Actiune In Constatare

Sentinţă civilă 1600 din 12.10.2009


Prin actiunea înregistrata pe rolul instantei reclamanta T.D., a chemat in judecata pe pârâta T.F. solicitand sa se constate legala vânzarea-cumpararea terenului în suprafata de 189 mp. curti-constructii, 1/2 din 378 mp. indiviz, 175 mp.teren arabil, camerele nr. 1 si 2 parter, bucataria si 1/2 cota indiviza din holul casei, aflate in G, V., sentinta urmand sa tina loc de act de proprietate.

In motivare, s-a aratat ca partile au incheiat o conventie, constatata într-o chitanta din 21 octombrie 2005, în vederea înstrainarii ulterioare a imobilelor, contra sumei de 100.000.000 ROL, cu pastrarea de catre pârâta a unui drept locativ viager.  Actul autentic nu a mai fost încheiat, în fata notarului, pârâta îmbolnavindu-se si neputând sa faca dosarul cadastral.

In drept, au fost invocate dispozitiile art. 111 cod procedura civila, art. 5 alin. 2 din titlul X al Legii 247/2005.

La cerere au fost atasate, în copie, chitanta invocata  si alte înscrisuri.

Pârâta, legal citata, nu a formulat întampinare.

Instanta a pus in discutie admisibilitatea cererii, în solutionarea careia retine urmatoarele :

Intre parti s-a încheiat în mod valabil, la 21 octombrie 2005, un antecontract de vânzare-cumparare (constatat printr-un înscris sub semnatura privata intitulat chitanta) a unui teren de 189 mp. curti-constructii, reprezentand 1/2 din calea de acces de la strada catre casa, indiviz din 378 mp., a unei alte suprafete de 175 mp. teren si a unor încaperi din constructia aflata pe acesta, imobile situate în G. V., jud. Prahova, pentru un prêt de 100.000.000 ROL.

Dreptul de proprietate al pârâtei-promitenta-vânzatoare, a fost consfiintit prin tranzactia cuprinsa în sentinta civila a Judecatoriei Valenii de Munte, astfel încât transmiterea efectiva a acestui drept, catre reclamanta nu necesita decât încheierea contractului în forma autentica.

Potrivit art. 5 alin. 2 din Titlul X al Legii 247/2005, în situatia în care, dupa încheierea unui antecontract de vânzare-cumparare cu privire la teren, cu sauf ara constructii, una dintre parti refuza ulterior sa încheie contractul, partea care si-a îndeplinit obligatiile poate sesiza instanta competenta care poate pronunta o hotarare care sa tina loc de contract.

Scopul acestor dispozitii este de a permite aceleia dintre partile antecontractului de vânzare-cumparare care si-a îndeplinit propria obligatie ca, prin pronuntarea de catre instanta  a unei hotarari care sa tina loc de contract de vanzare-cumparare, sa obtina repararea în natura a prejudiciului suferit prin neexecutarea culpabila de catre cocontractant a obligatiilor asumate, ca urmare a refuzului de a încheia ulterior contractul de vanzare-cumparare, fiind o aplicatie a principiului instituit de art. 1073 si art. 1075 cod civil.

Totodata, dispozitiile art. 5 alin. 2 din Titlul X al Legii nr. 247/2005 stabilesc si o conditie de admisibilitate a actiunii avand ca obiect hotarare care sa tina loc de contract de vanzare-cumparare, anume lipsa acordului la încheierea contractului de vanzare-cumparare.

Din analiza dispozitiilor art. 109 si urmatoarele cod procedura civila rezulta ca scopul procedurii civile contencioase este acela de a solutiona situatii litigioase si nu de a indeplini atributii de procedura gratioasa date prin lege în competenta notarilor publici.

Asa cum rezulta din motivarea cererii de chemare în judecata, dar si din sustinerea orala a partilor, nu a existat un refuz din partea pârâtei în a se prezenta în fata notarului, motivul pentru care nu s-a urmat procedura notariala fiind de ordin pecuniar si neintocmirea dosarului cadastral, pe fondul îmbolnavirii pârâtei.

Aceste împrejurari, însa, nu echivaleaza cu refuzul de a încheia contractul si nu justifica declansarea unei proceduri contencioase existand si in cadrul procedurii notariale, prevederi speciale, in cazul imposibilitatii prezentarii unui contractant (imposibilitate infirmata însa prin prezenta personala a pârâtei în fata instantei).

In consecinta, instanta va admite exceptia si va respinge actiunea, ca inadmisibila, solutie ce nu încalca prevederile art. 6 si jurisprudenta CEDO, întrucât dreptul de acces la un tribunal presupune preexistenta unui litigiu, iar pe de alta parte solutia inadmisibilitatii nu restrange dreptul de acces la justitie in cazul în care ulterior, incercarile reale din partea reclamantei de a încheia actul în fata notarului ramân fara rezultat.