Uzufructul viager

Decizie 808-R din 03.07.2007


MATERIE- CONTRACTE.

 Uzufructul viager.

 Intabularea dreptului de uzufruct viager în cartea funciara.

Renuntare expresa la succesiunea defunctului-intimat, facuta de catre unul  dintre succesibilii acestuia.

Apel declarat de catre succesibilul renuntator-lipsa alitatii sale procesuale active.

Potrivit art.696 Cod civil "eredele ce renunta este considerat ca n-a fost niciodata erede" iar conform art. 701 Cod civil "în tot timpul în care prescriptia dreptului de a accepta nu este dobândita în contra erezilor ce au renuntat, ei au înca facultatea de a accepta succesiunea, daca succesiunea nu este deja acceptata de alti erezi...".

Textul art. 701 Cod civil permite renuntatorului sa retracteze renuntarea, dar cu îndeplinirea obligatorie a doua conditii si anume: dreptul de optiune al renuntatorului sa nu se fi prescris prin împlinirea prescriptiei de 6 luni de la deschiderea succesiunii si succesiunea sa nu fi fost acceptata între timp de catre alt succesibil.

Neîndeplinirea unei dintre conditii lipseste de efecte cererea de retractare.

(Decizia civila nr.808/R/3 iulie 2007)

Prin sentinta civila nr. 2006/27.05.2005 pronuntata de Judecatoria Satu Mare, s-a admis cererea formulata de reclamantii L.Z.G. si L.L.D. împotriva pârâtilor L.T. si L.I. si în consecinta s-a dispus O.C.P.I. SM  intabularea dreptului de uzufruct viager în favoarea reclamantilor asupra imobilului situat în Satu Mare str. Horea nr. 11 înscris în CF 47934 Satu Mare nr. top. 31, caruia în natura îi corespunde locuinta cu 3 camere si dependinte si cota de 70/116 parte teren conform conventiei de uzufruct viager încheiata între parti la 31.08.2001.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, instanta de fond a retinut ca proprietari tabulari asupra imobilului din litigiu sunt pârâtii. Asa cum rezulta din conventia de uzufruct viager încheiata la 31.08.2001 pârâtii au instituit în favoarea petentilor reclamanti un drept de uzufruct viager asupra imobilului înscris în CF 47934 Satu Mare nr. top. 31 caruia în natura îi corespunde locuinta cu 3 camere si dependinte si cota de 70/116 parte din teren care a fost supus formalitatilor de publicitate imobiliara.

Împotriva sentintei civile cu nr. de mai sus a declarat apel P.D.T. solicitând instantei admiterea apelului si trimiterea cauzei spre rejudecare primei instante, pe motiv de nulitate a hotarârii.

Prin decizia civila nr. 306/Ap pronuntata în data de 05.12.2006, în dosar nr. 3962/83/2006, Tribunalul Satu Mare a admis exceptia lipsei calitatii procesuale a apelantei P.D.T.

A respins apelul declarat de apelanta P.D.T. împotriva sentintei civile nr. 2006/27.05.2005 pronuntata de Judecatoria Satu Mare în dosar nr. 3290/2005 privind pe intimatii L.Z.G., L.L.D. si L.T. si L.I. 

Nu au fost acordate cheltuieli de judecata.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, instanta de apel a avut în vedere urmatoarele considerente:

 Din dosarul succesoral nr. 140/2005 al B.N.P. Muller Wilhelm, instanta retine ca apelanta în mod expres prin declaratie data în fata notarului renunta pur-si-simplu la succesiunea dupa defunctul L.T. nascut la 24.07.1939 si decedat la 08.03.2005, declarând totodata ca nu a facut nici un act de acceptare expresa, fortata sau tacita a succesiunii.

Desi apelanta prin declaratia autentificata cu nr. 4863/19.08.2005 a Notarului Public Ressler Petra Felicia declara ca accepta pur-si-simplu mostenirea dupa defunctul sau tata L.T. decedat la 08.03.2005, prin aceasta revocând renuntarea la succesiune, instanta constata ca în cauza nu sunt îndeplinite conditiile prev. de art. 701 Cod civil pentru ca revocarea renuntarii sa produca efecte. Astfel din dosarul succesoral nr. 140/2005 rezulta ca succesiunea dupa L.T. a fost acceptata anterior, în termenul legal de intimatul L.Z.G.fiul acestuia.

Este irelevanta apararea apelantei în sensul ca aceasta ar fi facut declaratie de renuntare numai în considerarea actiunilor defunctului de la S.I.F. BANAT CRISANA SA, actiuni ce au facut obiectul dezbaterii masei succesorale în dosarul succesoral mai sus mentionat, din moment ce renuntarea s-a facut pur si simplu, nefiind declarate imobile cu ocazia dezbaterii succesorale.

Având în vedere cele de mai sus instanta retinând ca apelanta nu are calitatea de mostenitor dupa defunctul L.T. - parte în proces, a admis exceptia lipsei calitatii procesuale active si pe cale de consecinta a respins apelul declarat.

Împotriva acestei decizii, în termen si legal timbrat a declarat recurs P.D.T. solicitând casarea acesteia, anularea sentintei  civile nr. 2006/27mai 2005 a Judecatoriei Satu Mare cu trimitere spre rejudecare aceleasi instante.

În dezvoltarea motivelor de recurs s-a  învederat ca ambele hotarâri sunt nelegale, instantele dând  dovada de superficialitate, în conditiile în care hotarârea primei instante este data în contradictoriu cu o persoana decedata.

Recurenta sustine  ca, în mod gresit instanta de apel a solutionat  cauza pe cale de  exceptie, retinând  lipsa calitatii sale procesuale, desi s-a facut dovada  revocarii la renuntarea la  mostenire si acceptarii succesiunii ramase în urma defunctului, în termenul legal de 6 luni.

În drept au fost invocate dispozitiile art. 312 alin. (5) Cod procedura civila.

Intimatii, desi legal citati nu au formulat  întâmpinare, solicitând prin reprezentantul lor, în sedinta publica din 26 iunie 2007, respingerea recursului civil de  fata.

Verificând hotarârile atacate prin prisma motivelor de recurs cât si din oficiu, conform art. 306 Cod procedura civila sub aspectul tuturor nulitatilor prevazute de art. 304 Cod procedura civila, Curtea de Apel Oradea  a retinut urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 2006/27 mai 2005 Judecatoria Satu Mare admitând actiunea formulata de  reclamantii L.Z.G.  si L L.D. împotriva pârâtilor L.T. si L.I., a dispus Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Satu Mare, intabularea dreptului de uzufruct viager în favoarea reclamantilor asupra imobilului înscris în CF nr. 47934 Satu Mare, nr. top. 31, conform conventiei de uzufruct viager  încheiata între parti la data de  31 august 2001.

Împotriva acestei hotarâri a declarat apel P.D.T. ( fiica celor  doi pârâti), apelul fiind respins prin decizia civila nr. 306/5 decembrie 2006 a Tribunalului Satu Mare, retinându-se lipsa  calitatii procesuale a apelantei.

Sustinerile recurentei cu privire la modul în care a fost solutionata cauza în fata  primei instante sunt întemeiate.

Astfel, cererea de chemare în judecata formulata de catre cei doi reclamanti, a fost  înregistrata la Judecatoria Satu Mare la data de  22 aprilie 2005, data la care pârâtul de rândul 2, respectiv L.T., era decedat din data de 8 martie 2005, astfel cum reiese  din copia certificatului de mostenitor nr. 124/28.04.2005, depus la  fila 14 a dosarului instantei de apel.

Despre aceasta împrejurare partile nu au facut  nici o referire în fata primei instante, mai mult, chiar la fila  6 din dosar, a fost depusa o întâmpinare în numele ambilor pârâti,  inclusiv a pârâtului decedat.

Hotarârea a fost atacata cu apel de catre fiica  acestui pârât decedat, în calitate de  mostenitoare a acestuia, calitate pe care instanta de apel nu i-a recunoscut-o prin decizia  recurata, apelul fiind  solutionat exclusiv pe cale de exceptie.

Cu privire la calitatea de mostenitoare a recurentei dupa  tatal sau, defunctul L.T., în functie de care se poate vorbi daca aceasta are sau nu calitate procesuala activa în prezenta cauza, este de relevat urmatoarele:

Potrivit certificatului de mostenitor nr. 124/28 aprilie 2005 emis de B.N.P. Muller Wilhelm Satu Mare, unicul mostenitor acceptant al defunctului Lung Traian, decedat la data de 8 martie 2005, este  intimatul reclamant L.Z.G., în calitate de fiu al acestuia si care, potrivit  cuprinsului certificatului, a acceptat succesiunea în termenul legal, revenindu-i cota de 1/1 parte din succesiune. Potrivit aceluiasi certificat de mostenitor, au renuntat la  succesiunea defunctului : L.I., sotia acestuia, pe baza declaratiei nr. 1424/28.04.2005, autentificata de acelasi birou notarial si,  P.D.T., fiica defunctului, pe baza declaratiei autentificate sub acelasi numar si acelasi birou notarial.

Ulterior, prin declaratia autentificata sub nr. 4863/19 august 2005, de catre B.N.P. Ressler Petra Felicia, recurenta P.D.T. declara ca, accepta pur si simplu mostenirea dupa defunctul sau tata L.T..

Renuntarea la succesiune, în principiu, este expresa si constituie, totodata un act solemn, întrucât, sub sanctiunea  nulitatii, ea  nu poate sa rezulte decât dintr-o declaratie facuta expres la  notariat, ceea ce în speta, recurenta a si  facut.

Art. 701 Cod civil, permite însa renuntatorului sa retracteze, dar cu îndeplinirea obligatorie a  doua conditii, si anume : dreptul de optiune al  renuntatorului sa nu se fi prescris prin împlinirea prescriptiei de 6 luni de la deschiderea succesiunii si, succesiunea sa nu fi fost acceptata între timp de catre alt  succesibil.

Este adevarat ca, în speta este îndeplinita prima conditie, respectiv  declaratia de acceptare în termenul legal de prescriptie, însa, cea de  a doua conditie nu mai este îndeplinita, succesiunea fiind acceptata în termen de catre intimatul L.Z.G.

Sustinerile  recurentei în sensul ca ar fi renuntat doar la actiunile incluse în certificatul de actionar nu pot fi retinute de catre instanta de recurs, deoarece acceptarea succesiunii nu poate  fi decât indivizibila, unitara, neputându-se concepe o acceptare pura si simpla pentru o parte  din bunurile ce alcatuiesc masa succesorala si, în acelasi timp, o renuntare pentru cealalta parte.

Calitatea de mostenitor decurge din acceptarea succesiunii de catre succesibili, care  urmeaza sa-si dovedeasca prin orice  mijloc de  proba aceasta calitate. Ori, actul care constata atât acceptarea succesiunii, cât si dovedirea calitatii de mostenitor  prin mijloacele de proba admise de lege este certificatul de mostenitor.

Câta vreme certificatul de mostenitor nr. 124/2005, prin care se  constata ca recurenta a renuntat la succesiunea tatalui sau,  nu a fost  anulat nu se poate retine calitatea acesteia de mostenitoare  în prezenta cauza,  considerente fata de care, în mod corect a stabilit instanta de  apel ca apelanta nu are calitate procesuala activa în cauza.

Apreciind  ca nu a subzistat nici una din criticile  invocate, Curtea de Apel Oradea, în  temeiul art. 312 alin. (1) Cod procedura civila a respins ca nefondat recursul civil de fata.