Plângere contravenţională; prescripţia aplicării sancţiunii contravenţionale

Sentinţă civilă 5 din 10.01.2012


Prin plângerea înregistrata sub nr.3345/329/2011, din 15 noiembrie  2011, petentul P. B. F.,  a solicitat instan?ei ca, prin hotarârea ce va pronun?a sa dispuna anularea procesului verbal de constatare a contraven?eiei seria AP nr.2049031/14.11.2011 încheiat de IPJ Teleorman -Biroul AESR.

În motivarea  plângerii, petentul a aratat ca, în seara zilei de 10.11.2010, în timp ce se deplasa de la Bucure?ti (unde fusese sa î?i repare arma la un armurier), spre domiciliul sau, a constatat ca autovehicului sau are scurgeri de motorina. Realizând ca nu poate ajunge în aceste condi?ii la domiciliul sau, a sunat un prieten pe nume M. M. ?i i-a solicitat sa-i aduca motorina la ie?irea din comuna C.

Pentru o mai buna siguran?a a insistat sa lase arama la ei.

Ace?tia au fost opri?i pe drum de organele de poli?ie care i-a confiscat arma, re?inându-se ca el, petentul, este vinovat de faptul ca nu a transportat arma în condi?iile legii.

La data de 04.11.2011, Perchetul de pe lânga Curtea de Apel Bucure?ti a dispus neînceperea urmaririi penale împotriva lor, restituirea armei ?i trimiterea rezolu?iei la IPJ Teleorman, în vederea aplicarii unei sanc?iuni contraven?ionale.

IPJ Teleorman l-a sanc?ionat cu o amenda în suma de 2000 lei ?i anularea dreptului de port ?i folosin?a a armelor.

Petentul a apreciat ca aplicarea sanc?iunii amenzii contraven?ionale s-a prescris, cu motivarea cp fapta a fost constatata la data de 10.11.2010 iar sanc?iunea s-a aplicat la peste un an de la constatarea acesteia, respectiv la data de 14.11.2011.

În subsidiar, a sus?inut ca Legea nr.295/2004 s-a modificat la data de 27 iulie 2011 iar fapta a fost savâr?ita sub imperiul legii vechi, respectiv art.132 pct. 8 din Legea nr.295/2004, care prevede suspendarea dreptului de port ?i folosin?a pe o perioada de 6 luni, ?i nu art.132 pct.11(din legea modificata), ce duce la anularea dreptului, pentru ca nu avea niciun rost ca procurorul sa-i restituie arma iar poli?ia sa-i anuleze dreptul de a o de?ine, atâta timp cât legea prevede doar suspendarea acestui drept.

A anexat plângerii: proces verbal de constatare a contraven?iei seria AP nr.2049031/14.11.2011 încheiat de IPJ Teleorman- Biroul AESR, extrase din acte normative, rezolu?ie nr.1093/P/2011 din 04.11.2011 data de Parchetul de pe lânga Curtea de Apel Bucure?ti ?i adresa de comunicare a acesteia.

Analizând actele ?i lucrarile dosarului, instan?a constata ca, prin rezolu?ia nr.1093/P/2011 din 04.11.2011, Parchetul de pe lânga Curtea de apel Bucure?ti a dispus neînceperea urmaririi penale fa?a de P. B. F. ?i al?i 4 faptuitori sub aspectul savâr?irii infrac?iunilor prevazute de art.279 alin.1 Cod penal, art.42 alin.1, lit. a indice 1, lit. k ?i art.2 lit. a din Legea 407/2006.

În baza art.134 din Legea nr.295/2004, un exemplar al rezolu?iei a fost trimis Inspectoratului de Poli?ie Jude?ean Teleorman pentru ca acesta sa aprecieze cu privire la aplicarea sanc?iunii contraven?ionale, prevazute de art.132 alin.1 pct.11 din Legea nr.295/2004, numitului P. B. F.

În baza art.169 Cod procedura penala au fost restituite numitului P. B. F., obiectele ridicate.

Inspectoratul de Poli?ie Jude?ean Teleorman a încheiat, la data de 14.11.2011, procesul verbal de constatare a contraven?iei seria AP nr.2049031, în baza caruia petentul P. B. F. a fost sanc?ionat cu amenda în cuantum de 2000 lei, în baza art.133 lit. d din Legea nr.295/2004, pentru savâr?irea contraven?ie prevazut de art.132 pct. 11 din acela?i act normativ.

În baza art.133 alin.2 lit. b din Legea nr.295/2004, s-a aplicat ?i sanc?iunea complementara a anularii dreptului de port ?i folosin?a a armelor.

S-a re?inut ca, în ziua de 10.11.2010, în jurul orei 22,30, pe raza comunei P. S. jude?ul Teleorman, petentul a transportat arma de foc cu glon?, de?inuta legal, fara a respecta condi?iile legale.

Împotriva procesului verbal de contraven?ie petentul a formulat plângere în termenul prevazut de art.31 din OG nr.2/2001.

Intimatul nu a formulat întâmpinare.

Petentul nu a solicitat administrarea altor probatorii.

În ceea ce prive?te legalitatea procesului verbal de contestat, instan?a apreciaza ca agentul constatator a respectat dispozi?iile legale la încheierea acestuia.

Cât prive?te prescrip?ia aplicarii sanc?iunii contraven?ionale, invocata de catre petent, instan?a apreciaza ca acesta nu a operat în cauza.

Astfel, potrivit dispozi?iilor art.13 alin.(3) din OG nr.2/2001, când fapta a fost urmarita ca infrac?iune ?i ulterior s-a stabilit ca ea constituie contraven?ie, prescrip?ia aplicarii sanc?iunii nu curge pe tot timpul în care cauza s-a aflat în fa?a organelor de cercetare sau de urmarire penala ori în fa?a instan?ei de judecata, daca sesizarea s-a facut înauntrul termenului de 6 luni de la data savâr?irii faptei.

În spe?a, sesizarea s-a facut la momentul savâr?irii faptei, respectiv 10.11.2010, iar, pâna la data de 04.11.2011, când Parchetul de pe lânga Curtea de Apel Bucure?ti a dat rezolu?ia nr.1093/P/2011, fapta savâr?ita de petent s-a aflat în fa?a organelor de urmarire penala, timp în care prescrip?ia nu a curs.

Procesul verbal de constatare a contraven?iei seria AP nr.2049031, a fost încheiat de Inspectoratul de Poli?ie Jude?ean Teleorman, la data de 14.11.2011, astfel ca nu s-a împlinit termenul de 6 luni prevazut de art.13 alin.(1) din OG nr.2/2001, potrivit caruia aplicarea sanc?iunii contraven?ionale se prescrie în termen de 6 luni de la data savâr?irii faptei.

Pe fondul cauzei, instan?a re?ine ca, potrivit art.26 alin.(1) din Legea 295/2004, titularul dreptului de de?inere a armelor letale are obliga?ia sa pastreze armele ?i muni?iile înscrise în permisul de arma asigurate, astfel încât sa nu permita accesul la ele al persoanelor neautorizate.

Art. 129 pct.11 din Legea nr.295/2004, califica drept contraven?ie neîndeplinirea obliga?iei de pastrare a armelor în condi?iile prevazute la art.26 din acela?i act normativ.

Petentul se face vinovat de savâr?irea faptei contraven?ionale re?inute în sarcina sa, a?a cum reise din rezolu?ia nr.1093/P/2011 a Parchetului de pe lânga Curtea de Apel Bucure?ti, arma de foc fiind pusa de acesta în autoturismul numitului Manea Marius, care era înso?it de I. D., A. M. G. ?i S. I. C.

Petentul nici nu a contestat savâr?irea faptei re?inute astfel, în sarcina sa.

Cât prive?te sanc?iunea aplicata petentului, instan?a re?ine ca, potrivit dispozi?iilor art.130 alin.(1) lit. d ?i alin.(2) lit. b din Legea nr.295/2004, contraven?ia prevazuta la art.129 pct.11 se sanc?ioneaza cu o amenda de la 2000 lei la 5000 lei ?i cu anularea dreptului de de?inere, de port ?i folosire a armelor. Instan?a apreciaza ca agentul constatator a facut o individualizare corecta a sanc?iunii aplicate petentului, conform dispozi?iilor art.21 alin.(3) din OG nr.2/2001, amenda contraven?ionala fiind aplicata la minimul prevazut de lege.

Cât prive?te sanc?iunea complementara de anulare a dreptului (?i nu de suspendare a dreptului) de de?inere, de port ?i folosire a armelor, instan?a apreciza ca aceasta a fost aplicata în mod legal de catre agentul constatator.

Instan?a va respinge apararea petentului potrivit careia, în cauza, s-ar aplica dispozi?iile legii contraven?ionale mai favorabile, de la momentul savâr?irii faptei, cu motivarea ca, la momentul savâr?irii faptei(10.11.2011), aceasta era sanc?ionata în acela?i mod ca ?i la data încheiereii procesului verbal de contraven?ie (14.11.2011), respectiv cu sanc?iunea complementara a anularii ?i nu a suspendarii dreptului de de?inere, de port ?i de folosire a armelor.

Pentru aceste considerente, instan?a apreciaza ca procesul verbal de constatare a contraven?iei seria AP nr.2049031/14.11.2011 încheiat de IPJ Teleorman- Biroul AESR este legal ?i temeinic, motiv pentru care, în baza art.34 din OG nr.2/2001, va respinge plângerea ca neîntemeiata.