Contestatie la raportul administratorului judiciar prin care s-a stabilit onorariu acestuia.

Sentinţă civilă Incheiere de camera de consili din 07.02.2012


 Pentru astăzi fiind amanată pronunţarea asupra soluţionării  contestaţiei  formulată de către creditorul DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV impotriva raportului privind descrierea modului de indeplinire a atribuţiilor publicat de către fostul lichidator  judiciar al debitoarei SC A. SRL, Cabinet  Individual de Insolvenţă D.C.G.in Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.1160/01.11.2011 .

La apelul nominal făcut in şedinţă publică, la pronunţare, se constată lipsa părţilor.

Procedura legal indeplinită.

Dezbaterile in fond au avut loc la data de 24 ianuarie 2012,  in sensul celor menţionate in incheierea de şedinţă din acea zi, care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa, din lipsă de timp pentru deliberare, a amanat pronunţarea la data  de 31 ianuarie 2012, apoi la data de 07.02.2012.

JUDECĂTORUL SINDIC,

Prin cererea inregistrată la data de 07.11.2011, creditoarea DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV a formulat contestaţie impotriva raportului privind descrierea modului de indeplinire a atribuţiilor de către lichidatorul judiciar CII D. G. C., publicat in BPI nr.1160/01.11.2011.

In motivarea contestaţiei, creditoarea a arătat că inţelege să critice, prin prezenta contestaţie, cuantumul sumei distribuite cu titlu de retribuţie lichidator, pentru următoarele considerente:

La punctul 7 din raportul contestat se susţine că a fost achitat onorariul lichidatorului judiciar in cuantum de 7440 lei.

Arată creditoarea că, pană la data prezentei contestaţii, nu i-a fost prezentat nici un raport cu privire la creanţele recuperate şi cu distribuirile efectuate in cursul procedurii de către lichidatorul judiciar.Lichidatorul judiciar nu a procedat la intocmirea şi comunicarea niciunui raport asupra fondurilor obţinute din lichidare.

In condiţiile in care lichidatorul nu a avut incuviinţarea creditorilor sau a judecătorului sindic cu privire la onorariul pe care susţine că l-ar fi achitat, se impune ca acesta să fie restituit şi să fie adus la masa credală a debitoarei SC A. I. SRL, urmand ca ulterior să se dispună stabilirea şi achitarea unui onorariu in conformitate cu dispoziţiile legii insolvenţei.

 Se critică şi măsura lichidatorului de a-şi atribui un onorariu de 7440 lei, in condiţiile in care, pană la data prezentei contestaţii, nu a fost supusă aprobării adunării creditorilor remuneraţia lichidatorului, acesta neconvocand adunarea creditorilor cu această ordine de zi.

Lichidatorul era obligat, conform art.13 alin.1 şi art.19 alin.2 din legea insolvenţei, să convoace adunarea creditorilor care să cuprindă pe ordinea de zi stabilirea remuneraţiei lichidatorului, cu atat mai mult cu cat această retribuţie s-a plătit, pană in prezent, din averea debitoarei.

In drept, se invocă dispoziţiile Legii nr.85/2006.

Contestaţia este scutită de taxă judiciară de timbru, conform art.17 din Legea nr.146/1997.

Lichidatorul judiciar CII D. G. C. a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea contestaţiei, ca neintemeiată.

In motivarea intampinării, se arată următoarele:

Creditoarea contestă raportul privind descrierea modului de indeplinire a atribuţiilor de către lichidatorul intimat, mai exact punctul II al acestuia, care prevede achitarea onorariului in cuantum de 7440 lei.

Lichidatorul judiciar arată că suma de 7440 lei reprezintă retribuţia achitată pe o perioadă de 4 luni, fiind respectate dispoziţiile din incheierea de deschidere a procedurii insolvenţei, in care s-a stabilit o retribuţie de 1500 lei, de către judecătorul sindic.

Doar suma de 1500 lei a fost facturată şi incasată lunar de către lichidator din averea debitoarei, la care a fost adăugată cota de 24% reprezentand TVA, cabinetul lichidatorului fiind plătitor de TVA.

Onorariul lichidatorului respectă atat dispoziţiile incheierii de deschidere a procedurii insolvenţei, cat şi dispoziţiile art.7 ale OMF 1186/2006, care prevăd că organele fiscale nu vor accepta onorarii mai mari de 2000 lei.

Cuantumul onorariului se stabileşte in funcţie de anumite criterii,precum:numărul de salariaţi, cifra de afaceri, numărul creditorilor, valoarea creanţelor etc.

In speţă, a fost necesară intocmirea unei documentaţii ce a necesitat un volum mare de muncă şi timp.

Mai arată lichidatorul că prima adunare a creditorilor a fost stabilită pentru data de 20.06.2011, cand a fost convocată şi creditoarea contestatoare, dar, intrucat aceasta a solicitat,la data de 16.06.2011, schimbarea lichidatorului,la şedinţa din 20.06.2011 nu se mai puteau discuta aceste aspecte.

Se mai arată că, dacă nu ar fi procedat la plata retribuţiei cuvenite, lichidatorul judiciar nu ar fi putut suporta toate cheltuielile necesare desfăşurării activităţii de lichidator in cauză.(filele 8-11)

In cauză s-a administrat proba cu inscrisuri.

Analizand actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

Prin Incheiere din Camera de Consiliu din data de 21.04.2011 a  Tribunalului Braşov s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a falimentului impotriva debitoarei SC A. I. SRL, s-a numit, in calitate de lichidator judiciar provizoriu al acesteia, practicianul in insolvenţă CII D. G. C.şi s-a stabilit retribuţia acestuia la suma de 1500 lei.(fila 86, dosar nr. 4107/62/2011, vol.1)

Prin raportul privind descrierea modului de indeplinire a atribuţiilor de către lichidatorul judiciar depus la dosar la data de 05-10.2011 şi publicat in BPI la data de 01.11.2011, CII D.G. C. face menţiuni cu privire la cauzele şi imprejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, menţiuni cu privire la indeplinirea atribuţiilor de către lichidatorul judiciar şi menţiuni  privind justificarea cheltuielilor efectuate in condiţiile art.121 alin.1 şi art.123 din Legea nr.85/2006.(filele 50,51, dosar nr. 4107/62/2011, vol.2)

Creditoarea DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV contestă doar atribuirea unui onorariu de 7440 lei din averea debitoarei, pentru lichidatorul judiciar CII D. G. C..

Instanţa constată că onorariul lichidatorului judiciar provizoriu CII D. G. C. a fost stabilit la suma de 1500 lei, aşa cum rezultă din Incheiere din Camera de Consiliu din data de 21.04.2011 a  Tribunalului Braşov.

Această sumă de bani are cuantum fix şi este stabilită de către judecătorul sindic pentru intreaga procedură, şi nu pe fiecare lună, aşa cum susţine, in mod greşit, lichidatorul judiciar.

La prima adunare a creditorilor aceştia sunt cei care decid confirmarea sau schimbarea lichidatorului şi-i stabilesc şi remuneraţia.

In speţă, in adunarea creditorilor din 20.06.2011 nu s-a discutat confirmarea lichidatorului judiciar, ci doar desemnarea comitetului creditorilor, astfel incat CII D. G.C. şi-a păstrat calitatea de lichidator judiciar provizoriu, cu onorariul stabilit prin incheierea din 21.04.2011.(filele 52,53, dosar nr. 4107/62/2011, vol.2)

La data de 07.11.2011 judecătorul sindic a confirmat, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei, pe B. I. I., conform deciziei creditorului majoritar de schimbare a lichidatorului judiciar.(fila 152, dosar nr. 4107/62/2011, vol.2)

In consecinţă, pentru activitatea desfăşurată intre data deschiderii procedurii simplificate a falimentului şi data confirmării noului lichidator, practicianul in insolvenţă B. I. IPURL, i se cuvine lichidatorului judiciar provizoriu onorariul de 1500 lei + TVA (intrucat acest cabinet de insolvenţă este plătitor de TVA), precum şi cheltuielile cu procedura.

CII D.G. C. nu a depus la dosar dovezi privind cheltuielile cu procedura, astfel incat suma cuvenită acestuia este doar onorariul in cuantum de 1000 lei + TVA, adică suma totală de 1860 lei.

Faţă de considerentele expuse anterior, in conformitate cu prevederile art.11 alin.1 lit.c şi lit.l din Legea nr.85/2006, instanţa va admite contestaţia formulată de creditoarea DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV impotriva raportului privind descrierea modului de indeplinire a atribuţiilor de către lichidatorul judiciar CII D. G. C., publicat in BPI nr.1160/01.11.2011, şi in consecinţă, va obligă pe acest lichidator judiciar să readucă la masa credală a debitoarei SC A. I. SRL  diferenţa dintre suma incasată, de 7440 lei şi suma cuvenită, de 1860 lei, adică suma de 5580 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

DISPUNE:

Admite contestaţia formulată de creditoarea DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV impotriva raportului privind descrierea modului de indeplinire a atribuţiilor de către lichidatorul judiciar CII D.G.C., publicat in BPI nr.1160/01.11.2011, şi in consecinţă:

Obligă pe lichidatorul judiciar CII D. G. C. să readucă la masa credală a debitoarei SC A. I. SRL suma de 5580 lei.

Definitivă şi executorie.

Cu drept de recurs in termen de 7 zile de la comunicare.

Dată in camera de consiliu şi pronunţată in şedinţă publică azi, 07.02.2012.