Plângere contravenţională; verificarea legalităţii, temeiniciei şi modului de individualizare a sancţiunii aplicate.

Sentinţă civilă 581 din 03.04.2012


Prin  plângerea înregistrata sub nr.676/329/2012 din 02 martie 2012, petenta E P S LLC W– sucursala Bucuresti, a solicitat instantei ca, prin hotarârea ce va pronunta, sa dispuna anularea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria AA, nr.49106/13.02.2012, încheiat de Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Regional Arges - Comisariatul Judetean Teleorman , exonerarea de la plata amenzii contraventionale sau înlocuirea acesteia cu avertisment.

În motivarea plângerii, petenta a aratat ca  fapta nu a fost corect si complet individualizata, în procesul verbal fapt ce atrage nulitatea acestuia, conform art.17 din OG nr.2/2001.

A apreciat ca prin niciuna dintre mentiunile din procesul verbal nu s-a realizat o descriere a unei fapte concrete si, cu atât mai putin, o descriere a unei fapte contraventionale.

Petenta a precizat ca, din eroare, nu s-au facut demersurile necesare obtinerii autorizatiei de mediu, ceea ce dovedeste lipsa pericolului social, astfel ca ar fi trebuit sa i se aplice, ca sanctiune, doar avertisment.

Pe de alta parte, a sustinut ca fapta retinuta în sarcina sa nu este conforma cu realitatea.

În ceea ce priveste rubrica în care se precizeaza prezenta martorului, petenta a apreciat ca agentul constatator a încalcat prevederile art.19 alin.(3) din OG nr.2/2001, prin lipsa mentiunii motivului pentru care a încheiat procesul verbal în lipsa martorului.

A anexat plângerii (în copii certificate: proces –verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, seria AA nr.49106/13.02.2012, încheiat de Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Regional Arges - Comisariatul Judetean Teleorman si adresa de comunicare a acestuia.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca, prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, seria AA nr.49106/13.02.2012, încheiat de Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Regional Arges - Comisariatul Judetean Teleorman, petenta a fost sanctionata în baza art.96 alin.1 lit. G din OUG nr.195/2005, cu o amenda în suma de 100 000 lei, pentru savârsirea contraventiei prevazute de art.96 alin.3 pct.9 din acelasi act normativ.

S-a retinut ca, la controlul efectuat la data de 10.02.2010, la ora 11, la punctul de lucru al petentei, din Turnu Magurele s-a constatat ca operatorul economic nu a realizat, în totalitate si la termen, masura cu privire la depunerea documentatiei la APM- Teleorman, în vederea obtinerii unei noi autorizatii de mediu, stabilite prin Raportul de inspectie nr.241/15.06.2011, ce avea ca termen scadent la data de 30.07.2011.

S-a mai mentionat ca, la data controlului, nu era înregistrat la APM Teleorman cu solicitare a obtinerii autorizatiei de mediu, necesare desfasurarii activitatii, desi punctul de lucru era declarat în data de 10.03.2010.

Împotriva procesului verbal de contraventiei, petenta a formulat plângere, în termenul prevazut de art.31 din OG nr.2/2001.

Intimata a formulat întâmpinare (filele 20-24), prin care a solicitat respingerea plângerii si mentinerea, ca legal si temeinic, a procesului verbal contestat.

În motivarea cererii, intimata a aratat ca, la data de 10.02.2012, în urma controlului efectuat pentru verificarea modului de realizare a masurilor stabilite la controalele anterioare, s-a retinut ca petenta nu a realizat, în totalitate si la termen, masura cu privire la depunerea documentatiei la APM- Teleorman, în vederea obtinerii unei noi autorizatii de mediu, stabilite prin Raportul de inspectie nr.241/15.06.2011, ce avea ca termen scadent la data de 30.07.2011.

S-a mai mentionat ca, la data controlului, nu era înregistrat la APM Teleorman cu solicitarea obtinerii autorizatiei de mediu, necesare desfasurarii activitatii, desi punctul de lucru era declarat în data de 10.03.2010.

 Cât priveste sustinerea petentei, potrivit careia procesul verbal de constatarea a contraventiei este nul, intimata a apreciat ca procesul verbal a fost întocmit cu respectarea dispozitiilor art.16, art.17 si art.19 din OG nr.2/2001.

În ceea ce priveste temeinicia procesului verbal, intimatea a aratat ca, prin Raportul de inspectie nr.241/15.06.2011, s-a dispus ca petenta sa depuna documentatia în vederea obtinerii autorizatiei de mediu, pâna la data de 30.07.2011.

Desi se putea aplica, la acea data, o sanctiune contraventionala, al carei cuantum era cuprins între 30 000 lei si 60 000 lei, a dat dovada de clementa si nu a sanctionat petenta.

Pe de alta parte, prin adresa nr.12599/20.10.2011, i-a solicitat petentei sa

depuna documentatia pentru obtinerea autorizatiei de mediu.

Intimata a mai aratat ca procesul verbal de contraventie a fost încheiat ulterior constatarii faptei, la sediul sau,  conform prevederilor art.13 alin.1 din OG 2/2001. 

Potrivit art.17 din acelasi act normativ, procesul verbal nu este nul în lipsa semnaturii contravenientului iar art.19 alin.3 din OG nr.2/2001, prevede ca, în lipsa unui martor, agentul constatator sa precizeze motivele care au condus la încheierea procesului verbal în acest mod, în speta, încheierea procesului verbal facându-se la sediul intimatei, în biroul agentului constatator, fiind prezenti doar agenti constatatori.

Intimata a apreciat ca agentul constatator a individualizat sanctiunea, conform dispozitiilor art. 21 alin.3 din OG nr.2/2001.

În drept si-a întemeiat cererea pe dispozitiile art.115 Cod procedura civila, si OUG nr.195/2005.

A anexat cererii (în copie): adresa nr.12599/20.10.2011 si Raport de inspectie nr.57/10.02.2012 si Raport de inspectie nr.241/15.06.2011.

Petenta a mai depus la dosar ”note scrise”, prin care, suplimenta fata de plângerea formulata, a aratat ca sanctionarea s-a facut prematur, deoarece, la putin timp dupa efectuarea raportului de inspectie nr.57/10.02.2012, respectiv la data de 13.02.2012, intimata a procedat la aplicarea sanctiunii contraventionale, fara sa lase sa curga termenul stabilit, respectiv data de 15.02.2012.

A anexat Raport de inspectie nr.57/10.02.2012.

Intimata a mai depus la dosar (în copie certificata) dovada comunicarii procesului verbal contestat.

În ceea ce priveste legalitatea procesului verbal, instanta constata ca s-au respectat dispozitiile legale la încheierea acestuia, fiind trecute, în cuprinsul acestuia, toate mentiunile prevazute imperativ de dispozitiile art.16, din O.G nr.2/2001.

Instanta va înlatura apararea petentei, potrivit careia fapta retinuta în sarcina sa nu este individualizata în continutul procesului verbal, agentul constatator mentionând în ce a constatat „nerespecterea în totalitate si la termen”, a masurilor stabilite, respectiv ca petenta nu a depus documentatia la A.P.M Teleorman, în vederea obtinerii unei noi autorizatii de mediu, masura ce fusese stabilita prin raportul de inspectie nr.241/15.06.2011, ce avea termen scadent la data de 30.07.2011.

S-a mai mentionat si faptul ca, la data controlului, petenta nu era înregistrata la A.P.M Teleorman cu solicitarea în vederea obtinerii autorizatiei de mediu, autorizatie necesara desfasurarii activitatii, desi punctul de lucru era declarat la data de 10.03.2010.

Instanta va înlatura si apararea petentei, potrivit careia procesul verbal este nul, întrucât a fost întocmit în lipsa si fara sa se precizeze în mod explicit din ce cauza procesul verbal a fost întocmit în lipsa martorului.

Astfel, potrivit dispozitiilor art.19, alin.1 din O.G nr.2/2001 ”(…) în cazul în care contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze, agentul constatator va face mentiune despre aceste împrejurari, care trebuie sa fie confirmate de cel putin un martor”, iar, conform dispozitiilor alin.3 din acelasi articol: ”în lipsa unui martor, agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului verbal în acest mod”.

Din continutul procesului verbal contestat, instanta retine ca acesta a fost încheiat în lipsa iar motivul pentru care procesul verbal nu a fost întocmit în prezenta unui martor a fost inexistenta de la fata locului a unei persoane care sa nu fie incompatibila, conform dispozitiilor alin.2 al art.19 din O.G nr.2/2001.

Instanta apreciaza, astfel, ca agentul constatator a respectat si dispozitiile art.19 din O.G nr.2/2001.

În ceea ce priveste temeinicia procesului verbal, instanta retine ca, potrivit dispozitiilor art.94, alin.1 lit. g din O.U.G nr.195/2005, protectia mediului constituie o obligatie a tuturor persoanelor fizice si juridice în care scop realizeaza, în totalitate si la termen, masurile supuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activitati de verificare, inspectie si control, încalcarea acestei obligatii fiind sanctionata de art.96, alin.3 pct.9 cu amenda de la 50000 lei la 100000 lei.

Desi petenta a sustinut ca fapta retinuta în sarcina sa ”nu este conforma cu realitatea”, în continutul aceleasi plângeri aceasta a recunoscut ca nu a facut demersurile necesare obtinerii autorizatiei de mediu.

Instanta va alatura si apararea petentei, potrivit careia a fost sanctionata prematur, înainte de termenul fixat pentru îndeplinirea obligatiilor ce privesc protectia mediului, respectiv 15.02.2012.

Astfel, din înscrisurile aflate la dosar, instanta retine ca, prin raportul de inspectie nr.241 din 15.06.2011 (fila 30) s-a dispus ca petenta sa depuna documentatia la A.P.M în vederea obtinerii autorizatiei de mediu, termenul de realizare fiind stabilit la data de 30.07.2011.

Prin adresa nr.12599/20.10.2011 (fila 24), intimata a solicitat petentei sa depuna documentatia pentru obtinerea autorizatiei de mediu, enumerând, în cuprinsul adresei, si actele necesare.

Cu toate acestea, în urma controlului efectuat la punctul de lucru din Turnu Magurele, apartinând petentei, la data de 10.02.2012, s-a constatat ca petenta nu a dus la îndeplinire masura stabilita prin Raportul de inspectie nr.241/15.06.2011, respectiv de a depune la A.P.M, pâna la date de 30.07.2011, documentatia necesara obtinerii autorizatiei de mediu.

Instanta apreciaza ca petenta a savârsit fapta retinuta în sarcina sa, în procesul verbal de contraventie contestat.

În ceea ce priveste sanctiunea aplicata petentei, respectiv amenda în cuantum de 100000 lei, maximul prevazut de lege, instanta apreciaza ca agentul constatator a facut o individualizare corecta a acesteia în conformitate cu dispozitiile art.21, alin. 3 din O.G nr.2/2001, agentul constatator tinând cont atât de impactul asupra mediului pe care îl are desfasurarea activitatii petentei, fara respectarea normelor legale de protectie a mediului, dar si de faptul ca, desi aceasta si-a declarat punctul de lucru din Turnu Magurele la data de 10.03.2010, si desi a fost supusa mai multor controale, aceasta nu si-a respectat obligatia de a depune documentatia necesara obtinerea autorizatiei de mediu.

Mai mult, intimata a solicitat petentei, prin adresa nr.12599/20.10.2011, sa depuna aceasta documentatie si a mentionat si în ce consta aceasta, dar, cu toate acestea, petenta nu s-a conformat.

Nici pâna la data solutionarii dosarului, petenta nu a facut dovada ca a depus documentatia necesara autorizatiei de mediu, si ca ar fi vorba de ”o eroare” ca aceasta nu a fost depusa, asa cum a motivat în plângere.

Fata de aceste considerente, instanta apreciaza ca plângerea este neîntemeiata, motiv pentru care, în baza art.34 din O.G nr.2/2001, o va respinge si va mentine, ca legal si temeinic, procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, seria AA nr.49106/13.02.2012, încheiat de Garda Nationala de Mediu -  Comisariatul Regional Arges, Comisariatul Judetean Teleorman.