Plangere impotriva rezolutiei procurorului. Calculul termenului de introducere a plângerii conform art. 278/1 C.p.p.

Sentinţă penală 234 din 13.03.2012


PLINGERE IMPOTRIVA REZOLUTIEI PROCURORULUI. CALCULAREA TERMENULUI DE INTRODUCERE A PLINGERII CONFORM ART. 278/1 CPP

Sentinţa penală nr. 234/13.03.2012

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti a fost reprezentat de procuror……………………..

Pe rol soluţionarea cauzei penale de faţă, având ca obiect plângerea formulată, conform art. 2781 C.p.p., de către petentul CL împotriva rezoluţiei nr. ……/P/2011 din data de 29.09.2011 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de intimatul FC sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art. 215 alin. 1 şi 3 C.p., soluţie menţinută prin rezoluţia nr. ………/II-2/2011 din data de 03.01.2012 a prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns intimatul, personal, lipsă fiind petentul.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei faptul că prin Serviciul Registratură al instanţei, la data de 06.03.2012, respectiv 12.03.2012 au fost depuse la dosarul cauzei relaţiile solicitate Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, iar la data de 12.03.2012 petentul a depus la dosarul cauzei copie a plicului cu care i-a fost comunicată rezoluţia nr. ……/P/2011 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, astfel cum i s-a solicitat prin citaţia emisă pe numele său pentru acest termen de judecată, după care:

Potrivit art. 318 C.p.p. instanţa procedează la identificarea intimatului F C, CNP……………, fiul lui……………., domiciliat în Bucureşti, str. ……….., posesor al C.I. seria ….nr. ……….

Reprezentanta Parchetului, având cuvântul, arată că faţă de actele dosarului şi relaţiile comunicate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, dar şi fotocopia plângerii adresate de petent prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, datată 10.11.2011 şi repartizată la data de 11.11.2011, solicită instanţei să se constate că plângerea adresată instanţei de petent este tardiva, conform art. 2781 alin. 2 C.p.p., având în vedere că rezoluţia iniţială nr. ……../P/2011 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti a fost comunicată petentului la data de 21.10.2011, iar petentul s-a adresat la data de 10.11.2011 cu plângere la prim-procuror, acesta solutionind plingerea petentului la data de 03.01.2012. În consecinţă, petentul a formulat plângerea adresată instanţei la data de 24.01.2012, cu depăşirea termenului de 42 de zile, calculat conform art. 186 alin. 2 C.p.p., motiv pentru care solicită instanţei respingerea plângerii ca tardiv introdusă la instanţa de judecată.

Intimatul, personal, având cuvântul, arata ca lasă soluţia la aprecierea instanţei. 

Deliberând asupra cauzei penale de fata, constata următoarele:

Prin plângerea formulată şi înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 25.01.2012, sub nr. ……/301/2012,  petentul C L a înţeles sa conteste  rezoluţia nr. ……../II-2/2011 din data de 03.01.2012 emisă de prim-procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, în baza căreia i-a fost respinsă plângerea formulată împotriva rezoluţiei nr. …………./P/2011 din data de 29.09.2011 emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, rezolutie prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de intimatul FC pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 215 alin. 1, 3 C.p., considerând rezoluţia prim-procurorului ca fiind netemeinică şi nelegală.

În motivarea plângerii sale, petentul a făcut referire la dispoziţiile art. 215 alin. 1, 3 C.p., privind conţinutul infracţiunii de înşelăciune, precizând că în cauză există destule elemente, atât obiective, cât şi subiective care îl incriminează pe intimat, având în vedere că la data de 16.11.2010 făptuitorul F C i-a cerut petentului cu împrumut suma de 1000 euro, justificând faptul că nu mai are bani să-şi plătească ratele pentru autoutilitara Ford, iar societatea de leasing doreşte să recupereze autovehiculul. Întrucât intimatul a executat mai multe lucrări de instalaţii în locuinţa petentului, acesta din urmă a acceptat să-i împrumute suma de 1000 euro, sens în care la data de 16.11.2010 au perfectat o convenţie scrisă, în prezenţa martorului MM.

Petentul mai solicită să se constate că organele de cercetare penală nu au efectuat şi au refuzat audierea făptuitorului F C şi a martorului MM şi apreciază că finalizarea dosarului în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 215 alin. 1, 3 C.p. nu putea fi realizata fără audierea făptuitorului şi a martorului. În consecinţă, solicită admiterea plângerii, aşa cum a fost formulată şi desfiinţarea rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale cu nr. ……../P/2011 din data de 29.09.2011 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti.

În vederea soluţionării cauzei, instanţa a dispus emiterea unei adrese către  Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3 Bucureşti pentru a comunica dosarul de urmărire penală nr……/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, împreună cu copia plângerii formulată de petent împotriva rezoluţiei procurorului cu nr. …../P/2011 din data de 29.09.2011, precum şi copii ale borderourilor de expediţie privind comunicarea către petent a soluţiilor procurorului şi prim-procurorului.

Prin adresa nr. ……../P/2011 din data de 06.02.2012 ( fila 24 di) Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3 Bucureşti a înaintat instanţei dosarul de urmărire penală nr. …../P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, împreună cu copia plângerii formulată de petent împotriva rezoluţiei procurorului cu nr. ……./P/2011 din data de 29.09.2011, copia rezoluţiei nr. ……/II-2/2011 a prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, precum şi copii ale borderourilor de expediţie privind comunicarea către petent a soluţiei prim-procurorului şi comunicarea către intimat a soluţiei  procurorului  ( filele 25-28 di).

La termenul de judecata din 14.02.2012, instanţa, văzând relaţiile comunicate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, respectiv faptul că la dosarul cauzei a fost înaintată doar o fotocopie a borderoului de expediţie privind comunicarea doar către intimat a rezoluţiei prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, a dispus emiterea unei adrese către unitatea de parchet pentru a înainta la dosarul cauzei o copie a borderoului de expediţie privind comunicarea către petent a rezoluţiei nr. ……./P/2011 din data de 29.09.2011 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, punând în vedere petentului să depună la dosarul cauzei o copie a plicului cu care i-a fost comunicată rezoluţia nr. …../P/2011 din data de 29.09.2011 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti.

Prin adresa nr. ……./P/2011 din data de 12.03.2013 Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3 Bucureşti a  comunicat instanţei copia borderoului de expediţie din data de 27.09.2011 privind comunicarea către petent a rezoluţiei nr. ……../P/2011 din data de 29.09.2011 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti (fila 38 di).

La data 12.03.2012, prin Serviciu Registratură, petentul a depus la dosarul cauzei, în fotocopie ,dovada comunicării soluţiei dispusă de procuror la data de 29.09.2011, primita la 21.10.2011, respectiv fotocopia plicului cu care i-a fost comunicată rezoluţia atacată ( fila 40 di).

La termenul de judecata de astăzi, 13.03.2012 reprezentanta Ministerului Public a invocat excepţia tardivităţii introducerii plângerii, în raport de dispoziţiile art. 278/1 alin. 2 C.p.p.

Analizând actele şi lucrările dosarului în vederea soluţionării excepţiei  tardivităţii introducerii plângerii, instanţa reţine următoarele:

La data de 22.03.2011 partea vătămată CL a formulat plângere penală împotriva numitului F C, sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art. 215 al. 1, 3 C.p., arătând că la data de 16.11.2010 i-a dat cu titlu de împrumut numitului F C suma de 1000 euro, încheind în acest sens o chitanţă de mână ,în prezenţa martorului MM, făptuitorul motivând că banii îi sunt necesari pentru  a-şi achita ratele pentru un autoturism achiziţionat în sistem leasing şi asigurându-l pe petent că va restitui împrumutul până la data de 01.01.2011, în cele din urmă nerespectându-şi angajamentul asumat.

Prin rezoluţia nr. ……./P/2011 din data de 29.09.2011 Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti a dispus in temeiul art. 228 al. 6 Cpp rap la art. 10 lit. b Cpp neînceperea urmăririi penale faţă de numitul F C pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 215 al. 1,3 C.p, procurorul apreciind ca fapta pentru care a fost formulata plingerea penala nu este prevazuta de legea penala.

Împotriva acestei soluţii dispusă prin rezoluţia anterior menţionată petentul CL a formulat la data de 10.11.2010 plângere, primită la Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 3 Bucureşti la data de 10.11.2011 şi înregistrată la data de 11.11.2011 sub nr. …../II-2/2011, arătând ca soluţia de neîncepere a urmăririi penale dispusă faţă de intimat este netemeinică şi nelegală.

Prin rezoluţia  nr. …../II-2/2011 din data de 03.01.2012 primul - procuror  al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 3 Bucureşti a dispus respingerea ca netemeinică a plângerii formulată de petent împotriva soluţiei adoptate în dosarul penal nr. …../P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, apreciind că soluţia dispusă în cauză este legală şi temeinică, întrucât în sarcina numitului FC nu se poate reţine inducerea sau menţinerea în eroare a petentului, ci doar o nerespectare a unei obligaţii contractuale de natură civilă.

Împotriva soluţiei dispusă de prim-procuror prin rezoluţia anterior menţionată,  petentul a formulat la data de 24.01.2012 plângerea înregistrată pe rolul instanţei la data de 25.01.2012 si care formeaza obiectul prezentei cauze.

Potrivit dispoziţiilor art. 2781 C.p.p., după respingerea plângerii făcută conform art. 275-278 C.p.p. împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale  sau a ordonanţei, ori după caz a rezoluţiei de clasare, de scoatere de sub urmărire penală  sau de încetare a urmăriri penale, dată de procuror, persoana vătămată, precum şi orice alte persoane ale căror interese legitime sunt vătămate  pot face plângere  în termen de 20 de zile de la data comunicării de către procuror a modului de  rezolvare potrivit art. 277 şi 278 C.p.p., la instanţa căreia i-ar reveni potrivit  legii, competenţa  să judece cauza în primă instanţă.

Potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol ”În cazul în care prim procurorul parchetului sau, după caz procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel, procurorul şef de secţie al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, or procurorul ierarhic superior, nu a soluţionat plângerea în termenul de 20 de zile prevăzut în art. 277, termenul de 20 de zile prevăzut în al. 1 curge de la data expirării termenului de 20 de zile”.

Astfel, potrivit relaţiilor comunicate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, văzând copia plângerii formulată de petent împotriva rezoluţiei nr. …../P/2011 din data de 29.09.2011, având în vedere susţinerile petentului şi dovezile depuse de acesta la dosar (fila 40 di), instanţa  reţine că petentul a formulat plângere împotriva soluţiei dispusă de procuror prin rezoluţia nr. ……./P/2011 din data de 29.09.2011 la data de 10.11.2011, plângere ce a fost primită la parchet la data de 10.11.2011 şi înregistrată la data de 11.11.2011, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti soluţionând aceasta plângere prin rezoluţia nr. ……………/II-2/2011 din data de 03.01.2012, după expirarea termenului de 20 de zile prevăzut pentru soluţionarea plângerii împotriva soluţiei procurorului.

În aceste condiţii, văzând că nu i se comunică în termen de 20 de zile de la data introducerii plângerii împotriva rezoluţiei nr. ……../P/2011 modalitatea de soluţionare a acesteia, de la expirarea termenului de 20 de zile calculat de la data  formulării plângerii sale(respectiv de la data de 10.11.2011), petentul avea la dispoziţie un nou termen de 20 de zile în interiorul căruia putea formula plângere împotriva soluţiei procurorului, ultima zi de depunere  a acestei plângeri fiind cea de 23.12.2011.

Faţă de considerentele anterior expuse, reţinând că termenul prevăzut de dispoziţiile art. 278/1 al. 2 C.p.p. este un termen de decădere, astfel cum a reţinut şi ICCJ în decizia nr. XV/2009 pronunţată în soluţionarea recursului în interesul legii,  instanţa apreciază că excepţia tardivităţii introducerii plângerii, invocata de reprezentanta Ministerului Public este întemeiată şi o va admite, urmând să  respingă plângerea formulata de petent ca tardiv introdusă în baza art. 278/1 al.8 lit. a C.p.p. corob. cu art. 278/1 al. 2 C.p.p.

În baza art. 192 al. 2 C.p.p., având în vedere soluţia ce va fi dispusă prin prezenta cu privire la plângerea formulată de petent, va obliga petentul la plata cheltuielilor judiciare către stat.