Procedura concilierii prev. de art.7201 Cod procedură civilă ;

Decizie 141/Ap din 25.11.2008


Procedura concilierii prev. de art.7201 Cod procedură civilă ;

Cerere reconvenţională introdusă în cadrul termenului prevăzut pentru depunerea întâmpinării, devenită acţiune principală ;

Prin sentinţa civilă nr. 1052/7.04.2008 pronunţată de Tribunalul Braşov - secţia comercială şi de contencios administrativ în dosar nr. 433/62/2008, s-a admis excepţia procedurii concilierii prevăzute de art. 7201 Cod procedură civilă invocată de pârâţii D.N., D.I.C. şi D.M. S-a respins cererea formulată de reclamanta S.C. A S.A. în contradictoriu cu pârâţii D.N., D.I.C. şi D.M., datorită neîndeplinirii procedurii susmenţionate.

A reţinut instanţa că prin încheierea din data de 14.01.2008, s-a dispus potrivit art. 119 alin.3 şi art. 135 Cod procedură civilă, înregistrarea separată şi judecarea deosebită a cererii reconvenţionale faţă de acţiunea ce formează obiectul dosarului nr. 4134/62/2007 al Tribunalului Braşov, constatându-se că reconvenţionala nu a fost făcută înlăuntrul termenului prevăzut de lege.

Prin întâmpinarea depusă la data de 17.03.2008, pârâţii au invocat excepţia autorităţii de lucru judecat şi cea a prescripţiei extinctive a dreptului material la acţiune, solicitând respingerea cererii reconvenţionale.

S-a arătat că prin decizia nr. 3268/23.10.2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-au mai soluţionat pretenţiile reclamantei, iar termenul de prescripţie de 3 ani instituit de art. 3 din Decretul nr. 167/1958 este împlinit la data formulării reconvenţionale.

La aceeaşi dată, 17.03.2008, pârâţii au invocat excepţia prematurităţii formulării cererii reconvenţionale datorită neîndeplinirii procedurii concilierii directe prevăzute de art. 720 indice 1 şi următoarele din Codul de procedură civilă, excepţia netimbrării şi excepţia autorităţii de lucru judecat faţă de sentinţa civilă nr. 211/C/10.03.2006 pronunţată de Tribunalul Braşov în dosarul nr. 1477/com/2006 şi prin decizia nr. 3268/23.10.2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

La termenul de judecată din data de 31.03.2008 a fost respinsă de instanţă excepţia netimbrării cu motivarea arătată în încheierea de şedinţă.

Analizând excepţia prematurităţii invocată de pârâţi, instanţa a reţinut următoarele :

Potrivit art. 7201 alin.1 Cod procedură civilă „În procesele şi cererile în materie comercială evaluabile în bani, înainte de introducerea cererii de chemare în judecată, reclamantul va încerca soluţionarea litigiului prin conciliere directă cu cealaltă parte”.

Alin. 2 prevede că „În scopul arătat la alin. (1), reclamantul va convoca partea adversă, comunicându-i în scris pretenţiile sale şi temeiul lor legal, precum şi toate actele doveditoare pe care se sprijină acestea. Convocarea se va face  prin scrisoare recomandată cu dovadă de primire, prin telegramă, telex, fax sau orice alt mijloc de comunicare care asigură transmiterea textului actului şi conformarea primirii acestuia. Convocarea se poate face şi prin înmânarea înscrisurilor sub semnătură de primire”.

Următoarele alineate dispun că data comunicării nu se va fixa mai devreme de 15 zile de la data primirii actelor comunicate conform alin. (2), ca rezultatul soluţionării se va consemna într-un înscris cu arătarea pretenţiilor reciproce referitoare la obiectul litigiului şi a punctului de vedere a fiecărei părţi, iar înscrisul se va anexa la cererea de chemare în judecată.

Toate pretenţiile formulate de reclamanta SC. A.C. S.A. în cererea reconvenţională sunt evaluabile în bani, iar aceasta nu a făcut dovada îndeplinirii procedurii prevăzute de art. 720 indice 1 Cod procedură civilă.

Art. 720 indice 5 alin.1 Cod procedură civilă care prevede că nu este necesară o altă încercare de conciliere în cazul litigiilor prevăzute de art. 720 indice 1 Cod procedură civilă dacă se formulează cerere reconvenţională trebuie interpretat în  lumina dispoziţiilor art. 720 indice 5 alin. 2 Cod procedură civilă care prevede că cererea reconvenţională trebuie introdusă în cadrul termenului prevăzut pentru depunerea întâmpinării, ceea ce nu s-a întâmplat în speţă, dispunându-se judecarea deosebită a cererii reconvenţionale, caz în care procedura prevăzută de art. 720 indice 1 Cod procedură civilă era necesară a fi parcursă.

Având în vedere argumentele menţionate, a admis excepţia invocată de pârâţi şi a respins cererea reclamantei.

Împotriva acestei soluţii a declarat apel reclamanta S.C. A.C. S.A., aducându-i critici pentru nelegalitate şi netemeinicie, solicitând admiterea apelului, desfiinţarea hotărârii şi  trimiterea cauzei primei instanţe, în vederea rejudecării.

În expunerea motivelor de apel, se arată că, prin Încheierea din 14.01.2008, s-a dispus, potrivit art. 119 alin. 135 Cod procedură civilă, înregistrarea separată şi judecarea deosebită a cererii reconvenţionale faţă de acţiunea ce formează obiectul dosarului nr. 4134/62/2007 al Tribunalului Braşov.

Ulterior, judecătorul cauzei, în dosar nr. 4134/62/2007 al Tribunalului Braşov a fost recuzat. Astfel, toate actele judecătorului sunt nule, niciunul dintre acestea nemaitrebuind menţinute. Astfel, efectele nulităţii tuturor actelor judecătorului se extind asupra tuturor măsurilor dispuse de acesta. Consecinţa este că, şi măsura înregistrării separate este greşită, astfel trebuind caracterizate şi toate actele şi măsurile judecătorului, inclusiv cele prin care s-au soluţionat cererile de suspendare ori de conexare a unor dosare.

În fine, hotărârea este contrară prevederilor art. 7205 Cod procedură civilă potrivit căruia, dacă pârâtul are pretenţii împotriva reclamantului derivând din acelaşi raport juridic, el poate face cerere reconvenţională, nemaifiind necesară o altă încercare de conciliere.

Apelul este nefondat.

Excepţia informităţii apelului faţă de lipsa motivării în drept, în contradicţie cu dispoziţiile art. 287 alin.2 Cod procedură civilă nu se susţine, întrucât motivarea în drept nu implică necesitatea indicării exacte a textului de lege aplicabil, fiind suficientă doar arătarea principiilor de drept. Astfel, s-a solicitat admiterea apelului, desfiinţarea hotărârii şi trimiterea cauzei spre rejudecare, principiu enunţat de art. 297 alin.1 Cod procedură civilă, respectiv art. 297 alin.2 Cod procedură civilă.

În ce priveşte inadmisibilitatea, faţă de dispoziţiile art. 297 alin.1 cod procedură civilă s-a reţinut că legea cuprinde o formulă largă ce include în conţinutul său toate neregularităţile procedurale, ce-au determinat pronunţarea soluţiei, fără cercetarea fondului, inclusiv greşita pronunţare pe excepţia lipsei procedurii concilierii, prevăzută de art. 7201 Cod procedură civilă.

Nici excepţia inadmisibilităţii, relativ la art. 297 alin.2 Cod procedură civilă nu s-a susţinut, întrucât s-a invocat nulitatea sentinţei apelate, în dosar nr. 433/62/2008 la Tribunalului Braşov, efect al aplicării dispoziţiilor art. 32 alin.3 Cod procedură civilă, respectiv recuzarea ce a produs efecte în dosar nr. 4134/62/2007 al Tribunalului Braşov, cu consecinţa nulităţii actelor îndeplinite de judecătorul recuzat.

Sub aspectul fondului, pornind de la raţionamentul că nulitatea poate fi acoperită ori actul anulabil poate fi regularizat, s-a reţinut că măsurile luate de judecătorul recuzat cu privire la cererea reconvenţională au fost confirmate şi îndeplinite din nou de către noua instanţă, în sensul că s-a admis excepţia tardivităţii depunerii cererii reconvenţionale, nefiind respectate dispoziţiile art. 119 alin.3 Cod procedură civilă ce impun obligativitatea depunerii cererii reconvenţionale odată cu întâmpinarea, ori cel târziu până la prima zi de înfăţişare. Ori, admiterea, de către instanţa nou investită cu soluţionarea dosarului a excepţiei tardivităţii, confirmă necesitatea disjungerii dispusă prin Încheierea de şedinţă din 14.01.2008 (dosar 4134/62/2007), aceasta fiind regularizată.

Pe de altă parte, fondul dosarului nr. 433/62/2008 s-a soluţionat la 7.04.2008, iar cererea de recuzare în dosar nr. 4134/62/2007 s-a admis ulterior, prin încheierea de şedinţă din 18.04.2008, astfel că nu se mai putea practic dispune reîntoarcerea cererii reconvenţionale, devenită acţiune principală, întrucât cauza s-a soluţionat anterior admiterii cererii de recuzare. Totodată, dosarul nr. 4134/62/2007, din care s-a disjuns cererea reconvenţională s-a soluţionat în data de 6.06.2008 prin sentinţa civilă nr. 1191, astfel că nu se mai putea dispune reîntoarcerea cererii reconvenţionale la dosarul principal.

Nu s-au susţinut criticile privitoare la încălcarea dispoziţiilor art. 7205 Cod procedură civilă, respectiv greşita admitere a excepţiei lipsei procedurii concilierii prevăzute de art. 7201 Cod procedură civilă, întrucât, consecinţă a disjungerii, cererea reconvenţională şi-a pierdut caracterul ei juridic, devenind acţiune principală, nemaifiindu-i aplicabil art.7205  alin.1 Cod procedură civilă. Aceasta cu atât mai mult cu cât art. 7205 alin.2 prevede obligativitatea introducerii cererii reconvenţionale „în cadrul termenului prevăzut pentru depunerea întâmpinării”, respectiv cu 5 zile înainte de termenul acordat, neexistând corelarea termenului pentru depunerea reconvenţionalei cu prima zi de înfăţişare. Ori, momentul la care trebuia depusă reconvenţionala se raportează la data de 18.06.2007 când s-a depus întâmpinarea în dosar nr. 4134/62/2007 de către apelanta reclamantă, ea fiind depusă ulterior, la 3.12.2007.

În consecinţă, devenind acţiune principală, cu obiect vizând obligarea pârâţilor D.N., D.I.C., D.M., la predarea unor utilaje şi la plata sumei de 100.000 lei, cerere evaluabilă în bani, formulată într-o cauză comercială, trebuiau respectate dispoziţiile art. 720 Cod procedură civilă. Ori, întrucât reclamanta apelantă S.C. A.C. S.A., n-a îndeplinit obligaţia legală imperativă ce-i revenea, corect a respins instanţa fondului acţiunea ca prematur introdusă, în lipsa efectuării concilierii directe.

Pentru raţiunile de fapt şi de drept sus amintite, conform art. 296 Cod procedură civilă, Curtea a respins apelul declarat de reclamanta S.C. A.C. S.A. Braşov împotriva sentinţei civile nr. 1052/7.04.2004, pronunţată de Tribunalul Braşov - Secţia comercială şi de contencios administrativ în dosar nr. 433/62/2008, pe care o va păstra ca temeinică şi legală.

Decizia nr. 141/ Ap / 25 noiembrie 2008