Fond funciar

Sentinţă civilă 750 din 05.11.2009


Dosar nr. 250/828/2008

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TOPOLOVENI

SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 750

Şedinţa publică din data de 05 Noiembrie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE . L E - judecător

GREFIER : I S

?

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe reclamanta G S şi pe pârâţii C J de F F A, C L de F F R, D I, G I, B G, S N şi D C, având ca obiect „fond funciar, constatare nulitate T.P.”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc in şedinţa publică din data de 22.10.2009 , când susţinerile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la aceea dată, care face parte integrantă din prezenta sentinţă.

?

INSTANŢA

Constată că la data de 04.03.2008, reclamanta G S a chemat în judecată pe pârâţii C J de F F A, C L de F F R, D I, G I, B G, S N şi D C, solicitând constatarea nulităţii parţiale a titlului de proprietate nr.51572/11.08.1994 având ca titular pe T B.C, cu privire la suprafaţa de teren intravilan de 888 m.p. situată în sola 126, având următoarele vecinătăţi: N-D T, E-C T, S-drum, V-N P precum şi obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată.

Motivând cererea de chemare în judecată, reclamanta a arătat faptul că prin titlul de proprietate nr.43294/01.06.1994 eliberat autorului comun N (N) I s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la suprafaţa de 1 ha.9888 m.p. situată pe raza localităţii R, judeţul A, la categoria terenuri intravilane fiind menţionată şi suprafaţa de 888 m.p.situată în sola 126. Se mai arată şi faptul că, ulterior, la data de 11.08.1994 a fost eliberat titlul de proprietate nr.51572 având ca titular pe T B.C în cuprinsul căruia la categoria terenuri intravilane este menţionată din nou suprafaţa de 888 m.p. situată în sola 126.

A mai arătat reclamanta şi faptul că aceeaşi suprafaţă de teren şi de aceeaşi categorie de folosinţă este menţionată în cuprinsul a două titluri de proprietate aparţinând unor titulari diferiţi, împrejurare în raport de care titlul de proprietate nr.51572/11.08.1994 având ca titular pe T B.C este afectat de o cauză de nulitate potrivit disp.art.948 şi 966 din Codul civil.

La termenul de judecată din data de 29.05.2008, pârâtele B G, G I şi S N, în temeiul disp.art.115 şi art.119 din Codul de procedură civilă au depus la dosarul cauzei întâmpinare şi cerere reconvenţională, solicitând constatarea nulităţii parţiale a titlului de proprietate nr.43294/01.06.1994 având ca titular pe N I cu privire la suprafaţa de 888 m.p. teren intravilan situată în sola 126, având următoarele vecinătăţi: N-D T, E-C T, S-drum judeţean, V-N P precum şi obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivând întâmpinarea şi cererea reconvenţională, pârâtele-reclamante au arătat faptul că atât în titlul de proprietate nr.43294/01.06.1994 cât şi în titlul de proprietate nr.51572/11.08.1994 sunt menţionate în sola 126 aceleaşi suprafeţe de teren de 888 m.p., însă potrivit certificatului de moştenitor nr.1288/04.11.1974 întocmit de N de S J A, rezultă faptul că de pe urma autorului comun N (N) I, decedat la data de 06.05.1974 a rămas doar fiica acestuia T (T) M, cu o cotă de 1/1 din masa succesorală, renunţând la succesiune G Gh.N şi D I în calitate de descendenţi.

Se mai arată şi faptul că terenul în suprafaţă de 520 m.p. menţionat în cuprinsul certificatului de moştenitor nr.1288/04.11.1974 este în realitate una şi aceeaşi suprafaţă de teren cu cea de 888 m.p. menţionată în cele două titluri de proprietate.

La termenul de judecată din data de 23.10.2008, pârâtele-reclamante B G, G I şi S N, în temeiul disp.art.132 din Codul de procedură civilă, au precizat cererea reconvenţională, învederând instanţei faptul că înţeleg să solicite şi constatarea nulităţii parţiale a hotărârii C J A de F F care a stat la baza emiterii titlului de proprietate nr.43294/01.06.1994 având ca titular pe N I cu privire la suprafaţa de teren de 888 m.p.

În vederea soluţionării cauzei s-a administrat proba cu înscrisuri, proba cu relaţii de la pârâta C L de F F R, proba testimonială şi proba cu expertiză tehnică specialitatea agronomie.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Ca urmare a apariţiei Legii fondului funciar nr.18/1991 republicată, autorului reclamantei şi pârâtelor, N I, i-a fost reconstituit dreptul de proprietate cu privire la terenul în suprafaţă de 1 ha 9888 m.p., situat pe teritoriul satului R, comuna R, judeţul A, potrivit titlului de proprietate nr.43294/01.03.1994 (fila 4 a dosarului).

Ulterior la data de 11.08.1994, C J A de fond funciar a eliberat titlul de proprietate nr.51572, având ca titular pe T B.C, pentru suprafaţa de 1 ha 6288 m.p., situată pe teritoriul satului T, comuna R, jud. A (fila 5 a dosarului).

Atât în cuprinsul titlului de proprietate nr.43294/01.03.1994,eliberat autorului N I, cât şi în cuprinsul titlului de proprietate nr.51572/11.08.1994, la categoria terenuri intravilane a fost menţionată în sola 126, suprafaţa de 0888 m.p. teren curţi-construcţii, având următoarele vecinătăţi: N-D T, E-C T, S-D J, V-N P.

Din cuprinsul certificatului de moştenitor nr.1288/1974 eliberat de N de S J A, în dosarul nr.1288/1974 rezultă faptul că, autorul părţilor N Gh. I a decedat la data de 06.06.1974, având ultimul domiciliu în localitatea R, judeţul A (fila 81 a dosarului).

Mai rezultă şi faptul că, succesiunea sa a fost acceptată doar de T C. M, în calitate de descendentă de gradul întâi cu o cotă de 1/1.

Din conţinutul certificatului de moştenitor mai rezultă şi faptul că, G Gh. N şi D I au fost străini de moştenirea defunctului N Gh. I, potrivit disp.art.700 din Codul civil, iar masa succesorală se compune din terenul în suprafaţă de 520 m.p. teren loc de casă, situat în comuna R, judeţul A, deţinut de defunct, prin moştenire de peste 30 de ani de la părinţii săi, o casă de locuit din paiantă, cu două camere, acoperită cu şiţă şi un grajd din lemn, acoperit cu şiţă.

Aceste aspecte de fapt au fost învederate instanţei şi de martorii audiaţi în cauza dedusă judecăţii, C A şi N P (filele 103-104 ale dosarului).

Terenul în litigiu este menţionat, potrivit relaţiilor comunicate instanţei de pârâta C L de F F R, atât la rolul agricol al autorului N Gh. I, cât şi la rolul lui T B. C, soţul descendentei autorului N I, T M (filele 83 şi 88 ale dosarului).

Prin cererea înregistrată sub nr. 419/08.03.1991 la P comunei R, judeţul A, T C şi T M au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la suprafaţa de 2,19 ha (fila 84 a dosarului).

Prin cererea înregistrată sub nr. 614/07.03.1991 la P comunei R, judeţul A, atât descendenta acceptantă a succesiunii defunctului N Gh. I cât şi ceilalţi moştenitori, care iniţial nu au acceptat succesiunea defunctului N Gh. I, G N şi D N au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la terenul în suprafaţă de 1,90 ha (fila 89 a dosarului).

În vederea identificării terenului în litigiu s-a dispus efectuarea în cauză a probei cu expertiză tehnică, specialitatea agronomie.

Din conţinutul raportului de expertiză tehnică judiciară întocmit în cauza dedusă judecăţii de expertul D C rezultă faptul că terenul evidenţiat în cuprinsul certificatului de moştenitor nr.1288/1974 se suprapune cu terenurile în suprafaţă de 888 m.p. menţionate în cuprinsul celor două titluri de proprietate nr.43294/01.06.1994 şi nr. 51572/11.08.1994 (filele 141-147 ale dosarului).

Potrivit disp.art.13 alin.1 şi 2 din Legea Fondului Funciar nr.18/1991 republicată, „în cadrul procedurii de reconstituire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, calitatea de moştenitor se stabileşte pe baza certificatului de moştenitor sau a hotărârii judecătoreşti definitive ori, în lipsa acestora, prin orice alte probe din care rezultă acceptarea moştenirii,  iar moştenitorii care nu-şi pot dovedi această calitate, întrucât terenurile nu s-au găsit în circuitul civil, sunt socotiţi repuşi în drept în termenul de acceptare, cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile ce au aparţinut autorului lor”.

Terenul în litigiu a fost dobândit însă de T M, prin moştenire legală, potrivit certificatului de moştenitor nr.1288/1974.

Prin urmare, ceilalţi moştenitori ai autorului N Gh. I, prin cererea de reconstituire formulată de aceştia la C L de F F R au fost repuşi în termenul de acceptare a succesiunii, cu privire la imobilele terenuri ce nu existau în succesiune la data decesului autorului, cât şi la cele ce eventual ar intra în succesiunea respectivă.

Potrivit disp.art.III alin.1 lit.a din Legea nr. 169/1997, sunt lovite de nulitate absolută, potrivit dispoziţiilor legislaţiei civile aplicabile la data de încheierii actului juridic, actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate în favoarea persoanelor care nu erau îndreptăţite, potrivit legii la astfel de reconstituiri sau constituiri.

Din probele administrate în cauza dedusă judecăţii rezultă faptul că, în mod greşit s-a înscris în cuprinsul titlului de proprietate nr.43294/01.06.1974, eliberat autorului N I, la categoria terenuri intravilane, sola 126 suprafaţa de 888 m.p., având în vedere conţinutul certificatului de moştenitor nr.1288/1974.

Faţă de considerentele de fapt şi de drept mai sus reţinute, urmează ca instanţa să respingă acţiunea şi să admită cererea reclamantei precizată, urmând să constate nulitatea parţială a titlului de proprietate nr.43294/01.06.1994, având ca titular pe N I, cu privire la suprafaţa de 888 m.p. teren intravilan, situat in sola 126 având următoarele vecinătăţi : N- D T; E- C  T, S- D J; V- N P.

Ca o consecinţă a constatării nulităţii parţiale a titlului de proprietate nr.43294/01.06.1994, instanţa va constata şi nulitatea parţială a Hotărârii C J A de fond funciar nr. 56/1991, ce a stat la baza emiterii titlului de proprietate nr. 43294/1.06.1994, având ca titular pe N I, cu privire la  suprafaţa de 888 m.p. teren intravilan.

În temeiul disp.art.274 din Codul de procedură civilă, instanţa va obliga reclamanta să plătească pârâtei B G cheltuieli de judecată in cuantum de 700 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea formulată de reclamanta G S domiciliată în comuna R, judeţul A în contradictoriu cu pârâţii C J de F F A, cu sediul în municipiul P, P V M nr.1, judeţul A, C L de F F R, cu sediul în comuna R, judeţul A, D I, domiciliată în comuna M, nr. 40, judeţul A, G I, domiciliată în comuna R, sat P, judeţul A, B G, domiciliată în comuna R, sat T, judeţul A, S N domiciliată în comuna P, judeţul A şi D C, domiciliată în oraşul M, str. P J, Bl.H8, sc.A, ap.5, judeţul A

Admite cererea reconvenţională precizată, formulată de pârâtele-reclamante B G, G I şi S N în contradictoriu cu reclamanta-pârâtă G S.

Constată nulitatea parţială a titlului de proprietate nr. 43294/1.06.1994 având ca titular pe N I cu privire la suprafaţa de 888 m.p. teren intravilan, situat in sola 126 având următoarele vecinătăţi : N- D T; E- C  T, S- Drum Judeţean; V- N P.

Constată nulitatea parţială a Hotărârii C J A de fond funciar nr. 56/1991 ce a stat la baza emiterii titlului de proprietate nr. 43294/1.06.1994, având ca titular pe N I cu privire la  suprafaţa de 888 m.p. teren intravilan.

Obligă reclamanta să plătească pârâtei B G cheltuieli de judecată in cuantum de 700 lei.

Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată in şedinţă publică , azi, 5.11.2009.

Preşedinte,

L E Grefier,

I S ?

Red.L.E.

Dact.C.V.

10 ex/18.11.2009

Domenii speta