Executarea silită a titlurilor emise în materia acţiunilor reale imobiliare

Decizie 401 din 04.05.2006


Executarea silită a titlurilor emise în materia acţiunilor reale imobiliare. Termen de prescripţie. Inadmisibilitatea constatării conţinutului unei hotărâri judecătoreşti.

Potrivit art. 405 cod procedură civilă, dreptul de a cere executarea silită în cazul titlurilor emise în materia acţiunilor reale imobiliare, se prescrie în termen de 10 ani, şi începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a cere executarea silită.  Aceasta înseamnă că o sentinţă civilă rămasă definitivă în 1996 poate fi  pusă în executare în termen de 10 ani de la expirarea termenului de recurs.

Cererea de a se constata în temeiul art. 111 cod procedură civilă, conţinutul unei hotărâri judecătoreşti, este inadmisibil: ar însemna ca printr-o hotărâre să se constate  valabilitatea celor reţinute într-o altă hotărâre, care la rândul său a făcut obiectul unei judecăţi.

Secţia civilă – Decizia civilă nr. 401/4 mai 2006

Prin sentinţa civilă nr. 391/2005 pronunţată de Judecătoria Alba Iulia în dosar civil nr. 1051/2005, a fost admisă acţiunea civilă formulată de reclamantul Beteag Iosif, împotriva pârâţilor B. I., S. D. şi S. V. Jr, şi în consecinţă s-a constatat că prin sentinţa civilă nr. 336/1995 a Judecătoriei Alba Iulia, reclamantul a dobândit dreptul de proprietate în cotă de 1/1 părţi asupra imobilului înscris în CF 4054 Aiud, nr. top. 1718/1/3, în cotă de 1/1 părţi cu titlu sistare de indiviziune şi s-a dispus Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Aiud să întabuleze dreptul de proprietate al reclamantului, potrivit sentinţei.

S-a reţinut în considerentele sentinţei că prin sentinţa civilă nr. 336/1995, pronunţată de Judecătoria Alba Iulia în dosar nr. 11715/1993 rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 1301/A/1996 a Tribunalului Alba, s-a dispus sistarea stării de indiviziune cu privire la bunurile ce compuneau masa succesorală rămasă după fosta soţie a reclamantului, defuncta B. A., prin atribuirea acestora în cota de 1/1 părţi în favoarea reclamantului B. I. Deşi prin acţiunea reconvenţională s-a solicitat să se dispună întabularea, instanţele au emis să se pronunţe cu privire la aceasta.

Judecătoria Aiud, în temeiul art. 111 cod procedură civilă, a admis primul capăt de cerere şi în temeiul art. 22 din DL. 115/1938 a dispus întabularea dreptului de proprietate al reclamantului.

Prin decizia civilă nr. 482/A/25.11.2005, pronunţată de Tribunalul Alba în dosarul nr. 4625/2005, a fost respinsă excepţia lipsei interesului invocată de intimaţi, şi respins apelul declarat de pârâţii S. D. şi S. V. împotriva sentinţei civile nr. 391/2005, pronunţată de Judecătoria Aiud.

Tribunalul a reţinut că intimaţii aveau şi interes şi calitate procesuală să atace sentinţa instanţei de fond, iar Judecătoria Aiud a soluţionat legal şi temeinic acţiunea reclamantului reţinând prevederile art. 404 cod civil, raportat la art. 6 din DL. 168/1958, respectiv faptul că acţiunea reclamantului care vizează valorificarea unui drept de proprietate este imprescriptibilă.

Împotriva acestei decizii au declarat recurs pârâţii S. D. şi S. V. J., solicitând casarea ei în întregime şi a sentinţei nr. 391/2005 a Judecătoriei Aiud, şi în urma rejudecării să fie respinsă acţiunea formulată de reclamantul Beteag Iosif.

In motivarea recursului se susţine că este inadmisibil să se solicite în temeiul art. 111 cod procedură civilă, constatarea dispozitivului unei hotărâri judecătoreşti iar în privinţa executării acestei hotărâri, invocă termenul general de prescripţie de 3 ani de la rămânerea irevocabilă a sentinţei judecătoreşti a cărei întabulare se solicită. Susţine că hotărârea şi-a pierdut puterea de lucru judecat, şi trebuie promovată o altă acţiune pentru sistarea indiviziunii.

Cu privire la judecarea căii de atac, Curtea a reţinut că  primul capăt din acţiunea reclamantului în sensul de a se constata în temeiul art. 111 cod procedură civilă, conţinutul unei hotărâri judecătoreşti, este inadmisibil: ar însemna ca printr-o hotărâre( care face obiectul unei judecăţi) să se constate  valabilitatea celor reţinute într-o altă hotărâre, care la rândul său a făcut obiectul unei judecăţi. De aceea, Curtea apreciază că instanţa de fond şi apel a făcut o greşită aplicare a legii, şi fiind incidente prevederile art. 304 pct. 9 cod procedură civilă, urmează a admite recursul, şi a modifica decizia atacată, apoi sentinţa atacată în sensul celor menţionate.

Potrivit art. 405 cod procedură civilă, dreptul de a cere executarea silită în cazul titlurilor emise în materia acţiunilor reale imobiliare, se prescrie în termen de 10 ani, şi începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a cere executarea silită.  Aceasta înseamnă că sentinţa civilă 336/1995 a Judecătoriei Aiud, rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 1301/A/13.12.1996 pronunţată de Tribunalul Alba, putea fi pusă în executare în termen de 10 ani de la expirarea termenului de recurs, deci este încă în termen pentru a putea fi pusă în executare.

De aceea, se constată că instanţa de apel a dat o motivare greşită acestui capăt de cerere, pe care l-a menţinut. Cu motivarea de faţă, se va menţine dispoziţia către Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Aiud de a întabula dreptul de proprietate a reclamantului.

Din aceste considerente, în temeiul art. 312 cod procedură civilă, va fi admis recursul declarat de pârâţi, în sensul că va fi modificată decizia atacată şi admis apelul pârâţilor împotriva sentinţei nr. 391/2005 pronunţată de Judecătoria Aiud, şi schimbată aceasta doar în privinţa respingerii capătului de cerere privind constatarea dobândirii dreptului de proprietate.