesie asupra terenului de 2 ha, iar fata de precizarea petentului facuta la data de 13.09.2001 in sensul ca solicita obligarea primarului la plata daunelor cominatorii de 500.000 lei ROL pe zi de intarziere , instanta de control retine ca prin actele depuse la dosarul cauzei, comisia locala a dovedit ca a efectuat toate demersurile legale pentru punerea in posesie a petentului, respectand prevederile legale insa acesta refuza sa semneze procesul verbal de punere in posesie.

In consecinta Tribunalul Prahova a admis apelul C.l.S. impotriva sentintei civile , decizie mentinuta si de C.A.P. prin decizia

Petentul a incercat obtinerea unei suprafete de 1900 mp din cele 2 ha reconstituite si pe calea unei actiuni in constatare, ulterior prin modificarea acesteia, devenind o plangere in baza Lg.18/1991,  indreptata impotriva C.l. de fond funciar S., actiune in care s-a pronuntat sentinta civila .in sensul respingerii acesteia, sentinta mentinuta si prin decizia . de catre Tribunalul Prahova.

Asa cum rezulta din considerentele ambelor hotarari, instantele investite cu solutionarea cauzei au retinut intreaga situatie deja analizata in dosarul in care s-a pronuntat decizia civila, decizie civila ce a avut in vedere deasemenea sentinta civila pronuntata de Tribunalul Prahova, sentinta definitiva si irevocabila, in sensul ca intimata comisia locala a fost obligata la punerea in posesie a petentului asupra suprafetei de 2 ha teren, comisie ce a intreprins toate masurile necesare in acest scop, actiune ce nu a putut fi finalizata din cauza refuzului reclamantului de a semna procesul verbal de punere in posesie. C.l.S. l-a pus pe petent in posesie in ceea ce priveste suprafat de 808 mp pe vechiul amplasament, iar in ceea ce priveste diferenta de teren de pana la 2 ha, suprafete de teren ce nu sunt libere, i-au propus alte amplasamente.

Prin intampinarea depusa la dosarul cauzei de catre comisia locala s-a aratat ca terenurile solicitate de catre petent provin de la mai multi autori ai petentului, respectiv de la bunica sa V. D. si unchiul sau P. A. fiind solicitate si aprobate in baza Lg.18/1991 atat petentului cat si celorlati mostenitori ai acestora.

Aceasta situatie este confirmata si de  C.A., pronuntata in dosar ., reprezentand solutionarea unei actiuni in revendicare formulate de catre petent in contradictoriu cu numitii C.D., C.V., F.M., F.G., Z.M., Z.E. si C.S., decizie prin care s-a retinut ca toti acestia au beneficiat de reconstituirea dreptului de proprietate de pe urma unor autori comuni, V.D. si V.N., fiind emisa initial adeverinta de reconstituire in favoarea petentului pentru suprafata de 2 ha teren si ulterior atat pentru petent cat si pentru ceilalti mostenitori pentru suprafata totala de 5,36 ha, toti acestia aflandu-se in indiviziune.

Fata de toate acestea instanta retine ca exceptia autoritatii de lucru judecat este incidenta in speta in sensul ca potrivit sentintei civile . pronuntata de Tribunalul Prahova exista tripla identitate de parti de obiect si de cauza in conformitate cu dispozitiile art.1201 C.civ.

De altfel aceasta hotarare nu este singura, existand si o alta hotarare in acest sens si anume sentinta civila . pronuntata in dosar . de catre Judecatoria Valenii de Munte.

Astfel instanta retine ca in jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, se retine în mod constant ca dreptul la un proces echitabil garantat de art. 6 § 1 trebuie interpretat prin prisma principiului preeminentei dreptului ca element al patrimoniului comun al statelor semnatare ale Conventiei, principiu enuntat în preambulul Conventiei.

Pentru respectarea acestui principiu, statele trebuie sa depuna diligente pentru a putea fi identificate procedurile judiciare conexe si sa interzica redeschiderea unor noi proceduri judiciare referitoare la aceeasi problema (a se vedea mutatis mutandis, Gjonbocari si altii c. Albaniei § 66).

Unul dintre elementele fundamentale ale principiului preeminetei dreptului este principiul securitatii raporturilor juridice, care prespune, printre altele, ca solutiile definitive date de instantele judecatoresti sa nu mai poata fi rediscutate (Brumarescu c. Romaniei, § 61).

Recent, în cauza Amuraritei c. României, din data de 23.09.2008, Curtea Europeana a mers mai departe aratând ca instantele trebuie sa tina cont chiar si de constatarile de fapt din procedurile judiciare anterioare finalizate prin hotarâri definitive, si sa nu le mai repuna în discutie într-o noua procedura, ba mai mult, în functie de particularitatile cauzei, trebuie sa analizeze si posibilitatea ca în anumite situatii, constatarile din hotarârile judecatoreasti sa poata fi opuse si tertilor (§ 31-38).

 Ori, asa cum s-a aratat mai sus din hotararile judecatoresti mentionate, rezulta indubitabil faptul ca pe de o parte s-a stabilit cu titlu definitiv si irevocabil obligatia punerii in posesie a petentului asupra suprafetei de 2 ha teren de catre C. l. de fond funciar S., iar pe de alta parte din procedurile judiciare anterior finalizate, s-a retinut ca stare de fapt aceea ca petentul nu poate fi pus in posesie pe vechile amplasamente deoarece acestea nu sunt libere, consecinta ce a condus la formularea unei propuneri de reconstituire pe alte amplasamente, propunere refuzata de catre petent asa cum s-a aratat.

Atata vreme cat in cauza a rezultat cu certitudine faptul ca vechile amplasamente sunt ocupate de alte persoane, situatie de altfel stabilita si prin raportul de expertiza topo B.N. intocmit in dosar . si cata vreme petentul nu a solicitat anularea actelor de reconstituire efectuate pe numele altor persoane, singura modalitate de a analiza legalitatea acestora, cu consecinta anularii lor in cazul in care prevederile legale nu au fost respectate, comisia locala nu are in mod obiectiv posibilitatea de a-l pune in posesie pe petent asupra suprafetelor de teren solicitate.

In aceste conditii efectuarea unui alt raport de expertiza, nu isi mai gaseste utilitatea, in sensul ca a constata aceasi situatie de fapt ca cea retinuta in hotararile mai sus amintite amintite, nu-l va indreptati pe petent la punerea in posesie asupra suprafetelor de teren solicitate in masura in care actele de reconstituire emise in favoarea persoanelor ce ocupa terenurile nu au fost desfiintate.

In consecita instanta a admis exceptia autoritatii de lucru judecat si a respins plangerea formulata de catre petent in baza acestei exceptii.

Domenii speta