Partaj bunuri comune

Sentinţă civilă 194 din 07.04.2010


Dosar nr.  276/829/2008

R O M A N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI, JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR. 194/07.04.2010

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE: 07.04.2010

Complet format din:

PREŞEDINTE : STOICA DANIELA MARILENA

Cu participare:

GREFIER : OPRIŞAN DANIELA

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect ”partaj bunuri comune” formulată de reclamantul G.N., în contradictoriu cu pârâta H.A..

Dezbaterile de fond au avut loc în şedinţa publică din data de 31.03.2010, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 INSTANŢA

-deliberand-

Prin  cererea inregistrata sub nr  276 la data de 2.04.2008  pe rolul Judecatoriei Podu Turcului, reclamantul G. N. a chemat in judecata parata  H.A. solicitand instantei sa dispuna partajarea bunurilor dobandite in timpul casatoriei.

In motivarea cererii reclamantul a aratat ca la data 14.12.2006 prin sentinta civila nr 424 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului a fost desfacuta casatoria partilor si ca in timpul casatoriei a dobandit prin contributie comuna  mai multe bunuri mobile, o casa si un teren situate in sat Popesti, com Gaiceana, jud Bacau.

Actiunea de partaj a fost legal timbrata cu suma de 19 lei si timbru judiciar in valoare de 0,3 lei.

Legal citata parata s-a prezentat in instanta si a formulat cerere reconventionala care a fost timbrata legal cu suma de 19 lei prin care a solicitat partajarea contravalorii productiei de lucerna distruse intr-un incendiu provocat de reclamant precum si a animalelor vandute  de catre acesta  din gospodarie.

Au fost administrate in cauza proba cu acte, interogatoriu ,martori si expertiza.

Instanţa a încuviinţat şi administrat pentru reclamant proba cu înscrisuri, cu declaraţiile martorilor  C. Gh. si G. C. ,expertiza,topo  si in specialitatea bunuri mobile si pentru pârâta proba cu înscrisuri, declaraţiile martorilor,R.N. si M. S.,  declaraţii consemnate şi ataşate la dosar, şi expertiza in constructii si specialitatea agricultura.

Analizând materialul probatoriu administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Reclamantul  G.N. şi pârâta H. A. au încheiat căsătoria la data de 23.05.1985, această căsătorie fiind desfăcută irevocabil prin sentinţa civilă nr. 424/14.12.2006 a acestei instanţe (filele 20,21) din dosar.

În timpul căsătoriei soţii au dobândit cu contribuţii egale o casa si un teren in suprafata de 1 ha situate in sat Popesti, com Gaiceana conform TP 20400 eliberat la data de 30.04.2004 si urmatoarele bunuri mobile: o lada frigorifica , un televizor color, un sifonier , un recamier, trei  dormeze, un cazan tuica alama,o butelie aragaz, o cada , doua butoaie, o vaca , un cal, o caruta , un porc, o cada si un boiler de baie valoarea acestora fiind stabilita prin expertiza in specialitatea bunurilor mobile intocmita de expert Mincu Dumitru(filele 73-77) din dosar.

Referitor la cererea reconventionala formulata de parata privind impartirea contravalorii recoltei de lucerna distruse in urma unui incendiu si animalele vandute de reclamant din gospodarie  instanta ia act ca reclamanta renunta la judecata acesteia.

În consecinţă, având în vedere cele arătate, dispoziţiile art. 36 Codul Familiei, instanţa va admite cererea principală, va dispune încetarea stării de comunitate între reclamant şi pârâta cu privire la bunurile mobile si  casa impreuna cu anexe si terenul in suprafata de 1 ha asa cum a fost individualizat si evaluat in expertiza in specialitatea constructii(filele 124-132) si specialitatea topografie  care fac parte integranta din prezenta hotarare.

In privinta impartirii bunurilor mobile dobandite de parti in timpul casatoriei instanta va proceda in baza art 673 indice 9 Cod Procedura Civila la impartirea prin formarea a două loturi în raport de solicitarea partilor,loturi asa cum au fost stabilite si individualizate in raportul de expertiza in specialitatea bunuri mobile atasat la filele (135-139) din dosar.

Va atribui reclamantului bunurile mobile evidentiate in lotul 1 evidentiat in expertiza privind bunurile mobile in valoare de 1391,73  lei si paratei bunurile mobile evidentiate in lotul 2 de aceeasi valoare.

In baza art 673 indice 7 Cod Procedura civila va dispune atribuirea paratei H. A. casa impreuna cu anexele situata in sat P. com G., jud Bacau, T81/20 P1  in valoare de  25.267,70 lei asa cum a fost individualizat in expertiza in constructii (filele 101-109)ce face parte integranta din dosar .

Va obliga parata la plata catre  reclamant a sultei in valoare de 1.633,85

lei.

Privind suprafata de teren de 1 ha  in baza art 673 indice 6 Cod Procedura Civila instanta va dispune formarea de doua loturi , conform expertizei topocadastrale(filele 114-119) din dosar .

Va dispune atribuirea catre  reclamantul  G. N.  a lotului nr 2  compus din ;

 5000 mp teren arabil  situat in T 66, P3108/5 cu urmatorii vecini la nord Florea Mitica ; la sud Melian Iordache; la est DE, la vest DC in valoare de 3100 lei.

Va dispune atribuirea paratei  H. A. a  lotul nr 1 in valoare de 5500 lei compus din  :

 - suprafata  de 880 mp  curti –constructii  situat in T 81/20,P1 cu urmatorii vecini:  la nord canal; la sud Lot 1; la est DC; la vest Lot 1;

- suprafata de 920 mp teren arabil si vita de vie situat in  T 50, P 2531/32  cu urmatorii vecini : la Nord lot 1, la Sud  Boghea Constantin , la est  DC, la vest Gonea Neculai;

-suprafata de  3300 mp teren arabil situat in  T61, P2961/19/1 cu urmatorii vecini: la nord Mihalache Vasile, la Sud Mihalcea vasile, la est NRP, la Vest DE asa cum a fost individualizat in expertiza topocadastrala(filele 114-119) ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Va obliga parata la plata catre reclamant a sultei in valoare de 1200 lei.

In baza art 276 Cod Procedura Civila va dispune compensarea cheltuielilor de judecata  constand in taxa de timbru , onorariu expertiza si avocat dintre reclamant si parata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte cererea având ca obiect „partaj bunuri comune” formulată de reclamantul G.N., domiciliat în comuna - jud. Bacău, în contradictoriu cu pârâta H. A., domiciliată în com. -, sat -, jud. Bacău.

S-a luat act că reclamanta H. A. a renunţat la partajarea bunurilor indicate prin cererea reconvenţională.

Constă că părţile au avut calitatea de soţi, căsătoria acestora fiind desfăcută prin sentinţa de divorţ 424/14.12.2006 a Judecătoriei Podu Turcului rămasă irevocabilă.

Constată că părţile au dobândit în timpul căsătoriei, cu contribuţie egală, următoarele bunuri imobile:

- o casă de locuit cu anexe situată în T 81/20 P1 situată în sat -, com. -, jud. Bacău.

-  teren în suprafaţă de 1ha intravilan situat în com. - conform titlului de proprietate nr. 20400/2004 şi următoarele bunuri mobile:

- o ladă frigorifică, un televizor color, un şifonier, un recamier, trei dormeze, un cazan ţuică alamă, o butelie de aragaz, o cadă, două butoaie, o vacă, un cal, o căruţă, un porc, o cadă şi un boiler de baie.

Dispune sistarea stării de devălmăşie între părţi.

Atribuie pârâtei H. A. casa împreună cu anexele situată în sat P., com. G., jud. Bacău, T 81/20 P1 în valoare de 25.267,70 lei aşa cum a fost individualizat în expertiza în construcţii(filele 101 - 109) ce face parte integrantă din dosar.

Obligă pârâta la plata către reclamant a sultei în valoare de 1.633,85 lei. Atribuie reclamantului G. N. Lotul nr. 2 compus din:

5000 mp teren arabil  situat în T 66, P3108/5 cu următorii vecini: la nord Florea Mitică; la sud Melian Iordache; la est DE, la vest: DC,  în valoare de 3100 lei.

Atribuie pârâtei H. A. lotul nr.1, în valoare de 5500 lei, compus din:

- suprafaţa de 880 mp curţi - construcţii situat în T 81/20,P1 cu următorii vecini: la nord canal; la sud Lot 1; la est DC; la vest Lot 1;.

- suprafaţa de 920 mp teren arabil şi viţă de vie situat în T 50, P 2531/32 cu următorii vecini: la Nord lot 1; la Sud Boghea Constantin; la est DC; la vest Gonea Neculai;

-  suprafaţa de 3300 mp teren arabil situat în T61, P 2961/19/1 cu vecinii: la nord Mihalache Vasile; la Sud Mihalcea Vasile; la est NRP; la vest DE, aşa cum a fost individualizat în expertiza topo cadastrală(filele 114 -119) ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Obligă pârâta la plata către reclamant a sultei în valoare de 1200 lei.

Atribuie reclamantului bunurile mobile evidenţiate prin Lotul 1 în cadrul expertizei tehnice întocmită de expert Mincu Dumitru(filele 70-73)ce face parte integrantă din dosar în valoare de 1391,73 lei.

Atribuie pârâtei bunurile mobile evidenţiate prin Lotul 2 în cadrul aceleiaşi expertize în valoare de 1395,13 lei.

Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 800 lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în onorarii expertiză.

Obligă reclamantul să plătească pârâtei suma de 800 lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în onorarii expertiză.

Dispune compensarea cheltuielilor de judecată dintre reclamant şi pârâtă.

Dispune plata către Biroul Local de Expertize judiciare tehnice şi contabile din cadrul Tribunalului Bacău a onorariilor definitive respectiv: 450 lei achitat de pârâta H. A. la CEC Bank SA Podu Turcului cu chitanţa nr. 1698725/copie 2 din data de 17.09.2008 către expertul în specialitatea construcţii dl. Enica Aurel, 350 lei achitat de pârâta H.A., la CEC Bank SA Podu Turcului cu chitanţa nr. 1698729/1 din data de 17.09.2008 către expertul în specialitatea agricultură dl. Aichimoaie Vasile, 450 lei achitat de reclamantul G. N. la CEC Bank SA Podu Turcului cu chitanţa din data de 15.10.2008, către expertul în specialitatea topo cadastru dl. Ghiurca Mihai şi 350 lei achitat de reclamantul G. N. la CEC Bank SA Podu Turcului cu chitanţa din data de 15.10.2008, către expertul în specialitatea bunuri mobile dl. Mincu Dumitru.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi 7.04.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

STOICA DANIELA MARILENA OPRIŞAN DANIELA

Red. /Tehnored.  Ex. 4

S.D.M./O.D.

22.04.2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă prin nerecurare la data

de 14.04.2010.

1

Domenii speta