Fond funciar

Sentinţă civilă 852 din 25.03.2010


Constată faptul că, prin acţiunea de fond funciar înregistrată la această instanţă sub numărul X din data de …………, s-a înregistrat la această instanţă plângerea formulată de petenta D.L.L., în contradictoriu cu pârâţii COMISIA LOCALĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR X, PRIMARUL COMUNEI X, şi COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună:

-obligarea pârâţilor nr. 1 şi 2  la reconstituirea dreptului de proprietate privată pe vechile amplasamente şi punere în posesie pentru suprafaţa de 2,44 ha teren în favoarea petentei, după antecesoarea sa D.V..

-obligarea pârâţilor menţionaţi mai sus la întocmirea documentaţiei şi înaintarea acesteia către pârâta nr. 3.

-obligarea pârâtei nr. 3 la emiterea titlului de proprietate în favoarea petentei, pentru suprafaţa de 2,44 ha teren.

-obligarea pârâtului Primarul comunei X la plata daunelor cominatorii de 50 lei/zi de la data introducerii acţiunii şi până la punerea efectivă în posesie.

-cu cheltuieli de judecată.

În motivarea plângerii se arată că petenta este succesoarea legală a numitei D.V., fiind nepoată de fiu predecedat.

D.V. era persoana îndreptăţită la reconstituirea dreptului de proprietate, însă aceasta a decedat la data de 20.05.2009.

În calitate de persoană îndreptăţită, defuncta D.V. a făcut cerere de reconstituire a dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 2,44 ha teren, iar prin adeverinţa nr. ……….. a Comisiei Locale X, s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea acesteia pentru suprafaţa de 2,44 ha teren,în baza hotărârii Comisiei Judeţene Sibiu nr. ………….

Până în prezent, nu s-a procedat nici la punerea în posesie a defunctei D.V. sau a petentei, în calitate de moştenitoare a acesteia, asupra suprafeţei solicitate, şi nici nu s-a eliberat titlu de proprietate.

În drept, se invocă disp. art. 64 şi urm. din legea nr. 18/1991, HG nr. 890/2005.

La data de 15.02.2010, petenta a precizat plângerea în sensul anulării parţiale a tuturor actelor de reconstituire a dreptului de proprietate, dispuse exclusiv în favoarea numitului S.V. N., iar la data de 08.03.2010, a indicat expres că solicită anularea hotărârilor Comisiei Judeţene Pentru Stabilirea Dreptului De Proprietate  Asupra Terenurilor nr. …….., nr. ……. şi nr. ………, precum şi a anexelor validate de acestea.

Intimaţii nu au formulat întâmpinare.

La data de 27.01.2010, numitul S.N. a formulat cerere de intervenţie, solicitând, în esenţă, ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea intimatelor la punerea sa în posesie cu privire la suprafaţa de 3,44 ha teren, precum şi la emiterea titlului de proprietate, potrivit competenţelor ce revin fiecărei intimate.

În drept, se invocă disp. legii nr. 18/1991.

Prin încheierea din data de 08.03.2010, instanţa a calificat cererea de intervenţie a numitului S.N. ca fiind făcută în interes propriu, şi a dispus admiterea sa în principiu, în baza art. 52 alin.1 C. proc.civ.

În probaţiune, instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri:acte de stare civilă (f.10.11,35-40), adeverinţa nr. ……… (f.7), cererea de reconstituire formulată de defuncta D.V. (f.46), cererea de reconstituire a intervenientului S.N. (f.47), hotărârile comisiei judeţene nr. ……… (f.48), nr. ………. (f.50),  nr. ……… (f.52), nr. ………. (f.54), nr. …………. (f.56).

Prezenta acţiune şi cererea de intervenţie sunt scutite de plata taxei de timbru şi a timbrului judiciar, conform titlului VI, art. I, pct. 43 din Legea nr. 247 din 19 iulie 2005.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine în fapt următoarele:

Numita D.V., decedată la data de 20 mai 2009, este bunica petentei D.L.L. şi sora intervenientului S.N., potrivit actelor de stare civilă de la dosar (f.10,11,35, 39,40).

D.V., fiul numitei D.V., a decedat la data de 04.06.1999, unică moştenitoare fiind petenta, în calitate de fiică, potrivit certificatului de moştenitor nr. .. emis de B.N.P. G.M. (f.10).

După decesul lui D.V., unică moştenitoare a rămas petenta, în calitate de nepoată de fiu.

Defuncta D.V. a formulat în termen legal cerere de reconstituire a dreptului de proprietate în baza legii nr. 18/1991, după antecesorul său, S.V., pentru suprafaţa de 2,44 ha teren (f.46).

Şi intervenientul S.N. a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate în baza legii nr. 18/1991, după antecesorul său, S.V., pentru suprafaţa de 3,44 ha teren (f.47).

Prin hotărârea comisiei judeţene nr. ………… (f.48), s-au validat propunerile Comisiei comunale X, şi s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea defunctei D.V. pentru suprafaţa de 2,44 ha teren, emiţându-se în acest sens şi adeverinţa nr. ……….. (f.7).

Ulterior, prin hotărârea comisiei judeţene nr. ………. (f.50), s-au invalidat propunerile comisiei locale X validate prin hotărârea nr. ……...

La data de 21.02.2002, comisia judeţeană a emis hotărârea nr. ………. (f.52), prin care s-au validat propunerile comisiei locale X, iar în anexa 3 – poziţia 260- s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate după defunctul S.V., pentru suprafaţa de 5,56 ha teren, doar în favoarea intervenientului S.N. (menţionat în mod greşit cu prenumele V.).

Prin hotărârea comisiei judeţene nr. …………. (f.54), s-au corectat parţial anexele validate prin hotărârea nr. …….., S.N. figurând (tot cu prenume greşit) la poziţia nr. 158 din anexa  3 cu suprafaţa de 5,56 ha teren, după defunctul S.V..

Eroarea privind numele intervenientului a fost îndreptată prin hotărârea comisiei judeţene nr………….. (f.56), dispunându-se înscrierea corectă a numelui moştenitorului defunctului S.V., şi anume S. N.

Prin adresa nr. ………… a Primăriei X, se recunoaşte greşeala făcută cu privire la omiterea defunctei D.V. de la reconstituirea dreptului de proprietate după tatăl său, S. V., deşi aceasta a formulat cerere de reconstituire în termen legal, întreaga suprafaţă de teren fiind atribuită intervenientului (f.44).

Prin adresa nr. ……… a Primăriei X, se precizează faptul că suprafaţa de 5,56 ha, validată prin hotărârea nr. ………….. în favoarea intervenientului S.N., reprezintă întreaga suprafaţă  deţinută de antecesorul părţilor, S.V., şi include şi suprafaţa de 2,44 ha, solicitată de defuncta D.V. (f.84).

Intervenientul S.N. recunoaşte în  cuprinsul cererii de intervenţie că şi D.V. – sora sa -  a solicitat în termen legal reconstituirea dreptului de proprietate după tatăl lor, S.V., şi faptul că acesteia i se cuvine suprafaţa de 2,44 ha teren, în vreme ce acestuia i se cuvine suprafaţa de 3,44 ha teren, diferenţa dintre cele două suprafeţe reprezentând terenul solicitat după soţia sa, S.E..

Prin adeverinţa nr. ….. a Primăriei X(f.116), se atestă faptul că s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate după defunctul S.V. pentru suprafaţa de 6,10 ha, din care suprafaţa de 5,56 ha a fost cuprinsă în anexa 3, poziţia 258, iar suprafaţa de 0,54 ha la poziţia 69, fiind emis titlu de proprietate în favoarea intervenientului S.N..

Se menţionează că intervenientului S.N. i se cuvine 1 ha mai mult decât petentei, deoarece acesta nu provine de la S.V., ci de la soţia sa, S.E., pentru acesta procedându-se deja la punerea în posesie.

Potrivit art. 13 din legea nr. 18/1991, moştenitorii sunt consideraţi că au acceptat succesiunea după defunct prin cererea înregistrată la comisie, titlul de proprietate urmând a se emite pe numele tuturor moştenitorilor, urmând ca aceştia să procedeze potrivit dreptului comun.

Petenta a făcut dovada că antecesoarea sa a formulat în termen legal cerere de reconstituire a dreptului de proprietate după tatăl său, S.V., cererea acesteia având valoare de acceptare a succesiunii după acesta.

În consecinţă, D.V. este îndreptăţită la reconstituirea dreptului de proprietate după tatăl său, S.V., împreună cu intervenientul S.N., care este fratele său.

Cererile defunctei D.V. şi ale intervenientului au vizat o suprafaţă diferită de teren, prima solicitând doar 2,44 ha, iar cel de-al doilea 3,44 ha teren, motivat de faptul că diferenţa de 1 ha provine de la soţia sa, după care defuncta nu era îndreptăţită la reconstituire, şi nu după tatăl său.

Atât defuncta D.V., cât şi petenta, recunosc acest aspect.

În consecinţă, având în vedere considerentele de mai sus, instanţa va dispune anularea parţială a hotărârilor Comisiei Judeţene de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Sibiu nr. …., nr………… şi nr………….., cu privire la suprafaţa de 2,44 ha teren, şi va obliga intimata Comisia Locală Pentru Stabilirea Dreptului De Proprietate Privată Asupra Terenurilor X să reconstituie dreptul de proprietate în favoarea petentei D.L.L., după defunctul S.V., pentru suprafaţa de 2,44 ha teren, respectiv să întocmească documentaţia necesară în vederea înaintării şi validării de către comisia judeţeană, precum şi, după validarea propunerilor de către comisia judeţeană, şi să pună în posesie pe petentă asupra  suprafeţei de 2,44 ha teren.

Potrivit art. 5 lit.”i” din HG nr. 890/2005, comisia locală are ca atribuţie punerea în posesie, prin delimitare  în teren, a persoanelor îndreptăţite.

Punerea în posesie se face cu respectarea prevederilor art. 34 din HG nr. 890/2005, de către comisia locală, iar documentul justificativ este procesul verbal de punere în posesie încheiat cu această ocazie.

Având în vedere prevederile legale menţionate mai sus, instanţa constată faptul că intimata Comisia Locală Pentru Stabilirea Dreptului De Proprietate Privată Asupra Terenurilor X nu şi-a îndeplinit obligaţia de punere în posesie a petentei cu suprafaţa de 2,44 ha, şi va obliga această intimata la îndeplinirea  acestei atribuţii legale.

Potrivit art.36 din HG nr. 890/2005, comisia judeţeană emite titlul de proprietate numai după înaintarea de către comisia locală a anexelor validate, a planurilor parcelare şi a proceselor verbale de punere în posesie şi schiţele terenurilor.

În consecinţă, pârâta Comisia Judeţeană Pentru Stabilirea Dreptului De Proprietate Privată Asupra Terenurilor nu poate emite titlul de proprietate decât după punerea în posesie şi înaintarea proceselor verbale  de către comisia locală.

Instanţa va obliga pârâta Comisia Judeţeană Pentru Stabilirea Dreptului De Proprietate Privată Asupra Terenurilor să emită titlul de proprietate , după înaintarea de către Comisia Locală Pentru Stabilirea Dreptului De Proprietate Privată Asupra Terenurilor X a documentaţiei legale, respectiv a proceselor verbale de punere în posesie, pentru suprafaţa de 2,44 ha teren, în favoarea petentei D.L.L..

Intervenientul solicită doar punerea în posesie cu suprafaţa de 3,44 ha teren şi eliberarea de către comisia judeţeană a titlului de proprietate, deoarece, faţă de acesta, cererea de reconstituire a fost deja validată.

Având în vedere că intimata Comisia Locală Pentru Stabilirea Dreptului De Proprietate Privată Asupra Terenurilor X a înaintat Comisiei Judeţene documentaţia în baza căreia s-a emis hotărârea nr………, aceasta nu mai are decât obligaţia punerii în posesie şi înaintării procesului verbal încheiat cu această ocazie  şi a planurilor parcelare către Comisia Judeţeană.

În consecinţă, instanţa va obliga intimata Comisia Locală Pentru Stabilirea Dreptului De Proprietate Privată Asupra Terenurilor X să pună în posesie pe intervenientul S.N. asupra suprafeţei de 3,44 ha teren.

De asemenea, va obliga intimata Comisia Judeţeană Pentru Stabilirea Dreptului De Proprietate Privată Asupra Terenurilor să emită titlul de proprietate în favoarea intervenientului S.N. pentru suprafaţa de 3,44 ha teren.

Potrivit art. 13 alin.3 din legea nr. 18/1991, titlul de proprietate se emite pe numele tuturor moştenitorilor, urmând ca aceştia să procedeze potrivit dreptului comun.

În consecinţă, titlul de proprietate după defunctul S.V. va fi emis pe numele ambilor moştenitori – petenta şi intervenientul – urmând ca aceştia să procedeze potrivit dispoziţiilor dreptului comun în ceea ce priveşte dezbaterea succesorală.

Problema care intervine în speţă constă în faptul că petenta a solicitat doar 2,44 ha teren, intervenientul 3,44 ha teren, iar prin hotărârea comisiei judeţene nr. 2173/2007 s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate după defunctul S.V. pentru suprafaţa de 5,56 ha teren.

Prin anularea parţială a acestei hotărâri cu privire la suprafaţa de 2,44 ha, ea rămâne valabilă pentru suprafaţa de 3,12 ha.

În consecinţă, pentru respectarea disp. art. 13 alin.3 din legea nr. 18/1991, comisia judeţeană urmează a elibera un titlu de proprietate după  defunctul S.V. pe numele petentei şi intervenientului, pentru suprafaţa de 4,88 ha, aceştia urmând a proceda la partajul acestuia potrivit dispoziţiilor dreptului comun, ambii având cote egale de proprietate, şi fiecăruia cuvenindu-i-se câte 1 părţi, în suprafaţă de câte 2,44 ha.

Pentru diferenţa de 1 ha de dintre 2,44 ha şi 3,44 ha teren (ce se cuvine doar intervenientului după soţia sa, S. E.), comisia judeţeană urmează a elibera un titlu de proprietate doar pe numele intervenientului, deoarece petenta nu are vocaţie succesorală pentru reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la acesta.

Potrivit art. 64 alin.2 din L. nr. 18/1991, în cazul în care instanţa admite plângerea formulată de persoana nemulţumită, în baza alin.1 ala aceluiaşi articol, primarul va fi obligat să execute (…) punerea în posesie, sub sancţiunea condamnării la daune cominatorii, pentru fiecare zi de întârziere.

Daunele cominatorii reprezintă sume de bani pe care debitorul unei obligaţii de a face este obligat, prin hotărâre judecătorească, să le plătească, pentru fiecare zi întârziere, până la executarea în natură a obligaţiei. 

Având în vedere faptul că cererea petentei de reconstituire a dreptului de proprietate nu a fost soluţionată încă, neexistând hotărârea comisiei judeţene de validare a propunerilor comisiei locale, nu se poate reţine la acest moment culpa comisiei locale cu privire la neexecutarea obligaţiei de punere în posesie a petentei, această obligaţie luând naştere doar după validarea propunerilor de reconstituire.

În consecinţă, instanţa va respinge plângerea formulată de petentă în contradictoriu cu Primarul comunei X, având ca obiect obligarea acestuia la plata daunelor cominatorii.

Pentru motivele de mai sus, instanţa va admite în parte plângerea formulată de petenta D.L.L. în contradictoriu cu intimatele Comisia Locală Pentru Stabilirea Dreptului De Proprietate Privată Asupra Terenurilor X şi Comisia Judeţeană Pentru Stabilirea Dreptului De Proprietate Privată Asupra Terenurilor, şi va respinge plângerea în contradictoriu cu Primarul comunei X.

Totodată, va admite cererea de intervenţie interes propriu formulată de intervenientul S.N., în contradictoriu cu intimatele Comisia Locală Pentru Stabilirea Dreptului De Proprietate Privată Asupra Terenurilor X şi Comisia Judeţeană Pentru Stabilirea Dreptului De Proprietate Privată Asupra Terenurilor.

În baza art. 274 C.proc.civ, reţinând doar culpa procesuală a acestora, va obliga intimatele Comisia Locală Pentru Stabilirea Dreptului De Proprietate Privată Asupra Terenurilor X şi Comisia Judeţeană Pentru Stabilirea Dreptului De Proprietate Privată Asupra Terenurilor să plătească petentei D.L.L. suma de 3770 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, în cotă de 1 fiecare, din care suma de 3570 lei reprezentând onorariu de avocat (chitanţa f.121), şi suma de 200 lei cu titlu de cheltuieli de transport  la data de 18.08.2009, şi la termenele de judecată din data de 12.10.2009, 11.01.2010, 22.03.2010, (în valoare de 50 lei/transport, conform chitanţelor de la f.122-126).

Pentru aceste motive,

 ÎN NUMELE LEGII

  H O T Ă R Ă Ş T E:

Admite în parte plângerea formulată şi precizată de reclamanta D.L.L., în contradictoriu cu pârâtele COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR şi COMISIA LOCALĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR X.

Admite cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenientul S.N., în contradictoriu cu pârâtele COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR şi COMISIA LOCALĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR X, , şi în consecinţă:

Anulează în parte hotărârile Comisiei Judeţene de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Sibiu nr. ……., nr. … şi nr…………, cu privire la suprafaţa de 2,44 ha teren.

Obligă pârâta Comisia Locală Pentru Stabilirea Dreptului De Proprietate Privată Asupra Terenurilor X să reconstituie dreptul de proprietate în favoarea petentei D.L.L., după defunctul S.V., pentru suprafaţa de 2,44 ha teren,respectiv să întocmească documentaţia necesară în vederea înaintării şi validării de către comisia judeţeană, precum şi, după validarea propunerilor de către comisia judeţeană,să pună în posesie pe petentă asupra  suprafeţei de 2,44 ha teren.

Obligă pârâta Comisia Locală Pentru Stabilirea Dreptului De Proprietate Privată Asupra Terenurilor X să pună în posesie pe intervenientul S.N. asupra suprafeţei de 3,44 ha teren.

Obligă pârâta Comisia Judeţeană Pentru Stabilirea Dreptului De Proprietate Privată Asupra Terenurilor să  valideze propunerile Comisiei Locale Pentru Stabilirea Dreptului De Proprietate Privată Asupra Terenurilor X având ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate al petentei D.L.L. asupra suprafeţei de 2,44 ha teren,după defunctul S.V., precum şi emită titlul de proprietate în favoarea acesteia pentru suprafaţa de 2,44 ha teren, după înaintarea de către Comisia Locală Pentru Stabilirea Dreptului De Proprietate Privată Asupra Terenurilor X a documentaţiei legale, respectiv a proceselor verbale de punere în posesie.

Obligă pârâta Comisia Judeţeană Pentru Stabilirea Dreptului De Proprietate Privată Asupra Terenurilor să emită titlul de proprietate în favoarea intervenientului S.N. pentru suprafaţa de 3,44 ha teren.

Respinge acţiunea formulată de petenta D.L.L. în contradictoriu cu Primarul comunei X.

Respinge celelalte cereri ale petentei.

În baza art.274 C.proc.civ, obligă pârâtele către Comisia Locală Pentru Stabilirea Dreptului De Proprietate Privată Asupra Terenurilor X şi Comisia Judeţeană Pentru Stabilirea Dreptului De Proprietate Privată Asupra Terenurilor să plătească petentei D.L.L. suma de 3770 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, în cotă de 1 fiecare.

  Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 25 martie 2010.

Domenii speta