Somatie de plata- servicii telefonie mobila

Sentinţă civilă 807 din 20.05.2010


R O M A N I A

JUDECATORIA ZARNESTI

JUDETUL BRASOV

DOSAR nr.756/338/2010

SENTINTA CIVILA NR.807

Sedinta publica de la 20.05.2010.

PRESEDINTE – DANIELA NICULEASA -  Judecator

 GREFIER -  MARIA BALAU

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele :

Prin declinare de competenta a Judecatoriei Constanta s-a inregistrat pe rolul acestei instante la data de 16.03.2010 cererea sub nr. 756/338/2010, creditoarea SC V.R SA- CU SEDIUL ALES LA CAB. AV.F.O a chemat in judecata pe debitorul C.G, solicitand emiterea unei somatii pentru plata sumei de 1124,58 lei contravaloare servicii de telefonie mobila; penalitati de intarziere  de 0,5 % pentru fiecare zi de intarziere calculate pentru sumele inscrise in fiecare factura de la data scadenta a acestora si pana la introducerea cererii de chemare in judecata -02.11.2009 si in continuare pana la plata efectiva a debitului; dobanzile comerciale legale aferente debitului de 1124,58 lei calculate pentru sumele inscrise in fiecare factura de la data scadenta a acestora si pana la plata efectiva a debitului; 98,80 lei reprezentand cheltuieli de judecata, constand in 39 lei taxa de timbru, 0,3 lei timbru judiciar si 59,5 lei onorariu avocat.

In motivarea cererii, creditoarea a aratat ca serviciile de telefonie mobila prestate debitorului au avut la baza contractele pentru serviciile VODAFONE incheiate la 30.06.2005 si la 25.01.2008, in temeiul acestuia si pentru serviciile prestate fiind emise facturi fiscale in valoare totala de 1124,58 lei, suma ramasa neachitata insa de catre debitor pana in prezent.

S-a invederat de catre creditoare ca potrivit art.6.1 din conventia partilor, pentru sumele neplatite la termen s-a stabilit ca debitoarea va plati penalitati de 0,5% pentru fiecare zi de intarziere. A precizat creditoarea ca aceasta clauza face parte din conditiile generale cuprinse in Contractele pentru servicii VODAFONE., cunoscute si acceptate de catre debitoare, avand astfel valoare de act juridic.

A apreciat creditoarea ca intelegerea partilor de prestare a serviciilor de telefonie mobila si facturile emise in contul acestor servicii, coroborat cu achitarea serviciilor de telefonie mobila in perioda cuprinsa intre data incheierii contractelor, si pana la data de 22.02.2008, data scadentei primei facturi neachitate, dovedesc caracterul cert, lichid si exigibil al creantelor, precum si insusirea de catre debitor a inscrisurilor ce le constata, contractul si facturile, atat pretul serviciilor cat si scadenta fiind insusite de debitoare prin semnarea contractului si prin acceptarea la plata a facturilor emise.

In drept, au fost invocate dispozitiile O.G. nr.5/2001-modificata, art.969, 1066 si urm. C.civ., art.379, art.274 C.pr.civ..

In temeiul dispozitiilor art.242 al.2 C.pr.civ., a solicitat creditoarea judecarea cauzei in lipsa.

In sustinerea cererii, legal timbrate, creditoarea a depus la dosar, in fotocopie, urmatoarele inscrisuri: facturi fiscale (filele 18-20 ), contract pentru serviciile pentru persoane fizice seria POS nr. 02372002/30.06.2005 si seria POS nr. 6226103/25.01.2008, alte inscrisuri.

Debitoarea, desi legal citata, nu a formulat intampinare in cauza, neexprimandu-si pozitia fata de cererea creditoarei.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele :

Cererea prin care se declanseaza procedura somatiei de plata, reglementata de O.G. nr.5/2001, cu modificarile ulterioare, trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute de aceasta lege speciala, respectiv de art.1 al.1.

Astfel, in primul rand, creditorul trebuie sa aiba o creanta a carei obligatie corelativa consta in indatorirea debitorului de a plati o suma de bani, fara a prezenta relevanta, in principiu, izvorul acestei obligatii, fiind insa necesar ca aceasta obligatie sa fie asumata prin contract constatat printr-un inscris ori determinata potrivit unui statut, regulament sau altui inscris, insusit de parti prin semnatura sau in alt mod admis de lege.

In al doilea rand, creanta trebuie sa fie certa, lichida si exigibila, respectiv existenta ei sa fie neindoielnica, sa rezulte din chiar inscrisul constatator al creantei, conform art.379 al.3 C.pr.civ., cuantumul acesteia sa fie determinat prin inscrisul care o constata sau, cel putin, sa fie determinabil prin inscrisul respectiv sau prin alte inscrisuri ce emana, sunt recunoscute sau, dupa caz, sunt opozabile debitorului, conform art.379 al.4 C.pr.civ., iar termenul prevazut in favoarea ori si in favoarea debitorului s-a implinit ori, in conditiile legii - art.263 si art.382 C.pr.civ. - debitorul este decazut din beneficiul termenului.

Analizand prezenta cerere de emitere a somatiei de plata in raport de aceste cerinte, instanta constata ca intre creditoarea SC.V.R SAsi debitorul C.G, s-au incheiat contractele pentru serviciile VODAFONE prestate de SC.V.R SA pentru persoane fizice seria POS nr. XXX/30.06.2005 si seria POS nr. XXXX/25.01.2008, prin care creditoarea s-a obligat sa furnizeze servicii de telecomunicatii electronice VODAFONE intr-o arie geografica denumita „aria de acoperire”, iar debitoarea s-a obligat sa achite lunar pretul serviciilor cuprinse in facturile comunicate la data stabilita sau in avans.

In temeiul acestui contract creditoarea a emis facturile fiscale de la filele 18-20 din dosar, cu o valoare totala a serviciilor de telefonie mobila prestate debitoarei de 1124,58 lei, calculandu-se de catre creditoare potrivit art.6.1 din contractul incheiat intre parti penalitatile de intarziere aferente de 0,5% pe zi de intarziere pentru perioada cuprinsa intre scadenta fiecarei facturi si data introducerii actiunii.

Contractul fiind semnat de debitoare, are astfel valoarea unui inscris insusit de aceasta conform art.1 din O.G. nr.5/2001, iar sumele de bani care fac obiectul obligatiei de plata a debitoarei indeplinesc cerinta prevazuta de acest text de lege de a fi determinate potrivit acestui inscris, in conditiile in care taxa lunara pentru servicii si costul convorbirilor sunt stabilite in mod unilateral de creditoare printr-un plan tarifar, ales insa de client, iar evidenta numarului si duratei convorbirilor este tinuta tot de prestatorul serviciului, prin mijloacele sale tehnice.

Sub aspectul penalitatilor de intarziere, instanta constata ca partile au inserat la art.6.1 din contract, pentru neplata la termen a unei facturi, o clauza penala privind stabilirea unei penalitati de 0,5% pentru fiecare zi de intarziere cu titlu de daune moratorii pana la plata intregii sume, specificandu-se totodata in contract faptul ca totalul penalitatilor de intarziere in decontare si a daunelor pot depasi cuantumul sumei asupra careia sunt calculate.

Intrucat clauza penala constituie o evaluare anticipata a prejudiciului, iar potrivit principiilor generale care guverneaza dreptul privat poate fi acoperit si prejudiciul viitor, cu conditia ca acesta sa fie cert, iar in cauza este de netagaduit ca pana la achitarea efectiva a debitului, creditoarea suporta un prejudiciu, instanta apreciaza ca si capatul de cerere privind obligarea debitorului la plata in continuare a penalitatilor este intemeiat.

In ceea ce priveste capatul de cerere privind obligarea debitoarei la plata dobanzile comerciale legale aferente debitului de 1124,58 lei calculate pentru sumele inscrise in fiecare factura de la data scadenta a acestora si pana la plata efectiva a debitului, instanta apreciaza ca fiind neintemiat, deoarece partile au inserat in contract o clauza penala ce constituie o evaluare anticipata a prejudiciului care nu poate fi cumulata cu dobanda legala. Acordand penalitati de intarziere, prejudiciul suferit este acoperit, neputand sa se mai acorde si dobanzi legale, deoarece ar insemna ca prejudiciul suferit prin plata cu intarziere sa fie acoperit de doua ori.

Prin urmare, instanta constata ca sunt indeplinite in cauza cerintele art.1 al.1 si 2 din O.G. nr.5/2001, creanta de 1124,58 lei reprezentand contravaloarea serviciilor de telefonie mobila prestate de creditoare si neachitate de debitoare, precum si penalitatile de intarziere aferente, avand caracter cert, lichid si exigibil si reprezentand o obligatie de plata nascuta ca urmare a relatiilor contractuale de prestari servicii stabilite intre parti. Creanta este certa intrucat existenta sa rezulta din contractul incheiat intre parti, coroborat cu facturile emise in baza acestuia si calculul penalitatilor efectuat de creditoare. Mai mult decat atat, debitoarea avea dreptul, potrivit art.8 din contract, sa adreseze creditoarei contestatie cu privire la suma facturata, in scris, in maxim 30 de zile de la data emiterii facturii, situatie ce nu s-a invederat insa in cauza. Creanta este si lichida deoarece cuantumul acesteia este determinat prin facturile emise de creditoare, necontestate de debitoare, fiind si exigibila, scadenta obligatiei de plata fiind stabilita in maxim 14 zile de la data emiterii facturii.

In consecinta, avandu-se in vedere si dispozitiile art.969-970, 1169-1170 C.civ. si ale art.46 C.com., instanta urmeaza a admite in parte prezenta cerere privind emiterea somatiei de plata formulata de creditoarea SC.V.R SA- CU SEDIUL ALES LA CAB. AV.F.O impotriva debitoarei C.G si in temeiul art.1 si 6 al.2, 3 din O.G. nr.5/2001, cu modificarile ulterioare, va fi somata debitoarea sa plateasca creditoarei in termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei ordonante suma de l1124,58 ei contravaloare servicii de telefonie mobila, penalitati de intarziere  de 0,5 % pentru fiecare zi de intarziere calculate pentru sumele inscrise in fiecare factura de la data scadenta a acestora si pana la introducerea cererii de chemare in judecata -02.11.2009 si in continuare pana la plata efectiva a debitului.

Va respinge cererea de acordare a dobanzilor legale, ca neintemeiata.

Vazand dispozitiile art.274 C.pr.civ., instanta va obliga debitoarea sa plateasca creditoarei suma de 39,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand taxa de timbru si timbrul judiciar achitate in cauza. In ceea ce priveste solicitarea creditoarei de plata a cheltuielilor de judecata, reprezentand onorariu de avocat, instanta o va respinge, deoarece la dosar nu exista nicio chitanta care sa dovedeasca efectuarea acestei plati.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE :

Admite in parte cererea formulata de reclamanta-creditoare SC.V.R SA- CU SEDIUL ALES LA CAB. AV.F.O, impotriva paratului-debitor C.G, cu domiciliul in ZARNESTI

Someaza paratul-debitor sa plateasca reclamantei-creditoare suma de 1124,58 lei contravaloare servicii de telefonie mobila, penalitati de intarziere  de 0,5 % pentru fiecare zi de intarziere calculate pentru sumele inscrise in fiecare factura de la data scadenta a acestora si pana la introducerea cerereii de chemare in judecata -02.11.2009 si in continuare pana la plata efectiva a debitului, in termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei ordonante.

Respinge cererea de acordare a dobanzilor legale, ca neintemeiata.

Admite in parte cererea de acordare a cheltuielilor de judecata si obliga debitorul sa plateasca creditoarei suma de 39,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand contravaloare taxa de timbru si timbru judiciar

Cu drept la actiune in anulare pentru parata-debitoare in termen de 10 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi, 20.05.2010.

 

1