Revendicare, grăni?uire

Sentinţă civilă 146 din 12.05.2010


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA  O N E Ş T I

JUDEŢUL  B A C Ă U

Dosar nr. 2709/270/2009 revendicare+grăniţuire

Înreg. 19.05.2009

SENTINŢA CIVILĂ NR.1546

Şedinţa publică din data de 12.05.2010

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN :

Preşedinte  -  …

Grefier -  …

Pe rol  fiind soluţionarea  cauzei civile având ca obiect revendicare + grăniţuire, formulată de reclamanţii ….. şi ……., împotriva pârâţilor  ……., …., ….

La apelul nominal făcut în şedinţă publică  au răspuns: avocat ….. reprezentând reclamanţii şi avocat ……. reprezentând pârâtul ……., lipsă reclamanţii, pârâţii şi curator ……..

Procedura completă.

S-a expus referatul cauzei de grefierul de şedinţă  după care;

Avocat ………, depune la dosar o cerere din partea expertului parte ………., prin care acesta solicită acordarea unui nou termen  de judecată pentru a lua cunoştinţă de lucrarea de expertiză depusă la dosar.

Avocat …….. arată că instituţia expertul parte este specifică dreptului funciar, precizând totodată că expertul a fost prezent în teren.

Avocat ….., arată că procedura civilă prevede  această instituţie, iar dacă instanţa a încuviinţat înseamnă că acesta  are dreptul de a depune concluzii. Partea nu poate fi prejudiciată. Expertul parte poate fi cel mult amendat.

Avocat ….., arată că expertul Trânc Vasile, s-a raportat doar la  cea de-a doua schiţă pe care a făcut-o …….., măsurătorile nu au fost făcute  cum trebuia, ci s-a depăşit  şi a ieşit pe prund. Partea nu poate fi prejudiciată.

Instanţa arată că nu este întemeiată  cererea formulată de expertul parte Socaci Ştefan. El a acceptat să fie  expert parte la cererea făcută de pârâtul ..

Instanţa pune în discuţia părţilor excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâtelor …. şi …….. invocată de reclamanţii prin apărător, în şedinţa din 21.10.2009.

Avocat ……. arată că-şi menţine excepţia, precizând că  pârâtele nu au calitate procesuală pasivă.

Avoat …….., arată că lasă la aprecierea instanţei.

La solicitarea instanţei, dacă mai sunt alte cereri de formulat, avocat ……….,  arată că expertul a făcut măsurători inexacte, a ieşit pe prund şi solicită o nouă contraexpertiză.

Instanţa respinge cererea, constatând că expertul a respectat obiectivele stabilite.

Avocat …….., arată că nu mai are alte cereri de formulat şi solicită acordarea cuvântului pe fond.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa acordă cuvântul pe fond.

Avocat ……., arată că reclamantul …… şi soţia acestuia au cumpărat suprafaţa de teren  în anul 2008, conf. contractului de vânzare-cumpărare. În  momentul în care au cumpărat, au constatat că între suprafaţa de teren pe care o aveau şi ce era în procesul-verbal de punere în posesie, le lipseşte parte din teren. Reclamanţii au costatat că pârâţii le-au luat o parte din teren şi  au convenit cu aceştia să le dea în spate  o suprafaţă echivalentă cu  cea luată din terenul de la stradă. Însă pârâţii s-au răzgândit, iar  reclamanţii au promovat acţiunea. La măsurătorile cadastrale au rezultat 1.291 m.p.. S-a observat  pe schiţă că pârâţii au mutat gardul.  Deşi pârâţii ar fi trebuit să aibă o suprafaţă de teren de 1589 m.p. aceştia stăpânesc o suprafaţă de 1.606 m.p. teren. Faţă de cele  precizate, avocat …….., solicită admiterea în parte a acţiunii, să se îndrepte linia de hotar cu suprafaţa de 43 m.p. teren şi să fie obligat pârâtul la cheltuieli de judecată.

Avocat ……, arată că pârâţii au dorit să  încheie act de vânzare-cumpărare, iar dacă reclamanţii nu au plătit preţul cerut, s-au răzgândit. Construcţiile aflate pe linia de hotar au fost edificate  de mai bine de 30 de ani.  Expertul nu a demonstrat  că asta este suprafaţa ocupată.  Reclamanţii doresc să-şi aducă în proprietate o suprafaţă de teren  pe care nu au avut-o de când au cumpărat terenul. Din expertiza Trânc Vasile, rezultă că linia de hotar este cea menţinută. Nu s-a dovedit faptul ocupării. Nu mai este realizat obiectul acţiunii, motiv pentru care a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată.

Avocat ………, precizează că construcţia aflată pe hotar este de fapt un şopron, care este gata să se dărâme, acestea nu sunt construcţii  care să impună o demolare. În cele trei expertize, rezultă linia de hotar  este dreaptă.

Cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

-deliberând-

Constată că  reclamanţii ….. şi ……..,  au chemat în judecată pe pârâţii …., …… şi … pentru a fi obligaţi să le lase  în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de aprox. 100 m.p. curţi-construcţii şi arabil, situat în com. …… jud. Bacău, să se stabilească linia de hotar dintre  terenul proprietatea  reclamanţilor şi cel al pârâţilor şi să fie obligat pârâtul să ridice construcţiile  ridicate pe terenul reclamanţilor.

Acţiunea a fost legal timbrată, iar în motivare se arată că pârâtul …….. a ridicat  construcţii pe terenul proprietatea  reclamanţilor, dar,  conf. Certificatului  de moştenitor nr.113/09.09.2008 pârâţii sunt  în coproprietate  după mama lor, …………...

În cauză s-au administrat probe  cu înscrisuri şi s-a efectuat o expertiză tehnică, probatorii  din analiza cărora instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Potrivit  contractului  de vânzare-cumpărare, autentificat  sub nr.2001/02.10.2008 la Biroul Notarului Public  Vrânceanu Constantin, din  Oneşti, documentaţii cadastrale cu nr. cadastral 581, T.P. nr.41865/28.09.1995,  reclamanţii au cumpărat suprafaţa de 316 m.p. teren  intravilan din T.53/76, P.12 şi suprafaţa de 987 m.p. teren extravilan din T.35, P.2445/14.

Suprafaţa potrivit titlului de proprietate este de 1303 m.p., iar potrivit documentaţiei cadastrale este de 1.291 m.p.

În teren, se precizează în raportul de expertiză topo-cadastru, reclamanţii stăpânesc suprafaţa de 1.240 m.p., identificat în perimetrul 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,1 din schiţa  anexă raportului de expertiză (fila 80 dosar).

Pârâţii, în calitate de moştenitori ai defunctei ………., deţin T.P. nr.42713/19.01.1999, în care figurează suprafaţa de 1.500 m.p. în T.53/77, P.29  şi P.30.

Potrivit  acestor două parcele există  două documentaţii cadastrale: d.c. cu nr.596- suprafaţă 200 m.p. şi d.c. cu nr.595- suprafaţă 1389 m.p.  Total - 1.589 m.p..

În teren pârâţii stăpânesc suprafaţa de 1.606 m.p.,  identificat în perimetrul 3, 2, 1, 16, 15, 14, 13, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3.  Se constată  că pârâţii stăpânesc suplimentar faţă de titlu suprafaţa de 106 m.p.

A mai consemnat  expertul  în raportul de expertiză că reclamanţii revendică de la pârâţi suprafaţa de 43 m.p., identificată  în perimetrul 3, 2, 1, 16, 31, 30, 29, 3 în schiţa anexă fila 80 dosar, suprafaţă ce face parte din documentaţia  cadastrală cu nr. cadastral 581 a reclamanţilor.

Asupra  suprafeţei  de teren de 1.500 m.p. din T.P. nr.42713/19.01.1999, pârâţii au căzut de acord conform tranzacţiei încheiate între ei, înţelegere care a fost consfiinţită prin sentinţa civilă nr.2032/26.06.2009, pronunţată în dosarul nr.2799/270/2009 al Judecătoriei Oneşti, suprafaţa respectivă revenind pârâtului …..

Reclamanţii, prin apărător, au invocat excepţia lipsei  calităţii procesual pasive a pârâţilor …. şi ... Faţă de situaţia  anterior arătată, excepţia urmează a fi admisă.

Conf. raportului de expertiză tehnică linia de hotar dintre proprietatea  reclamanţilor şi a pârâtului ……. se va stabili pe aliniamentul  punctelor 29-30-31-16-15-14-13-12 din  schiţa anexă raportului de expertiză tehnică- fila 80 dosar.

În consecinţă, va fi obligat  pârâtul …… să-şi ridice construcţiile  edificate pe suprafaţa de  teren de 43 m.p., precizaţi  mai sus.

Faţă de  considerentele  expuse şi de dispoziţiile  art. 480 şi 584 din Cod civil, instanţa va admite  în parte acţiunea reclamanţilor,  în sensul că va fi obligat pârâtul  …….. să lase reclamanţilor în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de 43 m.p. teren, identificat în perimetrul 3-2-1-16-31-30-29-3 din schiţa  anexă raportului de expertiză tehnică-fila 80 dosar, care face parte componentă din prezenta;

Se va stabili linia de hotar dintre proprietăţile  reclamanţilor  şi a pârâtului … pe aliniamentul  arătat  anterior şi va fi obligat  pârâtul ……  să-şi ridice  construcţiile  edificate  pe suprafaţa de  teren precizată  mai sus.

Se va respinge,  pentru lipsa calităţii procesuale  pasive, acţiunea  formulată de reclamanţi împotriva pârâtelor ……. şi …..

În conf. cu art. 274 Cod procedură civilă  va fi  obligat  pârâtul …… să achite  reclamanţilor suma de 865 lei,  cheltuieli de judecată.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Admite excepţia.

Admite în parte acţiunea formulată de reclamanţii …….. şi Morariu ..…, domiciliaţi  în …, jud. Bacău împotriva  pârâtului  ………., cu acelaşi domiciliu.

Respinge, pentru lipsa  calităţii procesuale  pasive, acţiunea  formulată de reclamanţi împotriva pârâtelor Surugiu Virgina, domiciliată în com. …… sat ……, jud. Bacău şi ……, domiciliată  în …….., jud. Bacău.

Obligă pârâtul ………. să lase reclamanţilor  în deplină proprietate şi liniştită  posesie suprafaţa de 43 m.p. teren, identificat în perimetrul 3-2-1-16-31-30-29-3 din schiţa anexă raportului de expertiză tehnică-fila 80 dosar, care face parte  componentă din prezenta.

Stableşte  linia de hotar dintre  proprietăţile părţilor pe aliniamentul punctelor 29-30-31-16-15-14-13-12 din schiţa anexă raportului de expertiză- fila 80 dosar.

Obligă pârâtul să-şi ridice  construcţiile  edificate pe suprafaţa de  teren precizată mai sus.

Obligă pârâtul …….. să achite reclamanţilor suma de 865 lei,  cheltuieli de judecată.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 12.05.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Domenii speta