Opoziţie la executare vs. Contestaţie la executare

Hotărâre 3704/29 mai 2020 din 30.06.2020


În dosarul de executare silită nr. 4.... al BEJA ... a fost declanşată executarea silită împotriva debitorului LRI la solicitarea creditoarei SC C SRL pentru recuperarea sumei de 449507,85 lei, în temeiul titlului executoriu constând în bilet la ordin seria INGB.... emis la data de 12.03.2019 şi scadent la data de 7.06.2019, a cărui încuviinţare s-a realizat prin încheierea nr. xxx/CS/18.07.2019 din dosarul nr. yyy/245/2019 de pe rolul Judecătoriei I. (f. 133), astfel cum a fost îndreptată prin încheierea din data de 29 august 2019 (f. 151).

La data de 7.10.2019, au fost comunicate contestatoarei somaţiunea cambială (f. 153, dovada comunicării la fila 154). La aceeaşi dată, au fost comunicate contestatoarei şi următoarele acte de procedură: copie titlu executoriu, copie încheiere încuviinţare executare silită, încheiere stabilire cheltuieli executare, potrivit dovezii de comunicare de la fila 154.

Potrivit art. 106 raportat la art. 61 alin. 1 din Legea nr. 58/1934, biletul la ordin are valoare de titlu executoriu pentru capital şi accesorii. Potrivit art. 62 din acelaşi act normativ, (1) În termen de 5 zile de la comunicarea somaţiunii, debitorul poate face contestaţie la executare. (2) Contestaţia se va introduce la instanţa de executare, care o va judeca potrivit Codului de procedură civilă, de urgenţă şi cu precădere, înaintea oricărei alte pricini. (3) Hotărârea pronunţată asupra contestaţiei va putea fi atacată numai cu apel în termen de 15 zile de la pronunţare, iar potrivit art. 63, (1) În procesele cambiale pornite, fie pe cale de acţiune, fie pe cale de opoziţie la somaţia de executare, debitorul nu va putea opune posesorului decât excepţiunile de nulitatea titlului, potrivit dispoziţiunilor art. 2, precum şi cele care nu sunt oprite de art. 19. (2) Excepţiunile personale vor trebui să fie de grabnică soluţiune şi întotdeauna întemeiate pe o probă scrisă.

În acest context, instanţa reţine că lipsa caracterului cert, lichid şi exigibil al creanţei, invocată de către petent, este, în realitate, o excepţie privind nulitatea parţială a titlului. Astfel, contestatorul a arătat că nu contestă că ar datora o sumă de bani intimatei, dar că a indicat că aceasta ar fi mai mică decât cea pretinsă de partea adversă. În acest context, nu pot fi primite concluziile contestatorului depuse la data de 20 mai 2020, având în vedere că prin contestatarea sumei înscrise în biletul la ordin finalitatea urmărită de către contestator este nulitatea parţială a titlului – bilet la ordin.

În acest sens, instanţa reţine că partea contestatoare are dreptul de a invoca apărări referitoare la existenţa şi valabilitatea titlului şi a obligaţiei (între care şi lipsa caracterului cert, lichid şi exigibil al creanţei), însă pe calea unei proceduri judiciare speciale, denumită opoziţia la executare reglementată de art. 62 din Lege. Potrivit acestui text normativ, opoziţia la executare se poate face în termen de 5 zile de la data primirii somaţiei.

Pe de altă parte, contestatorul împotriva căruia s-a declanşat executarea silită poate formula contestaţie la executare potrivit dreptului comun reprezentat de art. 712 şi urm. Cod procedură civilă, cale judiciară pe care poate invoca exclusiv aspecte referitoare la desfăşurarea executării silite.

Analizând motivele invocate de contestator, instanţa constată că acestea se referă la lipsa somaţiei caracterului cert, lichid şi exigibil al creanţei. Toate aceste aspecte pun în discuţie existenţa titlului executoriu şi valabilitatea acestuia, precum şi caracterul cert, lichid şi exigibil al creanţei, respectiv fondul raportului obligaţional atestat de biletul la ordin.

În consecinţă, instanţa apreciază că prezenta acţiune are natura unei opoziţii la executare. Faţă de data sesizării instanţei (23.10.2019 – plic fila 5), fiind depăşit termenul de 5 zile prevăzut de lege de la comunicarea somaţiei cambiale (f. 153., dovada comunicării la fila 154), urmează să admită excepţia tardivităţii invocată de intimată şi să respingă opoziţia la executare, ca tardivă.

Faţă de poziţia exprimată de contestatoare în sensul valorificării dispoziţiilor legale referitoare la contestaţia la executare, instanţa reţine, după cum s-a arătat că argumentele contestatorului sunt susceptibile a fi valorificate şi analizate în fond de instanţă în cadrul unei opoziţiei la executare (dacă aceasta ar fi fost formulată termenul legal), nu şi pe calea contestaţiei la executare, existând astfel o incompatibilitate între pretenţia dedusă judecăţii şi această ultimă cale procedurală. În acest sens, instanţa reţine şi prevederile art. 713 alin. 2 C.proc.civ., potrivit cărora, în cazul în care executarea silită se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanţă judecătorească, se pot invoca în contestaţia la executare apărări de fond împotriva titlului executoriu dacă legea nu prevede în acest scop o altă cale de atac. În consecinţă, va admite excepţia inadmisibilităţii contestaţiei la executarea biletului la ordin şi va respinge contestaţia la executare, ca inadmisibilă.

Cu privire la cererea de suspendare a executării, având în vedere că instanţa s-a pronunţat pe fondul cauzei, instanţa va respinge cererea, ca rămasă fără obiect.

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată solicitate de intimată, această cerere va fi respinsă, ca nefondată, având în vedere că această parte nu a făcut dovada efectuării unor astfel de cheltuieli, deşi sarcina probei îi revenea în această privinţă.

În temeiul dispoziţiilor art. 717 alin. 2 C.pr.civ., instanţa va admite cererea executorului judecătoresc de plată a contravalorii dosarului de executare depus la dosarul cauzei şi va obliga contestatorul să achite suma de 216,58 lei către BEJA ... (f. 87), reprezentând contravaloarea fotocopierii dosarului de executare nr. 4.....