Acţiune în anulare.anulare acte administrativ fiscale.

Sentinţă civilă 126 din 13.10.2006


ACŢIUNE ÎN ANULARE.ANULARE ACTE ADMINISTRATIV FISCALE.

Prin contestaţia înregistrată la această instanţă sub nr. 351/113/2006 reclamanta SC. Promex SA. Brăila a solicitat anularea actului de control – proces –verbal de control 20161/22.06.2006 şi a deciziei 306/07.07.2006 emise de pârâta Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Brăila şi exonerarea sa de plata sumei de 10.906,74 lei în contradictoriu cu pârâta A.J.O.F.M.Brăila.

În motivarea cererii sale reclamanta arată că în urma controlului făcut de organele abilitate ale pârâtei la data de 22.06 2006 cu privire la respectarea disp. legii 76/2002 priv. sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă s-au constatat unele nereguli cu privire la contractele de muncă ale absolvenţilor Docea Mihai –Leonard, Ciurcan Constantin şi Manolache Marian în sensul că li s-a desfăcut contractul de muncă din iniţiativa angajatorului înainte de împlinirea termenului de 3 ani, caz în care acesta trebuie să restituie subvenţia primită .Reclamanta motivează că nu a avut iniţiativa desfacerii contractelor de muncă ci două au fost desfăcute cu acordul părţilor(Docea şi Ciurcan) iar cel de-al treilea (Manolache) pentru restrângerea activităţii, cazuri ce nu erau stipulate în lege (76/2002) ca fiind necesară restituirea sumelor în momentul angajării  celor trei absolvenţi (2002 şi 2003).Ulterior s-a modificat legea prin apariţia legii 107/2004 care a prevăzut cazurile de desfacere a contractului de muncă (art.55 lit.b şi art.65 C. muncii) printre cazurile din iniţiativa angajatorului pentru care se restituie subvenţia. Reclamanta depune înscrisuri : procesul verbal de control cu anexele 1, 2, 3, plângerea formulată împotriva acestuia la organul constatator, decizia dată ca urmare a plângerii, acordul absolventului Manolache si Docea, deciziile de desfacere a contractelor individuale de muncă (Manolache, Ciurcan şi Docea). În drept invocă disp. art.55 lit.b, 58(1), 65 Legea 53/2003; art.83(2) Legea 76/2002 şi art.2 Legea 107/2004.

 Legal citată pârâta depune întâmpinare arătând că cererea reclamantei nu este fondată , aceasta a desfăcut din iniţiativă proprie contractul de muncă al absolventului Manolache Marian ,iar pentru ceilalţi absolvenţi se consideră că ceea ce nu este imputabil angajatului este imputabil şi aplicabil angajatorului conform adresei 3364/oct.2004 a A.N.O.F.M.-Bucureşti. Depune în copie acest înscris.

Instanţa, analizând contestaţia reclamantei în baza art. 1şi 8 legea 554/2004 va constata în baza înscrisurilor depuse că aceasta este fondată în parte. Astfel,reclamanta a dovedit că a angajat într-adevăr mai mulţi absolvenţi printre care şi cei trei în discuţie. A încheiat contracte de muncă la: 10.07.2002 pentru absolventul Docea Mihai pe care la menţinut până la 08.03.2005; la 08.10.2003 pentru absolventul Manolache Marian pe care l-a menţinut până la 20.04.2005 şi la 27.11.2003 pentru absolventul Ciurcan Constantin pe care l-a menţinut până la 02.07.2005.Pentru nici unul dintre aceste contracte nu a respectat termenul de menţinere de trei ani deşi a beneficiat de disp. art.83 legea 76/2002.Totuşi instanţa va reţine că desfacerea contractelor de muncă pentru Docea şi Ciurcan s-a făcut anterior modificării art.83 legea 76/2002 prin legea 107/2004 iar motivul desfacerii (cu acordul ambelor părţi art.55 lit.b legea 53/2003) nu era expres  prevăzut ca un caz în care angajatorul trebuie să restituie subvenţia. Aşa fiind, întrucât contractelor de muncă încheiate sub imperiul legii nemodificate nu li se poate aplica în momentul încetării o altă lege decât cea de la încheiere fiind ilogic ca o lege să guverneze încheierea actului şi alta încetarea, instanţa, in virtutea principiului previzibilităţii actelor normative va aprecia că celor două contracte le este aplicabilă Legea 76/2002 nemodificată şi că nefiind vorba de desfacerea contractelor din iniţiativa sau din motive imputabile angajatorului acesta nu va returna subvenţia. Faptul că la o situaţie identică instituţia tutelară pârâtei a dat unele interpretări,acestea nu pot fi avute în vedere fiind doar simple consideraţii fără valoare juridică , aplicabile la cazul adus la acea dată în discuţie.

Cu privire la cel de-al treilea absolvent Manolache Marian, acestuia nu-i sunt aplicabile prevederile de mai sus întrucât chiar prin disp. Codului Muncii art.58 în ref. la art.65 acest motiv de încetare a contractului de muncă este indicat ca fiind din iniţiativa angajatorului.

În consecinţă, contestaţia va fi admisă numai cu privire la absolvenţii Docea şi Ciurcan pentru care reclamanta va fi exonerată de a returna subvenţia de 7.147,66 lei aşa cum i-a fost imputată de pârâtă iar actele administrative: proces –verbal de control 20161/22.06.2006 şi decizia 306/07.07.2006 emise de pârâta Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă vor fi anulate în ce privesc dispoziţiile referitoare la cei doi absolvenţi şi menţinute cu privire la cel de-al treilea (Manolache).

(Irevocabilă prin Decizia Curţii de Apel Galaţi nr. 41/R/23.01.2007 a Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal )