Contopire pedepse

Sentinţă penală 445 din 25.02.2010


ROMÂNIA

JUDECATORIA SECTORULUI ............................

DOSAR NR. ...............................

SENTINŢA PENALĂ NR. .................................

Şedinţa publică de la ..........................................

Instanţa constituită din:

Preşedinte : .......................................

Grefier:  ...............................

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului .......................................... a fost reprezentat de procuror  ..........................................

Pe rol pronunţarea cauzei penale privind pe petentul condamnat ................................................

Dezbaterile şi cuvântul pe fondul cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de ........................................................, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acel termen, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Având nevoie de timpe pentru a delibera, instanţa a amânat pronunţarea pentru data de astăzi, ................................................când a hotărât următoarele:

I N S T A N Ţ A,

Deliberând asupra cauzei  penale de faţă, constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului ………………………. la data de ……………………. sub nr. ………………….., petentul ……………………………….. a solicitat contopirea pedepselor cu închisoarea aplicate de autorităţile italiene cu pedeapsa de ………………………. ani şi ………………………… luni închisoare aplicată de Judecătoria Sectorului …………………………..

În motivarea cererii, petentul a arătat că a fost condamnat de Tribunalul din Florenţa la două pedepse, de ……………………. ani închisoare, respectiv de ……………………… luni închisoare, pe care le-a executat în perioada ………………………….. – ………………………………………., iar faptele pentru care s-au aplicat aceste pedepse sunt concurente cu infracţiunea pentru care a fost condamnat în România la o pedeapsă de ……………………… ani şi ……………………………… luni închisoare de Judecătoria Sectorului ………………………………………………….

Petentul a depus la dosarul cauzei, în copie, acte emise  de autorităţile ………………………………..cu privire la perioadele executate în această ţară şi o traducere a hotărârii prin care s-a dispus arestarea sa în vederea extrădării în România.

Prin sent.pen. nr. ……………………….., Judecătoria Sectorului …………………………… a admis excepţia necompetenţei teritoriale şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Sectorului …………………………….. unde dosarul a fost înregistrat sub nr. ……………………………………………….

Din oficiu, s-au ataşat la dosarul cauzei MEPI nr. ……………………………. emis de Judecătoria Sectorului ……………………… (f………………..), sent.pen. nr. ……………………. a Judecătoriei Sectorului …………………………… (f…………………….), fişa de cazier judiciar a petentului (f………………….), date din partea ……………………………… privind perioada în care petentul a fost arestat în Italia în vederea extrădării în România (f………………………………….).

De asemenea, a fost formulată o cerere de asistenţă judiciară internaţională cu Tribunalul ………………………. pentru a se obţine sentinţele nr. ………………………………… şi nr. ………………………………….. ale acestei instanţe, precum şi relaţii privind punerea în executare a acestora. Datele solicitate au fost comunicate pentru termenul din ……………………………………………..

La termenul din ……………………………., petentul şi-a precizat cererea, arătând că solicită recunoaşterea sentinţelor nr. ……………………….. şi nr. ……………………………………. ale Tribunalului din ……………………………….. contopirea pedepselor aplicate de această instanţă cu pedeapsa aplicată de Judecătoria Sectorului ………………………………… şi deducerea tuturor perioadelor executate.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sent.pen. nr. ………………………………….. a Judecătoriei Sectorului ……………………………… (f………………………), definitivă prin dec.pen. nr. …………………………. a Tribunalului Bucureşti, petentul ………………………….. a fost condamnat la o pedeapsă de …………………. ani şi …………………………….. luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt  calificat, prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a şi e C.pen. cu aplic. art. 37 lit. a C.pen. (data faptei: ……………………..). A fost emis MEPI nr. ……………………………… (f……………………………), iar pentru punerea în executare a acestuia a fost emis un mandat european de arestare cu privire la petent (f……………………………………..).

În acelaşi timp însă, petentul, aflat pe teritoriul Italiei, a comis la data de ……………………….. infracţiunea prev. de art. 110, 624, 625 pct. 2 şi 5 din Codul Penal italian, care reprezintă infracţiunea de furt calificat prevăzută de art. 208 alin. 1 – art. 209 alin. 1 lit. a, e, i din Codul Penal român. Pentru această faptă, petentul a fost condamnat la o pedeapsă de …………….. ani închisoare şi ……………………………….. amendă prin sentinţa nr. ……………………………… a Tribunalului ………………….., definitivă la ……………………. (f…………………..).

Pedeapsa închisorii a fost executată de petent în perioada ………………. – ……………………….. (date privind executarea, f…………………………………….), rămânând a fi executată pedeapsa amenzii.

De asemenea, la data de ………………………………….., petentul a săvârşit tot pe teritoriul italian o infracţiune prev. de art. 624 din Codul Penal italian, aceasta reprezentând infracţiunea de furt calificat prevăzută de art. 208 alin. 1 – art. 209 alin. 1 lit. e  din Codul Penal român (f……………………………….). Pentru această faptă, petentul a fost condamnat la o pedeapsă de ………………………. luni închisoare şi ………………………. amendă prin sentinţa nr. ……………………………….. a Tribunalului ……………………….. definitivă la ……………………………………….

Pedeapsa închisorii a fost executată de petent în perioada ……………………… ………………….. (date privind executarea, f…………………………..), rămânând a fi executată pedeapsa amenzii.

La data de ……………………………………….., petentul a fost arestat în vederea extrădării în România (f…………………………………………. dosar nr. ………………………… al Judecătoriei Sectorului …………………………….), fiind predat autorităţilor române la …………………………………………………….

Raportat la această situaţie de fapt, instanţa apreciază ca întemeiată cererea petentului. Astfel, nu există nici un impediment pentru a fi recunoscute în România sentinţele nr. ………………………….. şi nr. …………………………….. ale Tribunalului …………………………………. în ce priveşte pedepsele cu închisoarea aplicate petentului, aceasta îndeplinind condiţiile prevăzute de art. 115 – 116 din Legea nr. 302/2004.

Instanţa apreciază că nu pot fi recunoscute în România decât pedepsele cu închisoarea aplicate petentului, deoarece cele două pedepse de …………………….. respectiv ……………………….amendă nu au fost executate, iar art. 18734 – 18748 din Legea nr. 302/2004 prevăd o procedură specială de recunoaştere a sancţiunilor pecuniare, care nu poate fi demarată decât la cererea statului care a aplicat sancţiunea.

De altfel, dacă ar fi  recunoscute la cererea petentului cele două pedepse cu amenda, aceste sume ar deveni o creanţă încasabilă de statul român, deşi petentul datorează sumele respective Republicii Italiene, iar aceasta din urmă nu şi-a manifestat niciodată dorinţa de a transfera către bugetul de stat al României sumele menţionate.

Totodată, faptele săvârşite de petent sunt concurente, astfel că pedepsele aplicate pentru săvârşirea acestora pot fi contopite.

În consecinţă, în baza art. 118 rap. la art. 115 – 117 din Legea nr. 302/2004, instanţa va recunoaşte sentinţele nr. ………………….. şi nr. …………………………… ale Tribunalului …………………….în ce priveşte pedepsele cu închisoarea aplicate petentului.

În baza art. 117 alin. 4 din Legea nr. 302/2004, se vor substitui pedepselor cu închisoarea aplicate prin sentinţele nr. ……………………. şi nr. …………………………… ale Tribunalului ……………… două pedepse corespunzătoare conform legii penale române, respectiv de ………………………. luni închisoare şi ……………. ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a – 34 lit. b C.pen., instanţa va contopi pedepsele de ………………. luni închisoare şi ……………….. ani închisoare menţionate mai sus cu pedeapsa de …………….. ani şi ………………………..luni închisoare aplicată petentului prin sent.pen. nr. …………………………………. a Judecătoriei Sectorului ……………………………….. şi va aplica pedeapsa cea mai grea de ……………… ani şi …………………… luni închisoare, sporită cu ………………………….. luni, petentul urmând să execute în final o pedeapsă de ……………………..ani închisoare.

Referitor la sporul aplicat, instanţa apreciază că acesta se impune cu necesitate având în vedere perseverenţa infracţională deosebită a petentului, recidivist postcondamnatoriu, care, deşi avea o condamnare de primă instanţă în România, s-a sustras executării pedepsei, părăsind teritoriul ţării şi continuându-şi activităţile ilicite pe teritoriul italian.

În baza art. 71 C.pen., se vor interzice petentului condamnat drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen.

În baza art. 36 alin. 3 C.pen. şi art. 18 din Legea nr. 302/2004 se va  deduce din pedeapsa astfel aplicată perioada deja executată, de la ………………… la ……………………… (perioadă executată în ………………………..) şi de la ………………………………… la zi.

Va fi anulat MEPI nr. …………………………. emis de Judecătoria Sectorului ……………………………….. şi se va dispune emiterea unor noi forme de executare.

În baza art. 192 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului. Onorariul apărătorului din oficiu care a asigurat asistenţa juridică a petentului condamnat, în cuantum de ………………………….. lei, se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea petentului condamnat ……………….. (fiul lui ……………… şi ………………, născut la data de ……………….., CNP …………………………………, în prezent deţinut în Penitenciarul …………………………).

Constată că petentul a fost condamnat la o pedeapsă de …………………………luni închisoare şi …………………………….. amendă prin sentinţa nr. …………………. a Tribunalului ……………………… definitivă la ………………………… pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 624 din Codul Penal ………………………… (respectiv furt calificat, prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. e Cod Penal român).

Constată că petentul a fost condamnat la o pedeapsă de ……………………….. ani închisoare şi ……………………. amendă prin sentinţa nr. …………………………….. a Tribunalului …………………. definitivă la ……………………….. pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 110, 624, 625 pct. 2 şi 5 din Codul Penal ………………………. (respectiv furt calificat, prev. de art. 208 alin. 1 – art. 209 alin. 1 lit. a, e, i Cod Penal român), art. 110, art. 624, art. 625 pct. 2 şi 7, art. 61 pct. 2 din Codul Penal italian (respectiv furt calificat, prev. de art. 208 alin. 1 – art. 209 alin. 1 lit. a, e, i Cod Penal român).

În baza art. 118 rap. la art. 115 – 117 din Legea nr. 302/2004 recunoaşte sentinţele nr. …………………. şi nr. ………………………… ale Tribunalului Florenţa în ce priveşte pedepsele cu închisoarea aplicate petentului.

În baza art. 117 alin. 4 din Legea nr. 302/2004 substituie pedepselor cu închisoarea aplicate prin sentinţele nr. …………………….. şi nr. ……………………….. ale Tribunalului ……………………….două pedepse corespunzătoare conform legii penale române, respectiv de ………………luni închisoare şi ……………………………. ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a – 34 lit. b C.pen. contopeşte pedepsele de ……………………… luni închisoare şi ………………………… ani închisoare menţionate mai sus cu pedeapsa de ……………… ani şi ………………………………. luni închisoare aplicată petentului prin sent.pen. nr. ………………….. a Judecătoriei Sectorului ……………………., definitivă prin dec.pen. nr. ………………………………. a Tribunalului Bucureşti (pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a şi e C.pen. cu aplic. art. 37 lit. a C.pen., data faptei: …………………) şi aplică pedeapsa cea mai grea de …………….. ani şi ………………..luni închisoare, sporită cu ………………………. luni, petentul urmând să execute în final o pedeapsă de …………………………………….ani închisoare.

În baza art. 71 C.pen., interzice petentului condamnat drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen.

În baza art. 36 alin. 3 C.pen. şi art. 18 din Legea nr. 302/2004 deduce din pedeapsa astfel aplicată perioada deja executată, de la …………………………. la …………………….. (perioadă executată în Italia) şi de la …………………………………. la zi.

Anulează MEPI nr. ……………………….. emis de Judecătoria Sectorului …………………………….. şi dispune emiterea unor noi forme de executare.

În baza art. 192 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Onorariul apărătorului din oficiu care a asigurat asistenţa juridică a petentului condamnat, în cuantum de ……………………. lei, se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei.

Cu drept de recurs în 10 zile de la pronunţare pentru procuror, respectiv de la comunicare pentru petentul condamnat.

Pronunţată în şedinţă publică, azi ……………………..

PREŞEDINTEGREFIER

4