Partaj

Sentinţă civilă 3291 din 17.11.2011


Sentinţa penală nr. 3291/17.11.2011

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 08.12.2010 sub nr. xxx, reclamanta xxx a solicitat instanţei ca în contradictoriu cu pârâţii xxx să se dispună ieşirea din indiviziune asupra bunurilor rămase de pe urma defunctului xxx, decedat la 06.10.2002.

In motivare, reclamanta a arătat că la data de 06.10.2002 a decedat xxx cu ultimul domiciliu în com.Brusturoasa, judeţul Bacău, iar ca moştenitori legali cu vocaţie succesorală au rămas reclamanta în calitate de soţie supravieţuitoare şi pârâţii în calitate de descendenţi, masa succesorală compunându-se din Vi din suprafaţa de 1200 m.p. teren curţi construcţii şi arabil, o casă din lemn acoperită cu ţiglă compusă din 3 camere,hol şi cămară, un grajd din lemn acoperit cu ţiglă compus din 2 încăperi şi suprafaţa de 1200 m.p. teren fâneţe.

In dovedirea acţiunii reclamantul a depus la dosar înscrisuri(fila 4-6dosar).

In drept, au fost invocate dispoziţiile art. 728 şi următoarele cod civil.

Cererea a fost timbrată cu taxa judiciară de timbru în cuantum de 2 lei şi timbru judiciar de 0,30 lei.

Legal citaţi pârâţii nu s-au prezentat în faţa instanţei şi nu au depus întâmpinare.

La termenul din 17.11.2011 instanţa a invocat excepţia insuficientei timbrări a acţiunii.

Asupra acestei excepţii, instanţa reţine următoarele:

In conformitate cu dispoziţiile art. 20 alin 3 din Legea 146/1997, neîndeplinirea obligaţiei de plată a taxei judiciare de timbru până la termenul stabilit de instanţă, se sancţionează cu anularea acţiunii.

In aceste condiţii, având în vedere dispoziţiile legale invocate, că reclamanta nu a înţeles să achite taxa judiciară de timbru şi nici nu a înţeles să formuleze cerere de ajutor public judiciar pentru scutirea de la plata acesteia, instanţa va admite excepţia insuficientei timbrări a cererii de chemare în judecată şi pe cale de consecinţă va anula cererea de chemare în judecată ca insuficient timbrată.