Incetarea de drept a calitatii de consilier local. Anulare HCL.Respingere

Sentinţă civilă 667/CA din 06.02.2012


 Pe rol fiind soluţionarea cererii formulată în baza Legii contenciosului administrativ, formulată  de reclamantul B. V. în contradictoriu cu pârâtul CONSILIUL LOCAL GHIMBAV, având ca obiect „anulare HCL Ghimbav  din 28.07.2011”.

 La apelul nominal făcut în şedinţa publică, se constată lipsa reclamantul B.V., pentru pârâtul Consiliul Local Ghimbav se prezintă, dl. avocat D. I., conform împuternicirii avocaţiale depuse la fila 30 din dosar.

 Procedura  de citare legal îndeplinită.

 S-a făcut referatul cauzei, după care:

 Se constată depusă la dosar, prin serviciul registratură al instanţei, la data de 24 ianuarie 2011, din partea reclamantului Bondrea Vasile notă de şedinţă prin care solicită admiterea cererii.

 În temeiul art. 96 Cod procedură civilă, se înmânează duplicat din nota de şedinţă depusă de reclamantă, către reprezentantul convenţional al pârâtului.

 Reprezentantul convenţional al pârâtului depune la dosar înscrisuri constând în Hotărârea nr. 54/28.07.2011, proiect de hotărâre din 19.07.2011, referat constatat nr. 5246/21.07.2011, adresa nr. 5187/19.07.2011 emisă de Organizaţia  Judeţeană Braşov, adresa nr. 5188/19.07.2011, avizul comisiei de specialitate nr. 3/21.07.2011 şi dovada comunicării directe a înscrisurilor către reclamant.

 Instanţa lasă cauza,  la a doua strigare,  pentru a da posibilitatea reclamantului de a se prezenta în instanţă şi pentru a se discuta în probaţiune.

 La a doua strigare a cauzei se constată lipsa reclamantul B. V., pentru pârâtul Consiliul Local Ghimbav se prezintă, dl. avocat D.I.

Instanţa acordă cuvântul în probaţiune:

Reprezentantul convenţional al pârâtului solicită încuviinţarea probei cu înscrisurile depuse deja la dosar.

În conformitate cu prevederile art. 167 alin. 1 Cod procedură civilă, instanţa  încuviinţează pentru pârât proba cu înscrisurile depuse la dosar, ca fiind pertinente, concludente şi utile soluţionării cauzei.

Reprezentantul convenţional al pârâtului arată că nu are alte cereri de formulat în cauză.

Nefiind alte cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi în baza art. 150 Cod procedură civilă, acordă cuvântul în susţinerea acţiunii.

 Reprezentantul convenţional al pârâtului solicită respingerea acţiunii, cu cheltuieli pe cale separată.

Faţă de actele şi lucrările de la dosar, instanţa rămâne în pronunţare asupra cererii deduse judecăţii.

 

TRIBUNALUL,

Asupra cauzei de faţă:

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. 10153/62/2011 la data de 03/08/2011, reclamantul B. V. chemat în judecată pe pârâtul Consiliul Local Ghimbav, solicitând anularea HCL din 28/07/2011.

În motivare, reclamantul arată că, în şedinţa din data de 03/06/11 a Biroului Permanent al Organizaţiei Judeţene Braşov a PSD s-a propus excluderea sa din partid şi retragerea sprijinului politic, fapt ce încalcă prevederile art. 31 din Statutul PSD. Propunerea de excludere trebuia făcută din partea Biroului Permanent al Organizaţiei PSD Ghimbav şi validată de către organul ierarhic superior. Cu toate acestea, în mod nelegal, propunerea de excludere emană de la Biroul Permanent al Organizaţiei Judeţene Braşov a PSD, ceea ce conduce la nelegalitatea hotărârii adoptate cu încălcarea procedurii prevăzute în Statutul PSD.

Reclamantul arată că şedinţa din data de 08/06/11 a Biroului Permanent al Organizaţiei PSD Ghimbav a fost nestatutară, prezentând motivele pentru care apreciază acest lucru.

Reclamantul mai arată că a formulat, în termen legal, contestaţie adresată Comisiei de Arbitraj şi Integritate Morală din cadrul Organizaţiei Judeţene a PSD, care însă a menţinut decizia nr. 4/03.06.2011. Din acest motiv, a formulat contestaţie şi la Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală din cadrul formaţiunii PSD.

În urma adresei nr. 58/18.07.2011 emisă de PSD Braşov, cf. Leg. 393/2004 şi Leg. 215/2001, primarul PSD al loc. Ghimbav a iniţiat un proiect de hotărâre, din data de 19/07/11, ce a fost supusă analizei şi deliberării consiliului local în şedinţa din data de 28/07/11. Prin acest proiect, pârâtul ia act de vacantarea postului de consilier deţinut de reclamant.

Reclamantul consideră că hotărârea contestată a fost luată cu încălcarea prevederilor legale deoarece: a fost lipsit de dreptul de a participa la vot în condiţiile în care, faţă de art. 47 din Leg. 393/2004 şi ale art. 67 din Regulament, reclamantul nu avea nici un interes patrimonial în cauză aşa încât trebuia să-şi exercite dreptul de vot; s-au încălcat, în acelaşi timp, art. 50, 51 din Leg. 215/2001 şi art. 70 din Regulament deoarece, după vot, reclamantului i s-a pus în vedere să părăsească şedinţa Consiliului Local deoarece, prin votul dat, proiectul a devenit hotărâre care produce efecte imediate, apreciindu-se că reclamantul a luat cunoştinţă de hotărâre, întrucât era prezent. Reclamantul apreciază că efectele hotărârii nu erau imediate, ci trebuia respectată procedura prev. de art. 51 din Leg. 215/2001, respectiv prin comunicarea în 5 zile către Prefect.

Reclamantul mai susţine că hotărârea atacată este netemeinică şi nelegală întrucât are la bază un act care nu este valabil şi a fost emis cu încălcarea statutului PSD, precum şi cu încălcarea prevederilor legate de votul în Consiliul Local şi efectele ulterioare ale hotărârii.

În drept, se invocă prevederile Statutului PSD, Leg. 393/2004, Leg. 215/2001, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local Ghimbav, Legea contenciosului administrativ Nr. 554/2004.

În probaţiune, reclamantul a depus: Decizia nr. 4/03.06.2011, p.v. din 08/06/11, comunicarea nr. 54/14.07.2001, contestaţia depusă la Comisia Naţională de Arbitraj, adresa nr. 58/18.07.2011, HCL contestat, Statutul PSD şi ROF a Consiliului Local Ghimbav.

Prin întâmpinare (fila 28), pârâtul a solicitat respingerea acţiunii arătând că obiectul prezentului proces nu poate să îl reprezinte modul şi cauzele care au dus la excluderea reclamantului din PSD.

Acţiunea a fost legal timbrată, cf. chitanţei aflate la fila 31 dosar.

Pârâtul a depus la dosar întreaga documentaţie avută în vedere la emiterea HCL care face obiectul prezentei cauze (filele 38-44) şi care a fost comunicată direct reclamantului, cf. art. 86 ind. 1 Cod Procedură Civilă, cf. dovezilor aflate la filele 45-47 dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că acţiunea reclamantului este nefondată, urmând a fi respinsă, pentru argumentele care vor fi prezentate în continuare:

Argumentele care vizează nelegalitatea excluderii din PSD nu interesează prezenta cauză, întrucât nu revine instanţei de contencios administrativ competenţa de a analiza legalitatea sau nelegalitatea excluderii din partid. După cum însuşi reclamantul a arătat, acesta a contestat excluderea sa din partid la Comisia de Arbitraj şi Integritate Morală din cadrul Organizaţiei Judeţene a PSD, care a menţinut decizia de excludere din partid. Ulterior, reclamantul şi-a continuat demersul, contestând excluderea sa din partid şi la Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală din cadrul formaţiunii PSD. Nu a făcut dovada că această ultimă Comisie, ar fi anulat actul de excludere din partid a reclamantului, situaţie care ar fi putut influenţa şi soluţia din prezenta cauză.

Aşadar, concluzionând pe chestiunea excluderii reclamantului din partid, instanţa nu va analiza motivele de nelegalitate invocate de reclamant, ci doar legalitatea HCL din 28/07/2011.

Cf. art. 9 al. 2 lit. h ind. 1 din Leg. 393/2004, calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în caz de pierdere a calităţii de membru al partidului politic pe a cărui listă a fost ales.

Rezultă din Adresa nr. 58/18.07.2011 emisă de Organizaţia Judeţeană Braşov a PSD (fila 42), că reclamantul a fost exclus din cadrul PSD, pe lista căruia reclamantul a fost ales. În aceste condiţii, au devenit incidente dispoziţiile art. 9 al. 2 lit. h ind. 1 din Leg. 393/2004, citate mai sus şi dispoziţiile art. 12 din acelaşi act normativ, potrivit cărora „(1) În toate situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local sau consiliul judeţean, după caz, adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză. (2) Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi de secretarul comunei sau oraşului, respectiv de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul general al judeţului. Referatul va fi însoţit de actele justificative.”

Faţă de încetarea de drept a calităţii de consilier, în cazul pierderii calităţii de membru în partid, constatarea acestei situaţii, printr-un HCL, este o simplă formalitate, neimplicând exprimarea opiniei consilierilor prin vot. În aceste condiţii, susţinerile reclamantului cu privire la împiedicarea sa de a vota sunt nefondate. Chiar şi dacă s-ar vota o astfel de încetare a calităţii de consilier, care intervine automat la pierderea calităţii de membru în partid, cel vizat de o asemenea hotărâre nu poate vota, faţă de interdicţia prevăzută de art. 46 din Leg. 215/2001, întrucât reclamantul avea şi un interes patrimonial, acela de a fi menţinut în funcţia de consilier şi de a fi plătit pentru funcţia sa.

În privinţa comunicării hotărârii, instanţa reţine, în primul rând, că, potrivit art. 49 din Leg. 215/2001,  „(1) Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării. (2) Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect”. În al doilea rând, instanţa constată că hotărârea care face obiectul prezentei cauze, prin care s-a luat act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, ca urmare a pierderii calităţii de membru al partidului politic pe a cărui listă a fost ales, a mandatului de consilier local a reclamantului, ales pe listele PSD, nu reprezintă o hotărâre cu caracter normativ, ci una cu caracter individual. Reclamantul, fiind prezent în cadrul şedinţei din data de 28/07/11, după cum el însuşi recunoaşte, a luat la cunoştinţă despre această hotărâre la chiar data adoptării ei. De altfel, ceea ce contestă reclamantul nu este neapărat modalitatea de comunicare a hotărârii, ci faptul că i s-a dat o imediată eficienţă, reclamantul fiind obligat să părăsească şedinţa. Chiar dacă s-a întâmplat în această modalitate, ea nu prezintă relevanţă pentru legalitatea adoptării hotărârii contestate în prezenta cauză.

Raportat considerentelor expuse, faţă de dispoziţiile art. 9 al. 2 lit. h ind. 1 şi al. 4, art. 12 din Leg. 393/2004, în temeiul art. 18 din Legea contenciosului administrativ Nr. 554/2004, va fi respinsă, ca nefondată, acţiunea reclamantului.

Văzând că pârâtul a arătat că va solicita cheltuieli pe cale separată,

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea formulată de reclamantul B. V., cu domiciliul în G., Str. F., nr. 40, Bl. x, Sc. C, Et. 1, Ap. 6, jud. Braşov, în contradictoriu cu CONSILIUL LOCAL GHIMBAV, cu sediul în G., Str. L., Nr.y, Jud. Braşov.

Fără cheltuieli de judecată.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 06/02/12.

3