Act administrativ fiscal. Comunicare. Termen de depunere a contestaţiei.

Decizie 1874 din 12.09.2005


31. Act administrativ fiscal. Comunicare. Termen de depunere a contestaţiei.

Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului în unul din modurile prevăzute la articolul 43 alineat 2 Cod procedură fiscală. Iar de la data comunicării curge termenul de 30 de zile prevăzut de art.176 alineat 1 Cod procedură fiscală.

Secţia comercială de contencios administrativ şi fiscal – Decizia civilă

nr.1874/12 septembrie 2005.

Prin acţiunea în contencios fiscal înregistrată sub dosar nr.954/2005 al Tribunalului Alba, reclamantul M.T. a solicitat pronunţarea unei  sentinţe prin care să se dispună anularea  Deciziei nr.3/26.01.2005 a D.G.F.P. Alba, anularea măsurilor dispuse prin Raportul de inspecţie fiscală nr.28.648/25.11.2004 şi restituirea contravalorii TVA, dobânzi şi penalităţi aferente lunii noiembrie 2001, achitate de reclamant cu foaia de vărsământ 1366906/2004.

În motivarea cererii, a arătat că în calitate de expert autorizat a fost supus unei inspecţii fiscale pe perioada 2001-2002, dar constatările şi măsurile dispuse de organele de control nu sunt întemeiate.

Prin sentinţa civilă nr.71/CA/2005, Tribunalul Alba a respins ca nefondată acţiunea reclamantului, apreciind că acesta a depus contestaţia la procesul-verbal de inspecţie cu depăşirea termenului prev.de art.176 alin.1 din Codul de procedură fiscală, aşa încât în mod corect D.G.F.P. Alba prin Decizia nr.3/2005 a respins ca tardivă contestaţia formulată.

Împotriva sentinţei nr.71/CA/2005 a declarat recurs reclamantul, care i-a adus critici de nelegalitate şi netemeinicie. A susţinut că în mod greşit s-a reţinut că i-a fost comunicat Raportul de inspecţie fiscală în 26.11.2004, când în realitate acest raport nu i-a fost comunicat prin nici unul din modurile prevăzute de lege şi doar la data de 12.01.2005, după insistenţe repetate, a primit un exemplar din raport.

Analizând susţinerile recurentului, sub acest aspect al depunerii în termen a contestaţiei, se constată că sunt întemeiate.

Astfel, potrivit art.176 alin.1 din Codul de procedură fiscală al României, contestaţia formulată împotriva actului administrativ-fiscal se depune în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii.

Potrivit art.43 alin.1 Cod procedură fiscală, actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului căruia îi este destinat, iar potrivit art.43 alin.2 actul  administrativ fiscal se comunică după cum urmează:

a) prin  prezentarea contribuabilului la sediul organului fiscal emitent şi primirea actului administrativ fiscal de către acesta sub semnătură, data comunicării fiind data ridicării sub semnătură a actului;

b) prin remiterea, sub semnătură, a actului administrativ-fiscal de către persoanele împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, data comunicării fiind data remiterii sub semnătură a actului;

c) prin poştă, la domiciliul  fiscal al contribuabilului, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum şi prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail, dacă se asigură transmiterea textului actului administrativ fiscal  şi confirmarea primirii acestuia;

d) prin publicitate.

În speţă, nu s-a făcut dovada comunicării Raportului de inspecţie fiscală din 25.11.2004 cu reclamantul prin nici unul din modurile expres prevăzute de lege.

Declaraţia dată de reclamant la 26.11.2004 (fila 12 dosar fond) nu se încadrează la art.43 alin.2 lit.a din Codul de procedură fiscală, întrucât din cuprinsul acesteia  nu se atestă sub semnătură că s-a comunicat un exemplar din raport la acea dată.

Sub acest aspect, este netemeinică reţinerea de către instanţa de fond a datei de 26.11.2004 ca data comunicării raportului cu reclamantul.

În fapt, comunicarea efectivă a actului administrativ având loc doar la 12.01.2005, contestaţia depusă de reclamant se încadrează în termenul prevăzut de art.176 alin.1 Cod procedură fiscală şi prin  urmare în mod greşit a fost respinsă de pârâta D.G.F.P. Alba ca fiind tardivă, prin Decizia nr.3/2005.

În consecinţă, în baza art.304 pct.9, 312 Cod procedură civilă, a fost admis recursul reclamantului şi a fost modificată sentinţa atacată în sensul anulării Deciziei nr.3/2005 emisă de pârâtă şi obligării acesteia să soluţioneze pe fond contestaţia petentului formulată împotriva măsurilor dispuse prin Raportul de inspecţie fiscală nr.28648/25.11.2004.