Delapidarea (art.295 ncp)

Hotărâre 2047 din 21.06.2017


Prin rechizitoriul cu numărul XXXXX/P/XX din XX.XX.XX al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, s-a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului C.M., pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare prev. de art. 295 alin.1 cu aplicarea dispoziţiilor art. 35 alin.1 C.p. ( 9 acte materiale).

Prin încheierea din data de XX.XX.XX pronunţată în dosarul cu numărul XX/XX/XX, judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Târgu Jiu,în temeiul art.  346 alin.1 C.p.p., a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul cu numărul XX/P/XXX al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, dispunând  începerea judecării cauzei şi stabilind termen de judecată la data de XX.XX.XX.

Ca urmare a cererii de strămutare formulată de persoanele vătămate M.L. şi M.I.D.,Curtea de Apel Craiova-prin sentinţa penală cu numărul XX/XX.XX.XX, pronunţată în dosarul cu numărul XX/XX/XX al acestei instanţe – a dispus strămutarea judecării cauzei la Judecătoria Craiova, secţia penală.

Prin actul de sesizare al instanţei, au fost reţinute următoarele:

Prin plângerea înaintată organelor de urmărire penale,S.C. XXXX,prin reprezentant legal I.S.,a solicitat efectuarea de cercetări faţă de inculpatul C.M., lichidator judiciar din cadrul S.P. C. I. Tg. Jiu pentru comiterea infracţiunilor prev. art. 297, art. 242, art. 321 şi art. 323 din Codul Penal, sesizând faptul că acesta nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile de serviciu şi a procedat la vânzarea frauduloasă a unei barje maritime semiscufundată din zona Sulina ce aparţinea de drept persoanei vătămate SC K..K. SRL, constituindu-se dosarul penal nr. XX/P/XXX.

Totodată, prin plângerea înaintată Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, numitul M. T., în calitate de fost administrator al SC K.K. SRL, societate aflată în procedura de insolvenţă,a solicitat efectuarea de cercetări faţă de C.M. pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 145 din Legea nr. 85/2006, constând în aceea că lichidatorul judiciar şi-a însuşit fără drept bunuri din averea debitorului,constituindu-se dosarul penal nr. 340/P/2013.

Prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj din XX.X.XX, adoptată în dosarul penal nr. XXX/P/XXX din XX.XX.XX,s-a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg. Jiu, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de delapidare, prev. de 295 alin. 1 Cod penal, motivându-se faptul că,prin art. 175 pct. 5 din Legea 187/2012 de punere în aplicare a Cod penal au fost abrogate art. 143-145 din Legea 85/2006,iar aspectele sesizate de către M.t.  întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de delapidare, fiind înregistrat astfel dosarul nr. XXXX/P/XX,ce a fost reunit la cauza nr. XXX/P/XX.

În urma cercetărilor efectuate în cauză,s-a stabilit că,prin sentinţa civilă nr. XXX/XX.XX.XXX,pronunţată în dosarul nr. XX/95/XX al Tribunalului Gorj a fost admisă cererea formulată de creditorul AFP Târgu-Jiu pentru deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului S.C. K..K. S.R.L. cu sediul în Tg. Jiu,iar în temeiul art. 33 alin. 6din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei,s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului menţionat anterior,fiind numit administrator judiciar S.P. XXX XX Târgu Jiu care va îndeplini atribuţiile prev. de art. 20 din lege, cu un onorariu lunar de 75 lei, onorariu care va fi suportat din averea debitorului

Prin sentinţa XX/21.02.2011,pronunţată în dosar XX/95/XX, în temeiul art. 54 alin. 4 şi 5 din Legea 85/2006,au fost aprobate concluziile raportului nr. 78/12.01.2011 întocmit de S.P. C.I. Târgu Jiu, cu propunerea de intrare în procedura simplificată a falimentului a debitoarei S.C. K..K. S.R.L. Târgu Jiu, iar în baza art. 107 alin. 2 lit. c din Legea 85/2006,s-a confirmat în calitate de lichidator judiciar S.P. C.I. Târgu Jiu cu atribuţiile prevăzute de art. 25 din lege şi acelaşi onorariu de 75 lei lunar,onorariu ce va fi suportat din averea debitorului.

Prin decizia nr. XXX/XX.XX.2011 pronunţată de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr. XX/95/XX a fost respins ca tardiv recursul declarat de debitoarea S.C. K..K. S.R.L. Târgu Jiu împotriva sentinţei nr. XX/XX.XX.2011.

La data de XX.XX.XXX,lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei tabelul definitiv consolidat de creanţe prin care figurează ca şi creditor AFP Gorj cu sediul în Târgu Jiu,cu suma de 180091 lei bugetară,Consiliul Local Târgu-Jiu cu suma de 71,39 lei şi SC. A.S. SRL cu suma de 738,48 lei, chirografară, totalul creanţelor fiind de 180900,87 lei.

După intrarea în procedura de faliment,numitul M.T., administrator al S.C. K..K. S.R.L.,deşi avea dreptul de administrare retras,a înstrăinat către S.C. XXXX - prin contractul de vânzare - cumpărare nr. 66/07.04.2011 - barja nr. 15317 tip 1500,contra sumei de 16.120 lei.

În contractul susmenţionat,la capitolul II s-a specificat faptul că S.C. K..K. S.R.L era proprietar unic al barjei în cauză,aceasta fiind achiziţionată de la S.C. H.B. S.R.L prin contractul de vânzare - cumpărare nr. XX/XX.XX.XX.

În momentul achiziţionării barjei,S.C. XXXX nu avea cunoştinţă de falimentul debitoarei menţionate, fapt pentru care a achitat contravaloarea integrală a barjei cu ordin de plată.

La data de XX.XX.XX,S.P. C.I. a introdus la Tribunalul Gorj, Secţia a II a civilă,cerere de chemare în judecată prin care a solicitat în contradictoriu cu SC N.L. S.R.L.,anularea contractului de vânzare - cumpărare nr. 66/07.04.2011,nulitatea absolută a acestuia fiind constatată prin sentinţa nr. 1581/ 18.11.2013.

În luna august 2012, S.P.C.I.,prin intermediul S.C. A.C. S.R.L., a realizat evaluarea barjei în cauză la preţul de 7000 euro, respectiv 31.710 lei. In continuare, inculpatul C.M., lichidator în cadrul SC C.I., a procedat la vânzarea acestui bun prin licitaţie publică organizată în data de XX.XX.XXX, barja fiind adjudecată în favoarea S.C. P. S.R.L. C., societate care în aceeaşi zi a virat suma de 40.000 lei în contul S.C. K..K. S.R.L., deschis la C.E.C. Bank S.A. - Agenţia 3 Tg. Jiu de către S.P. C.I.,având reprezentant legal pe inculpatul C.M..

Prin adresa nr. XXX/XX.XX.XXX, C.E.C. Bank a menţionat că, în perioada X.08.XX - X.10.XXX, lichidatorul ,inculpatul C.M. - a efectuat ridicări de numerar, reprezentând 9 acte materiale, în valoare totală de 39.600 lei din contul bancar deschis pe numele S.C. K..K. S.R.L,după cum urmează:în data de XX.08.XXX - suma de 8000 lei, în data de XX.08.XX - suma de 6000 lei, în data de 31.08.2012 - 4000 lei,în data de XX.09.XX - 4000 lei, în data de XXX.10.XX - 4000 lei, în data de XX.10.XXX - 1500 lei,în data de XX.10.XX - 7000 lei, în data de XX.10.XX- suma de 2700 lei,în data de XX.10.XX - 2400 lei, astfel că la data de 30.10.2012, în soldul bancar mai figura suma de 86,9 lei.

Inculpatul C.M.,după vânzarea barjei către S.C. P. S.R.L. C., nu a informat creditorii şi nici judecătorul sindic şi nici nu a întocmit un raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi, de asemenea nu a întocmit planul de distribuire asupra sumelor din contul de lichidare în conformitate cu prev. Legii 85/2006. Totodată, inculpatul nu a prezentat documente justificative din care să rezulte folosirea sumei de bani susmenţionate conform prevederilor legale în vigoare.

Inculpatul C.M. nu a întocmit niciun raport asupra fondurilor obţinute în cadrul procedurii de insolvenţă a SC C.K. SRL şi din încasarea de creanţe şi niciun plan de distribuire între creditori, deşi avea aceste obligaţii legale, cu atât mai mult cu cât a încasat suma de 40.000 lei de la SC P. SRL C. în contul societăţii debitoare .

Totodată, inculpatul nu a respectat nici prevederile art. 120 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 în care se prevede că lichidatorul va încheia contracte de vânzare-cumpărare; sumele realizate din vânzări vor fi depuse în contul prevăzut la art. 4 alin. 2 şi recipisele vor fi predate judecătorului-sindic.

Pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor comiterii infracţiunii de delapidare,dar şi pentru cuantificarea prejudiciului,prin ordonanţele nr. XX/P/XX din data de XX.XX.XX şi din XX.XX.XX,s-a dispus efectuarea unei expertize contabile şi a unui supliment la raportul de expertiză judiciară contabilă ce a fost realizată de către experta M.G.

Inculpatul şi-a desemnat un expert parte în persoana numitei Ş. S. M.din cadrul Biroului de Expertize Judiciare - Tribunalul Gorj .

Din studierea actelor de evidenţă contabilă ale S.C. K..K. S.R.L a rezultat că în evidenţa contabilă a acestei societăţi nu au fost înregistrate cheltuieli de procedură realizată de către S.P. C.I. pentru perioada 08.10.XX(data deschiderii procedurii insolvenţei debitorului) - XX.XX.XX (data înlocuirii S.P. C.I. cu  SC S. SPURL).

Iniţial,la întocmirea raportului de expertiză contabilă,inculpatul C.M., deşi i s-a solicitat în mod expres, nu a prezentat documente din care să rezulte cheltuielile pe care societatea de lichidare le-a realizat în procedura de lichidare a S.C. K..K. S.R.L. Târgu Jiu.

Cu ocazia întocmirii suplimentului la raportul de expertiză,inculpatul a prezentat documente care,în opinia sa,ar reprezenta cheltuieli de procedură pentru lichidarea S.C. K..K. S.R.L. Târgu Jiu.

Analizând registrul jurnal de încasări şi plăţi al S.P. C.I. a rezultat că, în perioada XX.XX.XX-XX.XX.XX,nu au fost înregistrate - în evidenţa contabilă a S.P. C.I. - venituri din lichidarea S.C. C.K. S.R.L şi nici sumele ridicate din contul special al acestui debitor.

Expertul contabil a concluzionat că inculpatul a justificat doar suma de 3150,30 lei cu titlul de cheltuieli de procedură ce se compune din:onorariu lichidator în sumă de 3075 lei, aferent perioadei noiembrie XX - aprilie 2014 şi cheltuieli poştale şi taxă deschidere cont în sumă de 75,30 lei. În ceea ce priveşte cheltuielile cu salariile efectuate de S.P. C.I.,s-a stabilit că acestea nu au un fundament legal şi nu reprezintă cheltuieli de procedură.

Expertul contabil a concluzionat faptul că ordinele de deplasare prezentate de inculpatul C.M. nu conţin toate informaţiile pentru stabilirea cheltuielilor de transport(nu prezintă copie verso)şi nu au ataşate documente justificative conform prev. art. 24 din H.G. nr. 1860/2006.

În concret,s-a stabilit că inculpatul dovedeşte în mod legal cheltuieli realizate pentru combustibil necesar deplasărilor în sumă de 599,94 lei.

De asemenea,pentru suma de 11.121,44 lei,compusă din 4500 lei - onorariu experţi desemnaţi pentru întocmirea raportului de evaluare a barjei comercializate, 6000 lei - onorariu avocat pentru servicii de asistenţă juridică, 599,94 lei - cheltuieli pentru transport, 3,6 lei - cheltuieli xerox,17,90 lei - corespondenţă expertul contabil a stabilit că există documente justificative, dar fără un acord al creditorilor,conform prevederilor Legii 85/2006, această sumă nu poate fi scăzută din prejudiciu total de 39600 lei.

S-a reţinut că inculpatul C.M. a justificat cheltuielile în sumă de 11.121,44 lei,ca fiind realizate în cadrul procedurii de insolvenţă a SC K..K. SRL, respectiv: plata onorariului celor 3 experţi: A. T., C.I. şi N. A.,ce a fost confirmată şi de Biroul Local pentru Expertize Judiciare Gorj din cadrul Tribunalului Gorj prin adresa nr. XX/XX.XX.XXX.

De asemenea,asistenţa juridică acordată de avocat M. C. din cadrul Baroului Mehedinţi a avut la bază contractul nr. X/XX.XX.XX, achitarea sumei de 6.000 lei fiind efectuată pe baza de chitanţe nr. XX/XX.XX.XX.

S-a mai reţinut că prejudiciul total este în sumă de 25328,26 lei,sumă pe care inculpatul şi-a însuşit-o în interes personal prin săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă continuată.

Prin sentinţa nr. XX/XX.XX.XX pronunţată de judecătorul sindic,s-a admis cererea creditorului Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj şi s-a dispus înlocuirea lichidatorului judiciar S.P. C.I. cu S. SPRL, sentinţă rămasă definitivă prin hotărârea nr. XX/XX.XX.XXX a Curţii de Apel Craiova prin care a fost respins ca nefundat recursul declarat de S.P. C.I..

În motivarea hotărârii, Tribunalul Gorj a reţinut că lichidatorul judiciar S.P. C.I., prin reprezentant C.M.,nu a depus la dosar raportul asupra fondurilor şi planul de distribuire a acestora potrivit art. 122 din legea 85/2006.

Prin adresa nr. XX/XX.XX.XX, S. SPRL a comunicat organelor de urmărire penală faptul că,în dosarul de faliment al debitoarei S.C. K..K. S.R.L.,nu există documente justificative pentru cheltuirea de către inculpatul C.M. a sumei de 39600 lei care provine din vânzarea barjei.

Pe parcursul cercetărilor,inculpatul a avut o poziţie oscilantă în relaţia cu organele de cercetare penală,respectiv cu ceilalţi subiecţi procesuali - persoană vătămată,dar şi alte părţi implicate în aflarea adevărului - experţi contabili - în sensul că uneori a colaborat,iar alteori,în cele mai multe cazuri,a manifestat o atitudine necooperantă,apelând la acţiuni/inacţiuni care au lăsat impresia unei încercări de tergiversare a activităţii de urmărire penală.

Starea de fapt reţinută în rechizitoriu s-a probat cu următoarele mijloacele de probă:plângere,declaraţii persoane vătămate,declaraţiile martorului M. C.,înscrisuri(adrese AJFP Gorj,S. SPRL,adresă Tribunalul Gorj, adresă CEC Bank Tg-Jiu,hotărâri judecătoreşti,documente de evidenţă contabilă S.C. C.K. S.R.L. şi S.P. C.I.),raportul de expertiză contabilă şi suplimentul la raport de expertiză contabilă,declaraţiile inculpatului.

La termenul de judecată din XX.XXX.2016, instanţa a dat citire actului de sesizare,iar potrivit art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, a pus în vedere inculpatului că poate solicita ca judecata sa aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi al înscrisurilor prezentate de părţi,dacă recunoaşte în totalitate faptele reţinute in sarcina sa,situaţie în care, în ipoteza condamnării sau amânării aplicării pedepsei limitele pedepsei se reduc cu o treime în cazul pedepsei închisorii şi cu o pătrime în cazul pedepsei amenzii.

Inculpatul C.M.,a arătat că a luat cunoştinţă de dreptul prezentat, însă a precizat că nu doreşte să dea o declaraţie de recunoaştere a vinovăţiei şi nici nu solicită să fie judecat potrivit procedurii simplificate.

Astfel,în temeiul art. 107 şi urm. raportat la art. 378 Cpp, instanţa a procedat la audierea inculpatului, declaraţia acestuia fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei.

Potrivit declaraţiei sale,inculpatul–menţinând declaraţia dată în faţa instanţei Judecătoriei Târgu Jiu–a declarat că, în calitatea sa de lichidator aparţinând societăţii de lichidare SC C.I., s-a ocupat de lichidarea societăţii SC K..K. SRL, iar în exercitarea atribuţiilor specifice de lichidator,a vândut prin licitaţie către SC P. C. o barjă care aparţinuse societăţii aflate în insolvenţă, pentru barjă obţinând suma de 40.000 lei; iniţial barja fusese vândută de către fostul administrator al societăţii, numitul M.T. către SC N.l. C., deşi acesta nu mai avea drept de administrare a societăţii; astfel, inculpatul a obţinut în instanţă anularea contractului de vânzare cumpărare dintre SC K..K. şi SC N.l. C., barja fiind readusă în patrimoniul SC K..K. şi ulterior vândută de el, în calitate de lichidator judiciar al SC K..K., cu suma de 40.000 lei.

Inculpatul a declarat că din suma obţinută din vânzarea barjei,a retras în mai multe tranşe suma toată de 39.600 lei,cu aceşti bani efectuând diverse plăţi ocazionate de procedura de lichidare. Inculpatul a  susţinut că a întocmit un raport cu privire la modul de cheltuire a sumei obţinute din vânzarea barjei,însă nu a mai putut prezenta acest raport creditorilor,deoarece societatea pe care o reprezenta în procedura de lichidare a fost înlocuită de către instanţa de judecată cu S. SPRL.

În ceea ce priveşte expertiza contabilă efectuată în faza de urmărire penală, inculpatul a arătat că a pus la dispoziţia expertului toate înscrisurile necesare efectuării expertizei şi apreciază că plăţile salariilor către angajaţii SC CAPIV au fost legal efectuate. Inculpatul a mai declarat că, în procedura de lichidare a SC K..K., creditorii nu au avansat sume care să fie folosite în procedura de lichidare şi de asemenea nici UNPIR – Filiala Gorj - Vâlcea nu a contribuit cu vreo sumă de bani în procedura de lichidare a societăţii aflate în insolvenţă(SC K..K.). Inculpatul a declarat că,prin înlocuirea societăţii de insolvenţă pe care a reprezentat-o în procedura de lichidare - SC C.I. SC S. SPURL, instanţa de judecată  a confirmat legalitatea a confirmat legalitatea plăţilor efectuate de el în procedura de lichidare.

La acelaşi termen de judecată a fost audiat martorul M. C., martorul declarând că a avut o relaţie de colaborare cu SC C.I.,acordând asistenţă juridică societăţii de lichidare în care îşi desfăşura activitatea inculpatul;pentru serviciile de asistenţă juridică acordate,martorul a primit de la societatea inculpatului suma de 6000 lei, sumă pentru care a emis factură fiscală în anul 2014, pe care a înregistrat-o în contabilitatea societăţii sale.

La termenul de judecată din 14.04.2016,partea responsabilă civilmente SC O.V.I. Group SA a comunicat la dosarul cauzei note de şedinţă,precum şi contractul de asigurare  de răspundere civilă profesională încheiat cu SC C.I..

Totodată S. SPURL a comunicat instanţei că nu înţelege să se constituie parte civilă, întreaga sumă obţinută din lichidarea societăţii aflate în insolvenţă, urmând a fi acordată părţii civile – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj.

Prin înscrisul comunicat la dosarul cauzei, partea civilă Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj a declarat că înţelege să se constituie parte civilă cu suma de 39.600 lei, sumă actualizată cu dobânda legală,de la data săvârşirii infracţiunii şi până la dat achitării integrale a debitului.

La termenul de judecată din XX.XX.XXX, inculpatul prin apărătorii săi aleşi a invocat excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 175 alin.2 C.p. în raport de dispoziţiile art. 1,art. 5, art. 23 alin.12 şi art. 73 alin.3 lit. h din Constituţia României.

Totodată,instanţa a admis cererea formulată de către inculpat prin apărătorii săi, dispunând efectuarea unei noi expertize contabile,fiind desemnat prin tragere la sorţi expertul din oficiu T.C., expert contabil în specialitatea practicienilor în insolvenţă, instanţa încuviinţând ca la întocmirea expertizei să participe şi expertul parte desemnat de către inculpat - numitul E.C.. Obiectivele expertizei propuse de părţi şi încuviinţate de instanţă au fost următoarele: 1. să se determine cheltuielile de procedură efectuate se SP C.I., în calitate de administrator judiciar şi respectiv lichidator judiciar al debitoarei SC K..K. SRL, în perioada XX.XX.XXX (data la care prin sentinţa nr. XXX/XX.XXX.XX) pronunţată de Tribunalul Gorj – Secţia a II –a Civilă în dosarul nr. XX/XX/XX, împotriva debitoarei SC C.K. SRL, s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei)  - XX.XX.XXX (când prin sentinţa nr. XX/XXX pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. XX/95/XX, a fost admisă cererea creditorului AJFP Gorj şi s-a dispus înlocuirea lichidatorului judiciar  SC C.I. cu lichidatorul judiciar S. SPRL).

2. să se determine dacă la data de XX.XX.XX(data la care prin sentinţa nr. XX/XX.XX.XXX pronunţată de Tribunalul Gorj–Secţia a II–a Civilă în dosarul nr. XX/XXX/XXXX împotriva debitoarei SC K..K. SRL, s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei) şi respectiv la data de XX.XXX.XXX (când prin sentinţa nr. XX/XX.XX.XX pronunţată de Tribunalul Goj – Secţia II –a Civilă în dosarul nr. XX/95/XXX, împotriva debitoarei SC K..K. SRL, s-a dispus trecerea în faliment), debitoarea SC C.K. SRL deţinea în averea sa disponibilităţi băneşti ori bunuri care să poată fi valorificate prin acoperirea cheltuielilor de procedură.

3. să se determine dacă creditorii SC K..K. SRL au avansat sume de bani pentru cheltuieli de procedură efectuate de SP C.I., în calitate de administrator judiciar şi respectiv lichidator judiciar al debitoarei SC K..K. SRL, în perioada XX.XX.XXX – XX.XX.XXXX (când prin sentinţa nr. XX/XX.XX.XX pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. XX/95/XX a fost admisă cererea creditorului  AJFP GORJ şi s-a dispus înlocuirea lichidatorului judiciar SC C.I. cu lichidatorul judiciar S. SPRL).

4. să se stabilească dacă în perioada XX.XX.XX – XX.XX.XX UNPIR – Filiala Gorj – Vâlcea a virat către SP C.I. vreo sumă de bani de la fondul de lichidare, aferent procedurii insolvenţei/falimentului SC K..K. SRL.

5. să se stabilească fondurile din care au fost suportate cheltuielile de procedură efectuate de SP C.I., în calitate de administrator judiciar şi respectiv lichidator judiciar al debitoarei  SC K..K. SRL, în perioada XX.XX.XX – XX.XX.XX.

6. să se stabilească data, modul de plată, destinatarul şi cuantumul sumei de bani plătite de SC P. SRL C., pentru bunul imobil – barja nr. XXXXX, timp 1500, achiziţionat la licitaţia din data de XX.XX.XX, organizată de SC C.I., pentru valorificarea bunurilor proprietatea debitoarei SC K..K. SRL.

7. să se stabilească dacă cheltuielile de procedură menţionate în raportul depus la data de XXX.01.XXX se SC CAPIV KAN SRL, în dosarul nr. XX/95/XX al Tribunalului Gorj – Secţia a – II – a Civilă sunt cheltuieli de procedură efectiv efectuate, precum şi dată pentru aceste cheltuieli există documente justificative.

8. avându-se în vedere răspunsul la obiectivul nr. 6 şi răspunsul la obiectivul nr. 7, precum şi prevederile art. 123 din legea nr. 85/2006, să se determine dacă suma de 40000 lei, încasată de la SC P. SRL C. la data de 23.08.2014 a fost corect cheltuită.

9. să se stabilească dacă, în procedura de insolvenţă a SC K..K. SRL , lichidatorul judiciar C.M. a efectuat plăţile ocazionate de derularea procedurii de lichidare cu respectarea normelor legale impuse de Legea 85/2006, în sensul dacă a existat o informare a adunării creditorilor şi o aprobare a acestora pentru efectuarea plăţilor.

Prin încheierea din XX.XX.XXX,instanţa,constatând că sunt îndeplinite cerinţele prev. de art. 29 alin.1,2,3 din Legea 47/1992, privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale a României a admis cererea formulată de către inculpat de sesizare a Curţii cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 175 alin.2 C.p. în raport de dispoziţiile art. 1,art. 5, art. 23 alin.12 şi art. 73 alin.3 lit. h din Constituţia României.

 La termenul de judecată din data de XX.11.XXX,expertul tehnic T.C. a depus la dosarul cauzei raportul de expertiză tehnică întocmit în cauză,raport care nu conţinea însă şi opinia expertului parte desemnat de către inculpat să participe la întocmirea expertizei;la termenul de judecată din XX.11.XXX,expertul parte E.C. a comunicat instanţei opinia sa la raportul de expertiză tehnică întocmit de către expertul oficial T.C..

La acelaşi termen de judecată, inculpatul C.M., prin apărătorii săi aleşi a formulat obiecţiuni la raportul de expertiză tehnică;în esenţă,inculpatul a contestat concluziile expertului oficial nefiind de acord cu acestea, dar inculpatul a mai contestat şi faptul că la întocmirea raportului,expertul oficial nu a ţinut cont şi de cheltuielile de deplasare efectuate de el pentru a se deplasa la instanţele de judecată,unde a reprezentat societatea de lichidare în procedura de insolvenţă a SC K..K.

La termenul de judecată din XXX.01.XXXX,instanţa,din oficiu - având în vedere şi obiecţiunile formulate de către inculpat la raportul de expertiză contabilă - a procedat la audierea expertului oficial T.C..

Fiind audiat în calitate de martor,expertul T.C. a declarat că avut un punct de vedere diferit faţă de expertul parte E.C. în privinţa sumelor cheltuite de către inculpat în procedura de lichidare a SC K..K. SRL, stabilit ca fiind total justificată suma de 14999,14 lei şi care se compune din suma de 3075 lei reprezentând onorariu inculpatului(41 luni a 75 lei pe lună),11554 lei cheltuieli de lichidare(cheltuieli poştale,cheltuieli cu expertize,onorarii avocat,cheltuieli cu combustibili) precum şi suma de 363,10 lei comisioane bancare. Martorul T.C. a declarat că nu sunt justificate sumele descrise de expertul parte constând în cheltuieli cu telefoanele şi internetul,reparaţia calculatorului,sumele reprezentând achiziţii de materiale,imprimate,rechizite,deoarece acestea se încadrează la cheltuielile proprii ale cabinetului de lichidare.

Expertul a precizat că, la determinarea cheltuielilor de deplasare ale inculpatului la diverse instanţe(pentru care a stabilit suma totală de 1450 lei)a avut în vedere doar deplasările pentru care inculpatul a prezentat bonuri de combustibil,fără a lua în calcul şi diurnele de deplasare,deoarece o mare parte din delegaţiile de deplasare nu erau completate potrivit normelor legale HG 1820/2006. Martorul a mai precizat că nu a identificat în activitatea inculpatului decât un singur raport cu privire la distribuirea sumelor obţinute din lichidare,acesta fiind depus la judecătorul sindic la data de 21.01.2014; inculpatul nu a convocat niciodată creditorii pentru a-i informa cu privire la sumele de procedură ce trebuie angajate precum şi cu privire la modul de distribuire a sumelor obţinute  din vânzarea bunurilor debitoarei SC K..K.. Expertul a mai precizat că prin hotărârea judecătorească prin care s-a dispus înlocuirea lichidatorului SC C.I. cu S. SPRUL nu s-a reţinut producerea vreunui prejudiciu în sarcina SC C.I..

Faţă de precizările formulate de către expertul oficial T.C. la termenul de judecată din XX.01.XXX, instanţa a încuviinţat efectuarea unui supliment la raportul de expertiză tehnică,supliment ce a avut ca obiectiv stabilirea cuantumului cheltuielilor de deplasare ale inculpatului cu ocazia desfăşurării procedurii de lichidare,constând în deplasarea acestuia la diferite instanţe.

La termenul de judecată din XX.02.XXX,expertul oficial T.C. a comunicat instanţei suplimentul la raportul de expertiză tehnică încuviinţat,iar la termenul din XX.XX.XXX,expertul parte E.C. a comunicat opinia sa cu privire la suplimentul de raport.

La acest din urmă termen de judecată,inculpatul a formulat obiecţiuni la suplimentul de raport întocmit de către expertul tehnic T.C., în sensul că în cheltuielile de deplasare la instanţe pentru procedura falimentului nu au fost incluse şi cheltuielile de cazare şi diurna.

Prin încheierea din XXX.XX.XXX,instanţa a admis obiecţiunile formulate de inculpat de efectuare a unor noi calcule cu privire la cheltuielile de deplasare,în sensul includerii în acestea şi a diurnelor şi cheltuielilor de cazare. Prin aceeaşi încheiere a fost respinsă cererea inculpatului de efectuarea unei noi expertize tehnice,ca neîntemeiată,inculpatul neurmărind prin aceasta(prin neînsuşirea concluziilor)decât tergiversarea judecării cauzei.

La termenul din XX.XX.XXXXX,expertul oficial T.C. a comunicat la dosarul cauzei, răspunsul la obiecţiunile la suplimentul de raport, iar la termenul din 15.06.2017, expertul parte E.C. a depus la dosar opinia sa cu privire la obiecţiunile formulate de către inculpat la concluziile suplimentului de raport de expertiză contabilă.

La termenul din XX.XX.XXXX,instanţa,din oficiu,a pus în discuţia părţilor,schimbarea încadrării juridice a infracţiunii pentru care inculpatul a fost trimis în judecată, din infracţiunea de delapidare prev. de art. 295 alin.1 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p., în infracţiunea de delapidare,prev. de art. 215 ind.1 alin.1 cu aplicarea art. 41 alin.2 C.p. de la 1969 şi art. 5 C.p.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarea stare de fapt:

Prin sentinţa civilă nr. XX/XX.XX.XX,pronunţată în dosarul nr. XX /95/XX al Tribunalului Gorj a fost admisă cererea formulată de partea civilă - creditorul Administraţia Finanţelor Publice Gorj pentru deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului S.C. C.K. S.R.L. cu sediul în municipiul Târgu Jiu,iar în temeiul art. 33 alin. 6 din legea privind procedura insolvenţei, Legea 85/2006, s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului menţionat anterior,fiind numit administrator judiciar S.P. C.I. Târgu - Jiu care să îndeplinească atribuţiile prev. de art. 20 din lege, stabilindu-se un onorariu lunar de 75 lei,ce va fi suportat din averea debitorului

Prin sentinţa XX/XX.02.XX,pronunţată în dosarul XX/95/XXal Tribunalului Gorj,în temeiul art. 54 alin. 4 şi 5 din Legea 85/2006, au fost aprobate concluziile raportului nr. XX/XX.01.XX întocmit de S.P. C.I. Târgu Jiu, cu propunerea de intrare în procedura simplificată a falimentului a debitoarei S.C. C.K. S.R.L. Târgu Jiu,iar în baza art. 107 alin. 2 lit. c din Legea 85/2006, s-a confirmat în calitate de lichidator judiciar S.P. C.I. Târgu Jiu cu atribuţiile prevăzute de art. 25 din lege şi acelaşi onorariu de 75 lei lunar,onorariu suportat din averea debitorului.

Prin decizia nr. XX.XXX, pronunţată de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr. XX/95/XX a fost respins ca tardiv recursul declarat de debitoarea S.C. C.K. S.R.L. Târgu Jiu împotriva sentinţei nr. XX/XX.02.XX.

La data de XX.04.XX,inculpatul C.M.,în calitate de lichidator judiciar a depus la dosarul cauzei tabelul definitiv consolidat de creanţe prin care figurează ca şi creditor AFP Târgu-Jiu cu suma de 180091 lei bugetară,Consiliul Local Tg-Jiu cu suma de 71,39 lei şi SC. A.S. SRL cu suma de 738,48 lei, chirografară, totalul creanţelor fiind de 180900,87 lei.

După intrarea în procedura de faliment,numitul M.T.(în prezent decedat şi reprezentat în cauză în calitate moştenitori - persoane vătămate de numiţii M.L. şi M.D.I.), administrator al S.C. K..K. S.R.L,deşi nu mai avea drept de administrare a societăţii SC K..K. ,a înstrăinat către S.C. XXXX, prin contractul de vânzare - cumpărare nr. XX/XX.04.XXX, barja nr. 15317 tip 1500 contra sumei de 16.120 lei.

În contractul susmenţionat,la capitolul II s-a specificat faptul că S.C. K..K. S.R.L era proprietar unic al barjei în cauză,aceasta fiind achiziţionată de la S.C. H.B. S.R.L,prin contractul de vânzare - cumpărare nr. XX/ XX.04.XX.

În momentul achiziţionării barjei,S.C. XXXX nu a avut cunoştinţă de falimentul debitoarei menţionate,fapt pentru care a achitat contravaloarea integrală a barjei cu ordin de plată.

La data de XX.06.XXX,S.P. C.I. a introdus la Tribunalul Gorj, Secţia a II a civilă,cerere de chemare în judecată prin care a solicitat în contradictoriu cu SC N.L. S.R.L.,anularea contractului de vânzare - cumpărare nr. XX/XX.XX.XXX, nulitatea absolută a acestuia fiind constatată prin sentinţa nr. XX.XXX.

În luna august XXX,S.P.C.I.,prin intermediul S.C. A.C. S.R.L., a realizat evaluarea barjei în cauză la preţul de 7000 euro, respectiv 31.710 lei.

In continuare,inculpatul C.M.,în calitatea sa de lichidator judiciar în cadrul SC C.I.,a procedat la vânzarea acestui bun prin licitaţie publică organizată în data de XX.XX.XX,barja fiind adjudecată în favoarea S.C. P. S.R.L. C., societate care în aceeaşi zi a virat suma de 40.000 lei în contul S.C. K..K. S.R.L.,deschis la C.E.C. Bank S.A. - Agenţia 3 Tg. Jiu de către S.P. C.I..

În perioada XX.08.XXX - XX.10.XX, lichidatorul – inculpatul C.M. - a efectuat ridicări de numerar,reprezentând 9 acte materiale, în valoare totală de 39.600 lei din contul bancar deschis pe numele S.C. C.K. S.R.L, după cum urmează: în data de XX.XX.XX - suma de 8000 lei, în data de XX.XX.XX - suma de 6000 lei, în data de XX.XX.XX - 4000 lei,în data de XX.XX.XX - 4000 lei, în data de XX.XX.XX - 4000 lei, în data de XX.XX.XX - 1500 lei, în data de XX.XX.XX - 7000 lei, în data de XX.XX.XX- suma de 2700 lei , în data de XX.XX.XX - 2400 lei, astfel că în data de XX.XX.XXX, în soldul bancar mai figura suma de 86,9 lei.

Inculpatul C.M., după vânzarea barjei către S.C. P. S.R.L. C.,nu a informat creditorii şi nici judecătorul sindic şi nu a întocmit un raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi planul de distribuire asupra sumelor din contul de lichidare în conformitate cu prev. Legii 85/2006. De asemenea, inculpatul nu a prezentat documente justificative din care să rezulte folosirea sumei de bani susmenţionate conform prevederilor legale în vigoare.

Inculpatul C.M. a întocmit un singur raport asupra fondurilor obţinute în cadrul procedurii de insolvenţă a SC K..K. SRL, raport ce a fost depus la judecătorul sindic abia în anul 2014, însă –deşi avea o obligaţie legală în acest sens – nu a întocmit niciun plan de distribuire a sumelor obţinute din vânzarea bunurilor debitoarei SC K..K. SRL,cu atât mai mult cu cât a încasat suma de 40.000 lei de la SC P. SRL C. în contul societăţii debitoare .

Totodată, inculpatul nu a respectat nici prevederile art. 120 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 în care se prevede că lichidatorul va încheia contracte de vânzare-cumpărare; sumele realizate din vânzări vor fi depuse în contul prevăzut la art. 4 alin.2 şi recipisele vor fi predate judecătorului-sindic.

Expertizele tehnice contabile - întocmite atât în faza de urmărire penală cât şi în faza de cercetare judecătorească,expertize la efectuarea cărora au participat atât experţii oficiali desemnaţi de organele judiciare cât şi experţii parte desemnaţi de către inculpat – au concluzionat că inculpatul nu a putut să justifice în totalitate sumele de bani retrase din contul bancar deschis la CEC Bank(39.600 lei), sume rezultate din vânzarea barjei aparţinând debitoarei SC K..K..

Prin sentinţa nr. XX/XX.XX.XX pronunţată de judecătorul sindic,s-a admis cererea creditorului Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj şi s-a dispus înlocuirea lichidatorului judiciar S.P. C.I. cu S. SPRL, sentinţă rămasă definitivă prin hotărârea nr. XX.XX.XX a Curţii de Apel Craiova prin care a fost respins ca nefondat recursul declarat de S.P. C.I..

În motivarea hotărârii,Tribunalul Gorj a reţinut că lichidatorul judiciar S.P. C.I., prin reprezentant C.M., nu a depus la dosar raportul asupra fondurilor şi planul de distribuire a acestora potrivit art. 122 din legea 85/2006.

S. SPRL a comunicat instanţei de judecată faptul că,în dosarul de faliment al debitoarei S.C. K..K. S.R.L.,nu există documente justificative pentru cheltuirea de către inculpatul C.M. a sumei de 39600 lei care provine din vânzarea barjei.

Instanţa va reţine ca fiind obiective concluziile prezentate de expertul T.C. în raportul de expertiză întocmit la cercetarea judecătorească, aşa cum au fost completate cu concluziile suplimentului la raportul de expertiză, precum şi cu concluziile ce se reţin din opinia separată a expertului parte E.C., în ceea ce priveşte cheltuielile ocazionate de efectuarea celor 14 deplasări la instanţe, efectuate de către inculpat pe parcursul derulării procedurii de lichidare.

Astfel, instanţa va reţine că,din suma totală de 39.600 lei retrasă de către inculpat în cele 9 tranşe,în cursul anului 2012,acesta a putut justifica legal suma de 3075lei reprezentând onorariu lichidator(41 lunix75 lei/lună),5554,04 lei cheltuieli de lichidare (cheltuieli poştale,cheltuieli cu expertize,onorarii avocat,cheltuieli cu combustibili) precum şi suma de 363,10 lei comisioane bancare.

În ceea ce priveşte cheltuielile de deplasare,instanţa va reţine că inculpatul a efectuat cheltuieli totale de deplasare (cele 14 deplasări la instanţele din Cluj, Craiova, C. şi Bucureşti)în cuantum de 4732,47 lei aşa cum au fost determinate de către expertul parte E.C., instanţa urmând a considera că au fost efectuate cheltuieli cu cazarea şi cu diurna(în cadrul cheltuielilor de deplasare, în care sunt incluse şi cheltuielile de transport) chiar şi în situaţia în care inculpatul nu a completat în mod corespunzător ordinele de deplasare, aşa cum prevăd dispoziţiile HG 18220/2006.

 Astfel, instanţa va reţine că, din totalul sumei retrase de 39.600 lei,inculpatul nu poate justifica legal suma de 25.975,39 lei(reprezentând diferenţa între suma retrasă în cele 9 tranşe – 39.600 lei şi suma totală legal justificată a fi fost cheltuită cu executarea – 13.724,61 lei (compusă din 8992,14 + 4732,47 lei).

Instanţa va reţine că inculpatul se face vinovat de săvârşirea infracţiunii de delapidare,întrucât în exercitarea atribuţiilor sale de lichidator,acesta a gestionat sume de bani şi bunuri aparţinând debitoarei,sume din care şi-a însuşit fără drept o parte din acestea.

 Instanţa va reţine ca neîntemeiată apărarea formulată de către inculpat - potrivit căreia odată cu înlocuirea SC C.I. cu S. SRL în procedura de lichidare a SC K..K. SRL – instanţa (Tribunalul Gorj ) a consfinţit că sumele de bani obţinute prin vânzarea barjei au fost corect cheltuite iar C.I. nu a fost prejudiciată – deoarece, hotărârea pronunţată de o instanţă civilă nu poate avea autoritate de lucru judecat pentru instanţa penală; pe de altă parte,instanţa a consfinţit că societatea de lichidare(SC C.I.)nu a fost prejudiciată, însă prin activitatea infracţională a inculpatului prejudiciul a fost produs creditoarei –AJFP GORJ, iar nu societăţii de lichidare.

Instanţa,constată că legea penală mai favorabilă aplicabilă inculpatului - în conformitate cu Decizia 265/2014 a Curţii Constituţionale  a României este Codul Penal de la 1969, având în vedere că în raport de fapta comisă, urmează a se orienta la o pedeapsă către minimul special a cărei executare urmează a fi suspendată; regimul sancţionator  al infracţiunii de delapidare este unul mai favorabil în condiţiile art.215 ind.1 alin.1 C.p. de la 1969, în raport de minimul special al pedepsei pentru infracţiunea prev. de art. 295 alin.1 C.p., iar dispoziţiile art. 81 C.p. de la 1969 sunt mai favorabile în raport de dispoziţiile art. 91 C.p.

Faţă de cele expuse mai sus, în drept,faptele inculpatului C.M., care în perioada XX.XX.XX- XX.XX.XX, în exercitarea atribuţiilor sale de lichidator în cadrul SC C.I., în procedura de lichidare şi-a însuşit în mai multe rânduri,pe nedrept,în baza unei rezoluţii infracţionale unice,sume de bani rezultate din procedura de lichidare judiciară a SC K..K. SRL, creând astfel un prejudiciu material creditoarei AJFP Gorj,întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de delapidare, prev. de art. 215 ind.1 alin.1 cu aplicarea art. 41 alin.2 C.p. de la 1969

 Cum săvârşirea infracţiunii şi vinovăţia inculpatului au fost dovedite,instanţa urmează să dispună condamnarea acestuia proporţional gradului de pericol social al faptei comise şi periculozităţii inculpatului.

La alegerea pedepsei,precum şi la individualizarea cuantumului acesteia, instanţa, conform art. 72 C.p.de la 1969, va avea în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei şi anume: dispoziţiile părţii generale a Codului penal, limitele de pedeapsă fixate în codul penal pentru aceste infracţiuni,gradul de pericol social concret al faptei comise,obiectul juridic lezat, împrejurările şi modul de comitere,valoarea prejudiciului cauzat,mobilul activităţii infracţionale precum şi rezultatul socialmente periculos, precum şi dispoziţiile art. 396 alin.10 C.p.p..

Având în vedere aceste aspecte, instanţa apreciază că aplicarea unei pedepse de 1 an închisoare,este de natură să asigure realizarea scopurilor pedepsei şi anume reeducarea inculpatului şi prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni.

În ceea ce priveşte modalitatea concretă de executare a pedepsei aplicate, instanţa apreciază că scopul pedepsei poate fi atins şi fără privare de libertate, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 81 C.p.de la 1969, în sensul că pedeapsa aplicată nu este închisoarea mai mare de 2 ani( în cazul concursului de infracţiuni), inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni iar în contextul celor deja menţionate, scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executarea pedepsei.

Astfel instanţa va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare rezultată pe parcursul termenului de încercare de 3 ani termen stabilit potrivit dispoziţiilor art. 82 C.p. de la 1969.

În temeiul 71 C.pen. de la 1969,instanţa va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b,c(dreptul de a mai fi lichidator) C.pen. de la 1969 pe durata executării pedepsei, urmând ca în baza art. 71 alin. 5 C.p. de la 1969 să suspende executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale.

I se va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C.p.de la 1969.

În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei,instanţa va lua act de faptul că A. F.P.G.-a constituit parte civilă cu  suma de 39.600 lei instanţa urmează ca în baza art. 25 raportat la art. 397 C.p.p.,să admită în parte acţiunea civilă formulată de această parte civilă şi să-l oblige pe inculpat la plata sumei de 25.975,39  lei (39.600- 13.724,61 lei),cu titlu de daune materiale.

 Instanţa constată că partea responsabilă civilmente nu poate fi obligată în solidar alături de inculpat la plata despăgubirilor civile către partea civilă,deoarece din contractul de asigurare încheiat de către partea responsabilă civilmente şi SC C.I. rezultă că asigurătorul nu răspunde pentru faptele săvârşite cu intenţie de către lichidatori.

Pentru a dispune astfel instanţa are în vedere dispoziţiile art. 1357 Cod civil,potrivit cărora, orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane.

Cel care,având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral.

Din analiza acestor prevederi legale reiese că pentru angajarea răspunderii civile delictuale trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: existenţa unui prejudiciu cert şi care să nu fi fost reparat încă, existenţa unei fapte ilicite, existenţa unui raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, existenţa vinovăţiei celui care a cauzat prejudiciul, constând în intenţia, neglijenţa sau imprudenţa celui care a acţionat.

Răspunderea civilă delictuală şi răspunderea penală pot acţiona concomitent, se pot cumula, deoarece prima se bazează pe ideea reparării unui prejudiciu, în timp ce răspunderea penală se bazează pe ideea pedepsirii unei fapte socialmente periculoase.  Prin urmare, când infracţiunea este cauzatoare de prejudiciu, vom avea două acţiuni: o acţiune penală şi o acţiune civilă, acestea putând fi soluţionate şi separat.

În ceea ce priveşte cererea formulată de către părţile vătămate M.L. şi M.D.I. – de obligare a inculpatului la despăgubiri(aşa cum a fost depusă la data de 21.06.2017,aceasta nu este admisibilă,cele două persoane vătămate neavând calitatea de părţi civile,nefiind astfel îndrituite de a primi despăgubiri,calitatea lor fiind doar de subiect procesual principal(art. 33 C.p.p.).

Totodată,instanţa constată că partea civilă AJFP Gorj a solicitat instituirea sechestrului asigurator, în vederea garantării acoperirii prejudiciului cauzat prin săvârşirea infracţiunii.

Astfel,în temeiul art. 397 alin.2 şi 4 C.p.p., instanţa va dispune instituirea măsurii sechestrului asigurator asupra autoturismului marca MERCEDES BENZ SS:XXXXX, CCXXXXXXX cmc, dobândit de către inculpat în coproprietate cu C. P..

Măsura este executorie în ceea ce priveşte instituirea sechestrului, potrivit disp. art. 397 alin.4 C.p.p.

În baza art. 274 alin. 1 C. proc. pen., instanţa îl va obliga pe inculpat  la plata sumei de 5000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat,suma de 4210(1200+3010)lei reprezentând contravaloarea expertizelor efectuate în faza de urmărire penală şi cercetare judecătorească.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 386 C.p.p.

Dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunii reţinute în sarcina inculpatului C.M.,fiul lui XXX şi XXX,născut la data de XXX în sat XXX, com. XX, jud. XX, cu domiciliul în XXX, str. XX, bl. X, sc. X, ap. X, jud. Gorj, CNP XXXX, din infracţiunea de delapidare prev. de art. 295 alin.1 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p., în infracţiunea de delapidare,prev. de art. 215 ind.1 alin.1 cu aplicarea art. 41 alin.2 C.p. de la 1969 şi art. 5 C.p.

În baza art. 215 ind. 1 alin. 1 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. de la 1969, art. 5 C.p.,

Condamnă pe inculpatul C.M.,la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 71 C.pen. de la 1969,interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a şi  lit. b,c( dreptul de a desfăşura activitatea de lichidator) C.pen. de la 1969, pe durata executării pedepsei.

În baza art. 81 C.pen. de la 1969

Dispune suspendarea condiţionată a executării a pedepsei de 1 an închisoare, pe durata termenului de încercare de 3 ani,termen stabilit potrivit art. 82 C.p.de la 1969, compus din durata pedepsei la care se adaugă un interval de timp de 2 ani, respectiv pe durata un unui termen de încercare de 3 ani.

In temeiul art. 71 alin 5 C.pen.de la 1969, executarea pedepselor accesorii se suspendă pe durata termenului de încercare al suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C.p.de la 1969

În baza art. 25 raportat la art. 397 C.proc.pen.

Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă A.J.a F. P. G. şi obligă inculpatul la plata sumei de 25.975,39  lei (39.600- 13.724,61 lei),cu titlu de daune materiale.

În temeiul art. 397 alin.2 şi 4 C.p.p.

Dispune instituirea măsurii sechestrului asigurator asupra autoturismului marca MERCEDES BENZ SS:DBXXXX,CCXXXXcmc,dobândit de către inculpat în coproprietate cu C. P.

Executorie în ceea ce priveşte măsura sechestrului potrivit disp. art. 397 alin.4 C.p.p.

În baza art. 274 alin. 1 C. proc. pen.

Obligă inculpatul  la plata sumei de 5000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat,suma de 4210(1200+3010)lei reprezentând contravaloarea expertizelor efectuate în faza de urmărire penală şi cercetare judecătorească.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 21.06.2017.

Preşedinte,  Grefier,