Reexaminare sanctiune contraventionala

Hotărâre 787 din 22.03.2011


Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele :

Prin cererea sa, petentul MM a solicitat înlocuirea amenzii în valoare de 120 lei aplicata contravenientului SSD prin procesul-verbal seria .....2009, cu prestarea unei activitati în folosul comunitatii MM în temeiul art. 39 ind.1 O.G. 2/2001, motivând ca organul de executare a confirmat faptul neexecutarii amenzii si imposibilitatii de executare silita.

Desi a fost legal citat, intimatul-contravenient nu s-a prezentat înaintea instantei si nu a depus la dosar întâmpinare.

Reprezentantul parchetului a solicitat admiterea cererii .

Analizând actele din dosar, instanta retine urmatoarea stare de fapt si de drept :

În fapt, prin procesul – verbal de contraventie seria ......2009 întocmit de IPJS, intimatul contravenient SSD a fost sanctionat cu amenda în cuantum de 120 lei, pentru savârsirea unei contraventii prevazuta de OUG 195/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, privind circulatia pe drumurile publice.

Intimatul nu a contestat procesul verbal de contraventie, dar nici nu a achitat de buna voie amenda.

În temeiul procesului verbal de contraventie devenit titlu executoriu Primaria Municipiului M a demarat procedura de executare silita, comunicând debitorului titlul executoriu si somatia de executare ( f 7-8). S-a constatat însa ca executarea silita nu poate fi realizata întrucât debitorul nu are bunuri urmaribile sau sechestrabile, nu se afla în baza de date a Casei Judetene de Pensii ... ca beneficiar al vreunui drept banesc si nu are un loc de munca.

Conform prevederilor art. 9, alin. 1 si 2 din O.G. 2/2001, cu modificarile si completarile ulterioare :“(1) Prestarea unei activitati în folosul comunitatii poate fi stabilita numai prin lege si numai pe o durata ce nu poate depasi 300 de ore; (2) Sanctiunea prevazuta la alin. (1) se stabileste alternativ cu amenda.”

Prin Decizia Înaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 7/20.09.2010 pronuntata în recurs în interesul legii s-a decis ca dispozitiile art. 9 alin. 3-5 din Ordonanta Guvernului  nr. 2/2001, prin raportare la dispozitiile art. 9 alin. 1 si 2 din aceeasi ordonanta si la dispozitiile art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002, se interpreteaza în sensul admisibilitatii cererilor de înlocuire a sanctiunii amenzii cu sanctiunea obligarii contravenientului la prestarea unei activitati în folosul comunitatii indiferent daca contraventiile savârsite sunt prevazute si sanctionate prin legi, ordonante ale Guvernului sau alte acte cu caracter normativ si chiar daca actul care stabileste si sanctioneaza contraventiile nu prevede, alternativ cu sanctiunea amenzii, sanctiunea prestarii unei activitati în folosul comunitatii.

Potrivit art. 9 (3) din O.G. nr. 2/2000 asa cum a fost modificata prin Decizia Înaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 7/20.09.2010, în cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la ramânerea definitiva a sanctiunii si nu exista posibilitatea executarii silite, organul din care face parte agentul constatator va sesiza instanta de judecata pe a carei raza teritoriala s-a savârsit contraventia, în vederea înlocuirii amenzii cu sanctiunea obligarii contravenientului la prestarea unei activitati în folosul comunitatii, tinându-se seama de partea din amenda care a fost achitata.

Conform art. 2 si 3 din O.G. nr. 55/2002 asa cum a fost modificata prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.354/2008, activitatea in folosul comunitatii se presteaza in domeniul serviciilor publice, pentru întretinerea locurilor de agrement, a parcurilor si a drumurilor, pastrarea curateniei si igienizarea localitatilor, desfasurarea de activitati in folosul caminelor pentru copii si batrâni, al orfelinatelor, creselor, gradinitelor, scolilor, spitalelor si al altor asezaminte social-culturale.

Sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii se executa dupa programul de munca ori, dupa caz, programul  contravenientului, pe o durata de  5 de ore .

În cazul în care contravenientul are posibilitatea sa execute sanctiunea în fiecare zi din cursul saptamânii, iar autoritatile publice locale, prin persoanele împuternicite, pot asigura supravegherea activitatii contravenientului, durata maxima de lucru nu poate depasi 8 ore pe zi.

Prin Dispozitia Primarului Municipiului M nr. ....2009 s-au stabilit, în cadrul Serviciului de administrare a domeniului public si privat, respectiv Compartimentul Gospodarire – Întretinere domeniu public si privat si Compartimentul Parcuri, zone verzi si agrement, tipurile de activitati care vor putea fi prestate de catre persoanele majore sau/si de catre minori, dupa cum urmeaza: lucrari de întretinere a spatiilor verzi, a parcurilor, a spatiilor de joaca pentru copii, lucrari de curatenie, lucrari de plantare si întretinere a puietilor în padurea administrativ-teritoriala ....

Prin adresa nr. .....2011 MM a comunicat programul de desfasurare a activitatii de prestare a muncii în folosul comunitatii, acesta fiind: iarna de luni pâna vineri de la ora 7,00 la ora 15,00 si vara de luni pâna vineri de la ora 6,00 la ora 14,00 (f.21).

Pe baza considerentelor susmentionate, instanta va admite cererea petentului si va înlocui amenda contraventionala în suma de 120 lei aplicata intimatului SSD prin procesul verbal de contraventie seria... încheiat la ....2009 de IPJS, cu sanctiunea prestarii unei activitati în folosul comunitatii, pe raza municipiului ...., respectiv a uneia din activitatile mentionate în Dispozitia Primarului municipiului ... nr. .....2009. Având în vedere cuantumul amenzii aplicate, instanta va stabili durata de prestare a activitatii pe o durata de 5 ore.

În temeiul art. 15 din O.G. Nr. 55/2002, instanta va emite mandatul de executare, iar executarea muncii de catre intimat se va efectua cu respectarea prevederilor  O.G. Nr. 55/2002 .