Fond Funciar

Sentinţă civilă 3985 din 09.12.2009


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

dosar nr.291/270/2008 fond funciar

din 16.01.2009

SENTINŢA  CIVILĂ  NR. 3985

Şedinţa publică din data de  9.12.2009

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

PREŞEDINTE  - ……..

GREFIER - ……………..

Astăzi a fost pe rolul instanţei soluţionarea cauzei civile pentru fond funciar, formulată de reclamanţii …, împotriva …  pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa din data de 4.12.2009 şi sunt inserate în încheierea de şedinţă din aceeaşi dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de faţă,

Constată că reclamanţii … ,  au chemat în judecată …  solicitând anularea H.C.J. nr. 10249/8.08.2006.

Prin cererea depusă la dosarul nr. 917/270/2006 (ataşat) reclamanţii şi-au modificat acţiunea în sensul că au solicitat modificarea H.C.J. nr. 10249/8.08.2006pentru a li se valida suprafaţa de 324,6 ha zona … până la concurenţa suprafeţei totale de 581,55 ha pădure. De asemenea, reclamanţii  au solicitat introducerea în cauză pentru opozabilitate şi a Direcţiei Silvice Bacău.

Acţiunea este scutită de taxa judiciară de timbru şi în motivare, reclamanţii arată că sunt moştenitorii defuncţilor … decedată  în anul 1987  şi Ioan Er. Rosetti decedat în anul 1959 şi ca atare, sunt îndreptăţiţi la reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul vegetaţie forestieră în suprafaţă de 581,55 ha. Din această suprafaţă defuncta … a înstrăinat 1,5 ha conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 6396/30.11.1946 şi 313/20.01.1947.

Direcţia Silvică Bacău a formulat cerere de intervenţie în interes propriu solicitând respingerea plângerii şi menţinerea H.C.J. nr. 10249/2006, dat fiind că reclamanţii  au făcut dovada proprietăţii numai pentru suprafaţa de 256 ha pădure: 176 ha pădure după autorul …. şi 80 ha pădure după autoarea …

Cei doi defuncţi, au înstrăinat prin urmare, contracte de vânzare-cumpărare între anii 1946-1948 rămânând numai cu suprafaţa de 25,6 ha. După administrarea probatorului, prin sentinţa civilă nr. 1070/17.04.2007 pronunţată de Judecătoria Oneşti în dosarul nr. 917/270/2006 a fost respinsă plângerea reclamanţilor şi respectiv a fost admisă cererea de intervenţie în interes propriu a Direcţiei Silvice Bacău.

Prin decizia civilă nr. 1257/R/2007 a Tribunalului Bacău, a fost admis recursul formulat de reclamanţi împotriva sentinţei sus menţionate, sentinţă care a fost casată cu trimiterea cauzei spre rejudecare.

Motivaţia Tribunalului constă în aceea că suprafaţa de teren menţionată în actele de vindere-cumpărare depuse la dosar şi care după aprecierea instanţei de fond nu mai pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate nu au fost identificate printr-o expertiză topo.

Instanţa trecând la rejudecarea cauzei a dispus efectuarea unei expertize topo cadastrale, expertiză care a fost efectuată de expert …. din Tg. Ocna, iar raportul de expertiză se află la filele 73-77 din dosar.

Obiectivul expertizei constă în a se stabili dreptul de proprietate al reclamanţilor din totalul suprafeţei de 581,55 ha teren avându-se în vedere actele de înstrăinare.

Potrivit concluziilor la raportul de expertiză, diferenţa dreptului de proprietate ce nu a fost acordată de Comisia Judeţeană, prin H.C.J. nr. 10249/2006 este de 106,30 ha teren cu vegetaţie forestieră.

Faţă de raportul de expertiză tehnică cele două comisii au formulat obiecţiuni.

Comisia Locală Sănduleni arată că expertiza s-a limitat doar la adunări şi scăderi vizavi de suprafeţele de teren discutate, nu se face delimitarea clară a  suprafeţelor de teren ce vor trebui să fie reconstituite pe raza comunei Sănduleni şi cea a comunei Livezi.

Comisia judeţeană Bacău arată că nu s-a dat un răspuns absolut plauzibil la obiectivul stabilit.

Instanţa, analizând întregul material probator reţine următoarele:

Reclamanţii în calitate de moştenitori ai defuncţilor … au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate privată pentru suprafaţa de 581,55 ha  pădure situată pe raza comunelor Livezi şi Sănduleni.

Prin H.C.J. nr. 10249/8.08.2006 li s-a reconstituit dreptul de proprietate numai pentru suprafaţa de 258 ha pădure din totalul de 581,55 ha.

Analizând contractele de vânzare-cumpărare depuse în copii xerox de la filele 188-355 din dosarul …. volumul 2, se constată că restul de teren cu vegetaţie forestieră a fost vândut de defuncţii …., unui număr de 183 cetăţeni între anii 1944-1947.

Potrivit art. 61 din H.G. nr. 890/2005, reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră se fac pe vechile amplasamente avându-se în vedere în acelaşi timp structura de proprietate existentă la momentul deposedării abuzive a acestor terenuri de către regimul comunist.

Din probatoriile administrate, între care şi procesul verbal de expropiere din anul 1949, suprafaţa de teren cu vegetaţie forestieră de care au fost deposedaţi autorii reclamanţilor este de 256 ha pădure, teren care li s-a acordat deja reclamanţilor prin hotărârea atacată.

Instanţa nu poate să dispună ca reclamanţilor să li se acorde încă o suprafaţă de teren cu vegetaţie forestieră, respectiv diferenţa dintre suprafaţa solicitată şi cea reconstituită, atâta timp cât nu s-a făcut dovada că autorii lor erau proprietarii diferenţei respective, diferenţă care a fost vândută celor 183 cetăţeni.

Admiţând prin absurd că li s-ar acorda reclamanţilor diferenţa de suprafaţă solicitată, aceasta ar duce la încălcarea dreptului de proprietate altor cetăţeni cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în baza legilor fondului funciar.

Faţă de considerentele arătate, instanţa urmează să respingă acţiunea reclamanţilor şi pe cale de consecinţă va fi admisă cererea de intervenţie a Direcţiei Silvice Bacău.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

 H O T Ă R Ă Ş T E

Respinge plângerea formulată de reclamanţii … , împotritriva ….

Admite cererea de intervenţie în interes propriu a Direcţiei Silvice Bacău.

Menţine Hotărârea nr. 10249/8.08.2006.

Cu recurs în  15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 9.12.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

redactat  - A.A.- 8.01.2010

tehnoredactat – M.G.- 8.01.2010

exemplare – 8