Poliţist sancţionat disciplinar cu destituirea din poliţie, şi trimis în judecată pentru întreţinere de raporturi sexuale cu minori. Achitare în procesul penal. Solicitare de reîncadrare în funcţie. Respingere. Autoritate de lucru judecat

Decizie 733 din 21.02.2011


Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 733 din 21 februarie 2011

Prin decizia civilă nr. 2/10.01.2011 a Curţii de Apel Cluj pronunţată  în prezentul dosar, a fost admis recursul declarat de reclamantul B.V. împotriva sentinţei civile nr. 804 din 05.03.2010 a Tribunalului Cluj, sentinţă care a fost casată în întregime, fiind reţinută cauza spre rejudecare în vederea soluţionării pe fond.

Iniţial, cererea de chemare în judecată  formulată de reclamantul B.V. împotriva  pârâţilor MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR şi INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE CLUJ a fost înregistrată la data de 09.10.2007 pe rolul Tribunalului Bucureşti sub nr. xxxx/3/2007.

Prin cererea dedusă judecăţii, reclamantul a solicitat obligarea pârâţilor la reîncadrarea sa în funcţia si gradul avut anterior si a-i plăti toate drepturile salariale începând de la data concedierii si până la repunerea în drepturi, iar in caz de opunere si la cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii reclamantul a arătat că în anul 1987 a fost repartizat în calitate de agent de ordine la Miliţia municipiului Cluj Napoca, iar din anul 1987 la Secţia 3, Investigaţii criminale, fiind apreciat pentru activitatea desfăşurată inclusiv prin acordarea unei solde de merit.

În data de 29 octombrie 2004, Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj a fost sesizat în legătură  cu faptul că mai mulţi poliţişti  din carul IPJ Cluj se fac vinovaţi de comiterea infracţiunii de raporturi sexuale cu minore, printre aceştia fiind nominalizat şi reclamantul.

Mai precizează reclamantul că a fost trimis în judecată pentru comiterea acestei infracţiuni şi a fost exclus din poliţie.

Pin Sentinţa penală nr. 230/2007 a Tribunalului Cluj s-a dispus achitarea reclamantului de sub învinuirea săvârşirii infracţiunii prev. de art. 198 alin.l Cod penal în conformitate cu art. 11 pct.2 lit. a coroborat cu art. 10 alin. l lit. a Cod Procedură Penală, stabilindu-se că fapta nu există.

Faţă de soluţia pronunţată în procesul penal, reclamantul apreciază că înlăturarea sa din cadrul politiei a fost abuzivă şi solicită reîncadrarea sa în funcţia şi gradul deţinut anterior excluderii sale.

Cererea nu a fost motivată în drept.

Prin întâmpinarea formulată, pârâtul INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE CLUJ a invocat excepţia necompetenţei materiale, excepţia autorităţii de lucru judecat, excepţia lipsei  procedurii prealabile şi excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, iar pe fondul cauzei s-a solicitat respingerea acţiunii.

Prin sentinţa civilă nr. 1044 din 13.11.2007 a Tribunalului Bucureşti, soluţionarea cauzei a fost declinată în favoarea Curţii de Apel Bucureşti.

După înregistrarea dosarului la Curtea de Apel Bucureşti a formulat întâmpinare şi pârâtul MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive.

Pe fondul cauzei, s-a arătat că prin dispoziţia nr. S/437 din 08.11.2004 a şefului IPJ Cluj reclamantul a fost sancţionat disciplinar cu „destituirea din poliţie”, iar contestaţia formulată împotriva acestei dispoziţii a fost respinsă. Fapta pentru care a fost sancţionat a fost săvârşită în perioada iunie-august 2004 şi a constat în întreţinerea  de relaţii sexuale  în mai multe rânduri cu două minore la domiciliul lui B.A., persoană care era cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de proxenetism  în formă calificată. S-a apreciat că reclamantul a avut un comportament necorespunzător în afara orelor de serviciu  prin care s-a adus atingere  onoarei, probităţii profesionale a poliţistului şi prestigiului instituţiei.

Se susţine că deşi reclamantul a fost achitat în procesul penal, înlăturarea caracterului penal al faptei nu elimină răspunderea disciplinară, iar potrivit  art. 19 din OMAI nr. 300/21.06.2004 cadrele militare în rezervă  pot fi recrutate în vederea  rechemării în activitate dacă îndeplinesc mai multe condiţii printre care se numără şi cerinţa să nu fi fost trecute în rezervă pentru împlinirea limitei de vârstă  în grad ori din motive imputabile lor.

Prin sentinţa civilă nr. 987 din 26.03.2008 a Curţii de Apel Bucureşti, soluţionarea cauzei a fost declinată în favoarea Tribunalului Cluj.

Prin completarea la întâmpinare depusă de pârâtul INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE CLUJ s-a învederat instanţei că solicitarea reclamantului de a fi repus în drepturile  ce i se cuvin începând cu anul  2004 nu se poate realiza  decât în cazul în care  actul administrativ ce a dus  la încetarea  raporturilor de serviciu  ar fi anulat. Contestaţia formulată însă de reclamant împotriva actului de sancţionare a fost  respinsă în mod irevocabil prin sentinţa civilă nr. 305/2005 a Curţii de Apel Cluj şi decizia  civilă nr.  6005/2005 a ICCJ.

Deşi reclamantul pretinde că se impune reîncadrarea sa în funcţia  şi gradul deţinut la momentul destituirii din poliţie în vederea pensionării  în considerarea faptului că prin sentinţa penală pronunţată în dosarul nr. 5298/2006 a fost achitat, pârâtul învederează instanţie că potrivit art.  23 alin. 2 din OMAI  nr. 350/2002 cele două forme de răspundere , penală şi disciplinară, se pot cumula.

Prin sentinţa civilă nr. 1831/10.10.2008 a Tribunalului Cluj au fost admise excepţiile lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Ministerul Internelor si Reformei Administrative şi autorităţii de lucru judecat, fiind respinsă acţiunea reclamantului ca efect al admiterii acestor excepţii peremptorii.

Prin decizia civilă nr. 340 din 28 ianuarie 2009 a Curţii de Apel Cluj  a fost admis recursul declarat de reclamant împotriva sentinţei civile nr. 1831/10.10.2008 a Tribunalului Cluj, cauza fiind trimisă spre rejudecare aceleiaşi instanţe, statuându-se că în mod greşit au fost admise cele două excepţii.

În cel de al doilea ciclu procesual desfăşurat în faţa Tribunalului Cluj, prin sentinţa civilă  nr. 804/05.03.2010 a fost admisă excepţia lipsei procedurii prealabile, fiind respinsă acţiunea reclamantului.

Şi această sentinţă a fost casată prin decizia civilă nr. 2/10.01.2011 a Curţii de Apel Cluj pronunţată în prezentul dosar, iar cauza a fost reţinută în vederea soluţionării pe fond în conformitate cu prevederile art. 20 alin. 3 din Legea nr. 554/2004.

Analizând pe fond cererea de chemare în judecată dedusă judecăţii, Curtea reţine următoarele:

Reclamantul B.V. a fost încadrat în perioada 18.04.1984-13.11.2004 în cadrul Poliţiei municipiului Cluj Napoca, ultimul grad deţinut fiind acela de  agent şef adjunct pe care l-a ocupat la Secţia 3 de Poliţie.

Prin dispoziţia nr. S/437 din 08.11.2004 a şefului Inspectoratului Judeţean Cluj s-a dispus încetarea raporturilor de serviciu ale reclamantului începând cu data de 13.11.2004, ca urmare a aplicării sancţiunii disciplinare a „destituirii din poliţie”. Reclamantul a fost sancţionat disciplinar pentru comportament necorespunzător în societate care aduce atingere onoarei, probităţii profesionale a poliţistului şi prestigiului instituţiei constând în faptul că, aflându-se în anturajul proxenetului B.A., a întreţinut relaţii sexuale cu 2 minore la domiciliul proxenetului, aspecte ce au fost mediatizate negativ  atât de presa locală cât şi la posturile de televiziune centrală.

Reclamantul a formulat contestaţie împotriva dispoziţiei de încetare a raporturilor de serviciu, urmând atât calea administrativă cât şi pe cea judecătorească. Astfel, prin sentinţa civilă nr. 305 din 10 mai 2005 a Curţii de Apel Cluj pronunţată în dosarul nr. 1364/2004  a fost respinsă acţiunea în contencios administrativ având ca obiect anularea dispoziţiei nr. S/437 din 08.11.2004 a şefului Inspectoratului Judeţean Cluj, reîncadrarea în funcţie şi plata retroactivă a drepturilor salariale, sentinţă care a rămas irevocabilă prin respingerea recursului ca urmare a pronunţării deciziei nr. 6005 din 16.12.2005 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în dosarul nr. 2195/2005.

Concomitent cu acţiunea disciplinară,  împotriva reclamantului s-a declanşat şi un proces penal acesta fiind trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de  act sexual cu un minor prevăzută de art. 198 alin. 1 Cod penal.

Prin sentinţa penală nr. 230 din 23 aprilie 2007 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă, s-a dispus achitarea reclamantului de sub învinuirea  de săvârşire a infracţiunii de act sexual cu un minor incriminată de art. 198 alin. 1 C.pen, reţinându-se incidenţa dispoziţiilor art. 10 alin. 1 lit. a C.proc.pen, respectiv că fapta nu există.

În considerarea soluţiei favorabile pronunţate în procesul penal, reclamantul s-a adresat în mod repetat pârâţilor cu cereri de reîncadrare în funcţia şi drepturile deţinute în 13.11.2004 la care a primit răspuns negativ, invocându-se autoritatea de lucru judecat a deciziei nr. 6005/16.12.2005 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei prin care a fost menţinută sancţiunea disciplinară a destituirii din poliţie.

În opinia reclamantului un astfel de refuz este unul nejustificat de vreme ce s-a dispus achitarea sa pentru infracţiunea de act sexual cu un minor pe motiv că fapta nu există.

Curtea nu achiesează la această argumentaţie a reclamantului deoarece premisa de la care se pleacă în susţinerea tezei că achitarea sa în procesul penal ar lipsi de efecte măsura disciplinară a destituirii din poliţie este greşită. Este adevărat că instanţa penală şi cea de contencios administrativ au ajuns la concluzii antinomice în ce priveşte existenţa faptei în materialitatea ei, însă nu se poate ignora faptul că sancţiunea disciplinară a intrat în puterea lucrului judecat şi efectele ei nu pot fi înlăturare decât în ipoteza desfiinţării sentinţei civile nr. 305 din 10 mai 2005 a Curţii de Apel Cluj pronunţată în dosarul nr. 1364/2004 şi a deciziei nr. 6005/16.12.2005 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei prin promovarea unei căi extraordinare de atac.

Trebuie precizat de la început că încetarea raporturilor de serviciu ale reclamantului a avut loc ca urmare a aplicării sancţiunii disciplinare a destituirii din poliţie, iar nu ca urmare a condamnării pentru comiterea unei infracţiuni intenţionate. Cele două anchete, penală şi disciplinară, derulate concomitent împotriva reclamantului au avut finalităţi diferite, fiind achitat pe latură penală şi sancţionat pe latură disciplinară.

Împrejurarea că în procesul penal s-a reţinut inexistenţa faptei de întreţinere de raporturi sexuale cu persoane minore în sarcina reclamantului, nu conduce în mod automat la anularea efectelor hotărârii judecătoreşti irevocabile prin care s-a constatat legalitatea sancţiunii disciplinare a destituirii din poliţie aplicate pentru comiterea abaterii disciplinare prevăzute de art. 57 lit. a  din Legea nr. 360/2002 constând în comportarea necorespunzătoare în societate care aduce atingere onoarei, probităţii profesionale a poliţistului sau prestigiului instituţiei. O interpretare contrară ar face iluzorie autoritatea de lucru judecat a hotărârilor irevocabile şi ar duce la răsturnarea prezumţiei irefragabile că acestea exprimă adevărul, lucru nepermis în sistemul nostru judiciar.

Se mai observă apoi faptul că reclamantul nu a beneficiat de prevederile art. 65 alin. 1 teza 1 din Legea nr. 360/2002 şi anume nu a fost menţinut în activitate pe durata urmăririi penale şi a judecăţii cu consecinţa suspendării din funcţie pe durata cercetărilor, ci s-a apreciat că în cazul său operează şi răspunderea disciplinară obişnuită, aplicându-i-se sancţiunea cea mai gravă cea a excluderii din profesie. Întrucât reclamantul nu a fost suspendat din funcţia de agent şef adjunct pe durata cercetărilor penale, ci a fost destituit din poliţie pe temei disciplinar, acesta nu se poate prevala de dispoziţiile art. 65 alin. 4 din Legea nr.360/2002 care stabilesc că în cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori achitarea, precum şi în cazul încetării urmăririi penale ori a procesului penal, poliţistul va fi repus în toate drepturile anterioare, inclusiv compensarea celor de care a fost privat pe perioada punerii la dispoziţie, respectiv a suspendării din funcţie, potrivit competentelor stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. De dreptul de a fi repuşi în toate drepturile anterioare beneficiază aşadar doar poliţiştii care au fost puşi la dispoziţie sau suspendaţi din funcţie pe durata urmăririi penale şi a judecăţii, în cazul obţinerii unei soluţii favorabile de achitare, iar nu şi poliţişti care au fost destituiţi din poliţie, în urma unei cercetări disciplinare ale cărei concluzii au rămas definitive după epuizarea tuturor căilor de atac prevăzute de lege.

În această ultimă situaţie se regăseşte şi reclamantul din prezenta cauză. Doar în ipoteza desfiinţării sentinţei civile nr. 305 din 10 mai 2005 a Curţii de Apel Cluj pronunţată în dosarul nr. 1364/2004 şi a deciziei nr. 6005/16.12.2005 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei prin promovarea unei căi extraordinare de atac, cererea reclamantului de reintegrare în funcţia şi gradul ocupat la momentul destituirii şi de plata a tuturor drepturilor salariale pe acest interval de timp va fi admisibilă. Până atunci demersul reclamantului este paralizat de efectul pozitiv al lucrului judecat care se impune în acest al doilea proces ce are legătură cu chestiunea litigioasă dezlegată prin sentinţa civilă nr. 305 din 10 mai 2005 a Curţii de Apel Cluj, fără posibilitatea de a fi contrazisă. Această reglementare a autorităţii de lucru judecat în forma prezumţiei, vine să asigure, din nevoie de ordine socială şi stabilitate juridică, evitarea contrazicerilor între considerentele hotărârilor judecătoreşti.

Raportat la toate aceste considerente şi la dispoziţiile art. 1201 C.civ şi art. 8 teza a II-a din Legea nr. 554/2004, Curtea reţine că în mod justificat pârâţii MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR şi INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE CLUJ au refuzat reîncadrarea reclamantului în funcţia şi gradul deţinut la momentul destituiri şi plata drepturilor salariale şi prin urmare va respinge ca nefondată acţiunea precizată formulată de reclamantul B.V. împotriva pârâţilor MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR şi INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE CLUJ.