Obligaţie de a face

Sentinţă civilă 69 din 14.01.2009


R O M Â N I ACod operator 3924

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

Fond funciar –obligaţie  de  a face

Dosar nr. …  Sentinţa civilă  nr. 69

Şedinţa publică din 14 ianuarie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE: …

Grefier: …

Pe rol fiind judecarea plângerii, având ca obiect  obligaţie de a face formulată de petenţii …,  domiciliaţi în comuna … împotriva intimatelor Comisia Locală Turburea de  fond funciar – prin preşedinte -  primarul comunei Turburea, Comisia Judeţeană  Gorj de  Fond Funciar.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică  a răspuns petentul … personal  şi asistat de avocat … lipsă fiind petenta …, reprezentată de avocat …, intimatele  şi primarul  comunei  Turburea, Preşedinte al  comisiei  locale.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează faptul că a fost depus la dosar la data de 18.12.2008 prin Serviciul Registratură al instanţei cu adresa nr. 6463/15.12.2008 răspunsul  Comisiei  Locale de fond funciar  Turburea, după care apărătorul ales al petenţilor depune  în copie  două  testamente şi contract de întreţinere, după care solicită încuviinţarea probei cu martori pentru a dovedi că autorul petentului este aceeaşi persoană cu …Instanţa, constatând că proba solicitată nu a fost cerută la prima zi de înfăţişare, iar nevoia administrării acesteia nu a reieşit din dezbateri, cu atât mau mult cu cât proba nu este utilă şi concludentă soluţionării cauzei, o respinge, după care invocă din oficiu excepţia lipsei interesului petenţilor în promovarea prezentei acţiuni şi acordă cuvântul pe excepţie:

 Avocat …,  pentru  petenţi  solicită respingerea excepţiei, arătând că fiind beneficiarii contractului de întreţinere justifică un interes legitim în promovarea acţiunii. Arată că, mai mult autoarea … a testat în favoarea petenţilor întreaga avere a sa, potrivit testamentului depus la dosar.

Instanţa rămâne în pronunţare pe excepţie.

I N S T A N Ţ A

  Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

  Prin acţiunea înregistrată pe rolul  acestei  instanţe  la data de  24.09. 2008 sub nr. …, petenţii … au solicitat instanţei de judecată ca  prin  hotărârea ce o va pronunţa în contradictoriu cu pârâţii Comisia  Locală de Fond Funciar  Turburea  şi  preşedintele  acesteia - primarul localităţii, Comisia Judeţeană Gorj de fond funciar să dispună obligarea intimatelor şi a  preşedintelui Comisiei  Locale de fond funciar Turburea  să înainteze Comisiei  judeţene  Gorj  documentaţia  primară (adeverinţă de proprietate şi proces-verbal de punere în posesie) în vederea  eliberării titlului de  proprietate conform HCJ nr.  39/8.11. 1991 pentru suprafaţa de 1750 mp ce a făcut obiectul contractului de  vânzare –cumpărare  cu clauza  întreţinerii autentificat sub nr. 28 din 12.03. 2001  încheiat de Biroul Notarului Public  …, obligarea  la daune cominatorii  în cuantum de  100 lei /zi  întârziere, cu cheltuieli d e judecată.

În motivarea în fapt a acţiunii, petenţii au arătat că prin contractul de  vânzare – cumpărare  nr.  28/12.03. 2001  au devenit  proprietarii terenului  în suprafaţă de  1750 mp, teren  intravilan situat  în comuna  Turburea, sat Turburea de  Sus, judeţul Gorj, cumpărat de la  numita …, moştenitoarea lui … Au susţinut că adeverinţa de  proprietate  nr. 643/5.03.  2001  nu are corespondent  cu HCJ  nr. 39/8.11.1991, cu actele translative de proprietate ale autorului … (comandament nr. 18200/25.09.1913 – pct.12) şi cu măsurătorile efectuate de  specialistul de cadastru ce a întocmit schiţele cadastrale, adresa nr. 65/08.08.2006, adresa nr.4916/15.12.2004 emise de Comisia Locală Turburea, act de vânzare datat la 24.04.1915, adresa nr. 456/23.04.1999 emisă de 23.04.1999, cererea nr. 586, cererea nr. 2873, cererea  3221, cererea 5859, acte de stare civilă, declaraţie.

  În drept, acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 18/1991  modificată şi completată.

Acţiunea este scutită de plata taxei judiciare de timbru conform art. 42 din Legea nr. 1/2000.

În dovedirea acţiunii, petenţii s-au folosit de proba cu înscrisuri, depunând la dosar în copie: adeverinţa nr. 5514 din  12. 12. 2006 emisă de  Primăria Turburea, fişa bunului imobil, plan de amplasament, schiţe, adeverinţa provizorie de proprietate de proprietate nr. 643 /5 martie  2001 emisă  de Comisia locală de  fond funciar Turburea, Comandament nr. 18200 din 25 sept. 1913, sentinţa nr. 523/30 nov. 1912, act de vânzare datat 24 aprilie 1915, autentificat, caret de judecată civilă nr. 133/1912, testament, contract de întreţinere autentificat sub nr. 28/16.03.2001.

La solicitarea instanţei, cu adresa nr. 5305/3.11.2008, fila 28, Comisia  Locală de Fond Funciar Turburea a comunicat faptul că pentru terenul în suprafaţă de 1750 mp. ce a aparţinut defunctului … cu moştenitoarea … nu a fost întocmită documentaţia în vederea eliberării titlului de proprietate întrucât terenul a făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare nr. 28/12.03.2001 care constituie titlu de proprietate.

De asemenea, intimata Comisia Locală de Fond Funciar Turburea a comunicat cu adresa nr. 5785/28.11.2008, filele 34-35, nota de constatare din 28.11.2008, iar cu adresa nr. 6463/15.12.2008, depusă la dosar la data de 18.12.2006, filele 58-62, intimata a comunicat actele ce au stat la baza adeverinţei de proprietate nr. 643/05.03.2001.

 În şedinţa publică din data de 14.01.2009 instanţa, din oficiu, a invocat excepţia lipsei interesului petenţilor în promovarea acţiunii, acordând cuvântul în acest sens şi rămânând în pronunţare pe excepţie.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată întemeiată excepţia lipsei interesului petenţilor în promovarea acţiunii de faţă, pentru următoarele considerente:

Interesul este o condiţie de exerciţiu a oricărei acţiuni civile sau cereri, reclamantul trebuind să justifice folosul practic pe care îl urmăreşte prin punerea în mişcare a procedurii judiciare.

Este de necontestat că analizarea interesului se face în funcţie de obiectul acţiunii şi motivele invocate în acţiune, raportat la dispoziţiile legale aplicabile.

În speţă, petenţii susţin că terenul pentru care solicită întocmirea documentaţiei este dobândit de aceştia prin contractul de întreţinere autentificat sub nr. 28/16.03.2001.

În speţă, interesul reclamanţilor este strâns legat de justificarea unei îndreptăţiri la reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul din litigiu. Fiind dobânditorii terenului în suprafaţă de 1750 m.p., aceştia nu sunt persoane îndreptăţite să formuleze pretenţii privind înaintarea documentaţiei în vederea emiterii titlului de proprietate în baza legilor fondului funciar, nejustificând un interes personal, întrucât actele de reconstituire nu sunt emise în favoarea lor sau a autorilor, şi nici nu sunt persoane deposedate care ar putea beneficia de prevederile legilor fondului funciar.

Deşi se susţine că sunt moştenitori testamentari ai autoarei, instanţa de asemenea constată că petenţii nu pot formula astfel de pretenţii, întrucât la decesul autoarei terenul din litigiu nu mai exista în masa succesorală a acesteia, fiind înstrăinat chiar de autoare petenţilor. Ei ar justifica un interes în această calitate în cazul în care astfel de pretenţii ar privi terenuri reconstituite în favoarea autoarei …, dar pentru care nu a fost eliberat titlul de proprietate, în cazul în care aceste terenuri se regăsesc în masa succesorală.

Ori, terenul din litigiu nu mai exista în masa succesorală a acestei autoare, fiind înstrăinat în timpul vieţii chiar petenţilor. Ba mai mult, dobândirea terenului din litigiu de către petenţi prin contractul de întreţinere s-a realizat pe riscul lor, astfel cum se stipulează în contract, fila 66.

 Faţă de aceste considerente, instanţa urmează ca în temeiul art.137 alineat 1 din Codul de procedură civilă să admită  excepţia  lipsei  de  interes, cu consecinţa respingerii acţiunii.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite  excepţia  lipsei de  interes.

 Respinge acţiunea formulată de  formulată de petenţii …,  domiciliaţi ... împotriva intimatelor Comisia Locală Turburea de  fond funciar prin preşedinte- primarul comunei  Turburea,  Comisia Judeţeană Gorj de  Fond Funciar, pentru  obligaţie de  a face, ca lipsită de interes.

Cu  recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică, azi, 14 ianuarie 2009.