Carte funciară

Sentinţă civilă 707 din 14.07.2009


Prin plângerea înregistrată sub nr. 1380/339/2009, din 29.06.2009, petenta, prin reprezentantul legal, a solicitat instanţei anularea parţială a încheierii  a O.C.P.I. Teleorman – B.C.P.I Zimnicea nr. 1290/02.06.2009, cu privire la respingerea cererii de înscriere a dreptului său de proprietate asupra imobilului-construcţie, în suprafaţă construită de 186,94 mp, imobil situat în com. Viişoara, jud. Teleorman.

În motivarea plângerii, petenta a arătat că, la data de 07.05.2009, a depus la O.C.P.I. Teleorman – B.C.P.I. Zimnicea dosarul privind înscrierea în cartea funciară a imobilului – teren şi construcţie – situat pe raza localităţii Viişoara, jud. Teleorman.

La data de 20.05.2009, petenta a susţinut că i-a fost înmânat un referat de completare prin care i se solicita depunerea unor înscrisuri, acordându-i-se un termen la 29.05.2009.

Petenta a susţinut că a depus înscrisurile solicitate la data de 28.05.2009 şi, cu toate acestea, i-a fost admisă doar cererea de înscriere a dreptului de proprietate cu privire la terenul intravilan, iar cererea de înscriere a dreptului de proprietate asupra clădirii i-a fost respinsă.

A mai arătat petenta că a făcut dovada dreptului de proprietate asupra imobilului construcţie, cu sent. civ. nr. 528/2005 a Judecătoriei Zimnicea, aceasta fiind susţinută şi cu declaraţia pe propria răspundere dată de împuternicitul R în conformitate cu Ordinul nr. 134/26.03.2009, cu certificatul fiscal şi certificatul nr. 1234/20.05.2009 emis de Primăria Viişoara.

Petenta a susţinut că O.C.P.I. Teleorman – B.C.P.I. Zimnicea nu a respectat termenul de 30 de zile ce trebuia acordat prin referatul de completare a dosarului, conform art. 62. pct. 4 din Ordinul nr. 633/13.10.2006.

A mai arătat că B.C.P.I. Zimnicea nu s-a pronunţat asupra tuturor actelor depuse în dovedirea dreptului său de proprietate asupra construcţiei iar, pe de altă parte, a susţinut că motivaţia invocată în respingerea cererii, potrivit căruia actul depus în dovedirea dreptului de proprietate se referă la o construcţie nedescrisă fizic este inadmisibilă.

În drept şi-a întemeiat plângerea pe disp. art. 50 pct. 2 din Legea nr. 7/1996, art. 72 şi 73 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară.

Analizând actele şi lucrările dosarului înaintat de O.C.P.I. Teleorman – B.C.P.I. Zimnicea, instanţa reţine că petenta, prin reprezentantul său, a depus dosarul privind înscrierea în cartea funciară a imobilului constând din teren şi construcţie – imobil situat în com. Viişoara, jud. Teleorman.

Prin încheierea nr. 1290/02.06.2009, O.C.P.I. Teleorman – B.C.P.I. Zimnicea a admis cererea cu privire la imobilul teren intravilan categoria de folosinţă curţi construcţii, în suprafaţă de 338,98 mp în acte (339,02 mp din măsurători), cu nr. cadastral 155, dar a respins cererea cu privire la înscrierea dreptului de proprietate asupra construcţiei cu motivarea că pentru aceasta nu s-a depus înscrisul doveditor al dreptului de proprietate, întrucât, prin sent. civ. nr. 528/2005 a Judecătoriei Zimnicea, jud. Teleorman, s-a constatat dreptul de proprietate dar asupra unei clădiri nedescrise fizic şi în suprafaţă construită de 212,67 mp, spre deosebire de situaţia reală constatată în teren şi evidenţiată în planul de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate înregistrat sub nr. 10264/2004 ANCPI – OCPI, şi anume C1 birouri în suprafaţă construită de 186,94 mp.

Potrivit disp. art. 50 alin. (1) din Legea nr. 7/1996, pentru a putea fi admisă o cerere de înscriere în cartea funciară, este necesar ca înscrisul prezentat drept act doveditor al actului sau faptului juridic a cărui înscriere se solicită să îndeplinească mai multe condiţii cumulative, respectiv:

a)înscrisul să fie încheiat cu respectarea formelor prescrise de lege, respectiv ca acesta să fie încheiat în formă autentică, să fie asimilat actului autentic sau să emane de la o autoritate publică;

b)înscrisul indică numele părţilor;

c)înscrisul individualizează imobilul printr-un identificator unic, acesta constând în prezent în numărul cadastral;

d)înscrisul este însoţit de o traducere legalizată, dacă nu este întocmit în limba română şi

e)înscrisul este însoţit, după caz, de o copie a extrasului de carte funciară sau a certificatului de sarcini.

Este adevărat că sent. civ. nr. 528/19 decembrie 2005 a Judecătoriei Zimnicea, ce constituie actul doveditor al dreptului de proprietate al petentei, conform disp. art. 50 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 7/1996 a constatat dreptul de proprietate asupra unui imobil-clădire, în suprafaţă de 212,67 mp, imobil situat în com. Viişoara, jud. Teleorman, cu vecinătăţile: N – BP , E – P V, S – DJ şi V – drum comunal, fără însă să menţioneze şi nr. cadastral, aşa cum prevede art. 50 alin. (1) la litera c) din acelaşi act normativ.

Cu toate acestea, instanţa reţine din conţinutul înscrisurilor depuse de petentă la O.C.P.I. – B.C.P.I. Zimnicea, în completarea actului său de proprietate, respectiv din declaraţia pe propria răspundere, din certificatul fiscal în care este menţionată suprafaţa construită şi din certificatul nr. 1234/20.05.2009 emis de Primăria com. Viişoara, că imobilul-construcţie, cu destinaţia de birouri este proprietatea petentei şi este situat pe suprafaţa de 338,98 mp teren din acte (339,02 mp din măsurători), teren proprietatea petentei, situat în com. Viişoara, jud. Teleorman, ce este individualizat cu nr. cadastral 155.

Cum întregul imobil este proprietatea petentei, iar acesta se individualizează printr-un identificator unic, respectiv nr. cadastral 155, instanţa va admite plângerea ca întemeiată.

Va dispune anularea parţială a încheierii nr. 1290/02.06.2009 a O.C.P.I. – B.C.P.I. Zimnicea şi va dispune înscrierea dreptului de proprietate al petentei asupra construcţiei – birouri – în suprafaţă construită de 186,94 mp, situată în com. Viişoara, jud. Teleorman.