Ordonanţă de plată oug 119/2007

Sentinţă comercială 61 din 21.04.2010


Dosar nr. 478/828/2010

R O M Â N I A

JUDECATORIA TOPOLOVENI

SENTINTA COMERCIALA Nr. 61

Sedinta publica de la 21 Aprilie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE: G. A., judecator

GREFIER : C. V.

Pe rol  fiind judecarea cauzei comerciale privind pe creditoarea S.C. Z… C…  SRL si pe debitorul S.C.  S…C… 2007 S.R.L., având ca obiect”Ordonanta de plata(OUG 119/2007)”

La apelul nominal facut în sedinta publica , în ordine de pe lista (pozitia 6), la prima strigare se constata lipsa partilor, situatie în care,potrivit prevederilor art.104 alin.13 din regulamentul de ordine interioara a instantelor judecatoresti, aprobat prin HCSM nr. 387/2005, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 958/2005,instanta dispune lasarea dosarului la sfârsitul sedintei când,dupa o noua strigare, în ordinea listei, se va proceda conform dispozitiilor procedurale.

Procedura legal îndeplinita.

La apelul nominal facut în sedinta publica la a doua strigare, la sfârsitul sedintei de judecata se constata lipsa partilor.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:

INSTANTA

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr.478/828/2010, creditoarea S.C. Z… C… SRL a chemat in judecata pe debitoarea S.C. S… C.. 2007 SRL, solicitând sa se dispuna emiterea unei ordonante care sa contina somarea acesteia la plata sumei totale de 1.218,30 lei, din care 1.142,87 lei reprezentând contravaloarea produsei livrate si facturate si 75,43 lei dobanda legala aferenta, calculata pana la data de 15.03.2010 si precum si achitarea dobanzii legale in continuare pana la data achitarii efective a debitului.

In motivarea cererii, se invoca existenta unui raport juridic de natura contractuala in temeiul caruia debitoarea s-a obligat sa achite creditoarei  contravaloarea produselor livrate si facturate.

Apreciaza ca are o creanta certa, lichida si exigibila in cuantumul aratat si ca in ciuda eforturilor de a solutiona litigiul pecaleamiabila, debitoarea a refuzat sa achite ceea ce ii datora, astfelca apromovat prezenta cerere.

In drept, cererea a fost întemeiata pe dispozitiile prevazute de OU.G.nr.119/2007, O.G.nr.9/2000, 969-970 Cod Civ.

 In temeiul art 274, alin.1 Cpc solicita cheltuieli de judecata, (taxa judiciara timbru si  timbru judiciar). 

 In ceea ce o priveste pe debitoare, desi legal citata nu s-a prezentat la judecata si nici nu a depus intampinare sau inscrisuri.

In cauza, instanta a administrat la solicitarea creditoarei proba cu inscrisuri, depunandu-se: mod de calcul penalitati (f.7), factura fiscala(f.8).

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Dupa cum rezulta din inscrisurile de la filele 7,8 intre parti se deruleaza raporturi comerciale in forma simplificata din care izvoraste obligatia creditoarei de a furniza produse in conformitate cu oferta sa si comanda cumparatorului,iar debitoarea are obligatia corelativa de a achita contravaloarea facturilor emise de creditoare, la scadenta.

Din coroborarea facturii depuse la f.8 cu mod calcul penalitati (f.7) si tinand cont de regula potrivit careia in materia raspunderii civile contractuale, debitorului ii incumba sarcina dovedirii indeplinirii obligatiei (iar debitoarea in speta nu a facut nici o proba in acest sens, asa cum prevede art 129, alin1,teza finala Cpc), instanta mai retine ca, desi a beneficiat de produsele livrate, nu a achitat, la scadenta contravaloarea prestatiei primite conform facturilor emise de creditoare.

Factura este inteleasa de art. 46 Cod com. ca act sub semnatura privata ce face proba contractului pe care il constata. Factura, independent de orice semnatura, dovedeste fata de emitent incheierea si conditiile de existenta ale operatiunii comerciale pe care o mentioneaza.

Pentru a avea forta probanta fata de persoana care nu a redactat-o, in speta debitoarea, factura trebuie sa fie acceptata de aceasta prin semnatura unei persoane ce reprezinta legal societatea si parafata cu stampila societatii. Fata de emitent factura e asimilata prin continut unei marturisiri judiciare iar fata de destinatar este considerata mijloc de proba daca e acceptata si in speta se constata indeplinirea acestei conditii.

Conf. art.379 alin.3 Cod pr.civ.”creanta certa este aceea a carei existenta rezulta din însusi actul de creanta sau din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitoare sau recunoscute de dânsul”-in cauza creanta rezulta din facturile depuse la dosar.

 Este o creanta lichida rezultând din situatia ca s-au pus la dispozitia debitorei, pe baza de factura, produsele folosite si acceptate conform termenilor contractuali inserati in facturile fiscale, acceptate de aceasta prin semnatura si stampila.

Conf. art.379 alin.4 Cod pr.civ.”creanta este lichida atunci când câtimea ei este determinata sau determinabila prin însusi actul de creanta sau când este determinabila cu ajutorul actului de creanta si al altor acte”.

 Este o creanta exigibila, adica ajunsa la termen, deoarece factura, urma a fi achitata în termenul prevazut de aceasta.

 Desi legal citat cu mentiunea expresa de a depune întâmpinare, potrivit art. 7/4 din OUG nr.119/2007, debitoarea nu s-a prezentat în fata instantei pentru a formula eventuale aparari, situatie interpretata în raport de dispozitiile art.225 Cod pr.civ. ca o recunoastere a pretentiilor creditoarei.

Fata de considerentele expuse anterior si de dispozitiile art.969-970 C civ., potrivit cu care obligatiile contractuale legal asumate au putere de lege intre partile contractante, instanta apreciaza ca in speta creditoarea a facut dovada existentei unei creante certe, lichide si exigibile pe care o are impotriva debitoarei, in cuantumul solicitat in capatul principal de cerere si in conditiile prevazute de art. 1 din OU.G.nr.119/2007.

In ceea ce priveste capatul de cerere referitor la acordarea dobanzii aferente sumei datorate, se retine ca in facturile fiscale (f.7,8), nu s-a inserat o clauza contractuala cu privire la cuantumul penalitatilor aferente sumelor scadente si neachitate, pe care debitoarea le-ar datora in caz de neplata la termeul conventional. Prin urmare devin incidente dispozitiile art.2 din OG.nr.9/2000 -,,in cazul în care, potrivit dispozitiilor legale sau prevederilor contractuale, obligatia este purtatoare de dobânzi fara sa se arate rata dobânzii, se va plati dobânda legala,, astfel ca se constata ca debitoarea datoreaza si suma de 75,43 lei dobanda legala aferenta, calculata pana la data de 15.03.2010, dobanda ce urmeaza a fi calculata in continuare potrivit dispozitiilor art.371 indice 2, alin.2 Cpc, pana la data achitarii efective a debitului.

Având in vedere caracterul cert, lichid si exigibil al creantei ce formeaza obiectul litigiului, dovedit prin proba cu înscrisuri administrata in cauza, instanta va admite cererea si va soma debitoarea sa plateasca creditoarei suma totala de 1281 lei  -din care 1142,87 lei reprezentând contravaloarea produsei livrate si facturate si 75,43 lei -dobanda legala aferenta calculata pana la data de 15.03.2010, dobanda ce urmeaza a fi calculata in continuare potrivit dispozitiilor art.371 indice 2, alin.2 Cpc pana la data achitarii efective a debitului.

Avand in vedere dispozitiile art.274, alin.1 Cpc va obliga debitoarea la plata 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite în parte cererea, formulata de creditoarea S.C.  Z..  C..  SRL, cu sediul în comuna B., sat G., DN ..B,judetul A. în contradictoriu cu  debitorul S.C.  S..  C… 2007 S.R.L., cu sediul în comuna P., sat V. N., judetul A..

Someaza debitoarea,ca în termen de 30 de zile de la ramânerea irevocabila a prezentei ordonante , sa plateasca creditoarei suma de 1218,30 lei, din care 1142,87 lei-reprezentând contravaloare produse achizitionate, facturate si neachitate si 75,43 lei-reprezentând dobânda legala aferenta, calculata pâna la data de 15.03.2010, precum si în continuare pâna la achitarea integrala a debitului,urmând a fi calculata cf.dispoz.art.371 indice 2  alin.2 C.p.c.

Obliga debitoarea la plata cheltuielilor de judecata în cuantum de 39,3 lei.

Cu drept de cerere în anulare pentru debitoare în 10 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica de la 21 Aprilie 2010

Presedinte,

G.A.

Grefier,

C.V.

Red. G.A

Dact.G.A

4 exp./26.04.2010

C.V. 22 Aprilie 2010