Informaţii publice. organul care datorează comunicarea.

Decizie 257/R/C din 16.03.2007


INFORMAŢII PUBLICE. ORGANUL CARE DATOREAZĂ

COMUNICAREA.

 Art.1,  art.3 alin.1, art.9 şi art.11 din Legea nr.544/2001

Art.27 alin.41 din Legea nr.18/1991

Informaţiile cu privire la reconstituirea dreptului de

proprietate sunt de interes public, iar obligativitatea comunicării

lor aparţine deţinătorilor documentelor şi nu emitenţilor acestora.

(Decizia nr.257/R/C din 16 martie  2007)

Prin acţiunea înregistrată la data de 23.03.2006 pe rolul

Tribunalului Comercial Argeş, reclamantul „I.V.”  a chemat în judecată 

„A.C.P.I.” Argeş, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa pârâta să fie

obligată să-i rezolve cererea ce  i-a adresat-o, respectiv să-i comunice

xerocopii certificate de pe procesul  verbal de punere în posesie privind

pe „I.S.”, schiţele terenului acestui solicitant, propus spre validare, fişa cu

datele pentru completarea titlului de proprietate, decizia nr.31/2001 a

„C.J.F.F.” Argeş, ambele variante, cu explicaţii privind varianta corectă şi

adresa acestei comisii de înaintare a deciziei către „C.L.F.F.” Mălureni.

A solicitat de asemenea daune materiale şi morale, precizând

că pârâtul i-a comunicat cu adresa nr.5194/10 ianuarie 2006 că i-a respins

cererea.

Prin sentinţa civilă nr.301/CA/30 octombrie 2006,

Tribunalul Argeş a respins acţiunea, reţinând că informaţiile solicitate

sunt de interes public şi se pot pune la dispoziţia celor interesaţi conform

art.1, art.3 alin.1 din Legea nr.544/2001 şi art.27 alin.41 din Legea

nr.18/1991 republicată, introdus prin Legea nr.247/2005.

Însă, persoana care trebuie să răspundă acestei cereri nu

poate fi pârâta, ci numai emitenţii actelor, respectiv „C.L.F.F.” Mălureni

şi „C.J.F.F.” Argeş.

Împotriva sentinţei a formulat recurs reclamantul, care a

criticat-o pentru motivele prev.de art.304 pct.9 şi art.3041 Cod pr.civilă,

cale de atac admisă de Curtea de Apel Piteşti prin decizia nr.257/R-

C/2007, prin care a fost casată hotărârea şi trimisă cauza spre rejudecare.

Pentru a se pronunţa astfel instanţa a reţinut că este corectă

aprecierea tribunalului, potrivit căreia solicitarea reclamantului se

încadrează în disp.art.1 şi 3 alin.1 din Legea nr.544/2001 şi art.27 alin.41

din Legea nr.18/1991 republicată (introdus prin Legea nr.247/2005) şi că

informaţiile cu privire la reconstituirea dreptului de proprietate sunt

informaţii de interes public care se pot pune la dispoziţia celor interesaţi

(reclamantul făcând dovada interesului în dobândirea datelor solicitate),

însă face o apreciere fără suport legal, atunci când conchide că persoana

care trebuie să răspundă nu poate fi pârâta ci numai emitenţii actelor.

Aşa cum a susţinut  şi reclamantul,  dispoziţiile art.9 şi 11 din

Legea nr.544/2001 se referă la documentele deţinute de instituţii, care

reprezintă informaţii de interes public ce pot fi puse la dispoziţia celor

interesaţi.

Sintagma „documente deţinute” înlătură de plano concluzia la

care a ajuns prima instanţă,  obligativitatea comunicării informaţiilor de

interes public privind pe deţinătorii acestora ci nu pe emitenţii

documentelor respective.

O situaţie similară  se reţine şi din punerea la dispoziţia celor

interesaţi a documentelor din Arhivele Naţionale, care în mod evident

sunt deţinători şi nicidecum emitenţi ai actelor eliberate.

De altfel şi P.J. Argeş a indicat pârâtului, prin adresa

nr.1237/30.05.2006 să înainteze  reclamantului documentaţia solicitată,

întrucât în arhivele sale nu s-au mai păstrat decât anexele privind

contestaţiile formulate la nivelul anului 1991.

În consecinţă, a fost admis recursul, în baza art.312 alin.5

Cod pr.civilă, şi casată sentinţa, cauza urmând a fi trimisă spre rejudecare

la aceeaşi instanţă, observând că aceasta nu s-a pronunţat pe fond ci şi

excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului, excepţie neincidentă

în cauză.