Granituire

Sentinţă civilă 1575 din 27.09.2011


Prin actiunea înregistrată la această instantă sub nr. (….) reclamanta (…) a chemat în judecată pe pârâtele C. I. si B. V., solicitand instantei ca prin hotărârea ce va pronunta să se dispună stabilirea liniei de hotar care desparte proprietătile lor, iar ca urmare a stabilirii liniei de hotar, pârâtele să fie obligate să respecte dreptul de proprietate si posesie asupra suprafetei de aprox.300 mp., pe care acestea au acaparat-o din proprietatea sa; cu cheltuieli de judecată.

In motivarea actiunii reclamanta arată că este proprietara terenului de 330 mp., pe care în mod abuziv pârâtele l-au acaparat. Mai sustine că, potrivit titlului de proprietate nr. (…) si a procesului verbal de punere in posesie nr. (…), pârâtele detin in proprietate in tarlaua nr. (…) parcela (…) suprafata de 4000 mp., dat faptic stăpânesc suprafata de 4330 mp., cu 330 mai mult decat in actul de proprietate, astfel că solicită admiterea actiunii, asa cum a fost formulată.

In drept, a invocat dispozitiile art. 584 cod civil.

Au depus alăturat, în copie, înscrisuri.

La data de (….) pârâtele au formulat întampinare, prin care au solicitat respingerea actiunii.

In cauză s-a administrat proba cu înscrisuri si s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice de specialitate.

Expertiza tehnică topografică a fost intocmită si depusă la dosar de expert (…)

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta a retinut

Paratelor le-a fost reconstituit pe raza (…) dreptul de proprietate asupra unei suprafete de 2,0472 ha teren potrivit titlului de proprietate nr.(…) si procesului verbal de punere in posesie nr.(…)

Prin actiunea formulata s-a sustinut de catre reclamanta ca terenul situat in tarlaua (…), parcela (…) in suprafata de 4000 mp este stapanit de catre parate dar intr-o suprafata mai mare respectiv 330 mp in plus.

La data de (…) reclamanta a renuntat la capatul de cerere privind revendicarea aspect consemnat in  incheierea de sedinta de la acea data .

Din probatorile administrate in cauza rezulta insa ca nemultumirea reclamantei consta in aceea ca paratele ocupa o suprafata de teren pe care se afla edificat un ,,Stalp-Releu, pentru care reclamanta incaseaza chirie.

Legat de aceasta  imprejurare intre parti s-au purtat mai multe litigii, un prim litigiu constand in aceea ca reclamanta a solicitat anularea titlului de proprietate emis in baza Lg.18/1991 motivat de faptul ca amplasamentul a fost eronat emis respecdtiv si pentru un teren pe care se afla amplasat un releu de televiziune si telefonie mobila.

Acest litigiu a fost solutionat de actre Judecatoria (…) in dosar nr.(…) actiunea find respinsa ca neintemeiata, potrivit sentintei civile nr.(…), sentinta ramasa definitive si irevocabila prin respingerea recursului.

Un alt litigiu a constata in aceea ca paratele au solicitat ca reclamanta din dosarul de fata sa fie obligate la plata lipsei de folosinta pentru un teren de 100 mp si o chirie lunara in suma de 3.000.00 lei ROL lunar pentru acest teren, actiune ce a fost admisa in parte prin pronuntarea sentintei civile nr.(…) de Judecatoria (…) in dosar nr.(…), sentinta ramasa definitive prinb nerecurare.

In cauza respectiva s-a retinut csa paratelor le-a fost reconstituit dreptul de proprietate asupra unui teren prin  titlul de proprietate nr.(…) din care face parte si tarlaua (…), parcela (…)in suprafata de 4000 mp ce se invecineaza cu domeniul public. S-a retinut totodata ca releul TV edificat de primarie in baza autorizatiei de construire nr.(…) nu este amplasat in intregime pe domeniul public ci ocupa si o portiune in suprafat de 84 de mp din terenul proprietatea paratelor din prezenta cauza.

Asadar potrivit raportului de expertiza topo (…) efectuat in acea cauza s-a identificat terenul proprietatea paratelor ca fiind in suprafata de 4000 mp precum si  incinta imprejmuita a releului ca find in suprafata de 107 mp din care 84 mp pe terenul paratelor si 23 mp pe terenul reclamantei.

In cauza de fata s-a efectuat un raport de expertiza topo si raport de expertiza completare (….) prin care deasemenea s-a identificat terenul paratelor ca find in suprafata de 4000 mp faneata insa potrivit planului de amplasament, fila (…) dosar, acesta a fost pozitionat la o distanta de 13,0 m de releul in discutie.

Prin raportul de expertiza topo completare expertul a mentionat ca planul parcelar existent nu prezinta toate elementele necesare , respectiv dimensiuni ale parcelelor astfel ca a solicitat finalizarea acestuia de catre comisia locala de fond funciar.

Reclamanta , pe parcursul solutionarii litigiului de fata, a inaintat catre OCPI (…) un plan parcelar la zi privind tarlaua nr.56 pentru a fi avizat de aceasta institutie ( cu adresa nr.(…))  plan parcelar ce a fost restituit acesteia, asa cum rezulta din inscrisul depus la fila (…) dosar in vederea efectuari unor masuratori topo in STEREO 70, pentru intreaga tarla si completarea cu anumite date potrivit noilor reglementari. S-a depus totodata si planul parcelar ce a fost avut in vedere la momentul reconstiturii dreptului de proprietate in favoarea paratelor.

Desi reclamantei pe parcursul judecati i-au fost acordate mai multe termene in vederea depunerii unui plan de parcelare avizat de OCPI aceasta nu a depus decat dovada ca planul parcelar a fost inregistrat la aceasta din urma institutie cu numar de inregistrare nr.(…), pana la momentul solutionarii actiunii de fata nefiind probata avizarea acestuia.

Se retine astfel ca potrivit art.5 din HG.1172/2001, in vigoare la data emiterii titlului de proprietate (…) obligatia privind punerea in posesie asupra terenurilor reconstituite revenea comisiilor locale care potrivit art.33 din acelasi act normativ efectuau aceasta operatiune, pe baza de măsurători topografice, în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 18/1991, republicată, de către specialişti în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătăţiri funciare şi cadastru general.

Ulterior prin HG 890/2005 articolul 33 a fost modificat in sensul ca punerea in posesie se efectueaza pe baza hartilor si planurilor de situatie la zi.

Asadar, raportat la actele normative incidente la momentul efectuarii punerii in posesie nu se poate pune in sarcina paratelor eventualele erori de stabilire a amplasamentului cata vreme aceasta obligatie revenea exclusiv comisiilor locale , comisii ce erau obligate ca pe baza masuratorilor topgrafice sa stabileasca amplasamentul terenurilor ce urmau a fi reconstituite.

Pe langa aceasta imprejurare se retine insa ca potrivit celor doua sentinte mai sus mentioane s-a stabilit cu puterea lucrului judecat pe de o parte ca titlul de proprietate este emis legal si pe de alta parte ca o parte din releul edificat de reclamata se afla pe terenul paratelor, sens in care reclamanta a si fost obligata sa plateasca acestora chirie.

Este evident astfel ca reclamanta prin actiunea de fata , respectiv cea de granituire, tinde la reformarea celor doua sentinte civile mentionate, aspect ce este insa in mod evident  inadmisibil.

Pentru acest motiv instanta nu poate avea in vedere raportul de expertiza topo intocmit de catre expert (…) motivat de faptul ca asa cum rezulta din planul de amplasament expertul pozitioneaza linia de hotar a terenului la o distanta de 13,0 m de releul in discutie ceea ce reprezinta o modificare atat a parcelei paratelor dar si a celorlalte parcele incluse in tarlaua 56, fara a avea totusi la dispozitie un plan parcelar avizat de OCPI (…) care sa justifice o astfel de pozitionare. Dealtfel asa cum s-a precizat punerea in posesie a paratelor la momentul anului 2002 s-a realizat potrivit masuratorilor  topografice potrivit actelor normative in vigoare la acea data si nu pe baza hartilor si planurilor de situatie la zi obligativitate ce a fost introdusa in anul 2005 cu ocazia aparitiei HG 890/2005, astfel ca orice planuri noi ar fi fost prezentate de reclamanta sunt lipsite de relevanta la acest moment.

In consecinta si fata de cele mai sus mentionate instanta va respinge actiunea precizata ca neintemeiata.

Constatand ca cea care a cazut in pretentii este reclamanta in baza art.274 C.p.c respinge cererea privind obligarea paratelor la plata cheltuielilor de judecata ca neintemeiata.