Amenzi

Sentinţă civilă 3000 din 09.12.2010


Sentinţa civilă nr. 3000/09.12.2010 P.B.JVLC.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Moineşti, sub nr. xxx/260/2010, F. N. domiciliat în C, str. A. P., Bl. D 1, se. A, et. 4, ap, 18, judeţul Bacău a chemat în judecată Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bacău -Poliţia C, solicitând transformarea amenzii de 400 lei aplicata prin procesul-verbal de contravenţie seria AP nr. 2208081/17.10.2010 în avertisment.

In motivarea acţiunii, petentul a arătat că a contestat procesul-verbal de contravenţie deoarece consideră amenda de 400 lei ca fiind prea mare arătând totodată că nu a provocat scandal ci că a avut doar discuţii mai aprinse cu soţia sa.

La cererea de chemare în judecată au fost anexate: proces-verbal de constatare a contravenţiei seria AP nr. 2208081/17.10.2010, copia cărţii de identitate a petentului.

Petentul nu şi-a motivat în drept cererea.

Legal citată, intimata Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău - Poliţia oraşului C. a formulat întâmpinare solicitând respingerea plângerii şi menţinerea sancţiunii aplicate, arătând faptul că în data de 17.10.2010, petentul aflându-se în stare de ebrietate a provocat scandal şi a adresat injurii, ameninţări şi expresii jignitoare la adresa soţiei sale.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria AP nr. 2208081 din 17.10.2010 F. N. a fost sancţionat cu amendă contravenţională de 400 lei conform art. 2 pct. 1 şi 26 din Legea nr. 61/1991.

Potrivit art. 34 din OG 2/2001, instanţa investită cu soluţionarea plângerii analizează legalitatea şi temeinicia procesului-verbal şi hotărăşte asupra sancţiunii.

Plângerea a fost înregistrată la sediul instanţei la data de 20.10.2010 iar procesul-verbal de constatare a contravenţiei a fost întocmit la data de 17.10.2010, instanţa constatând că plângerea a fost formulată în termenul legal de 15 zile.

Sub aspectul legalităţii procesului-verbal instanţa constata ca au fost respectate toate condiţiile formale prevăzute de OG nr. 2/2001 privind întocmirea procesului verbal, neintervenind vreo cauza de nulitate absoluta. Acesta cuprinde toate menţiunile prevăzute sub sancţiunea nulităţii prevăzute de art. 16 si 17 din OG 2/2001, fiind încheiat cu respectarea prevederilor legale. Astfel, procesul-verbal conţine data şi locul unde a fost încheiat, numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator, datele de identificare ale contravenientului, descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi  la aprecierea gravităţii faptei,  indicarea actelor

2

normative incidente, termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea.

Cu privire la temeinicia procesului - verbal, instanţa constată că motivul invocat de petent prin cererea de chemare în judecată, respectiv că la domiciliul său nu a fost nici un scandal ci doar discuţii mai aprinse ale acestuia cu soţia sa, nu a fost probat în niciun fel de către acesta.

Dimpotrivă, aşa cum reiese din raportul agentului constatator, în data de 16.10.2010 ora 23 acesta s-a deplasat la domiciliul petentului în urma unui apel telefonic la numărul 112, aplanând un conflict între F. N.şi soţia acestuia. Ulterior, după aproximativ o oră soţia petentului a sunat din nou la 112 solicitând intervenţia poliţiei deoarece petentul continua să facă scandal.

Potrivit art. 1196 cod civil, cel care face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească. In acest context, instanţa reţine că petentul nu a făcut dovada că nu ar fi săvârşit contravenţia pentru care i s-a aplicat amenda de 400 lei, dimpotrivă acesta a semnat procesul-verbal de contravenţie întocmit de agentul constatator fără a avea obiecţiuni.

Pentru aceste considerente, instanţa va respinge plângerea contravenţională formulată de petentul F. N. împotriva procesului-verbal de contravenţie seria AP nr. 2208081 din 17.10.2010 în contradictoriu cu IPJ Bacău - Politia ., ca neîntemeiată.