Apel Opopzitie la Executare

Decizie 4A din 21.09.2010


ROMÂNIA

TRIBUNALUL COMERCIAL MURES

COMERCIAL

DECIZIA COMERCIALA NR. 4/A

Sedinta publica din 21 septembrie 2010

Pe rol solutionarea apelului declarat de contestatorii  S.C. D C S.R.L.  cu sediul în  Tg.-Mures, judetul Mures, C C , domiciliat în Tg.-Mures, judetul Mures, împotriva sentintei nr. 3116/31 martie 2010, pronuntata de Judecatoria Tg.-Mures, în contradictoriu cu intimata  SC RC S.R.L. cu sediul în Tg.-Mures,  judetul Mures.

La apelul nominal s-au prezentat contestatorul C C  si d-a avocat GA în calitate de avocat ales al contestatorului C C  si de reprezentant legal al recurentei SC D CSRL, precum si reprezentantul societatii intimate, avocat Maior Mihai.

Procedura este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei, dupa care:

Avocatul intimatei arata ca  nu a depus la dosar originalul facturii de refacturare întrucât nu a reusit sa intre în posesia acesteia.

Avocatul contestatorilor apreciaza ca se impune revenirea asupra acestei solicitari de a se depune factura de refacturare în original.

Avocatul intimatei arata ca termenul de judecata acordat a fost prea scurt pentru a putea intra în posesia facturii respective.

Instanta de apel, având în vedere ca la dosar s-a depus copie certificata dupa factura ce a format obiectul amânarii pentru astazi, în conditiile în care nu s-a invocat în mod expres ca respectiva copie nu ar fi conforma cu originalul iar debitoarea a considerat ca proba este inutila vis-a-vis de obiectul judecatii, revine asupra obligarii debitoarei de a depune la dosar originalul acelei facturi.

Avocata contestatorilor arata ca nu mai are cereri de formulat în cauza.

Avocatul intimatei arata, de asemenea, ca nu mai are cereri de formulat în cauza.

Nemaifiind alte cereri sau probe de administrat în cauza, instanta de apel declara încheiata faza cercetarii probatorii si acorda cuvântul asupra apelului de fata.

Contestatorii, prin avocat, solicita admiterea apelului si modificarea sentintei atacate în sensul admiterii opozitiei la executare, anularea biletului la ordin litigios seria BTRL nr. 3 BT 8373389 emis pentru suma de 24.322,20 lei, anularea tuturor formelor de executare efectuate în dosarul executional nr. 260/E/2009 al Biroului Executorilor Judecatoresti Soos Pop si încetarea procedurii de executare silita, cu obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata. Mai solicita a se lua act de renuntarea la judecarea capatului de cerere referitor la suspendarea executarii sentintei apelate.

Dl. C C , atât de pozitia de administrator al societatii apelante, cât si de pe pozitia de contestator direct, arata ca îsi însuseste concluziile reprezentantei avocat de a se lua act de renuntarea la judecarea petitului 8, respectiv suspendarea sentintei nr. 3116/320/2009.

Contestatorii, prin avocat, apreciaza ca apelul este temeinic si legal iar întreaga procedura s-a derulat pe marginea biletului la ordin a carei semnatura nu corespunde specimenului de semnatura, solutia se se va pronunta depinzând de analizarea specimenelor de semnatura. Astfel, daca se va constata ca biletul la ordin nu a fost semnat de catre administrator, acesta este nul si atrage anularea tuturor formelor de executare.

În subsidiar solicita instantei de apel a se avea în vedere faptul ca factura a fost emisa înainte cu doua zile de emiterea biletului la ordin, pentru suma de 29.322,21, suma ce reprezenta contravaloarea convorbirilor telefonice pentru o perioada de 1-1,5 ani, plus penalitati.

Avocatul intimatei solicita respingerea apelului, mentinerea în întregime a hotarârii instantei de fond si, implicit, mentinerea tuturor formelor de executare, fara cheltuieli de judecata. Arata ca semnatura de pe biletul la ordin apartine reprezentantului debitoarei, ca societatea pe care o reprezinta a fost de buna credinta iar executarea s-a pornit împotriva unui titlu valabil. 

INSTANTA,

Prin Sentinta Civila nr. 3116/31 martie 2010 data de Judecatoria Tg. Mures, s-a respins cererea de opozitie la executare formulata de contestatorii SC D CSRL cu sediul în Tg Mures, jud.Mures si CC cu domiciliul în Tg Mures, str Tudor Vladimirescu nr. 45,  jud.Mures,  în contradictoriu cu intimata SC RC SRL, cu sediul în Tg Mures, jud Mures, ca neîntemeiata. S-a respins de asemenea  cererea de suspendare a executarii silite ca fiind ramasa fara obiect.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre s-a retinut ca instanta a fost sesizata cu urmatorul obiect de judecata :

- admiterea opozitiei la somatia de executare emisa în dosarul executional nr. 260/E/2009 al BEJ S-P, în baza biletului la ordin seria BTRL 3 BT 8373389, pentru suma de 24.322,20 lei;

- constatarea nulitatii biletului la ordin seria BTRL 3 BT 8373389, pentru sumarespectiva ;

- anularea somatiei nr.1 emise în data de 11.11.2009; în dosarul executional nr. 260/E/2009 al BEJ S-P;

- anularea adresei de înfiintare a popririi emise în data de 11.11.2009 în dosarul executional nr. 260/E/2009 al BEJ S-P;

- anularea tuturor actelor de executare silita efectuate în dosarul executional nr. 260/E/2009 al BEJ S-P;

- încetarea procedurii de executare silita începuta împotriva contestatoarei si împotriva avalizatului C C , în dosarul executional nr. 260/E/2009 al BEJ S-P;

- suspendarea executarii silite care face obiectul dosarului executional nr. 260/E/2009 al BEJ S-P, pâna la solutionarea prezentei contestatii la executare;

- cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii, au aratat ca, prin somatia executionala emisa în data de 11.11.2009 si comunicata contestatorilor la data de 13.11.2009 s-a pus în vedere acestora sa achite suma de 27.902,20 lei în termen de o zi de la data primirii somatiei. Titlul executoriu în baza caruia s-a demarat procedura de executare silita este biletul la ordin seria BTRL 3 BT 8373389, pentru suma de 24.322,20 lei. În aceeasi zi, a fost emisa si adresa de înfiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti ale contestatoarei, care a fost comunicata în data de 13.11.2009.

Contestatorii au mai aratat ca între parti s-au derulat raporturi juridice comerciale în baza carora societatea a achizitionat marfuri de la societatea pârâta. Plata acestor marfuri a fost realizata prin emiterea unor facturi care au fost achitate, fie în numerar fie prin virament bancar, dar niciodata nu a emis vreun bilet la ordin.

În data de 03.09.2009, unul dintre reprezentantii SC RC SRL s-a prezentat la sediul societatii, de unde a sustras un bilet la ordin care purta stampila societatii. Ulterior, l-a completat cu suma dorita, a falsificat semnatura contestatorului, a completat si semnatura avalizarii iar în data de 22.09.2009 l-a introdus în banca spre decontare. În momentul primirii biletului la ordin Banca Transilvania i-a comunicat telefonic precizând ca semnatura de pe biletul la ordin nu corespunde cu specimenul de semnatura avut în banca. Mai arata ca Banca Transilvania a refuzat decontarea biletului cu mentiunea ca refuzul se datoreaza faptului ca „semnatura nu corespunde cu cea din specimenul de semnatura”. In sprijinul sustinerilor anexeaza in probatiune adresa emisa de BT, chiar in ziua introducerii biletului la ordin in banca spre decontare. In urma informarii primite de la banca, contestatoarea a cerut anularea biletului la ordin si a formulat o plângere penala împotriva reprezentantilor SC RC SRL, care se afla in curs de solutionare de catre Parchetul de pe lânga Judecatoria Tg Mures.

Împotriva contestatoarei a fost demarata o procedura executionala silita concretizata prin instituirea popririi asupra disponibilitatilor banesti – adresa de înfiintarea popririi fiind emisa în data de 11.11.2009, fara a exista anterior o somatie de plata. Aceasta deoarece, somatia executionala a fost emisa de catre BEJ  Soos Pop în dosar nr. 260 /2009 la data de 11.11.2009 , însa poprirea a fost înfiintata in data de 11.11.2009. Or, potrivit art. 387 C pr civ „ In afara de cazurile in care legea prevede altfel, executarea poate începe numai dupa ce se va comunica debitorului o somatie (....)”Pretinsul titlu executoriu invocat de creditoare este un bilet la ordin care a fost depus in banca spre decontare insa a fost refuzat de banca tocmai pentru ca lipsea un element esential al acestuia - semnatura de pe biletul la ordin nu coincidea cu specimenul de semnatura  - ceea ce conduce la nulitatea însasi a biletului la ordin. In aceste conditii, instanta de judecata nu putea investi cu formula executorie un bilet la ordin care a fost refuzat spre decontare de catre banca cu mentiunea „semnatura nu corespunde cea din specimenul de semnatura”. Instanta de judecata poate investi cu formula executorie un bilet la ordin numai in ipoteza in care acesta a fost refuzat de catre banca cu mentiunea lipsa disponibilitati. Aceasta deoarece, lipsa unei semnaturi valabile de pe biletul la ordin – raportat la specimenul de semnatura – face ca acel bilet la ordin sa fie lovit de nulitate ( art. 104-105 Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin).

Cercetând dosarul executional nr. 260/E/2009, al BEJ S-P, depus în cauza, judecatoria a constatat ca prin încheierea civila nr.  7270, pronuntata la 15.10.2009, de Judecatoria Tg.Mures a investit cu formula executorie biletul la ordin  BTRL3BT 8373389, emis la data de 03.09.2009, de catre contestatoarea debitoare SC D CSRL în favoarea intimatei creditoare SC RC SRL pentru suma de 24322,20 lei RON, bilet la ordin avalizat de C C . Apoi, prin cererea înregistrata la data de 30.10.2009, în dosarul executional nr. 260/E/2009, al BEJ S-P, intimata creditoare a solicitat acestui executor judecatoresc executarea silita a biletului la ordin susmentionat împotriva debitoarei SC D CSRL, prin poprire, iar în caz de lipsa disponibil prin executarea silita asupra bunurilor mobile si imobile ale debitoarei . Prin încheierea civila nr. 1740/05.11.2009, Judecatoria Tg.Mures a încuviintat începerea executarii silite solicitate de intimata creditoare SC RC SRL împotriva debitoarei SC D CSRL, în baza titlului executoriu constând în biletul la ordin susmentionat. La data de 11.11.2009, executorul judecatoresc a emis somatia prin care debitoarea  era somata sa achite intimatei creditoare suma de 24322,20 lei cu titlu de pretentii si 3580 lei cheltuielile de executare  silita.

 Potrivit art. 104 din Lege nr. 58/1934 : ,, Biletul la ordin cuprinde:

1) denumirea de bilet la ordin trecuta în însusi textul titlului si exprimata în limba întrebuintata pentru redactarea acestui titlu;

2) promisiunea neconditionata de a plati o suma determinata;

3) aratarea scadentei;

4) aratarea locului unde plata trebuie facuta;

5) numele aceluia caruia sau la ordinul caruia plata trebuie facuta;

6) aratarea datei si a locului emiterii;

7) semnatura emitentului, respectiv semnatura olografa a persoanei fizice având calitatea de emitent sau, dupa caz, a reprezentantului legal ori a împuternicitului emitentului, persoana fizica, persoana juridica sau entitate care utilizeaza astfel de instrumente;

8) numele emitentului, respectiv numele si prenumele, în clar, ale persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice ori a entitatii care se obliga. În cazul în care numele emitentului depaseste spatiul alocat pe titlu, se vor înscrie pe biletul la ordin primele caractere din numele si prenumele, respectiv din denumirea emitentului, în limita spatiului special alocat, fara ca prin aceasta sa se atraga nulitatea biletului la ordin;

9) codul emitentului, respectiv un numar unic de identificare preluat din documentele de identificare sau de înregistrare ale emitentului."

Verificând biletul la ordin în discutie, prima instanta a  constatat ca acesta îndeplineste conditiile impuse de legiuitor. A explicat ca nu poate fi primita apararea contestatorilor ca acest bilet nu este legal si ca a fost furat de catre angajatul intimatei, atât timp cât nu s-a adus nici o dovada în acest sens. Simpla sustinere ca banca nu a onorat biletul la ordin întrucât contestatoarea nu a recunoscut emiterea instrumentului si obligatia de plata , iar specimenul de semnatura din banca nu corespundea cu cel de pe bilet, nu sunt de natura a dovedi ca acesta este ilegal sau nul.

Cât priveste critica adusa cu privire la neemiterea somatiei de plata la o data anterioara instituirii popririi, ci în aceeasi zi în care s-a început poprirea,  prima instanta a constatat ca nu era necesara emiterea somatiei potrivit prevederilor art. 454 C proc civ.

Împotriva acestei hotarâri au formulat recurs cei doi contestatori, cale de atac prin care au solicitat, în principal, casarea cu trimitere spre rejudecare a opozitiei de catre prima instanta în aplicarea prevederilor art. 312 alin. 3 si 5 Cod procedura civila. Recurenta considera ca în cauza se impune aceasta masura deoarece prima instanta nu a procedat la cercetarea fondului. Pentru înfaptuirea reala a justitiei în speta cu administrarea unui probatoriu suplimentar pentru dovedirea semnaturii aplicate pe biletul la ordin, instanta va trebuii sa ia în aplicare  toate prevederile legale.

 Cea de a doua solicitare în calea de atac ( în subsidiar), a fost de modificare a sentintei atacate în sensul de :

Admitere a  opozitiei la executare formulata de catre cei doi contestatori împotriva Somatiei emisa în dosarul executional nr. 260/E/2009 al Biroului Executorilor Judecatoresti Soos Pop, în baza biletului la ordin seria BTRL 3 BT 8373389, pentru suma de 24.322,20 lei ;

Constatarea nulitatii acestui bilet si anularea Somatiei nr. 1/11.noi.2009, adresei de înfiintare a popririi din aceeasi data, cât si a celorlalte forme de executare din dosarul executional mentionat.

A dispune încetarea formelor de executare începute în acelasi dosar executional împotriva celor doi contestatori.

Suspendarea executarii sentintei apelate.

În motivarea caii de atac s-au invocat dispozitiile art. 304 Cod procedura civila aratându-se ca hotarârea este lipsita de temei legal fiind pronuntata cu încalcarea si aplicarea gresita a legii. Se pretinde ca prima instanta a încalcat o norma de drept substantial iar sub aspectul celei de a doua ipoteze, instanta a interpretat eronat o norma juridica. În dezvoltarea acestor motive de recurs se reiau motivele din opozitia adresata judecatoriei cu referire la somatia executionala emisa în data de 11 noiembrie 2009 în dosarul executional nr. 290/2009. Se arata din nou ca biletul la ordin ce a stat la baza declansarii executarii silite a fost însusit ilicit de catre reprezentantii urmaritoarei SC RC SRL si care a fost completat si semnat în fals imitându-se semnatura reprezentantului debitoarei C C . Demararea procedurii de executare silita s-a facut cu încalcarea dispozitiilor art. 387 si urmatoarele Cod procedura civila cu referire la comunicarea somatiei impusa de legiuitor. Somatia executionala a fost emisa la data de 11 noiembrie 2009, data la care s-a procedat si la poprire, ceea ce denota caracterul ilicit al actului de executare în conditiile în care cele doua acte trebuiau sa fie succesive si nu concomitente.

Capatul de cerere referitor la suspendarea sentintei nr. 3116/31 martie 2010 a fost întemeiat în drept pe dispozitiile art. 300 alin. 2 si 3 coroborat cu art. 400 alin. 4 Cod procedura civila. În acest sens se arata ca petenta a consemnat deja cautiunea în cuantum de 10% conform chitantei anexate si sunt întrunite si celelalte conditii impuse de lege cu privire la vremelnicia masurii suspendarii, urgenta, cât si prejudiciile pe care petenta le încearca în conditiile continuarii executarii silite din dosarul executional mentionat.

La termenul din 14 iulie 2010 (fila 31-33), instanta a recalificat calea de atac intitulata de creditoare a fi recurs, în apel, dând astfel aplicare prevederilor art. 62 alin. 2 din Legea nr. 58/1934 privind cambia si biletul la ordin constituindu-se completul de apel în conformitate cu prevederile art. 99 alin. 3 din Regulamentul de functionare al instantelor judecatoresti. Stabilindu-se apoi termen de judecata, s-au luat urmatoarele masuri :

-pârâtei i s-a pus în vedere sa precizeze în mod concret daca a formulat plângere catre organele penale în legatura cu pretinsa comitere a infractiunii de falsificare a Biletului la ordin emis la data de 3.09.2009, aflat în copie la fila 13 dosar judecatorie. Sa depuna de asemenea copie de pe actul de sesizare si dovada înregistrarii la organul penal. Aceasta informatie s-a solicitat în vederea identificarii stadiului cercetarii penale, daca s-a început urmarirea penala si daca s-a dispus efectuarea unei expertize grafologice;

-în aplicarea prev.art.180-184 Cod pr. civila, s-a  pus în vedere contestatorului C C  Dorel sa se prezinte în instanta , sens în care a fost citat cu aceasta mentiune pentru termenul urmator;

-s-a dispus emiterea unei adrese catre Biroul executorilor judecatoresti Soos -Pop, în vederea trimiterii dosarului executional nr 260/E/2009, finalitatea demersului fiind în legatura cu examinarea starii materiale a B.O. indicat mai sus, aflat potrivit indiciilor de la dosar , în original în sus-mentionatul dosar executional.

-s-a dispus emiterea unei adrese catre Oficiul Registrului Comertului pentru a comunica o copie certificata de pe specimenul de semnatura a contestatorului C C  Dorel în calitate de administrator al SC D CSRL, Tg. Mures înmatriculata sub nr.J26/819/1997;

-s-a dispus emiterea unei adrese si Bancii Transilvania SA Cluj suc Tg. Mures pentru a comunica o copie certificata de pe specimenul de semnatura al contestatorului C C  Dorel în calitate de administrator al SC D CSRL, Tg.Mures înmatriculata sub nr.J26/819/1997 la care se face referire în declaratia privind neînscrierea la centrala incidentelor de plati nr.4730/22.09.2009 si totodata sa comunice eventuala solutie a organelor de urmarire penala în legatura cu sesizarea bancii transmisa prin adresa nr.3685/22.09.2009.

În ceea ce priveste capatul 8 al cererii de recurs privind suspendarea executarii silite dupa recalificarea caii de atac din recurs în apel, contestatorii au declarat ca înteleg sa renunte la judecarea acestei cereri.

În executarea masurilor luate la termenul din 14 iulie 2010, au fost comunicate la dosarul cauzei urmatoarele informatii scrise: dosarul executional nr. 260/2009 al executorului judecatoresc Pop Ioan, în vederea identificarii în original a biletului la ordin, constatat a fi la fila 5 din dosarul executional, informatiile de la ORC Mures potrivit înscrisurilor de la filele 44-46, adresa Parchetului de pe lânga Judecatoria Târgu Mures din dosarul nr. 6231/P/2009 de la fila 48, copia specimenului de semnatura solicitata de instanta cu privire la contul contestatoarei SC D CSRL, specimen dat sub numarul de cont client 27504062 din 5 februarie 2003, (fila 61), comunicat ulterior si prin adresa de înaintare în original de la fila 90-92, copia facturilor si a proceselor verbale de la fila 68-70, 74-86. Au fost, de asemenea, audiati administratorii celor doua societati, declaratiile acestora fiind consemnate la fila 49-50 (C C  Dorel) si 62-63, ( P R, administratorul creditoarei SC RC SRL). La termenul din 14 septembrie 2010 a fost audiat în calitate de martor numitul Grosu Mihai, termen la care s-a procedat la o confruntare dintre martor si administratorul Popa Razvan potrivit procesului verbal de la  fila 65.

Fata de toate acestea, instanta de apel constata urmatoarele :

În primul rând nu se poate face abstractie de faptul ca o cambie sau un bilet la ordin este din punct de vedere al dreptului substantial civil un act juridic civil ca manifestare de vointa cu scopul de a produce efecte juridice. Ca orice astfel de act, el este supus si conditiilor generale de valabilitate printre care si cea a existentei consimtamântului prevazuta de art. 948 pct. 2 C. civ. Daca nu exista consimtamânt, nu se poate vorbi de o  “ manifestare de vointa “, deci actul este nul absolut. Sigur ca dispozitiile Legii nr. 58/1934 privind cambia si biletul la ordin sub aspectul conditiilor prevazute de art. 104, enumerate de judecatorie conform celor aratate mai sus nu se pun la îndoiala ca si dispozitii speciale, dar care vin în completarea normelor generale. Examinarea formala si exclusiva din perspectiva normelor speciale, prin ignorarea celor generale, risca sa scape din vedere aspecte esentiale ce tin de o reala judecata a opozitiei la exacutare ca si cale speciala de atac prevazuta de art. 62 al. 2 din lege.

În acest sens se observa ca dispozitiile speciale în privinta consimtamântului, ca “ manifestare de vointa “, nu contrazic norma generala citata, ci dimpotriva, o întaresc si avem aici în vedere conditia de la pct. 2 din art. 104 : “ promisiunea neconditionata de a plati o suma determinata”. O asemenea promisiune se face fie prin completarea corspunzatoare a biletului la ordin prin vointa emitentului persoana fizica sau reprezentantului persoanei juridice cu ocazia emiterii, fie fara completare în momentul emiterii, în cazul biletului “ în alb “, având în vedere ca dispozitiile art. 12 referitoare la cambia în alb se aplica si biletului la ordin ( art. 106 al. 2). Cambia sau biletul în alb presupune emiterea titlului semnat, dar cu mandatarea creditorului beneficiar de a face el completarile referitoare la suma, potrivit drepturilor si obligatiilor dintr-un raport juridic avut în vedere la momentul înmânarii . Însa si în acest caz exista o manifestare de vointa din partea celui care se obliga prin emiterea titlului. Art. 12 al. 1 din legea speciala prevede : “Daca o cambie, necompletata la emitere, a fost completata fara a se tine seama de întelegerile intervenite, neobservarea acestor întelegeri nu va putea fi opusa posesorului, afara numai daca acesta a dobândit cambia cu rea-credinta sau daca a savârsit o greseala grava în dobândirea ei.”

În speta de fata este invocata de catre contestatori tocmai situatia de exceptie si anume ca posesorul biletului la ordin l-a dobândit cu rea credinta, adica în afara cadrului legal impus printr-o manifestare de vointa care sa provina de la reprezentantul legal al persoanei juridice. Prima instanta nu a administrat probe suficiente în examinarea acestui motiv principal al opozitiei, considerent pentru care s-au luat aceste masuri în apel.

Unul din aspectele cu valoare de esenta pe care instanta l-a retinut din ansamblul acestor probe administrate în apel a fost acela ca biletul la ordin litigios nu a fost completat de reprezentantul societatii comerciale debitoare contestatoare, ci de martorul Grosu Mihai, situatie sustinuta nu doar de contestatoare si confirmata de  martor, dar recunoscuta si de reprezentantul creditoarei Popa Razvan. Acesta declara expres: „mi se prezinta în original biletul la ordin de la fila 5 dosar executional si arat ca acesta a fost completat în fata mea de numitul Grosu Mihai, salariatul SC D CSRL la data de 3 septembrie 2009”, ( fila 62 ).

Martorul Grosu Mihai si administratorul debitoarei au informat de asemenea instanta ca biletul la ordin nu a fost rezultatul manifestarii de vointa al societatii comerciale contestatoare. Persoana care a completat biletul la ordin, adica martorul Grosu Mihai, nu a avut nici un mandat din partea reprezentantului statutar în vederea completarii biletului la ordin în favoarea societatii creditoare ( fila 49 , 50, 64, 65 ). Reprezentant statutar s-a dovedit a fi pe seama SC D CSRL administratorul C C  Dorel conform listingului de informatii de la ORC Mures de la fila 9, dosar recurs. Numitul C C  Dorel a aratat ca în data de 3 septembrie 2009 se afla la Bucuresti si ca a aflat telefonic de solicitarile facute de reprezentantul creditoarei la sediul debitoarei catre martor în vederea completarii biletului în discutie. Acesta  a negat ca si-ar fi dat un acord chiar si telefonic si oricum, nici nu s-a invocat ceva în acest sens si nici nu exista vreun indiciu de aceasta natura. Informatia se coroboreaza cu declaratia sub prestare de juramânt a martorului, dar si cu recunoasterea administratorului creditoarei care a confirmat ca numitul C C  Dorel era plecat din localitate în ziua când a obtinut completarea biletului la ordin, iar martorul nu avea nici o împuternicire. Deci societatea SC D CSRL nu s-a obligat nici direct prin reprezentant si nici prin mandatar. Acelasi art. 106 extinde aplicarea prevederilor referitoare la cambie si biletului la ordin privind “ efectele unei semnaturi puse în conditiunile aratate la art. 7, efectele semnaturii unei persoane care lucreaza fara împuternicire sau depasind împuternicirea (art. 10)”.

Sustinerile contestatorului apelant conform carora completarea biletului la ordin s-ar fi obtinut prin amenintare din partea numitului Popa Razvan prin intermediul unor persoane care l-au însotit si chiar semnatura pe biletul la ordin s-ar fi aplicat în fals în aceleasi împrejurari de amenintare nu au fost confirmate de catre creditoare. Aceste aspecte nici nu mai au relevanta în opinia instantei de apel în conditiile în care s-a dovedit în mod cert ca nu administratorul C C  Dorel a completat biletul la ordin prin scrierea sumei de 24.322,20 lei, a datei emiterii, locul emiterii, scadenta platii, persoana avalozatoare si beneficiarul SC RC SRL, persoana celui care a emis ordinul. În aceasta situatie, manifestarea de vointa ca si existenta a consimtamântului, ( cerinta de valabilitate a oricarui act juridic), iar ca forma speciala, cerinta impusa de pct. 2 din art. 104 : “ promisiunea neconditionata de a plati o suma determinata”, lipseste în totalitate.

În consens cu aceasta constatare vin si indiciile oferite de celelalte mijloace de proba administrate diferentele evidente dintre semnatura aplicata pe biletul la ordin si specimenul de semnatura înregistrat în banca cu celelalte semnaturi recunoscute ale administratorului societatii în conditiile în care nici macar reprezentantul creditoarei nu a pretins ca biletul la ordin ar fi fost semnat de administratorul statutar al SC D CSRL. Acesta ar fi presupus doar ca semnatura ar fi putut fi aplicata pe biletul la ordin în alb si ca martorul doar a completat celelalte date.

Biletului la ordin seria BTRL 3 BT 8373389, pentru suma de 24.322,20 lei este nul chiar si în ipoteza sugerata de a fi fost emis în alb în conditiile art. 12 din aceeasi Legea nr. 58/1934 . Si în aceasta situatie era necesara o asemenea manifestare de vointa facuta doar de reprezentantul statutar al persoanei juridice SC D CSRL, manifestare de vointa care ar fi  însotit raportul juridic pentru care se acorda garantarea executarii prin plata cu biletul la ordin a. Asadar, chiar în varianta sustinuta de reprezentantul creditoarei, si anume ca martorul Grosu Mihai detinea mai multe bilete la ordin semnate în alb de administratorul C C  Dorel nu am fi în prezenta unui titlu valabil ca bilet “ în alb “, deoarece acesta trebuia sa-i fi fost predat doar de reprezentantul legal direct, ori prin împuternicire legala, cu scopul, de pilda, de a stinge obligatiile de achitare a acelor abonamente “VODAFONE”. Ori administratorii celor doua firme nici nu s-au întâlnit cu ocazia obtinerii biletului, nici nu au discutat, aspecte rezultate din chiar declaratia reprezentantului creditoarei SC RC SRL. Prin urmare indiferent ca biletul s-a obtinut prin amenintarea martorului, ori prin complicitate, sau chiar printr-o simpla convingere, creditoarea a intrat în posesia lui cu rea credinta, sau cel putin cu “ greseala grava “ în acceptiunea art. 12 din lege. Din aceste motive nici nu s-a apreciat necesara administrarea unei expertize grafologice pentru lamurirea daca semnatura de pe biletul la ordin apartine sau nu administratorului C C  Dorel.

În ceea ce priveste situatia dosarului penal ce formeaza obiectul cecetarilor sub nr. 6231/P/2009 (fila 48), aflat pe rolul Parchetului de pe lânga Judecatoria Târgu Mures se observa ca nu s-a pus în miscare actiunea penala si nici macar urmarirea penala nu a fost declansata, dosarul fiind în stadiul actelor premergatoare. Nu s-a pus asadar problema aplicarii prevederilor art. 244 pct. 2 Cod procedura civila .

Concluzionând, nulitatea solicitata pe calea opozitiei exercitata de debitoare trebuie primita în aplicarea prevederilor art. 62 raportat la art. 2, 3 din Legea nr. 58/1934. În aplicarea prevederilor art. 282 si urmatoarele Cod procedura civila, instanta va admite apelul formulat si schimbând hotarârea apelata, va admite opozitia la executare formulata cu capetele accesorii mentionate la începutul motivarii de fata. În aplicarea art. 246 Cod procedura civila va lua act de renuntarea la judecarea capatului de cerere privind suspendarea executarii sentintei apelate, iar în baza art. 274 Cod procedura civila intimata SC RC SRL Târgu Mures va fi obligata la cheltuieli de judecata generate de taxele de timbru, atât în prima instanta, cât si în apel.

Pentru aceste motive,

În numele legii

 DECIDE

Admite apelul declarat de catre contestatorii SC D CSRL TG. MURES, cu sediul în Tg. Mures, jud. Mures si C C  , domiciliat în Tg. Mures, jud. Mures împotriva Sentintei Civile nr. 3116/31 martie 2010 pronuntata de Judecatoria Tg. Mures în dosarul nr. 12849/320/2009.

Schimba în tot hotarârea apelata si, în consecinta:

Admite opozitia la executare formulata de catre cei doi contestatori împotriva Somatiei emisa în dosarul executional nr. 260/E/2009 al Biroului Executorilor Judecatoresti Soos Pop, în baza biletului la ordin seria BTRL 3 BT 8373389, pentru suma de 24.322,20 lei.

Constata nulitatea acestui bilet si anuleaza Somatia nr. 1/11.noi.2009, adresa de înfiintare a popririi din aceeasi data, cât si a celorlalte forme de executare din dosarul executional mentionat.

Dispune încetarea formelor de executare începute în acelasi dosar executional împotriva celor doi contestatori.

Ia act si constata renuntarea la judecarea capatului de cerere referitor la suspendarea executarii sentintei apelate.

Obliga intimata SC RC SRL TG. MURES, cu sediul în Tg.Mures,  la plata sumei de 199 lei cu titlu de cheltuieli de judecata în prima instanta.

Obliga aceeasi intimata la plata sumei de 100 lei cheltuieli de judecata în apel.

Executorie.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 21 septembrie 2010, ora 15.