Plângere prealabilă

Decizie 348 din 29.03.2006


Procesul verbal de cercetare la faţa locului, întocmit de organele de poliţie, nu echivalează cu plângerea penală prealabilă, dacă nu atestă manifestarea de voinţă expresă a părţii vătămate, în sensul tragerii la răspundere penală a persoanei învinuite, pentru una dintre infracţiunile prev. de art. 279 alin.2 lit.a cod pr.penală.

Prin sentinţa penală nr. 415/2005, Judecătoria Balş a condamnat pe inculpatul – parte vătămată Ş.D., la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru infracţiunea prev. de art. 181 cod penal cu aplic. art. 81 – 83 cod penal.

În baza art. 11 pct. 2 lit. b cod pr.penală rap. la art. 10 lit. f cod pr.penală şi art. 283 cod pr.penală, a încetat procesul penal faţă de partea vătămată inculpat M.C., la plângerea inculpatului – parte vătămată S.D., pentru infracţiunea prev. de art. 180 alin.2 cod penal.

În fapt, s-a reţinut că la data de 20 ianuarie 2005, partea vătămată – inculpat M.C. s-a deplasat cu atelajul pe raza comunei Bobiceşti – Olt, pe un traseu care traversează o pădure aflată în administrarea Ocolului Silvic Balş.

Atelajul a fost oprit de inculpatul parte vătămată Ş.D. care îndeplineşte funcţia  de pădurat la ocolul silvic  şi, verificându-se conţinutul căruţei, inculpatul – parte vătămată a constatat existenţa unei securi şi a unui joagăr.

Între cei doi a izbucnit o altercaţie. Ş.D. acuzând  pe M.C. că intenţionează să sustragă material lemnos, discuţia degenerând într-o agresiune reciprocă, inculpatul parte vătămată Ş.D., aplicând părţii vătămate inculpat M.C., multiple lovituri cu partea de lemn a securii, peste cap şi corp, producându-i echimoze întinse care au necesitat cca. 24 zile îngrijiri medicale; în acelaşi incident, Ş.D. a suferit leziuni de cca. 6 – 7 zile îngrijiri medicale ( escoriaţie la nivelul frunţii şi la mâna dreaptă).

Prima instanţă a reţinut că inculpatul parte vătămată Ş.D. a săvârşit infracţiunea de vătămare corporală prev. de art. 181 alin.1 cod penal, procedând la condamnarea acestuia la pedeapsa de 6 luni închisoare cu aplic. art. 81 cod penal, iar pentru infracţiunea de lovire şi alte violenţe prev. de art. 180 alin.2 cod penal, reclamată de inculpatul Ş.D., împotriva părţii vătămate M.C., a arătat că singura sesizare este procesul verbal de cercetare la faţa locului, încheiat de poliţie la data de 20 ianuarie 2005. S-a reţinut că acest înscris conţine date privitor la depistarea părţii vătămate inculpat MC în pădure, cu intenţia de a sustrage material lemnos, denunţul fiind făcut de inculpatul parte vătămată ŞD, iar acesta nu echivalează cu plângerea penală prealabilă formulată în condiţiile prev. de art. 283 cod pr.penală.

Sub aspect civil, a fost obligat inculpatul ŞD la plata de despăgubiri şi daune morale către partea civilă MC.

S-a lăsat nesoluţionată  acţiunea civilă formulată de partea civilă ŞD.

Sentinţa a fost atacată cu apel de părţile vătămate – inculpaţi care, au criticat între altele, greşita aplicare a art. 11 pct. 2 lit. b cod pr.penală rap. la art. 10 lit. f cod pr.penală, pentru infracţiunea prev. de art. 180 alin.2 cod penal, motivând că, sesizarea instanţei s-a realizat prin intermediul procesului verbal de cercetare la faţa locului, comunicat de parchet, instanţei.

Tribunalul Olt, prin decizia penală nr. 514/2005, a admis apelurile şi a desfiinţat sentinţa pe latură penală şi civilă, rejudecând cauza  şi dispunând în temeiul art. 180 alin.2 cod penal, condamnarea părţii vătămate inculpat MC, la pedeapsa de 3 luni închisoare, cu aplic. art. 81 – 83 cod penal; a reţinut aplic. art. 74, 76 cod penal în favoarea inculpatului – parte vătămată ŞD şi a redus pedeapsa aplicată pentru infracţiunea prev. de art. 181 alin. 1  cod penal la 3 luni închisoare.

Sub aspect civil, a fost admisă acţiunea civilă formulată de partea civilă ŞD şi a fost obligat inculpatul MC la plata de daune morale.

Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate.

Decizia a fost atacată cu recurs de către inculpaţii părţi vătămate, iar instanţa de recurs a apreciat fondat recursul promovat de MC şi ca nefondat recursul promovat de ŞD.

S-a reţinut ca întemeiată critica de nelegalitate, referitoare la existenţa plângerii prealabile pentru infracţiunea prev. de art. 180 alin.2 cod penal, în condiţiile art. 3859 pct. 171 cod pr.penală, arătându-se că procesul verbal de cercetare la faţa locului, din 20 ianuarie 2005, în raport de care a fost sesizată instanţa, nu poate avea semnificaţia unei plângeri penale prealabile în sensul art. 283 cod pr.penală, cât timp denunţul părţii vătămate ŞD se referă la alte fapte decât aceea de lovire – depistarea părţii vătămate – inculpat MC în pădure şi intenţia acestuia de a sustrage material lemnos.

Ulterior, în conţinutul declaraţiilor date de inculpatul parte vătămată ŞD în timpul urmăririi penale, acesta a invocat agresiunea săvârşită de MC, numai ca o apărare faţă de învinuirea privind săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor pentru care era cercetat, ulterior fiind trimis în judecată pentru infracţiunea de vătămare corporală.

Ori, pentru existenţa unei plângeri penale prealabile, manifestarea de voinţă a părţii vătămate, trebuie să fie expresă în sensul tragerii la răspundere penală a persoanei învinuite, aceasta fiind raţiunea pentru care legiuitorul a lăsat la latitudinea persoanei vătămate posibilitatea promovării acţiunii penale.

În cauză, inculpatul parte vătămată ŞD a solicitat condamnarea părţii vătămate inculpat MC, cu ocazia audierii sale în faţa instanţei la data de 1 iunie 2005, situaţie în care s-a reţinut că plângerea formulată încalcă dispoz. art. 284 cod pr.penală, care instituie termenul de decădere de 2 luni, de la data când partea interesată a cunoscut identitatea făptuitorului, pentru promovarea plângerii.

În consecinţă, s-a reţinut că soluţia adoptată de instanţa de apel este  casabilă, întrucât în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 11 pct. 2 lit. b rap. la art. 10 lit. f cod pr.penală, dispunându-se menţinerea soluţiei pronunţate de prima instanţă.

Domenii speta