Plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului

Sentinţă penală 2126 din 18.10.2010


DOSAR NR. ...

ROMÂNIA

JUDEC?TORIA SECTORULUI ...BUCURE?TI - SEC?IA PENAL?

SENTIN?A PENAL? NR. ...

?EDIN?A PUBLIC? DIN DATA DE : 28.10.2010

INSTAN?A CONSTITUIT? DIN:

PRE?EDINTE – ...

GREFIER – ...

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror ....

Pe rol pronun?area asupra cauzei penale de fa privind pe petentul ... ?i intimata ..., având ca obiect plângere împotriva rezolu?iilor sau ordonan?elor procurorului de netrimitere în judecat?.

Dezbaterile ?i cuvântul pe fondul cauzei au avut loc în ?edin?a public? din data de 08.10.2010, sus?inerile p?r?ilor fiind consemnate în încheierea de ?edin de la acea dat?, care face parte integrant? din prezenta sentin când, pentru a da posibilitatea p?r?ilor de a depune concluzii scrise la dosarul cauzei ?i având nevoie de timp pentru a delibera, instan?a a amânat pronun?area pentru data de 22.10.2010 ?i mai apoi la 28.10.2010, când a hot?rât urm?toarele:

INSTAN?A,

Deliberând asupra cauzei penale de fa, constat? urm?toarele:

Prin plângerea înregistrat? pe rolul Judec?toriei Sectorului ...Bucure?ti la data de 16.07.2010 sub nr. ..., petentul ... a solicitat admiterea plângerii, infirmarea solu?iilor pronun?ate de c?tre Parchetul de pe lâng? Judec?toria Sectorului ...Bucure?ti în d.u.p. nr. .../P/2008?i re?inerea cauzei spre solu?ionare sau eventual redeschiderea urm?ririi penale fa de intimata ....

În motivarea plângerii petentul a ar?tat c? solu?iile pron. în faza de urm?rire penal? nu sunt legale ?i temeinice fa de întreg materialul probator administrat, material care dovede?te c? intimata a s?vâr?it infr. pentru care acesta a depus plângeri penale.

A fost depus la dosarul cauzei dosarul de urm?rire penal? nr. .../P/2008 cu solu?iile pronun?ate ?i plângerile petentului.

Au fost depuse înscrisuri de c?tre petent ?i intimat?.

Analizând actele ?i lucr?rile dosarului, instan?a re?ine urm?toarele:

La data de 06.04.2010, prin rezolu?ie a procurorului de caz s-a dispus scoaterea de sub urm?rire penal? a intimatei ... sub aspectul s?v. infr. prev. de art. 307 alin. 2 C. pen.

La data de 23.07.2010, prin Rezolu?ia Prim procurorului adjunct al Parchetului de pe lâng? Judec?toria Sectorului ...Bucure?ti, s-a respins plângerea petentului împotriva solu?iei pronun?ate de procurorul de caz din data de 06.04.2010.

Cu privire la plângerile penale depuse de c?tre petentul ... instan?a re?ine c? acesta a învederat c? intimata ... nu îi permite acestuia s? î?i viziteze copilul de?i exist? o hot?râre irevocabil? în acest sens.

Analizând actele ?i lucr?rile dosarului precum ?i solu?iile pronun?ate în faza de urm?rire penal? instan?a consider? c? acestea din urm? nu sunt temeinice în condi?iile în care materialul probator nu este complet ?i ele nu a fost interpretate în spiritul dispozi?iilor legale.

Potrivit art. 307 alin. 2 C. pen. constituie infrac?iune fapta persoanei c?reia i s-a incredintat minorul prin hotarare judecatoreasca, spre crestere si educare, de a impiedica in mod repetat pe oricare dintre parinti sa aiba legaturi personale cu minorul, in conditiile stabilite de parti sau de catre organul competent.

Instan?a mai re?ine c? prin s. pen. nr. .../18.05.2007 pron. de Judec?toria Sectorului ...Bucure?ti i-a fost încuviin?at petentului s? aib? leg?turi personale cu minora ...dup? un anumit program stabilit în hot?rârea judec?toreasc?.

De?i ini?ial se p?rea c? lucrurile decurg în mod normal între minor? ?i petent acest fapt nu a mai continuat ?i s-a ajuns la situa?ia în care minora nu a dorit s? îl mai vad? pe petent pentru diverse motive.

Urmeaz? ca instan?a s? analizeze în ce m?sur? acest lucru s-a datorat minorei singure, a intimatei sau altor factori ?i astfel dac? în cauz? sunt indicii în sensul s?v. infr. prev. de art. 307 alin. 2 C. pen. de c?tre intimata ....

Din probele administrate în cauz?, în primul rând din declara?iile martorilor audia?i (filele 122 – ... d.u.p.), instan?a re?ine c?, de?i petentul s-a deplasat de mai multe ori în cadrul programului de vizit? stabilit de instan la domiciliul minorei ?i a intimatei pentru a-?i vizita copilul ?i a-l lua la domiciliul s?u, acest fapt nu s-a întâmplat pentru diverse motive invocate ori de c?tre minor? (c? la domiciliul petentului nu sunt al?i copii cu care s? se joace, c? nu o las? s? uite la televizor când vrea ea, c? nu dore?te s? m?nânce când vrea petentul) ori de c?tre intimat? (c? minora este obosit?, c? minora nu dore?te s? îl vad? la acele momente, c? petentul nu a venit la programul stabilit de instan) ori din alte cauze (nu s-a r?spuns la interfon, nu s-a deschis u?a de c?tre intimat? ori pur ?i simplu s-a împiedicat contactul direct dintre petent ?i minor?).

Ca urmare a acestor lipsuri de comunicare între minor? ?i petent, acesta din urm? a sesizat ?i organele abilitate pentru a-l sprijini pentru reîntregirea familiei în sensul de a avea leg?turi personale cu minora ....

În acest sens petentul a fost prezent de mai multe ori la domiciliul minorei cu un executor judec?toresc ?i un consilier pentru a încerca s? aib? leg?turi personale cu minora îns? acest lucru nu s-a întâmplat din cauza refuzului minorei de a sta cu tat?l s?u.

Petentul, minora ...?i intimata au fost inclu?i ?i într-un program de consiliere pentru a se încerca reîntregirea leg?turilor personale, în urma acestuia, Comisia pentru protec?ia copilului din cadrul Consiliul Local al Sectorului ...Bucure?ti stabilind c? intimata a manifestat o atitudine refractar? fa de întâlnirile doar dintre petent ?i minor? ?i c? refuzul minorei de a men?ine leg?turi cu petentul se datoreaz? ?i influen?ei exercitate de c?tre intimat? (concluzie stabilit? într-un raport de evaluare psihilogic? întocmit de c?tre un psiholog din cadrul Direc?iei pentru protec?ia copilului – Centrul de consiliere ?i sprijin pentru p?rin?i).

Din probele administrate în cauz? instan?a consider? c?, cel pu?in la acest moment, exist? indicii în sensul s?v. de c?tre intimat? a infr. prev. de art. 307 alin. 2 C. pen.

Astfel, din declara?iile martorilor audia?i în cauz? coroborate cu concluziile ?i actele întocmite de c?tre institu?iile abilitate instan?a re?ine c? intimata încearc? prin toate mijloacele s? împiedice ca petentul s? aib? leg?turi personale cu minora de?i are cuno?tin despre sentin?a civil? irevocabil? în acest sens.

Intimata ..., poate influen?at? la rândul s?u de altcineva, la acest moment, influen?eaz? pe minor? s? nu mai men?in? leg?turi personale cu petentul, de?i acest lucru este total contrar interesului superior al minorului a?a cum el a fost men?ionat ?i în Legea nr. 272/20...?i dispozi?iilor Conven?iei Europene a Drepturilor Omului.

Ac?iunile intimatei în sensul împiedic?rii men?inerii leg?turilor personale dintre petent ?i minora sunt dovedite de probatoriul mai sus men?ionat dar ?i de ac?iunea civil? a acesteia de modificare a programului stabilit ini?ial, ac?iune respins? irevocabil la acest moment.

Este interesant de re?inut din s. pen. nr. .../23.06.200... pronun?at? de Judec?toria Sectorului ...Bucure?ti în ac?iunea civil? a intimatei în calitate de reprezentant legal al minorei c? se men?ioneaz? c?, fiind audiat? în camera de consiliu, minora a declarat c? î?i iube?te tat?l dar nu dore?te s? îl mai vad? deoarece nu o las? s? se uite la televizor dup? ora 21.00.

Instan?a nu î?i poate explica motivele pentru care minora prin intimat? ar dori modificarea programului de vizitare în sensul reducerii substan?iale în condi?iile în care acest lucru nu ar face decât s? întrerup? definitiv ?i iremediabil leg?turile personale dintre un p?rinte ?i copilul s?u, aspect total interzis atât de legisla?ia intern? mai sus men?ionat? dar ?i de C.E.D.O. în hot?rârile pronun?ate (ex. Ignaccolo Zenide împotriva României, Amanalichoai împotriva României).

Astfel în hot?rârile men?ionate anterior se arat? c?, raportat la vârsta ?i atitudinea minorului, lipsa leg?turilor personale dintre un p?rinte ?i copilul s?u duce la o înstr?inare crescând? ?i definitiv? între ace?tia, aspect ce nu poate fi considerat ca fiind în interesul superior al copilului.

Tocmai pentru a preveni astfel de rupturi între p?rin?i ?i copiii lor ?i pentru a proteja interesul superior al minorilor, legisla?ia intern? a introdus prin Legea nr. 272/200...institu?ii abilitate care s? men?in? leg?turile personale între p?rin?i ?i copii ?i mecanismele prin care s? se fac? acest lucru.

A?a cum s-a mai men?ionat, din raportul de evaluare psihilogic? întocmit de c?tre un psiholog din cadrul Direc?iei pentru protec?ia copilului – Centrul de consiliere ?i sprijin pentru p?rin?i rezult? c? intimata ... a manifestat o atitudine refractar? fa de întâlnirile doar dintre petent ?i minor? ?i c? refuzul minorei de a men?ine leg?turi cu petentul se datoreaz? ?i influen?ei exercitate de c?tre intimat?, aspect ce coroborat cu probele mai sus men?ionate dovedesc c? intimata este cea care în mod indirect influen?eaz? pe minor? s? nu doreasc? s?-?i vad? tat?l ?i astfel intimata împiedic? pe petent s? men?in? leg?turi personale cu minora conform programului stabilit.

Instan?a nu poate accepta niciun motiv pentru intimat? pentru ca aceast? din urm? s? nu fie de acord ca minora s? se vad? numai cu tat?l la anumite întâlniri cu persoane calificate în a încerca s? restabileasc? o situa?ie la care s-a ajuns ?i din culpa ei, aceasta în condi?iile în care minora a declarat c? î?i iube?te ambii p?rin?i ?i c? nu ar dori s? se mai vad? cu tat?l s?u decât pentru ni?te motive „inventate” de minor? sau de alte persoane din anturajul acesteia.

“Motivele” invocate de c?tre minor? pentru a nu mai dori s? se vad? cu tat?l ei (c? nu o las? la televizor peste ora 21.00, c? vrea s? m?nânce când ea nu vrea, c? la bloc la tat?l s?u nu sunt al?i copii cu care s? se joace sau c? l-ar fi v?zut f?când baie cu draperia netras?) nu pot fi acceptate ca fiind ni?te motive ra?ionale care s? vin? de la un copil de ... ani ?i care s? conduc? la o rupere iremediabil? a rela?iilor cu tat?l s?u, în condi?iile în care în fa?a unui judec?tor sau în fa?a consilierilor psihologi acela?i minor a declarat c? iube?te ambii p?rin?i.

Aceste motive au fost avute în vedere ?i de c?tre procurorul de caz când a dispus solu?ia în faza de urm?rire penal?, argumentându-se c? minora nu poate fi obligat? s? î?i vad? tat?l cu orice pre?, mai ales în condi?iile în care minora prezint? un grad suficient de maturitate pentru a fi în m?sur? s?-?i exprime clar propriile preferin?e.

Motiva?ia oferit? de procurorul de caz, însu?it? ?i de prim procurorul adjunct din cadrul aceluia?i parchet, nu poate fi primit? de instan în condi?iile în care este evident c? un copil de ... ani nu poate prezenta un grad suficient de maturitate pentru a-?i exprima clar preferin?ele în sensul de nu dori s? nu î?i mai vad? tat?l natural, mai ales în condi?iile în care probele administrate au dovedit faptul c? minora a declarat c? î?i iube?te p?rin?ii ?i c?, comportamentul acesteia este influen?at substan?ial în prezen?a mamei sale.

Dac? un psiholog din cadrul Direc?iei pentru protec?ia copilului – Centrul de consiliere ?i sprijin pentru p?rin?i a stabilit c? intimata ... a manifestat o atitudine refractar? fa de întâlnirile doar dintre petent ?i minor? ?i c? refuzul minorei de a men?ine leg?turi cu petentul se datoreaz? ?i influen?ei exercitate de c?tre intimat?, pentru stabilirea exact? a situa?iei de fapt ar fi trebuit ca în cauz? organele de urm?rire penal? se efectueze un raport de expertiz? de c?tre un medic de specialitate (specialitatea psihologie infantil?) prin care s? se stabileasc? dac? minora ...prezint? vreo reac?ie advers? fa de petent în sensul de nu mai dori s? se vad? cu acesta, care ar fi motivele acestui fapt, care ar fi cauzele acestui comportament (în special dac? exist? vreo influen ?i în ce propor?ie din partea intimatei ...) ?i eventual cum ar putea fi el remediat.

Interesul superior al minorului reclam? o interven?ie mult mai ampl? din partea autoritilor statului, mai ales în condi?iile în care acestea din urm? au stabilit deja c?, comportamentul minorei este datorat influen?ei intimatei, aceasta din urm? nefiind de altfel de acord cu întâlniri numai între minor? ?i tat?l acesteia pentru a se încerca restabilirea “pr?pastiei” care începe s? se formeze între ace?tia.

Ori în condi?iile în care tat?l nu a fost dec?zut dintre drepturi ?i evident dore?te s? men?in? leg?turile personale cu minora, este în interesul acesteia din urm? s? aib? aproape pe ambii p?rin?i, aceasta în condi?iile în care nu va mai exista influen?a mamei sale.

Chiar dac? intimata ... a participat la întrunirile desfurate de c?tre institu?iile men?ionate mai sus se poate observa c? aceasta nu a dorit în niciun fel vreo apropiere a tat?lui de minor?, lucru observat ?i de c?tre psihilogii care întocmit rapoarte de evaluare în cauz?.

Ac?iunile în justi?ie ale petentului care nu sunt legate de obiectul prezentei cauze nu pot fi avute în vedere de c?tre instan în solu?ionarea prezentului dosar, iar un alt eventual interes al petentului nu poate fi acceptat în prezenta cauz? în condi?iile limit?rii strict la cele sesizate organele de poli?ie de c?tre petent.

Probele administrate pân? în prezent dovedesc faptul c? intimata ... este cea care, prin influen?area minorei, împiedic? men?inerea leg?turilor personale dintre petent ?i minor? ?i care nu face niciun demers concret ?i efectiv pentru a men?ine aceste leg?turi, încercând probabil, din cauza neîn?elegerilor cu petentul, s? o îndep?rteze definitiv ?i iremediabil pe minor? de acesta.

În func?ie ?i de concluziile medicilor de specialitate urmeaz? ca organele de urm?rire penal? s? decid? dac? indiciile existente se confirm? ?i astfel rezult? în mod cert ac?iunile, chiar ?i indirecte, ale intimatei de a încerca s? întrerup? ni?te leg?turi personale dintre petent ?i minor?, leg?turi fire?ti ?i de altfel în interesul superior al minorei.

Evident c? dac? în func?ie de materialul probator ce se va administra vor mai reie?i ?i alte probe ce ar putea fi administrate, organele de urm?rire penal? vor trebui în virtutea rolului activ s? le administreze.

Fa de cele men?ionate mai sus instan?a va admite plângerea ?i în baza art. 2781 alin. 8 lit. b) C.p.p., va desfiin?a Rezolu?ia nr. .../P/2008 din data de 06.04.2010 ?i Rezolu?ia nr. ....../II-2/2010 din data de 23.07.2010, emise de Parchetul de pe lâng? Judec?toria Sectorului ...Bucure?ti ?i va trimite cauza Parchetului de pe lâng? Judec?toria Sectorului ...Bucure?ti în vederea redeschiderii urm?ririi penale fa de intimata ... sub aspectul s?v. infr. prev. de art. 307 alin. 2 C. pen.

În baza art. 1...2 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat vor r?mâne în sarcina acestuia.

Instan?a va lua act c? petentul ?i intimata nu au solicitat cheltuieli de judecat? în prezenta cauz?.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

 HOT?RTE :

Admite plângerea formulat? de petentul ... domiciliat în Bucure?ti, str. ..., în contradictoriu cu intimata ... domiciliat? în Bucure?ti, ....

În baza art. 2781 alin. 8 lit. b) C.p.p., desfiin?eaz? Rezolu?ia nr. .../P/2008 din data de 06.04.2010 ?i Rezolu?ia nr. ....../II-2/2010 din data de 23.07.2010, emise de Parchetul de pe lâng? Judec?toria Sectorului ...Bucure?ti ?i trimite cauza Parchetului de pe lâng? Judec?toria Sectorului ...Bucure?ti în vederea redeschiderii urm?ririi penale fa de intimata ... sub aspectul s?v. infr. prev. de art. 307 alin. 2 C. pen.

În baza art. 1...2 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat r?mân în sarcina acestuia.

Ia act c? petentul ?i intimata nu au solicitat cheltuieli de judecat? în prezenta cauz?.

Cu recurs în termen de 10 zile de la pronun?are.

Pronun?at? în ?edin public?, azi, 28.10.2010.

PRE?EDINTE, GREFIER,

6 | Page

Domenii speta