Sentinta Civila

Sentinţă civilă 1349 din 27.06.2007


DOSAR NR. 564/1748/2007

R O M Â N I A

JUDECATORIA CORNETU-JUDEŢUL ILFOV

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1349

ŞEDINŢA PUBLICA DE LA : 27.06.2007

INSTANŢA CONSTITUITĂ DIN:

PREŞEDINTE : VASILIU LIVIU

GREFIER : POPESCU  CRISTINA

Pe rol se află judecarea cauzei civile având ca obiect partaj judiciar, privind pe reclamantele-pârâte SOARE MAGDALENA, BUCUR ELENA, STAN AFRODITA, RĂDULESCU ADRIANA, ŞUTEU RODICA, pârâtul  STAN GHEORGHE şi pârâţii - reclamanţi STAN EMIL, STAN FLORIN ŞI STAN CONSTANŢA. 

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns reclamanţii-pârâţi reprezentaţi de avocat în baza împuternicirilor avocaţiale nr.255335/2007 şi 255334/2007, aflate la dosar, filele 8-9, pârâţii - reclamanţi Stan Florin şi Stan Emil personal si asistaţi de avocat cu împuternicire avocaţială depusă la dosar la fila 34 şi pârâta Stan Constanţa reprezentată de acelaşi avocat, lipsă fiind pârâtul Stan Gheorghe.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care invederează că prin serviciul registratură, a fost depus la dosar completarea la raportul de expertiză. Învederează de asemenea, că reclamantele-pârâte au depus la dosar obiecţiunile formulate la raportul de expertiză specialitatea topografie şi propuneri de lotizare.

Instanţa constată că reclamantele-pârâte au depus la dosar propuneri de lotizare în trei variante.

Pârâţii – reclamanţi, prin apărător, precizează că sunt de acord cu prima variantă de lotizare propusă de reclamanţii – pârâţii. Solicită ca, imobilul construcţie să fie atribuită pârâtului – reclamant Stan Florin, fără ca acesta să fie obligat să plătească sultă.

Apărătorul reclamantelor - pârâte este de acord ca, imobilul construcţie să fie atribuită pârâtului – reclamant Stan Florin, fără ca acesta să fie obligat să plătească sultă.

Instanţa reţine cauza spre soluţionare.

 I N S T A N Ţ A

Asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 13.02.2007 sub nr.564/1768/2007, reclamanţii Soare Magdalena, Bucur Elena, Stan Afrodita, Rădulescu Adriana şi Şuteu Rodica au chemat în judecată pe pârâţii Stan Gheorghe, Stan Emil, Stan Florin şi Stan Constanţa, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate ca reclamantele împreuna cu paratii din aceasta cauza sunt moştenitorii defunctului Dumitru Dumitru, decedat la data de 31.12.1969,  cu ultimul domiciliu în comuna Cornetu, judeţul Ilfov; Să constate ca din masa succesorală rămasă de pe urma defunctului fac parte terenuri intravilane şi extravilane în suprafaţă de 1ha, 8500 m.p., conform titlului de proprietate nr.39681/27.04.1998, la care se adaugă conform certificatului de moştenitor nr.176/16.02.1995 cota-parte de 1 dintr-un imobil locuinţă compus din 3 camere şi teren aferent acestuia în suprafaţă de 1.000 m.p.; sa se dispună partajarea bunurilor ce compun masa partajabilă menţionată anterior în raport de dispoziţiile art.741 C.civ. şi art.673 1 şi urm. C.pr.civ. în următoarele cote ce se cuvin clasei I a moştenitorilor descendenţi în linie directă:

1.Soare Magdalena în calitate de fiica cu o cota de 8/40;

2.Bucur Elena în calitate de fiica cu o cotă de 8/40;

3.Stan Gheorghe, în calitate de fiu o cotă de 8/40;

4.Stan Afrodita, în calitate de noră, cu o cotă de 2/40;

5.Rădulescu Adriana, în calitate de nepoată cu o cotă de 3/40;

6.Şuteu Rodica, în calitate de nepoată cu o cotă de 3/40;

7.Stan Constanţa, în calitate de noră cu o cotă de 2/40;

8.Stan Emil, în calitate de nepot cu o cotă de 3/40;

9.Stan Florin, în calitate de nepot, cu o cotă de 3/40; 

Cu obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, s-a aratat că reclamantele împreună cu pârâţii sunt succesorii defunctului Dumitru Dumitru, decedat la data de 31.12.1969.

Mai arata reclamantele ca în urma căsătoriei dintre Dumitru Dumitru şi Dumitru Floarea – decedata la data de 30.08.1997, au rezultat copii Soare Magdalena, Bucur Elena, Stan Gheorghe, Stan Marin( decedat) Stan Petre (decedat).

Se mai arata ca în urma decesului lui Stan Marin au rămas moştenitorii Stan Afrodita, în calitate de soţie supravieţuitoare, Radulescu Adriana, fiică şi Şuteu Rodica, fiica; iar in urma decesului lui Stan Petre au rămas moştenitorii Stan Constanţa în calitate de soţie supravieţuitoare, Stan Emil în calitate de fiu şi Stan Florin în calitate de fiu.

Astfel, pentru ieşirea din indiviziune cu privire la terenul în suprafaţa de 1 ha şi 8.500 m.p. intravilan şi extravilan şi a 1/2 din imobilul locuinţă compus din 3 camere şi teren aferent în suprafaţă de 1.000 m.p. ce au aparţinut lui Dumitru Dumitru trebuie avuţi în vedere următorii descendenţi în linie directă: Soare Magdalena, Bucur Elena şi Stan Gheorghe, în calitate de fii ai lui Dumitru Dumitru, Stan Afrodita, în calitate de soţie a lui Stan Marin, fiul decedat al lui Dumitru Dumitru, Rădulescu Adriana şi Şuteu Rodica, în calitate de nepoate după tatăl  decedat Stan Marin –fiul lui Dumitru Dumitru, Stan Constanţa în calitate de soţie a lui Stan Petre, fiul decedat al lui Dumitru Dumitru.

Pârâţii Stan Emil, Stan Florin şi Stan Constanţa au depus întâmpinare prin care au solicitat :  să se constate deschisă succesiunea lui Dumitru Dumitru, şi că reclamantele sunt străine de moştenirea defunctului deoarece au renunţat la succesiunea acestuia aşa cum atestă certificatul de moştenitor S.127 din 2 iulie 1970, emis de Notariatul de Stat Buftea. Conform acestui certificat au renunţat la succesiunea lui Dumitru Dumitru numitul Stan Marin, tatăl reclamantelor Rădulescu Adriana şi Şuteu Rodica, respectiv soţul reclamantei Stan Afrodita, precum şi reclamantele Bucur Elena şi Soare Magdalena.

Certificatul de moştenitor 176 din 16.02.1995, invocat de reclamante în acţiunea principală a fost anulat prin sentinţa civilă nr. 1873 din 5 mai 1997 a Judecătoriei Buftea, pronunţată în dosarul nr. 836/1997, sentinţă rămasă definitivă prin neapelare.

S-a mai solicitat să se constate deschisă succesiunea tatălui, respectiv soţului pârâţilor – reclamanţi, Stan Petre, decedat la data de 26.03.1991 care a dobândit, prin moştenire de la tatăl său, bunicul pârâţilor-reclamanţi şi socrul pârâtei-reclamante, cota de 3/8 din terenul loc casă de 800 m.p. şi casa aflată pe acest teren cota şi cota de 3/4 din bunurile imobile trecute în titlul de proprietate şi, aşa cum sunt identificate şi descrise în certificatul de moştenitor nr. S 127/2 iulie 1970(restul revenind soţiei supravieţuitoare, Dumitru Floarea).

Se mai solicită să se declare deschisă şi succesiunea lui Dumitru Floarea, decedată la 30.08.1997 având ca moştenitori pe reclamantele Bucur Elena, Soare Magdalena,  Stan Marin, (postdecedat la 21.05.2005, având ca moştenitoare pe reclamantele Stan Afrodita, Rădulescu Adriana şi Şuteu Rodica)  Stan Ghoerghe şi pârâţii reclamanţi Stan Florin şi Stan Emil, urcaţi prin reprezentare, în locul tatălui lor, predecedat.

Masa succesorală este compusă din cota de 5/8 din bunurile teren şi construcţii rămase de la soţul său şi cota de 1/4 din terenul agricol,  extravilan şi intravilan, ce excede terenului aferent construcţiei.

Se mai solicită ieşirea din indiviziune.

În motivarea cererii sunt stabilite şi cotele finale ce revin tuturor părţilor, conform susţinerilor pârâţilor-reclamanţi.

În dovedirea cererii reconvenţionale sunt depuse : certificatele de moştenitor nr. S 127/2 iulie 1970, 176 din 16.02.1995 şi 485/1997 de pe urma lui Stan Petre), sentinţa civilă nr. 1873/05.05.1997, titlul de proprietate 39681/27.04.1998, chitanţa de plată a taxelor judiciare de timbru, timbru judiciar, împuternicirea avocaţială.

Reclamantele au formulat întâmpinare la cererea reconvenţională prin care invocă în esenţă ineficienţa renunţării la moştenire a lor, respectiv a autorului lor, dat fiind dispoziţiile speciale ale art. 13 alin.2 din legea nr. 18/1991 prin care toţi moştenitorii sunt socotiţi de drept repuşi în termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile ce au aparţinut autorilor lor.

Drept urmare sunt recalculate cotele de moştenire ce revin fiecăreia din părţi.

Dat fiind că nu au existat alte probleme de natură litigioasă între părţi, care să fie susţinute sau dovedite, s-a administrat doar proba cu interogatorii reciproce, la termenul din 10.04.2007, urmând ca instanţa să pronunţe o încheiere în temeiul art. 6736 cod procedură civilă prin care să se dispună şi efectuarea expertizelor imobiliare şi topo din cauză..

 Din ansamblul probelor administrate în cauză instanţa reţine următoarele :

La data de 31.12.1969 a decedat Dumitru Dumitru, cu ultim domiciliu situat în comuna Cornetu, jud. Ilfov.

Dumitru Dumitru a fost căsătorit cu Dumitru Floarea, decedată şi ea la 30.08.1997.

Cei doi soţi au avut împreună 5 copii: Soare Magdalena, Bucur Elena, Stan Gheorghe; Stan Marin şi Stan Petre.

În urma decesului lui Dumitru Dumitru, au renunţat expres la moştenire prin declaraţii notariale, Stan Marin ( soţul reclamantei Stan Afrodita şi tatăl reclamantelor Rădulescu Adriana şi Şuteu Rodica) precum şi reclamantele Bucur Elena şi Soare Magdalena.

Renunţarea expresă este consemnată în certificatul de moştenitor nr. S 127/2 iulie 1970. Potrivit acestui act singurii moştenitori acceptanţi ai succesiunii lui Dumitru Dumitru au fost soţia supravieţuitoare Dumitru Floarea precum şi fiul defunctului, autorul pârâţilor reclamanţi, Stan Petre (fila 24 dosar).

Ulterior, la 16.02.1995 s-a emis un alt certificat de moştenitor, nr. 176 al Notariatului de Stat Sector Agricol Ilfov, fără să se fi dispus anularea primului, prin care au fost reintroduşi în calitate de moştenitori şi cei trei renunţători la moştenire (fila 25 dosar).

Prin sentinţa civilă nr. 1873, s-a dispus de către Judecătoria Buftea anularea celui de-al doilea certificat de moştenitor, „ soluţie pronunţată prin acordul părţilor”, atât Stan Marin, cât şi Soare Magdalena, prezenţi în instanţă dar şi Bucur Elena, prin act autentificat notarial, declarând că sunt de acord cu anularea celui de-al doilea certificat de moştenitor (fila 26).

Rezultă că toţi reclamanţii au declarat încă o dată că sunt renunţători la moştenirea lui Dumitru Dumitru, confirmând de altfel primele lor declaraţii.

De precizat că la data celei de-a doua renunţări, deşi nu se eliberase titlul de proprietate, părţile erau deja în posesia terenului succesoral astfel încât invocarea prevederilor art. 13 din legea nr. 18/1991 de către reclamanţi, pentru repunerea lor în termenul de acceptare a succesiunii, nu-şi găseşte absolut nici o justificare legală sau morală.

Fără a nega practica neunitară, instanţa apreciază de principiu că renunţarea la succesiune priveşte atât  bunurile existente în succesiune la data decesului cât şi cele ce eventual ar intra ulterior în succesiunea respectivă. Prin art. 13 alin 2. din Legea nr.18/1991 au fost repuşi în termenul de acceptare a succesiunii numai moştenitorii care nu au acceptat-o în termenul şi în condiţiile prevăzute de art. 700 C.civ. iar nu şi cei care au renunţat expres la succesiune, în temeiul art. 696 C.civ.

Cu atât mai mult nu ar putea invoca reclamanţii în beneficiul lor prevederile art. 13 din legea nr. 18/1991, pentru repunerea lor în termenul de acceptare a succesiunii, cu cât aceştia au declarat expres în dosarul nr.836/1997 al Judecătoriei Buftea că sunt renunţători la moştenirea lui Dumitru Dumitru .

Drept urmare toate reclamantele nu au calitatea de succesoare ale defunctului Dumitru Dumitru, fiind străine de succesiune.

Fără îndoială că reclamantele, direct sau în calitate de succesoare a autorului lor, vor veni la moştenirea defunctei Dumitru Floarea, dar pe cotele de proprietate dobândite de aceasta atât asupra bunurilor dobândite împreună cu soţul său predecedat cât şi în calitate de succesoare a lui.

De precizat că reclamantele Stan Afrodita, Rădulescu Adriana şi Şuteu Rodica vin la moştenirea lui Dumitru Floarea în calitate de succesoare ale soţului, respectiv tatălui lor Stan Marin, postdecedat defunctei Dumitru Floarea.

Pârâţii-reclamanţi Stan Constanţa, Stan Florin şi Stan Emil vin la succesiunea lui Dumitru Dumitru, în calitate de succesori ai soţului, respectiv tatălui lor Stan Petre, post decedat autorului Dumitru Dumitru (la 28.03.1991) şi numai pârâţii – reclamanţi  Stan Florin şi Stan Emil, vin prin reprezentare, în locul tatălui lor, predecedat la succesiunea defunctei Dumitru Floarea, decedată la 30.08.1997.

Nu se pune problema nulităţii titlului de proprietate chiar dacă reclamantele, trecute în titlul de proprietate nu au calitatea de erezi ai defunctului Dumitru Dumitru, întrucât acestea vin indirect la moştenirea terenurilor trecute în titlul de proprietate, ca urmare a succesiunii lui Dumitru Floarea, moştenitoare a titularului dreptului de proprietate privind terenurile din titlul de proprietate, în act fiind indicată doar calitatea de moştenitori, nu şi cotele ce se cuvin părţilor.

În baza art. 6736 instanţa a pronunţat la 18.04.2007 o încheiere prin care a admis în parte  cererea principala formulata de reclamantele SOARE MAGDALENA,BUCUR ELENA, STAN AFRODITA, RĂDULESCU ADRIANA şi ŞUTEU RODICA, împotriva pârâţilor STAN GHEORGHE,  STAN EMIL, STAN FLORIN şi STAN CONSTANŢA.

A admis în parte şi cererea reconventională formulată de aceştia din urmă.A

A constatat că reclamantele Soare Magdalena ( în nume propriu), Bucur Elena (în nume propriu), Stan Afrodita, Rădulescu Adriana şi Şuteu Rodica (prin autorul lor, Stan Marin) sunt străini, prin renunţare expresă la moştenirea defunctului Dumitru Dumitru, conform certificatului de moştenitor nr. S 127 din 02.07.1970, emis de Notariatul de Stat Buftea şi sentinţa civilă nr.1873/05.05.1997 a Judecătoriei Buftea;

A constatat calitatea de succesori exclusivi ai defunctului Dumitru Dumitru, decedat la data de 31.12.1969,  cu ultimul domiciliu în comuna Cornetu, judetul Ilfov, conform certificatului de moştenitor, nr. S 127/02.07.1970, pentru postdecedata Dumitru Floarea, în calitate de soţie supravieţuitoare, cu o cotă de 1/4 şi postdecedatul Stan Petre, în calitate de fiu, cu o cotă de 3/4.

A constatat că masa succesorala  de pe urma defunctului Dumitru Dumitru este compusă din 1/1 din suprafaţa de 1,7700 ha, cuprinsă în titlul de proprietate nr. 39681/27.04.1998, emis de Comisia Judeţeana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor a judeţului Ilfov, precum şi din cota de 1/2 din imobilul-construcţie din cărămidă, acoperită cu tablă, compusă din trei camere şi dependinţe şi suprafaţa de 800 m.p. teren aferent construcţiei ( cealaltă cotă de 1/2 a aparţinut soţiei supravieţuitoare Dumitru Floarea), imobil situat în comuna Cornetu, Soseaua Alexandriei, nr.111, judeţul Ilfov;

A constatat deschisă şi succesiunea defunctei Dumitru Floarea, decedată la data de 30.08.1997, cu ultimul domiciliu în comuna Cornetu, judeţul Ilfov;

A constatat calitatea de succesori ai defunctei Dumitru Floarea pentru reclamantele Soare Magdalena şi Bucur Elena, în calitate de fiice, cu câte o cotă de 1/5 fiecare, pârâtul Stan Gheorghe, în calitate de fiu, cu o cotă de 1/5, defunctul Stan Marin ( postdecedat la 21.05.2005), în calitate de fiu, cu o cotă de 1/5 şi pârâţii Stan Florin şi Stan Emil, în calitate de nepoţi de fiu predecedat, urcaţi prin reprezentare în locul tatălui lor, Stan Petre(decedat la 26.03.1991), cu câte o cotă de 1/10 fiecare;

A constatat că masa succesorală de pe urma defunctei Dumitru Floarea se compune din: cota de 1/4 din suprafaţa de  de 1,7700 ha, cuprinsă în titlul de proprietate nr. 39681/27.04.1998, precum şi din cota de 5/8 din imobilul-construcţie din cărămidă, acoperită cu tablă, compusă din trei camere şi dependinţe şi suprafaţa de 800 m.p. teren aferent construcţiei, imobil situat în comuna Cornetu, Şoseaua Alexandriei, nr.111, judeţul Ilfov;

A constatat calitatea de succesori ai defunctului Stan Marin, decedat la 21.05.2005, pentru reclamantele Stan Afrodita, în calitate de soţie supravieţuitoare, Rădulescu Adriana şi Şuteu Rodica, în calitate de fiice, cu câte o cotă de 1/4, respectiv 3/8 şi 3/8, din drepturile autorului lor.

A constatat calitatea de succesori ai defunctului Stan Petre decedat la 26.03.1991, pentru pârâţii Stan Constanţa, în calitate de soţie supravieţuitoare, Stan Emil şi Stan Florin, în calitate de fii, cu câte o cotă de 1/4, respectiv 3/8 şi 3/8, din drepturile autorului lor, conform certificatului de moştenitor nr.485/23.07.1977, emis de B.N.P. Coadă Ion.

A constatat cotele finale de coproprietate ale părţilor, astfel:

a)asupra terenului în suprafaţă de 1,7700 ha cuprins în titlul de proprietate nr. 39681/27.04.1998, reclamantele SOARE MAGDALENA şi BUCUR ELENA, precum şi pârâtul STAN GHEORGHE, cu câte o cotă de 1/20 fiecare ( doar în calitate de fii ai defunctei Dumitru Floarea), reclamanta STAN AFRODITA cu o cotă de 1/80 şi reclamantele RĂDULESCU ADRIANA şi ŞUTEU RODICA, cu câte o cotă de 3/160 fiecare (toate succesoare ale defunctului Stan Marin, doar în calitatea acestuia de fiu al defunctei Dumitru Floarea), o cotă de 1/5 pentru pârâta-reclamantă STAN CONSTANŢA şi câte o cotă de 3/10 pentru pârâţii STAN EMIL şi STAN FLORIN (toţi în calitate de succesori ai defunctului Stan Petre, în calitate acestuia de moştenitor al lui Dumitru Dumitru şi prin reprezentare directă, doar pentru Stan Emil şi Stan Florin, privind succesiunea defunctei Dumitru Floarea).

b)Asupra imobilului construcţie şi teren în suprafaţă de 800 m.p. teren aferent situat în comuna Cornetu, Soseaua Alexandriei, nr.111, reclamanta SOARE MAGDALENA şi BUCUR ELENA precum şi pârâtul STAN GHEORGHE deţin câte o cotă de 1/8 fiecare; STAN AFRODITA, o cotă de 1/32, RĂDULESCU ADRIANA şi ŞUTEU RODICA, câte o cotă de 3/64, fiecare; STAN CONSTANŢA, o cotă de 3/32, STAN EMIL şi STAN FLORIN, cu câte o cotă de 13/64, fiecare .

A dispus efectuarea unei expertize topo de către expert topo Filip Răzvan, având ca obiective: identificarea terenurilor cu prinse în titlul de proprietate nr.39681/1998, măsurarea acestora, stabilirea valorii de circulaţie a fiecărui lot în parte ( mai puţin suprafaţa de 800 m.p. teren aferent construcţiei din comuna Cornetu, Şoseaua Alexandriei nr.111) şi propuneri de lotizare conform cotelor de coproprietate a părţilor, urmărindu-se ca terenul să nu fie parcelat în loturi mici ce i-ar diminua valoarea; A stabilit onorariu de expert în sumă de 800 lei, în cote egale pentru reclamanţi şi pârâţi;

A dispus efectuarea şi a unei expertize imobiliare de către expert constructor Grigorcea Corneliu, având ca obiective: stabilirea valorii de circulaţie a imobilului construcţie plus teren aferent construcţiei în suprafaţă de 800 m.p.; să se mai precizeze dacă imobilul este comod partajabil în natură, prin formarea mai multor unităţi locative distincte sau nu; A stabilit onorariu de expert în sumă de 600 lei, în cote egale pentru reclamanţi şi pârâţi.

Pârâţii au mai depus la dosar adeverinţa nr.3627/12.04.2007 emisă de Primăria comunei Cornetu din care rezultă că terenurile cuprinse în titlul de proprietate în suprafaţă de 3.600 m.p. din tarlaua 10, parcela 41;  de 5000 m.p. din tarlaua 14, parcela 40/1; de 2635 m.p. din tarlaua 20, parcela 1433; de 939 m.p. din tarlaua 21, parcela 1430 sunt sau au devenit terenuri intravilane şi numai terenul de 6326 m.p. din tarlaua 16, parcela 43/5/1 este teren extravilan.

În urma efectuării expertizei tehnice imobiliare s-a stabilit o valoare de circulaţie a construcţiei din comuna Cornetu, Şoseaua Alexandriei nr. 111 ca fiind de 6.070 lei iar a suprafeţei de 800 m.p. este de 48.390 lei.

Cât priveşte expertiza tehnică cadastrală, s-a procedat la identificarea şi măsurarea terenurilor cuprinse în titlul de proprietate nr. 39681/1998, rezultând următoarele suprafeţe : terenul din Şoseaua Alexandriei nr. 111, din tarlaua 21, parcela 1430 are o suprafaţă reală de 896,37 m.p.; terenul intravilan din str. Panselelor, din tarlaua 20, parcela 1433, are o suprafaţă reală de 2641,18 m.p.; terenul intravilan din tarlaua 15 (nu 10), parcela 41, are o suprafaţă reală de 3601,76 m.p.; terenul intravilan din tarlaua 14, parcela 40/1, are o suprafaţă de 5001,93 m.p. iar terenul extravilan din tarlaua 16, parcela 43/5/1, are o suprafaţă de 6326,71 m.p.

Expertul a stabilit totodată şi valoarea fiecărui lot de teren, ca fiind de 100 euro-m.p., pentru terenul din Şoseaua Alexandriei nr. 111, din tarlaua 21, parcela 1430; pentru terenul intravilan din str. Panselelor, din tarlaua 20, parcela 1433 şi pentru terenul intravilan din tarlaua 15, parcela 41; de 80 euro/m.p., pentru terenul intravilan din tarlaua 14, parcela 40/1 şi de 30 euro/m.p. pentru terenul extravilan din tarlaua 16, parcela 43/5/1.

Asupra celor două rapoarte de expertiză s-au formulat obiecţiuni atât de reclamanţi cât şi de pârâţi.

Instanţa a admis în parte obiecţiunile şi a înlăturat prin încheierea din 13.06.2007 evaluarea făcută de către expertul Filip Răzvan care nu este abilitat în acest sens, având specialitatea topo.

A pus în vedere părţilor, dar a solicitat şi expertului topo să procedeze la formularea mai multor propuneri de lotizare, care să aibă în vedere cotele de coproprietate ale părţilor

Reclamantele şi-au exprimat expres dorinţa de a rămâne în indiviziune cu privire la terenul ce li se va atribui prin hotărâre.

Reclamantele-pârâte au depus la dosar prin serviciul de registratură la 22.06.2007 propuneri de lotizare în trei variante iar pârâţii – reclamanţi, prin apărător, au precizat la termenul din 27.06.2007 că sunt de acord cu prima variantă de lotizare propusă de reclamantele – pârâte. Pârâţii-reclamanţi au arătat că singura modificare faţă de propunerea de partajare în natură a reclamantelor pârâte se referă la solicitarea ca imobilul construcţie să fie atribuită pârâtului – reclamant Stan Florin, fără ca acesta să fie obligat să plătească sultă.

Apărătorul reclamantelor-pârâte a arătat că acestea au fost de acord ca imobilul construcţie să fie atribuită pârâtului – reclamant Stan Florin, fără ca acesta să fie obligat să plătească sultă către coindivizari.

Instanţa constată că faţă de cotele de coproprietate ale reclamantelor de 6/40 (1/20 + 1/20 + 1/80 + 3/160 + 3/160) din terenul în suprafaţă de 1,77 ha, acestea urmează a primi, conform variantei însuşite de ambele părţi,  o suprafaţă de 6326 m.p.  deşi, calculat strict pe suprafaţă le-ar fi revenit 2.455 m.p.

Rezultă că prin această modalitate se are în vedere şi valoarea mai mică cu care este evaluat terenul extravilan, solicitat de reclamantele-pârte, în raport de cel intravilan, ce urmează a fi acordat pârâţilor-reclamanţi, situaţie în care, deşi nu a existat un acord explicit ci doar implicit al părţilor, instanţa apreciază că nu se mai impune calcularea de sulte.

Instanţa, prin hotărârea pronunţată va ţine cont atât de dorinţa expresă a reclamantelor-pârâte de a rămâne în indiviziune cât şi de aceea a pârâţilor-reclamanţi de a-şi partaja în natură terenul atribuit, conform propunerilor de lotizare depuse la termenul din 27.06.2007, la dosar.

De precizat că nici una dintre părţi nu a solicitat cheltuieli de judecată, instanţa urmând a constata că acestea, în raport atât de cotele cuvenite părţilor dar şi de măsura în care s-a admis atât cererea principală, cât şi cererea reconvenţională, acestea urmează a se compensa.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte  cererea principala formulata de reclamantele SOARE MAGDALENA, domiciliată în Bucureşti, str. Prelungirea Ferentari, nr.17, sector 5, BUCUR ELENA, domiciliată în comuna Cornetu, Sos. Alexandriei, nr.88, judeţul Ilfov, STAN AFRODITA, domiciliată în Bucureşti, Aleea Someşul Rece, nr.20-24, bl.3, sc.1, ap.10, sector 1, RĂDULESCU ADRIANA, domiciliată în Bucureşti Aleea Someşul Rece, nr.20-24, bl.3, sc.1, ap.10, sector 1, ŞUTEU RODICA, domiciliată în Bucureşti str. Docenţilor, nr.24, sector 1 împotriva pârâţilor STAN GHEORGHE, domiciliat în comuna Cornetu, Sos. Alexandriei, nr.115, judeţul Ilfov,  STAN EMIL, domiciliat în comuna Cornetu, str. Panselelor, nr.16, vila A.9, ap.2, judeţul Ilfov,  STAN FLORIN domiciliat în comuna Cornetu, Sos. Alexandriei, nr.111,judeţul Ilfov şi STAN CONSTANŢA, domiciliată în comuna Cornetu, Sos. Alexandriei, nr.111, judeţul Ilfov. 

Admite în parte şi cererea reconventională.

Constata că reclamantele Soare Magdalena ( în nume propriu), Bucur Elena (în nume propriu), Stan Afrodita, Rădulescu Adriana şi Şuteu Rodica (prin autorul lor, Stan Marin) sunt străini, prin renunţare expresă la moştenirea defunctului Dumitru Dumitru, conform certificatului de moştenitor nr. S 127 din 02.07.1970, emis de Notariatul de Stat Buftea şi sentinţa civilă nr.1873/05.05.1997 a Judecătoriei Buftea;

Constată calitatea de succesori exclusivi ai defunctului Dumitru Dumitru, decedat la data de 31.12.1969,  cu ultimul domiciliu în comuna Cornetu, judetul Ilfov, conform certificatului de moştenitor, nr. S 127/02.07.1970, pentru postdecedata Dumitru Floarea, în calitate de soţie supravieţuitoare, cu o cotă de 1/4 şi postdecedatul Stan Petre, în calitate de fiu, cu o cotă de 3/4.

Constata ca masa succesorala  de pe urma defunctului Dumitru Dumitru este compusă din 1/1 din suprafaţa de 1,7700 ha, cuprinsă în titlul de proprietate nr. 39681/27.04.1998, emis de Comisia Judeţeana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor a judeţului Ilfov, precum şi din cota de 1/2 din imobilul-construcţie din cărămidă, acoperită cu tablă, compusă din trei camere şi dependinţe şi suprafaţa de 800 m.p. teren aferent construcţiei ( cealaltă cotă de 1/2 a aparţinut soţiei supravieţuitoare Dumitru Floarea), imobil situat în comuna Cornetu, Soseaua Alexandriei, nr.111, judeţul Ilfov;

Constată deschisă şi succesiunea defunctei Dumitru Floarea, decedată la data de 30.08.1997, cu ultimul domiciliu în comuna Cornetu, judeţul Ilfov;

Constată calitatea de succesori ai defunctei Dumitru Floarea pentru reclamantele Soare Magdalena şi Bucur Elena, în calitate de fiice, cu câte o cotă de 1/5 fiecare, pârâtul Stan Gheorghe, în calitate de fiu, cu o cotă de 1/5, defunctul Stan Marin ( postdecedat la 21.05.2005), în calitate de fiu, cu o cotă de 1/5 şi pârâţii Stan Florin şi Stan Emil, în calitate de nepoţi de fiu predecedat, urcaţi prin reprezentare în locul tatălui lor, Stan Petre(decedat la 26.03.1991), cu câte o cotă de 1/10 fiecare;

Constată că masa succesorală de pe urma defunctei Dumitru Floarea se compune din: cota de 1/4 din suprafaţa de  de 1,7700 ha, cuprinsă în titlul de proprietate nr. 39681/27.04.1998, precum şi din cota de 5/8 din imobilul-construcţie din cărămidă, acoperită cu tablă, compusă din trei camere şi dependinţe şi suprafaţa de 800 m.p. teren aferent construcţiei, imobil situat în comuna Cornetu, Şoseaua Alexandriei, nr.111, judeţul Ilfov;

Constată calitatea de succesori ai defunctului Stan Marin, decedat la 21.05.2005, pentru reclamantele Stan Afrodita, în calitate de soţie supravieţuitoare, Rădulescu Adriana şi Şuteu Rodica, în calitate de fiice, cu câte o cotă de 1/4, respectiv 3/8 şi 3/8, din drepturile autorului lor.

Constată calitatea de succesori ai defunctului Stan Petre decedat la 26.03.1991, pentru pârâţii Stan Constanţa, în calitate de soţie supravieţuitoare, Stan Emil şi Stan Florin, în calitate de fii, cu câte o cotă de 1/4, respectiv 3/8 şi 3/8, din drepturile autorului lor, conform certificatului de moştenitor nr.485/23.07.1977, emis de B.N.P. Coadă Ion.

Constată cotele finale de coproprietate ale părţilor, astfel:

a)asupra terenului în suprafaţă de 1,7700 ha cuprins în titlul de proprietate nr. 39681/27.04.1998, reclamantele SOARE MAGDALENA şi BUCUR ELENA, precum şi pârâtul STAN GHEORGHE, cu câte o cotă de 1/20 fiecare ( doar în calitate de fii ai defunctei Dumitru Floarea), reclamanta STAN AFRODITA cu o cotă de 1/80 şi reclamantele RĂDULESCU ADRIANA şi ŞUTEU RODICA, cu câte o cotă de 3/160 fiecare (toate succesoare ale defunctului Stan Marin, doar în calitatea acestuia de fiu al defunctei Dumitru Floarea), o cotă de 1/5 pentru pârâta-reclamantă STAN CONSTANŢA şi câte o cotă de 3/10 pentru pârâţii STAN EMIL şi STAN FLORIN (toţi în calitate de succesori ai defunctului Stan Petre, în calitate acestuia de moştenitor al lui Dumitru Dumitru şi prin reprezentare directă, doar pentru Stan Emil şi Stan Florin, privind succesiunea defunctei Dumitru Floarea).

b)Asupra imobilului construcţie şi teren în suprafaţă de 800 m.p. teren aferent situat în comuna Cornetu, Soseaua Alexandriei, nr.111, reclamanta SOARE MAGDALENA şi BUCUR ELENA precum şi pârâtul STAN GHEORGHE deţin câte o cotă de 1/8 fiecare; STAN AFRODITA, o cotă de 1/32, RĂDULESCU ADRIANA şi ŞUTEU RODICA, câte o cotă de 3/64, fiecare; STAN CONSTANŢA, o cotă de 3/32, STAN EMIL şi STAN FLORIN, cu câte o cotă de 13/64, fiecare .

Dispune ieşirea din indiviziune a părţilor, în varianta nr. 1 din lotizarea propusă de reclamanţi, fără plata vreunei sulte pentru construcţia masa succesorală.

Atribuie reclamantelor SOARE MAGDALENA, BUCUR ELENA, STAN AFRODITA, RĂDULESCU ADRIANA şi ŞUTEU RODICA, în indiviziune, terenul extravilan situat în comuna Cornetu, tarlaua 16, parcela 43/5/1 în suprafaţă de 6326,71 mp (plan de situaţie nr. 5 din raportul de expertiză cadastrală efectuat în cauză de expert Filip Răzvan);

Atribuie pârâtului STAN FLORIN suprafaţa de 896 mp teren intravilan din şos. Alexandriei nr. 111, din tarlaua 21, parcela 1430 (plan situaţie nr.1) precum şi întreaga construcţie aflată pe acest teren; suprafaţa de 641,18 mp (din totalul de 2641,18 mp) în partea de Sud spre DE 14/56  din tarlaua 20, parcela 1433 (plan situaţie nr. 2); suprafaţa de 1200 mp (din totalul de 3601,76 mp) în partea de nord, spre D.e. 1294/1/1, din tarlaua 15, parcela 41  (plan situaţie nr. 3) suprafaţa de 2400 mp (din totalul de 5001,93 mp având dimensiunile 19,62x123,39 şi vecinătăţi: str. Răsăritului, Stan Ghiţă şi teren Buda în partea de de nord – est, din  tarlaua 14, parcela 40/1 (plan de situaţie nr. 4).

Atribuie pârâtului STAN EMIL suprafaţa de 2000 mp (din totalul de 2641,18 mp) în partea de nord, spre str. Panselelor, în tarla 20, parcela 1433 (plan situaţie nr. 2); suprafaţa de 1200 mp (din totalul de 3601,76 mp) spre sud, în mijloc, din tarlaua 15, parcela 41 (plan situaţie nr. 3) precum şi suprafaţa de 692,50 mp (puncte 13,14,17,18) din totalul de 5001,93 mp, din tarlaua 14, parcela 40/1 (plan de situaţie nr. 4);

Atribuie pârâtului STAN GHEORGHE suprafaţa de 1167 mp ( punctele 1,6,13,14) spre str. Răsăritului, din totalul de 5001,93 mp; din tarlaua 14 parcela 40/1 (plan situaţie nr. 4).

Atribuie pârâtei STAN CONSTANŢA suprafaţa de 742,43 mp (punctele 4,5,17,18 – spre teren Buda) din totalul de 5001,93 mp; tarla 14, parcela 40/1 (plan situaţie nr. 4).

Compensează cheltuielile de judecată.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 27.06.2007.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Vasiliu Liviu Popescu Cristina

Red L.V. Dact. C.P., 11 ex/12.06.2007