Magistraţi. recalculare drepturi de pensie urmare a sporului la indemnizaţia brută de încadrare recunoscut în baza unor hotărâri judecătoreşti irevocabile

Decizie 372 din 27.04.2007


Prin sentinţa civilă nr.1829/7.11.2006 pronunţată de Tribunalul Galaţi în dosarul  nr.3433/121/2006, a fost admisă acţiunea civilă formulată de reclamantul J.N. în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Galaţi.

S-a dispus anularea deciziei de pensionare nr.194995/22.03.2005 emisă de pârâta Casa Judeţeană de Pensii Galaţi.

A fost obligată pârâta să emită o nouă decizie privind stabilirea pensiei de serviciu avându-se în vedere adeverinţa nr.3230/VI/12.09.2006 emisă de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi.

A fost obligată pârâta la plata sumelor  reprezentând diferenţa dintre pensia stabilită cu  luarea în calcul a adeverinţei mai sus menţionată şi pensia efectiv încasată, începând cu data de 1.03.2005 .

Împotriva acestei sentinţe civile a declarat recurs pârâta Casa Judeţeană de Pensii Galaţi considerând-o nelegală.

În motivarea recursului pârâta a susţinut că  sentinţa civilă este pronunţată de către instanţa de fond  cu încălcarea  Legii  nr.19/2000 privind  sistemul public de pensii şi a Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi  procurorilor.

A mai susţinut recurenta pârâtă că pretenţia reclamantului din cererea de chemare în judecată, cerere care nu este motivată în drept folosindu-se de art.81 din  Legea specială , care însă nu se referă la recalcularea  în sensul  solicitat , ci  la stabilirea pensiei de serviciu , obligaţie îndeplinită de instituţie prin decizia nr.194995 din 22.03.2005, definitivă, nefiind contestată în termenul legal, este nefondată, neavând  suport legal.

S-a arătat de recurentă că  legea specială care reglementează drepturile de pensie ale  magistraţilor, Legea nr. 303/2004 în forma iniţială şi republicată, conţine  prevederi cu privire la stabilirea , actualizarea şi plata tuturor  pensiilor de serviciu şi nu  conţine nici  o reglementare cu privire la recalcularea sau modificarea pensiei de serviciu  pentru situaţiile  în care se prezintă elemente şi date( salarii, sporuri) ce nu au fost dovedite la stabilirea iniţială a drepturilor de pensie.

Art.13, 14, 15 şi 16 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.303/2004, republicată, sunt neinterpretabile  în acest  sens, reglementându-se toată procedura privind întocmirea dosarului de pensionare, adeverinţa  tip  pentru pensia de serviciu, cine stabileşte, actualizează această pensie, de când se acordă şi  achită aceste drepturi , a mai susţinut recurenta.

Conform art.20  din  aceste norme, a arătat recurenta, răspunderea cu privire la stabilirea vechimii în  magistratură, a vechimii în funcţia de judecător sau procuror, a mediei salariilor brute realizate în ultimele 12 luni de activitate şi a venitului brut realizat la data pensionării, revine instituţiei care eliberează adeverinţa  tip.

Articolul 23 din  Norme , aprobate prin HG  nr.1275/18.10.2005 , reglementează recalcularea pensiilor de serviciu  ale magistraţilor dar în condiţiile  art.95 şi art.169  din Legea nr.19/2000,  cu  modificările  şi  completările ulterioare , aceste două articole referindu-se la adăugarea de noi stagii de cotizare realizate după  pensionare ( minim 12 luni-art.95) sau stagii de cotizare nevalorificate la stabilirea iniţială a pensiei  ( art.169), drepturile de pensie recalculate acordându-se cu luna următoare celei în care s-a depus cererea de  recalculare( alin.3 din ambele articole) a mai  susţinut recurenta-pârâtă.

Chiar Legea nr.19/2000 , ce constituie cadrul legal general şi  pentru stabilirea pensiilor de serviciu ale magistraţilor  şi  pentru acordarea pensiilor de serviciu ale funcţionarilor  publici parlamentari ( Legea nr.7/ 2006 recalculare în aceleaşi condiţii prevăzute de art.95  şi art.169  din Legea nr.19/2000) nu conţine nici o prevede care să  permită recalcularea pensiilor în situaţia în care se prezintă, ulterior stabilirii  iniţiale a drepturilor de pensie  ,  documente doveditoare de natură să  modifice sau completeze salariile sau sporurile  utilizate la stabilirea pensiei, deci situaţia reclamantului nu se regăseşte în prevederile Legii nr.19/2000,  a mai susţinut recurenta.

Între considerente şi dispozitivul hotărârii există contradicţii pentru că pârâtului i s-au acordat drepturile salariale care, potrivit Legii nr.19/2000, nu sunt supuse impozitului pe venit, sistemul  public de pensii funcţionând pe principiul contributivităţii, conform căruia drepturile de asigurări sociale se cuvin pe temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite  şi că baza lunară de calcul a contribuţiei individuale de asigurări  sociale în cazul asiguraţilor nu poate depăşi plafonul de 5  ori salariul mediu  brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aceasta însemnând că CAS - ul pârâtului a  fost reţinut din suma de 5385  lei( 5 x 1077 lei) nu din întreaga sumă  încasată cu titlu de drepturi salariale pe perioada mai  2004-februarie 2005 ,  cât  şi pentru faptul că instanţa de fond folosind sintagma  ”opiniem„ a reţinut că drepturile de pensie de serviciu pot  fi  modificate şi actualizate potrivit legii speciale republicată , dar în condiţiile prevăzute de  art.95 şi  art.169 din Legea nr.19/2000, iar prin dispozitiv se dispune obligarea pârâtei la acordarea acestor drepturi şi retroactiv începând cu 1.03.2005, asimilându-se drepturile salariale cu noi stagii de cotizare ( vechime în muncă), iar drepturile de pensie se acordă retroactiv nu în luna următoare depunerii cererii de recalculare cum impune al.3, a mai susţinut  recurenta-pârâtă.

Drepturile de pensie ale reclamantului pot fi  modificate prin actualizare anuală, potrivit art.85 al.2 din  Legea nr.303/2004 republicată, sau recalculate prin  adăugarea unor stagii de cotizare  în condiţiile art.95  şi art.169 din Legea nr.19/2000 la cererea persoanei îndreptăţite, a  mai susţinut recurenta-pârâtă.

A solicitat admiterea recursului  şi  modificarea hotărârii instanţei de fond în sensul respingerii acţiunii civile ca nefondate.

În drept şi-a întemeiat recursul pe disp.art.304 pct.9 şi  art.3041 C.pr.civ.

Analizând hotărârea instanţei de fond în raport de probele administrate în cauză, de dispoziţiile  legale incidente, de criticile formulate de  recurentă, cât şi de disp.art.304  pct.9  şi art.3041 C.pr.civ. , instanţa constată că recursul declarat este nefondat pentru următoarele considerente:

În primul rând cererea reclamantului  nu-şi găseşte  temeiul în disp.art.95 şi art.169 din Legea nr.19/2000 ci a avut în  vedere o  revizuire a calculului pensiei la data stabilirii ei întrucât elementele avute în vedere la calculul iniţial  al pensiei au suferit  modificări,  confirmate de declaraţia privind evidenţa nominală  a asiguraţilor şi a  obligaţiilor de plată  către bugetul de stat( declaraţie rectificativă).

Or,  actele  dosarului  confirmă existenţa  unei asemenea situaţii.

Prin sentinţa  civilă  nr.397  din 10.04.2006 pronunţată de Tribunalul Galaţi, rămasă irevocabilă, reclamantului intimat i-au fost acordate retroactiv drepturile salariale pentru perioada mai  2004-martie  2005, urmare aplicării discriminatorii a  unor dispoziţii  legale privind salarizarea magistraţilor.

În atare condiţii, reclamantul a fost repus în situaţia anterioară privind acordarea unor drepturi salariale , drepturi salariale care nu au fost avute în vedere la calculul dreptului de pensie la 1.03.2005, drepturi salariale menţionate în carnetul de muncă al reclamantului, drepturi salariale pentru care s-au reţinut impozitele şi celelalte  contribuţii către  stat inclusiv  către bugetul asigurărilor  sociale de stat, situaţie dovedită cu declaraţiile nominale depuse la  dosarul cauzei .

Venitul brut realizat la data înscrierii la pensie -1.03.2005 – era de 5735 lei confirmat prin  adeverinţa nr.3230/VI/9 din 12.09.2006 eliberată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel  Galaţi.

Această revizuire a calculului dreptului de pensie reprezintă o reparaţie a prejudiciului suferit urmare aplicării discriminatorii a unor reglementări privind salarizarea magistraţilor.

Nerevizuirea calculului  pensiei ar crea o nouă  discriminare între cei  cărora drepturile salariale le-au fost acordate ca şi reclamantului  prin hotărâre judecătorească, şi cei care au beneficiat de aceste drepturi salariale  şi li s-au luat în calcul la stabilirea dreptului de pensie beneficiind de o  pensie majorată din 2005 până  la 1.07.2007.

Susţinerea recurentei pârâte că reclamantul nu a  contestat decizia nr.194995 emisă la data de 22.03.2005 nu poate fi primită  pentru că nici nu  avea de ce, ea fiind emisă pe  drepturile salariale existente  la data emiterii ei -1.03.2005- ori drepturile salariale cu care a  fost repus în drepturi au intervenit ulterior  prin sentinţa civilă  nr.397/11.04.2006.

Nu poate fi primită de asemenea susţinerea recurentei pârâte  că reclamantului intimat i  s-ar fi acordat drepturi salariale care potrivit Legii nr.19/2000 nu sunt supuse impozitului pe  venit şi că baza lunară de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale nu ar depăşi plafonul de 5  ori salariul  mediu utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru că:

Drepturile salariale acordate reclamantului-deşi pensionar la data acordării – ca de altfel  pentru toţi magistraţii care au  beneficiat de aceste măsuri reparatorii,  au fost supuse reţinerilor privind impozitul pe venit ( 16% ), reţinerilor CASS ( 6,5%) şi CAS( 9,5%) această ultimă  situaţie rezultând din  adeverinţa nr.1696/VI/19.03.2007 eliberată de Parchetul de pe  lângă Tribunalul Galaţi şi declaraţia privind evidenţa  nominală a asiguraţilor şi a  obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor  sociale de stat cât şi a ordinelor de plată anexate care dovedesc achitarea către bugetul asigurărilor sociale de stat a acestor obligaţii .

Referitor  la  plafonarea contribuţiei  aceasta se aplică tuturor magistraţilor care depăşesc acest plafon şi aceasta nu înseamnă că veniturile respective nu se iau în calculul stabilirii dreptului la  pensie.

Mai este de menţionat că referirea la dispoziţiile Normelor  aprobate prin HG nr.1275/18.10.2005 de aplicare a disp. Legii nr.303/2004 nu poate fi primită  întrucât acestea nu erau în  vigoare la data calculării şi stabilirii pensiei  de serviciu pentru reclamant, ci erau în vigoare Normele aprobate prin HG nr.263/2005 abrogate abia începând  cu 6.11.2005, aceste din urmă  norme neprevăzând situaţia ca în venitul brut nu se includ „ restituiri de drepturi aferente altei perioade” ci doar venitul  brut realizat în ultima  lună anterioară pensionării.

De altfel aşa cum s-a menţionat, în cauză nu se pune problema  unei actualizări sau recalculări a pensiei ci revizuirea unui drept greşit acordat şi care l-a  prejudiciat pe reclamant, prejudiciu care trebuie reparat prin acordarea dreptului de care nejustificat a  fost lipsit.

Nu se pune problema unei culpe a recurentei ci doar restabilirea unui drept legal  cuvenit, consecinţa  restabilirii unui drept salarial  printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă , sentinţa civilă nr.397/10.04.2006 a Tribunalului Galaţi.

În atare condiţii Curtea a apreciat că hotărârea instanţei de fond este legală  în cauză nefiind întrunite cerinţele  art.304 pct.9 C.pr.civ.

Pentru aceste motive, potrivit art.312 al.1 C.pr.civ., prin decizia civilă nr.372/27.04.2007 Curtea de Apel Galaţi a respins ca nefondat recursul declarat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii Galaţi împotriva sentinţei  civile nr.1829/7.11.2006 pronunţată de Tribunalul Galaţi în dosarul nr.3433/121/2006.