Amenzi

Sentinţă civilă 17 din 11.01.2011


Judecătoria Moineşti Judecător: ANDREEA PRICHICI Sentinţa civilă nr.2322/19.10.2010

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 01.07.2010 sub nr. de dosar 3668/260/2010, petenta SC R. A. SRL a solicitat în contradictoriu cu Garda Naţională de Mediu Comisariatul Regional S.- Comisariatul Judeţean B., înlocuirea sancţiunii amenzii aplicată prin procesul verbal nr. 06849/14.06.2010 cu sancţiunea avertisment.

A arătat petenta că prin acest proces verbal a fost sancţionată cu amendă contravenţională în cuantum de 20000 lei deoarece societatea desfăşoară activitatea de service auto şi nu există nici o evidenţă a deşeurilor formate, evidenţă care să indice producerea, transportul, valorificarea şi modul de eliminare, iar deşeunle nu sunt colectate selectiv în spaţii corespunzător amenajate.

Cu toate aceste societatea a respectat obligaţiile trasate în autorizaţia de mediu, a avut încheiate contracte cu firme specializate în colectarea deşeurilor, contracte care au încetat în parte deoarece o parte a firmelor şi-au schimbat obiectul de activitate, iar altă parte au intrat în procedura falimentului.

In aceste condiţii, a fost încheiat contractul nr. 20/03.03.2010 cu Unitatea Administrativ Teritorială M., dar s-a pus în vedere societăţii să achiziţioneze containerul în care să fie depozitate deşeurile, iar la data controlului containerul fusese comandat dar încă nu fusese livrat.

De asemenea, la data de 09.06.2010 a încheiat şi un contract cu o firmă specializată în colectarea, transportarea şi eliminarea deşeurilor industriale, contract ce se afla la sediul societăţii şi nu a putut fi prezentat organelor de control.

Ulterior controlului societatea a îndeplinit toate obligaţiile impuse prin nota de constatare din 14.06.2010, nu a mai fost sancţionată pentru astfel de fapte, situaţie în care se impune aplicarea unei sancţiuni mai uşoare, respectiv avertisment.

In susţinere petenta a depus înscrisuri ce se află ataşate la dosar şi a solicitat administrarea probei testimoniale, declaraţiile celor doi martori fiind consemnate şi ataşate la dosar.

1

Intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii ca nefondată deoarece la data efectuării controlului s-a constatat că societatea, deşi desfăşoară activitatea de service auto, activitate datorită căreia generează deşeuri specifice, acestea nu sunt colectate selectiv şi nu sunt depozitate în spaţii special amenajate, drept pentru care s-a dispus sancţionarea societăţii cu amendă în cuantum de 20000 lei conform art. 51 alin. A prf. A lit. G din OUG nr. 78/2000.

A mai precizat intimata că procesul verbal a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în materie, că din probe rezultă că aceasta a se face vinovată de fapta reţinută în sarcina sa şi că se impune respingerea plângerii ca nefondată.

In susţinere intimata a depus înscrisuri, respectiv nota de constatare din data de 14.06.2010 şi procesul verbal din aceiaşi dată.

Din actele şi lucrările dosarului, prin prisma probatoriului administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 06849/14.06.2010 încheiat la punctul de lucru al' SC R. A. SRL din M. s-a constatat că societatea desfăşoară activitate de service auto din care se formează deşeuri specifice: uleiuri uzate, filtre de ulei, motorină, plăcuţe frână, ferodouri uzate, filtre de vopsit, şi alte tipuri de deşeuri, ce nu sunt colectate selectiv şi nu sunt depozitate în spaţii special amenajate în vederea eliminării şi valorificării.

In aceste condiţii societatea a fost sancţionată cu amendă contravenţională în cuantum de 20000 lei în baza art. 51 alin. A prf. A lit. G din OUG nr. 78/2000.

Conform art. 51 alin. A prf. A lit. G din OUG nr. 78/ 2000 constituie contravenţie „lipsa unei evidenţe stricte a producerii, transportului, valorificării şi eliminării deşeurilor".

Instanţa constată că petenta nu a negat săvârşirea faptei şi de altfel, analizând procesul verbal de control precum şi nota de constatare rezultă că acestea au fost încheiate în prezenţa administratorului societăţii, a cărui singură menţiune la rubrica „obiecţiuni" a fost aceea că sancţiunea aplicată depăşeşte posibilităţi financiare ale societăţii.

Astfel, reprezentantul legal al societăţii nu a specificat organelor de control că ar avea încheiate contracte cu firme specializate în domeniu sau că ar fi efectuat diferite comenzi care nu fuseseră onorate la momentul controlului.

Pe de altă parte, societatea avea încheiat un contract cu UAT Moineşti de colectare a resturilor menajere, iar din procesul verbal contestat, cât şi din nota de constatare, acte al căror conţinut nu a fost negat de petentă, se reţine că deşeurile formate în urma desfăşurării activităţilor de service auto erau amestecate cu deşeurile menajere, deşeuri colectate prin serviciul Primăriei.

In aceste condiţii, societatea nu numai că nu deţinea containere speciale în care să depoziteze deşeurile provenite din activitatea sa dar le şi amesteca cu deşeurile menajere, producând astfel un grav prejudiciu mediului înconjurător, pagubă ce nu poate fi controlată sau reparată.

2

Faptul că ulterior efectuării controlului societatea a depus eforturi pentru intrarea în legalitate are importanţă în soluţionarea prezentei cauze, demonstrând că scopul aplicării legii a fost atins, dar nu determină instanţa să modifice în tot sancţiunea aplicată, deoarece fapta societăţii este o faptă gravă ce prezintă un grad de pericol ridicat, mai ales că nu există nici o certitudine că în absenţa controlului organelor abilitate societatea ar fi început să respecte prevederile legale.

Deoarece, astfel cum am arătat, societatea a dat curs obligaţiilor impuse prin nota de constatare, instanţa apreciază că se poate aplica şi o sancţiune mai uşoară, ţinând cont şi de faptul că a fost sancţionată cu amendă în cuantumul maxim prevăzut de lege, drept pentru care instanţa va admite în parte plângerea şi va reduce cuantumul amenzii de la 20.000 lei la 10.000 lei, menţinând celelalte dispoziţii ale procesului verbal.

3

Domenii speta