Autorizatie de constructie. prescriptie constatare contraventie

Decizie 76 din 23.01.2018


Dosar nr. ...

R O M Â N I A

TRIBUNALUL DOLJ

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

DECIZIE Nr. 76/2018

Şedinţa publică de la 23 Ianuarie 2018

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE ..

Pe rol judecarea apelului declarat de apelantul ..., împotriva sentinței civile nr. ..., pronunțată în dosarul nr. ... al Judecătoriei Craiova, în contradictoriu cu intimatul POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA - SERVICIUL DE DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII AFIȘAJ STRADAL ŞI ACTIVITATE COMERCIALĂ, având ca obiect anulare proces verbal de contravenție.

La apelul nominal făcut în ședința publică a răspuns  prin avocat .., martorul  .., lipsind intimatul.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care:

A fost audiat martorul .., a cărui declarație a fost consemnată şi atașată la dosarul cauzei.

Nemaifiind alte chestiuni prealabile de discutat, probe de administrat, instanța consideră încheiată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul asupra apelului.

Apărătorul apelantului  solicită admiterea apelului aşa cum a  fost formulat. Fără cheltuieli de judecată.

INSTANŢA

Deliberând asupra apelului constată următoarele:

Prin sentința civilă nr. ..., Judecătoria Craiova a respins plângerea contravenţională formulată de petentul ..., în contradictoriu cu intimatul POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA - SERVICIUL DE DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCŢII AFIŞAJ STRADAL ŞI ACTIVITATE COMERCIALĂ.

Pentru a se pronunța astfel, instanța de fond a reținut că petentul a săvârșit fapta reținută în sarcina sa întrucât nu a dovedit o altă stare de fapt decât cea reţinută de agentul constatator.

Împotriva acestei sentințe a declarat apel petentul ... criticând hotărârea instanței de fond sub aspectul legalității și temeiniciei.

Arată faptul ca in cuprinsul plângerii contravenționale a dezvoltat motivele nulității absolute de care este lovit procesul verbal de contravenție motive absolut evidente, atata timp cat legea in vigoare, menționata in prezenta plângere si pe care de fapt se întemeiază întocmirea prezentului proces verbal contestat specifica foarte clar la art. 31” Dreptul de a constata contravențiile si de a aplica amenzile prevăzute la art. 26 se prescrie in termen de 3 ani de la data săvârșirii faptei”

Menționează faptul ca a ridicat respectiva construcție cu destinația grup sanitar (WC) la mine pe proprietate la începutul anului 2011.

Ori din anul 2011 si pana la întocmirea notei de constatare si a prezentului proces verbal au trecut 5 ani. Considera ca procesul verbal este lovit de nulitate absoluta, nefiind întocmit în conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Arată faptul ca, deşi in cuprinsul plângerii contravenționale petenta a arătat faptul ca nu a comis nici o contravenție, ca a fost împiedicat de către agentul constatator sa îşi exprime obiecțiunile cu privire la întocmirea procesului verbal si la constatarea aşa zisei contravenții de către agent, instanța nu a ținut cont de toate aceste aspecte si a respins plângerea sa contravențională.

In ceea ce privește susținerile petentului  în sensul ca la momentul constatării si a aplicării sancțiunii contravenționale era prescris dreptul de a constata săvârşirea faptei contravenționale si de a aplica sancțiunea in mod corespunzător, acestea sunt întemeiate fata de prevederile art. 31 din Legea nr. 50/1991 republicata.

Este adevărat ca fapta de construire este prin natura sa o fapta continua nefiind de admis ca ar putea fi executate lucrările dintr-odată, ceea ce presupune o perioada mai scurta sau mai lunga de timp in care lucrările specifice sunt finalizate si in acest interval de timp(de la data începerii lucrărilor de construcție si pana la terminarea lor in sensul ca nu mai sunt alte lucrări de efectuat pentru a se putea folosi edificiul) data săvârșirii faptei contravenționale este considerata data constatării.

Momentul finalizării nu poate fi însă legat de cel al recepției lucrărilor de către reprezentanții administrației locale, astfel cum încearcă intimata sa susțină in apărare şi  aşa cum în mod eronat a reţinut instanţa de fond; O ASTFEL DE INTERPRETARE AR LIPSI PRACTIC DE EFECTE DISP. ART. 31 DIN 1 NR. 50/1991 REPUBLICATA întrucât recepția lucrărilor nu poate avea loc in lipsa autorizaţiei de construire, ceea ce ar însemna ca săvârşirea faptei contravenţionale ar putea fi constatata oricând, dând naștere unei contravenții care nu se prescrie niciodată, lipsind de efecte juridice disp. Privind prescriere din L 50/1991 si din OG 2/2001.

Considera ca a fost grav prejudiciat in dreptul său la accesul liber la justiţie, la o judecata dreapta si echitabila.

In jurisprudența Curţii Europene a Drepturilor Omului se retine ca procesul verbal de contravenţie nu poate face dovada prin el însuși a existentei nevinovăției, acest proces fiind doar actul prin care o persoana este acuzata de săvârșirea contravenţiei si ca prin el nu se face dovada a săvârșirii in sine a respectivei contravenții. Tocmai de aceea exista posibilitatea legala ca cel acuzat sa se poată apăra si sa aducă in sprijinul afirmațiilor sale dovezi prin care sa isi demonstreze nevinovăția.

In prezenta cauza sunt aplicabile şi prevederile art. 6 din Convenţia europeana a Drepturilor Omului, cu toate garanțiile conferite de acesta, contravenientul beneficiind de prezumția de nevinovăție, care nu i-a fost acordata.

Pentru aflarea adevărului in prezenta cauza solicita audierea martorului ....

Pentru toate aceste considerente, solicita respingerea in totalitate a sentinţei civila nr. ..., data de Judecătoria Craiova in dosarul nr. ... si admiterea  apelului formulat astfel, şi  anularea procesului verbal de contravenţie si pe cale de consecinţa sa exonerarea petentului -apelant de la plata amenzii contravenţionale.

In subsidiar solicita înlocuirea amenzii cu avertisment.

In drept art 470, 471, N.C. Pr. Civ

Intimatul  Poliţia Locală a Municipiului Craiova a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului ca neîntemeiat  şi pe cale de consecință, menținerea ca temeinică şi legală a sentinței pronunțată de instanţa de fond.

Analizând apelul formulat, Tribunalul apreciază că este nefondat, pentru următoarele considerente:

Prin Procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei Seria  ..., emis de către intimata Politia Locală A Municipiului Craiova s-a dispus sancţionarea petentului ..., cu amenda în cuantum de 1000 lei, pentru săvârşirea  contravenţiei prevăzute de art.26 alin.1, lit.a din Legea 50/1991, reţinându-se că la data de 30.05.2016 a executat un grup sanitar (wc), din zidărie, pe limita de proprietate, fără autorizaţie de construire, stadiul fizic finalizat. Au fost efectuate fotografii. Nota de constatare este parte integrantă a PV .

Cu privire la legalitatea procesului-verbal de constatare a contravenţiei, instanţa reţine că acesta cuprinde toate menţiunile obligatorii prev. de art. 17 din OG nr. 2/2001.

În ceea ce priveşte excepţia prescripţiei, invocată de către apelant, în acord cu cele reţinute de instanţa de fond, Tribunalul consideră că nu era finalizată construcţia provizorie edificată de către petent, astfel încât nu era prescris dreptul lucrătorilor din cadrul Poliţiei Locale Craiova de a constata încălcarea prevederilor art. 26 din Legea 50/1991, şi de a aplica o sancţiune contravenţională pentru nesocotirea respectivelor dispoziţii.

Prin Decizia nr. 7/2000 – prin care a fost soluţionat un recurs în interesul legii -, I.C.C.J a stabilit că "1. Dreptul de a constata contravenţiile şi de a aplica amenzile prevăzute la art. 23 (art. 26 în actuala reglementare) din această lege se prescrie în termen de 2 ani de la data săvârşirii faptei.

2. În cazul construcţiilor în curs de executare data săvârşirii faptei este data constatării contravenţiei, iar în cazul construcţiilor finalizate fapta se consideră săvârşită la data terminării construcţiei."

De asemenea, faţă de disp. art. 37 alin. 5 din Legea nr. 50/1991 rep. "Construcţiile executate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum şi cele care nu au efectuată recepţia la terminarea lucrărilor, potrivit legii, nu se consideră finalizate şi nu pot fi intabulate în cartea funciară. În această situaţie se aplică în continuare sancţiunile prevăzute de lege", respectivul imobil trebuie considerat ca fiind încă în curs de executare având în vedere că, în speţă, nu a fost efectuată recepţia, motiv pentru care data săvârşirii contravenţiei este data constatării acesteia de către agenţii constatatori, respectiv 30.05.2016. Or, raportat la acest moment, este evident că, la data de 31.05.2016, dreptul agenţilor constatatori de a constata contravenţia nu era prescris.

În ceea ce priveşte temeinicia procesului-verbal de contravenţie, instanţa reţine că, deşi OG nr. 2/2001, cu modificările şi completările ulterioare, nu cuprinde dispoziţii exprese cu privire la forţa probantă a actului de constatare a contravenţiei, din economia textului art. 34, rezultă că procesul verbal contravenţional face dovada situaţie de fapt şi a încadrării in drept până la proba contrară. Conform jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, dreptul unei persoane de a fi prezumate nevinovate şi de a solicita acuzării să dovedească faptele ce i se impută nu este absolut, din moment de prezumţiile bazate pe fapte sau legi operează in toate sistemele de drept şi nu sunt interzise de Convenţia europeană a drepturilor omului, in măsura in care statul respectă limite rezonabile, având in vedere importanţa scopului urmărit, dar şi respectarea dreptului la apărare ( cauza Salabiaku c. Franţei, Hotărârea din 7 octombrie 1988, parag. 28, cauza Vastberga Taxi Aktiebolag şi Vulic c. Suediei, Hotărârea din 23 iulie 2002, parag. 113).

Forţa probantă a rapoartelor sau a proceselor verbale este lăsată la latitudinea fiecărui sistem de drept, putându-se reglementa importanţa fiecărui mijloc de probă, insă instanţa are obligaţia de a respecta caracterul echitabil al procedurii in ansamblu atunci când administrează şi apreciază probatoriul (cauza Bosoni c. Franţei, Hotîrârea din 7 septembrie 1999).

In analiza principiului proporţionalităţii, trebuie observat că dispoziţiile OUG nr. 195/2002 au drept scop reglementarea şi garantarea respectării regulilor de circulaţie pe drumurile publice, iar respectarea regulilor impuse de acest act normativ are implicaţii majore asupra garantării  dreptului la viată şi la integritate al persoanelor şi bunurilor şi pentru instituirea unui climat de securitate socială, astfel că interesul societăţii in respectarea acestor reguli este de importanţă capitală. In acelaşi timp, insă, persoana sancţionată in baza acestui act normativ are dreptul la un proces echitabil (art. 31-36 din OG nr. 2/2001), in cadrul căruia poate să utilizeze orice mijloc de probă şi să invoce orice argumente pentru dovedirea împrejurării că situaţia de fapt din procesul verbal nu corespunde modului de desfăşurare a evenimentelor, iar sarcina instanţei de judecată este de a respecta limita de proporţionalitate intre scopul urmărit de autorităţile statului, de a nu rămâne nesancţionate acţiunile antisociale, prin impunerea unor condiţii imposibil de îndeplinit, şi respectarea dreptului la apărare al persoanei sancţionate contravenţional ( cauza Anghel c. României, Hotărârea din 4 octombrie 2007).

Din întregul material probator administrat în cauză, instanţa constată că  nu a fost răsturnată prezumţia de  temeinicie a procesului-verbal contestat, în sensul că petentul nu a făcut dovada unei situaţii de fapt contrare celei reţinute în cuprinsul acestuia. Mai mult, chiar apelantul-petent, atât în cuprinsul plângerii contravenţionale, cât şi în cererea de apel, recunoaşte că nu deţinut autorizaţie de construire.

Pentru considerentele expuse anterior, instanţa va proceda în conformitate cu disp. art. 480 alin. 1 C.pr.civ. şi va respinge apelul, ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge  apelul declarat de apelantul ....., împotriva sentinței civile nr. ....., pronunțată în dosarul nr. ... al Judecătoriei Craiova, în contradictoriu cu intimatul POLIŢIA LOCALĂ  A  MUNICIPIULUI  CRAIOVA - SERVICIUL  DE  DISCIPLINĂ  ÎN  CONSTRUCŢII AFIŞAJ STRADAL ŞI ACTIVITATE COMERCIALĂ, ...

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 23 Ianuarie 2018.