Furt calificat din locuinţă. Recunoaşterea comiterii faptei. Aplicarea dispoziţiilor art. 320/1 C.p.p.

Sentinţă penală 134 din 14.02.2012


SENTINŢA PENALĂ NR. 134/14.02.2012

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - a fost reprezentat de procuror……………………….

Pe rol soluţionarea cauzei penale de faţă, privind pe inculpaţii VV şi VG , trimişi în judecată, în stare de arest preventiv, prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti cu nr. ...................../P/2011 din data de 28.11.2011,fiecare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, în stare de recidivă postexecutorie, prevăzută şi pedepsită de art. 208 alin. 1 - 209 alin. 1 lit. a, g, i C.p., cu aplicarea art. 37 lit. b C.p., şi pe partea civilă SM .

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns inculpatul V V , aflat în stare de arest preventiv, personal şi asistat de apărător ales, avocat C, cu împuternicire avocaţială seria B nr. ……../29.11.2011, aflată la fila 7 din dosarul cauzei, şi inculpatul VG, aflat în stare de arest preventiv, personal şi asistat de avocat M , posesoare a legitimaţiei seria…………………., care depune delegaţie de substituire pentru apărătorul desemnat din oficiu inculpatului, avocat N, cu delegaţie pentru asistenţă judiciară obligatorie nr……………………, aflată la fila 27 din dosarul cauzei, lipsă fiind partea civilă SM.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei faptul că prin Serviciul Registratură al instanţei, la data de…………………...2012 la dosarul cauzei au fost depuse relaţiile solicitate Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, iar la data de ………………….2012 au fost depuse la dosarul cauzei relaţiile solicitate Judecătoriei Iaşi, după care:

Apărătorul ales al inculpatului VV depune la dosarul cauzei dovada imposibilităţii de prezentare la termenul anterior de judecată, respectiv copia asigurării de asistenţă medicală pentru călătorii în străinătate şi copia rezervării biletului de avion.

Instanţa aduce la cunoştinţa inculpaţilor V V şi V G dispoziţiile art. 320/1 C.p.p., conform cărora pot recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina fiecăruia dintre ei în cuprinsul rechizitoriului şi pot solicita instanţei ca judecata să aibă loc în baza probelor administrate în cadrul urmăririi penale, probe pe care le cunosc şi şi le însuşesc, ipoteză în care beneficiază de o reducere cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracţiunile săvârşite.

Inculpaţii VV şi V G, personal, având pe rând cuvântul, solicită instanţei aplicarea dispozitiilor art. 320/1 C.p.p., arătând că recunosc în totalitate faptele reţinute în sarcina fiecăruia în actul de sesizare al instanţei, cunosc probele administrate în cursul urmăririi penale, şi le însuşesc şi solicită ca judecata să se facă în baza acestor probe.

Instanţa procedează apoi la audierea, pe rând, a inculpaţilor V  V şi V G, potrivit disp. art. 320/1 al. 3 C.p.p., cu privire la săvârşirea infracţiunilor pentru care aceştia au fost trimişi în judecată şi pe care au arătat că înteleg să le recunoască în totalitate, declaraţiile fiecăruia dintre cei doi inculpaţi fiind consemnate în procese-verbale şi ataşate la dosar, după ce în prealabil au fost citite şi semnate de către fiecare dintre cei doi inculpaţi.

Instanţa acordă cuvântul procurorului şi apărătorului ales al inculpaţilor cu privire la cererile formulate de fiecare dintre V V şi V  G, de aplicare în cauză a dispoziţiilor art. 320/1 C.p.p.

Reprezentanta Ministerului Public, având cuvântul, arată că este de acord cu admiterea cererilor formulate de fiecare dintre cei doi inculpaţi, de judecare a cauzei conform procedurii simplificate de judecată prevăzută de art. 320/1 C.p.p., având în vedere atitudinea sinceră a acestora. 

Apărătorul ales al inculpatului V V, având cuvântul, solicită instanţei admiterea cererii şi judecarea inculpatului conform procedurii simplificate de judecată prevăzută de art. 320/1 C.p.p., apreciind cererea formulată în acest sens de inculpat ca fiind legală şi temeinică. Totodată, solicită instanţei încuviinţarea probei cu înscrisuri în circumstanţiere, sens în care depune la dosarul cauzei, în şedinţă publică, un memoriu formulat de inculpat şi un set de înscrisuri, respectiv copii ale certificatelor de naştere ale celor doi copii minori, copia certificatului de căsătorie, adeverinţă de la Primăria ..............., din care rezultă că inculpatul nu realizează venituri, caracterizare de la Primăria..............., jud. Ilfov, două caracterizări, copii ale contractelor individuale de muncă, copia notificării privind încetarea contractului de muncă, caracterizări de la SC.................SRL, dar şi înscrisuri medicale, atât cu privire la starea de sănătate a inculpatului, cât şi cu privire la starea de sănătate a fiului acestuia, V.

Apărătorul desemnat din oficiu inculpatului VG, prin substituent, învederează instanţei că este de acord cu admiterea cererii şi judecarea inculpatului conform procedurii simplificate de judecată, prevăzută de art. 3201 C.p.p. Totodată, solicită instanţei încuviinţarea probei cu înscrisuri în circumstanţiere, depunând la dosarul cauzei, în şedinţă publică, caracterizare de la Primăria .................., trei caracterizări, copia certificatului de căsătorie şi copia contractului de credit,

Reprezentanta Ministerului Public, având cuvântul, învederează instanţei că nu se opune încuviinţării probelor cu înscrisuri în circumstanţiere, propuse de către fiecare dintre cei doi inculpaţi, prin apărători.

Instanţa, asupra cererilor formulate de inculpaţii V V şi V G, în sensul ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmarire penală, probe pe care aceştia le cunosc şi şi le însuşesc, văzând poziţia procesuală a celor doi inculpaţi manifestată la termenul de judecată de astăzi, inculpaţii recunoscând în totalitate săvârşirea faptelor reţinute în sarcina fiecăruia dintre ei, apreciază aceaste cereri ca fiind întemeiate şi le admite, urmând ca judecata cauzei să aiba loc în baza probelor administrate în cursul urmaririi penale, conform art. 320/1 C.p.p., astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 202/2010. În ceea ce priveşte probele cu înscrisuri în circumstanţiere propuse de către fiecare dintre cei doi inculpaţi, prin apărători, apreciindu-le ca fiind pertinente, concludente şi utile soluţionării cauzei, faţă de dispoziţiile art. 3201 alin. 2 C.p.p. le încuviinţează, luând act că înscrisurile în circumstanţiere au fost depuse la dosarul cauzei la acest termen de judecată de către inculpatul V V, prin intermediul apărătorului ales, iar de către inculpatul VG, personal şi prin intermediul apărătorului desemnat din oficiu, prin substituent.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa acordă părţilor cuvântul în dezbateri asupra fondului cauzei.

Reprezentanta Ministerului  Public, având cuvântul, arată că inculpaţii VVşi VG au fost trimişi în judecată, în stare de arest preventiv, pentru coautorat la săvârşirea infracţiunii de furt calificat, situaţia de fapt fiind expusă pe larg în expozitivul actului de sesizare, neavând obiecţiuni cu privire la aceasta şi nici cu privire la încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina fiecăruia dintre cei doi inculpaţi, respectiv infracţiunea de furt calificat, în stare de recidivă postexecutorie, prevăzută şi pedepsită de art. 208 alin. 1 - 209 alin. 1 lit. a, g, i C.p., cu aplicarea art. 37 lit. b C.p.. Mai arată faptul că în mod corect s-a reţinut în sarcina celor doi inculpaţi săvârşirea prezentei cauze în stare de recidivă postexecutorie, având în vedere că la dosarul cauzei au fost depuse copie a sentinţei penale nr. 47.../2006 a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti în ceea ce-l priveşte pe inculpatul VV , respectiv copie a sentinţei penale nr. 42../2006 a Judecătoriei Iaşi, în ceea ce-l priveşte pe inculpatul VG. Pe latură civilă, arată că partea vătămată SM a învederat în cursul urmăririi penale, prin declaraţia aflată la fila 28 d.u.p., că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 13.200 lei, prejudiciul fiind recuperat parţial, conform dovezi aflate la fila 29 d.u.p. întocmită de organele de poliţia cu ocazia predării către partea vătămată a sumei de 3416 lei, a unui ceas de mână, a unei perechi de ochelari şi a unei truse de verificat glicemia. Mai arată faptul că s-a reţinut prin rechizitoriu faptul că infracţiune a fost constatată în flagrant, având în vedere menţiunile procesului verbal aflat la filele 7-11 d.u.p., inculpaţii fiind filaţi de către organele de poliţie şi ulterior fiind urmăriţi în trafic imediat după săvârşirea infracţiunii, s-a procedat la blocarea autoturismului, în care au fost identificaţi cei doi inculpaţi, asupra acestora fiind găsite bunuri care au fost sustrase din locuinţa părţii vătămate. În cuprinsul procesului verbal întocmit de organele de poliţie în prezenţa martorului asistent P Lucian, s-a mai consemnat şi faptul că în autoturismul în care se aflau inculpaţii au fost găsite mai multe instrumente care pot servi la forţarea sistemelor de asigurare a uşilor de acces în locuinţe. De asemenea, precizează faptul că în cuprinsul declaraţiilor aflate la filele 24-28 d.u.p. partea vătămată a învederat faptul că în locuinţa sa s-a pătruns prin distrugerea sistemului de asigurare şi a descris bunurile reclamate ca fiind sustrase din locuinţa sa, respectiv anumite sume de bani, pe care le-a descris în amănunt, cu prvire la sumă, conţinutul în bancnote, un inel din aur, un ceas de mână, un aparat de măsurat glicemia şi o pereche de ochelari. Precizează şi faptul că în cauză a fost efectuată şi cercetarea la faţa locului, din care rezultă că inculpaţii au pătruns în apartamentul părţii vătămate prin distrugerea sistemului de asigurare a uşii de acces, în apartamentul părţii vătămate fiind găsite urme de răvăşire, procesul verbal de cercetare la faţa locului fiind întocmit de organele de poliţie în prezenţa martorului asistent M Nicolae. De asemenea, în cauză au fost întocmite constatări tehnico-ştiinţifice traseologice cu privire la instrumentele găsite în autoturismul aparţinând inculpatului VV . Mai arată că la momentul audierii în Camera de Consiliu, cu ocazia prezentării cu propunere de arestare preventivă, cei doi inculpaţi au recunoscut comiterea faptelor, relevante fiind în acest sens declaraţiile inculpaţilor aflate la filele 113 şi 130 d.u.p., iar la acest termen de judecată instanţa a dispus admiterea cererilor formulate de inculpaţi şi judecarea acestora în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, conform procedurii simplificate de judecată prevăzută de art. 3201 C.p.p.. Solicită instanţei să aibă în vedere şi menţiunile fişelor de cazier judiciar ale inculpaţilor, care atestă că anterior aceştia au mai fost condamnaţi pentru săvârşirea unor fapte similare. Faţă de cele anterior expuse, în conformitate cu articolele invocate la încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina fiecăruia dintre cei doi inculpaţi, solicită instanţei condamnarea fiecăruia dintre inculpaţi la câte o pedeapsă cu închisoarea, cu reducerea cu o treime a limitelor pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea pentru care inculpaţii sunt cercetaţi, ca efect al aplicării dispoziţiilor art. 3201 alin. 7 C.p.p., urmând ca inculpaţi să execute pedepsele în regim de detenţie, conform art. 71 şi art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.p.. În temeiul art. 350 alin. 1 C.p.p. solicită instanţei menţinerea prin hotărâre a stării de arest preventiv luată faţă de cei doi inculpaţi şi deducerea, conform art. 88 C.p., din pedeapsa aplicată prin prezenta a duratei reţinerii şi arestării preventive a celor doi inculpaţi, din data de 08.11.2011 la zi. Pe latură civilă, solicită instanţei admiterea acţiunii civile formulată de partea vătămată şi obligarea în solidar a celor doi inculpaţi la despăgubiri civile către partea civilă, respectiv a sumei de 13.200 lei cu care partea vătămată s-a constituit parte civilă încă din cursul urmăririi penale. De asemenea, solicită instanţei confiscarea de la inculpaţi a instrumentelor de efracţie, ridicate de către organele de poliţie la momentul prinderii inculpaţilor din autoturismul marca BMW, astfel cum acestea sunt indicate în procesul-verbal aflat la fila 14 d.u.p.. În temeiul art. 191 C.p.p. solicită instanţei obligarea inculpaţilor la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Apărătorul ales al inculpatului VV , având cuvântul, învederează instanţei că situaţia de fapt este descrisă pe larg în rechizitoriu şi este probată cu declaraţiile inculpaţilor şi celelalte probe administrate în cursul urmăririi penale, având în vedere şi poziţia adoptată de inculpat, în sensul judecării sale în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, conform procedurii simplificate de judecată prevăzută de art. 3201 C.p.p. Mai arată faptul că prin rechizitoriu s-a reţinut în mod corect încadrarea juridică a faptei săvârşite de inculpat, dar şi starea de recidivă postexecutorie în care inculpatul a săvârşit fapta din prezenta cauză. Astfel, solicită instanţei să facă aplicarea art. 3201 alin. 7 C.p.p. privind reducerea cu o treime a limitelor pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea de furt calificat pentru care inculpatul a fost cercetat, urmând ca instanţa să aibă în vedere şi circumstanţa atenuantă judiciară prevăzută de art. 74 lit. c C.p., care este o instituţie de drept separată, iar aplicarea dispoziţiilor art. 3201 alin. 7 C.p.p. nu împiedică instanţa să facă aplicarea şi a circumstanţelor judiciare prevăzute de art. 74 lit. c C.p., întrucât cele două instituţii nu se exclud reciproc, făcând referire şi la practica instanţelor în acest sens. De asemenea, solicită instanţei aplicarea şi a circumstanţelor atenuante prevăzute de art. 74 alin. 2 C.p., având în vedere depoziţia inculpatului şi înscrisurile în circumstanţiere depuse la acest termen de judecată, respectiv copia certificatului de căsătorie, copiile certificatelor de naştere ale celor doi copii minori ai inculpatului, dovezi din care rezultă că anterior comiterii faptei inculpatul îşi avea asigurată existenţa prin muncă licită, înscrisurile medicale din care rezultă starea de sănătate a inculpatului, afecţiunile de care acesta suferă, respectiv fractură de coloană, care s-a accentuat, astfel cum rezultă şi din înscrisurile medicale de la penitenciar, dar şi înscrisuri medicale cu privire la starea de sănătate a minorului său, astfel cum a făcut referire şi în cuprinsul declaraţiei dată la acest termen de judecată. De asemenea, solicită instanţei să aibă în vedere dispoziţiile art. 52 C.p. privind scopul pedepsei, circumstanţele personale ale inculpatului şi situaţia de fapt şi motivele pentru care a săvârşit fapta, astfel cum au fost învederate de inculpat la acest termen de judecată. În consecinţă, solicită instanţei ca inculpatului să-i fie aplicată o pedeapsă coborâtă sub minimul special prevăzut de lege, urmând a se avea în vedere şi condamnarea anterioară a inculpatului, aplicată prin sentinţa penală nr. 17…/22.06.2011 a Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, definitivă prin decizia Curţii de Apel Bucureşti din data de 20.11.2012, solicitând în temeiul art. 33 lit. a C.p. şi art. 36 C.p. raportat la art 34 lit. b C.p. contopirea acestei pedepse cu pedeapsa aplicată în prezenta cauză, având în vedere că faptele sunt concurente, întrucât fapta din prezenta cauză a fost săvârşită de inculpat până la rămânerea definitivă a sentinţei penale nr. 17…./2011 a Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, prin care inculpatul a fost condamnat pentru o faptă comisă la data de 16.03.2011. În baza art. 36 lit. b C.p. solicită instanţei deducerea din pedeapsa aplicată a duratei reţinerii şi arestării preventive din data de 16.03.2011 la 13.05.2011 conform sentinţei penale pronunţată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, iar în baza art. 88 C.p. solicită deducerea reţinerii şi arestării preventive a inculpatului din prezenta cauză, din data de 08.11.2011 la zi. Pe latură civilă, faţă de declaraţiile părţii vătămate şi actele de la dosarul cauzei, atitudinea părţii vătămate, care nu s-a prezentat în faţa instanţei şi nu a depus la dosarul cauzei înscrisuri în dovedirea pretenţiilor civile formulate în sumă de 13.200 lei, respectiv dovezi cu privire la restul prejudiciului nerecuperat, solicită instanţei admiterea acţiunii civile formulată de partea civilă, în măsura în care instanţa apreciază această cerere ca fiind dovedită. Mai arată faptul că acel inel cu piatră reclamat de partea vătămată ca fiind sustras de către cei doi inculpaţi nu a fost găsit de organele de poliţie în borseta ridicată de organele de poliţie de pe bancheta din spate a autoturismului în care se aflau cei doi inculpaţi, unde au fost găsite acele instrumente considerate ca putând fi folosite la forţarea sistemelor de asigurare a uşilor de acces în locuinţe, aparatul de testare a glicemiei, ceasul de mână, perechea de ochelari şi cele două sume de bani în fişicuri de bancnote, bunuri ce sunt consemnate în procesul verbal aflat la fila 14 d.u.p.. Mai arată faptul că în declaraţiile sale partea vătămată a explicat de unde i-au fost sustrase sumele de bani, din ce bancnote erau cele două fişicuri, însă din procesul verbal întocmit de organele de poliţie rezultă că ulterior comiterii faptei cei doi inculpaţi au fost urmăriţi de organele de poliţie şi imobilizaţi, astfel încât acele sume de bani reclamate ca fiind sustrase nu aveau unde să dispară, ci trebuia să fie găsite asupra celor doi inculpaţi, lucru care nu s-a întâmplat. Precizează şi faptul că din procesul verbal întocmit de organele de poliţie în prezenţa martorului asistent rezultă că inculpaţii au fost prinşi în flagrant, astfel încât nu au avut posibilitatea să se debaraseze de vreun bun sau de vreo sumă de bani, pentru a-şi asigura astfel scăparea. În consecinţă, apreciază că la dosarul cauzei nu există dovezi în susţinerea pretenţiilor civile formulate de partea civilă. În ceea ce priveşte menţinerea stării de arest preventiv a inculpatului, instanţa urmează să se pronunţe conform art. 350 alin. 1 C.p.p.. De asemenea, solicită instanţei confiscarea de la inculpat doar a bunurilor care au servit la săvârşirea infracţiunii şi a contravalorii bunurilor sustrase de către inculpaţi, dar care nu au fost găsite asupra acestora. În ceea ce priveşte valoarea inelului din aur sustras părţii vătămate şi nerecuperat, solicită instanţei obligarea în solidar a ambilor inculpaţi la plata contravalorii acestuia. Mai arată faptul că în cuprinsul procesului verbal aflat la fila 14 d.u.p. se menţionează că la momentul efectuării percheziţiei asupra autoturismului inculpatului au fost găsite şi bunuri care îi aparţin inculpatului VVşi care nu au fost folosite la săvârşirea infracţiunii, respectiv o pereche de ochelari de soare, telefonul mobil, portofelul şi alte bunuri găsite în torpedoul maşinii. În consecinţă, potrivit art. 118 C.p.p. instanţa urmează să dispună confiscarea doar a instrumentelor găsite în borseta aflată pe bancheta din spate a autoturismului în care se aflau inculpaţi, dar care pot fi folosite la distrugerea sistemelor de asigurare a uşilor de acces în locuinţe, astfel cum sunt enumerate în procesul verbal întocmit de organele de poliţie, urmând ca restul bunurilor să fie restituite inculpatului.

Reprezentanta Ministerului Public, având cuvântul în ceea ce priveşte cererea formulate de apărătorul ales al inculpatului VV , de contopire a pedepsei aplicate inculpatului în prezenta cauză cu pedeapsa aplicată acestuia prin sentinţa penală nr. 17…..2011 a Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, în măsura în care se constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 33 lit. a şi art. 34 lit. b C.p., solicită instanţei încuviinţarea cererii şi contopirea celor două pedepse.

Apărătorul desemnat din oficiu inculpatului VG, prin substituent, având cuvântul, învederează instanţei faptul că din probele administrate în cauză rezultă că inculpatul se face vinovat de săvârşirea infracţiunii reţinute în sarcina sa. De asemenea, solicită instanţei să aibă în vedere circumstanţele persoanele ale inculpatului, faptul că este căsătorit şi are un copil minor, dar şi faptul că îşi asigura existenţa prin muncă licită. Prin urmare, solicită aplicarea art. 3201 alin. 7 C.p.p. privind reducerea cu o treime a limitelor prevăzute de lege pentru infracţiunea pentru care inculpatul este cercetat, cu deducerea, conform art. 88 C.p., din pedeapsa aplicată a duratei reţinerii şi arestării preventive, la zi. Pe latură civilă, solicită instanţei respingerea pretenţiilor civile formulate de partea vătămată, având în vedere că infracţiunea a fost constatată în flagrant, imediat după săvârşirea acesteia de către inculpaţi, iar la dosarul cauzei nu există probe din care să rezulte că o parte din suma de bani a fost însuşită de cei doi inculpaţi.

Inculpatul V V , personal, având ultimul cuvânt, învederează instanţei că este de acord cu concluziile apărătorului său ales, solicitând instanţei să aibă în vedere şi cele precizate de el în cuprinsul memoriului depus la dosarul cauzei la acest termen de judecată, precum şi faptul că îi pare rău pentru fapta comisă.

Inculpatul VG, personal, având ultimul cuvânt, arată că îi pare rău pentru fapta comisă, pe care o regretă.

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti cu nr. …../P/2011 din data de 28.11.2011, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatilor VV si VG,fiecare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, în stare de recidivă postexecutorie, prevăzută şi pedepsită de art. 208 al. 1 - 209 al. 1 lit. a,g,i Cp., cu aplicarea art. 37 lit. b C.p.

Prin acelasi rechizitoriu s-a mai dispus in temeiul art. 262 pct. 2 lit. a Cpp rap la art. 11 pct. 1 lit. b Cpp si art. 10 lit. d Cpp scoaterea de sub urmarire penala a inculpatului LEugen pentru comiterea infractiunii prev. de art. 26 Cp rap la art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a,g,i Cp.

Cauza a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de ……..2011 sub nr. ……………/301/2011.

 În fapt, s-a reţinut în cuprinsul actului de sesizare al instanţei că, la data de 07.11.2011, inculpatii VVsi VG s-au înteles să spargă o locuintă întrucât aveau nevoie de bani, rugându-l pe numitul L Eugen să îi transporte cu autoturismul marca BMW ,cu nr. de înmatriculare…….., proprietatea inculpatului V V . În jurul orelor 19.35, ajungând pe str……., nr. ……, sector 2, inculpatii au pătruns în scara 2 a blocului nr. 25 , si-au pus pe mâini sosete luate de la domiciliu pentru a nu lăsa urme papilare, iar la etajul 2 al blocului inculpatul VV, cu ajutorul unei surubelnite, a distrus butucul usii de acces in apartamentul cu nr……, după care ambii inculpati au pătruns în locuintă si au sustras mai multe bunuri, descoperite ulterior asupra lor cu ocazia imobilizării, după care au iesit în grabă din imobil si au plecat cu autoturismul către domiciliu, respectiv com……………….., jud. Ilfov, fiind blocati însă de organele de politie în trafic si condusi la Sectia 23 Politie. Bunurile sustrase ,găsite asupra inculpatilor cât si în autoturism, au fost predate părtii vătămate, respectiv suma de 3416 lei, un ceas de mână, o pereche de ochelari, o trusă de verificare a glicemiei.

Organele de urmărire penală au arătat că faptele reţinute în sarcina inculpatilor se probează cu următoarele mijloace de probă: procesul-verbal de constatare a infracţiunii flagrante întocmit de organele de poliţie  si plansele foto anexate (filele ………….dup), plingerea si declaraţiile părţii vătămate SM(filele …………………….dup), dovada de predare-primire a bunurilor sustrase partii vatamate (fila ……….. dup), procesul-verbal de cercetare la fata locului si planse foto (filele ……………dup), rapoartele de constatare tehnico-stiintifică nr. ………………/16.11.2011 si nr. ……………/17.11.2011 (filele 59-77 dup), declaratiile martorilor ……………Nicolae (fila …. dup),…………… Lucian (fila ….dup), declaratiile inculpatului ……Eugen (filele ……dup), declaraţiile inculpatilor  VV si VG (filele …………………dup) si alte înscrisuri.

La dosarul cauzei au fost ataşate fişele de cazier judiciar ale inculpatilor (filele ……………..dup)

În cadrul cercetării judecătoreşti, la termenul de judecată din data de………….2012, instanţa a adus la cunoştinţa inculpatilor VV si VG dispoziţiile art. 320/1 C.p.p., modificat prin Legea nr. 202/2010, conform cărora acestia pot recunoaşte în totalitate fapta reţinută în sarcina lor în cuprinsul rechizitoriului şi pot solicita instanţei ca judecata să aibă loc în baza probelor administrate în cadrul urmăririi penale, probe pe care le cunosc şi şi le însuşesc, ipoteză în care beneficiază de o reducere cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită, inculpatii învederând instanţei că solicită aplicarea dispoziţiilor art. 320/1 C.p.p., arătând că recunosc în totalitate fapta reţinută în actul de sesizare al instanţei şi nu solicită administrarea de probe, instanţa procedând la audierea inculpatilor, potrivit art. 320/1  al. 3 C.p.p. (declaraţii aflate la filele …………..di).

Analizând în mod coroborat mijloacele de probă administrate în prezenta cauză, respectiv mentiunile procesului-verbal de constatare a infracţiunii întocmit de organele de poliţie si plansele foto anexate (filele ……………..dup), plingerea si declaraţiile părţii vătămate SM(filele …………..dup), dovada de predare-primire a bunurilor sustrase (fila ………… dup), procesul-verbal de cercetare la fata locului si planse foto (filele ……………..dup), rapoartele de constatare tehnico-stiintifică nr. ………………./16.11.2011 si nr. ………………/17.11.2011 (filele 59-77 dup), declaratiile martorilor …………Nicolae (fila …………..dup),………….. Lucian (fila ………….. dup), declaratiile inc. L Eugen (filele ……………….dup)si declaraţiile inculpatilor  VVsi VG (filele ……………si filele …………….di),instanţa reţine următoarele:

In seara zilei de 07.11.2011, in jurul orelor 19.35, inculpatii VV si VG s-au inteles sa sparga o locuinta intrucat aveau nevoie de bani, rugandu-l astfel pe inc. L Eugen sa ii transporte cu autoturismul marca BMW ,cu nr. de inmatriculare…………….., apartinind sotiei inculpatului V V, pe strada ………………nr. ….., sector 2 . Ajunsi in locul respectiv, coinculpatii VV si VG, i-au cerut inculpatului L Eugen sa ramina in masina si sa-i astepte,  inculpatul VV luand din masina o geanta in care se aflau mai multe instrumente folosite la deschiderea sistemelor de acces in locuinte, geanta pe care i-a cerut inculpatul VG sa o transporte. Cei doi coinculpati au patruns in scara 2 a blocului nr. ….., urcand pina la etajul 2. Ajunsi in dreptul apartamentului cu nr. …………., inculpatul VV i-a cerut inculpatului VG sa isi puna sosete pe maini pentru a nu lasa amprente , dupa care a deschis cu ajutorul unei surubelnite si al altor instrumente, pe care le-a luat din geanta cu scule transportata de inc. VG, butucul yalei de la usa de acces in apartament, butuc pe care l-a si distrus cu aceasta ocazie. Cei doi coinculpati au patruns in interiorul apartamentului partii civile SM si au inceput sa caute bunuri pe care sa le sustraga, insusindu-si din interiorul locuintei suma totala de 3416 lei compusa din 2 bacnote de 100 lei, 14 bancnote de 50 lei, 57 bancnote de 10 lei, 201 bancnote de 5 lei si 371 bancnote de 1 leu, grupate in doua fisicuri legate cu elastic, un ceas de mina marca Vacheron Constantin, o pereche ochelari de vedere cu brate din plastic alb si o trusa de verificat glicemia, dupa care au parasit locuinta în grabă ,urcindu-se in autoturismul condus de inculpatul L Eugen si  plecand către domiciliu, respectiv com. ……………, jud. Ilfov. Inculpatii au fost insa blocati în trafic de catre  organele de politie , care procedasera la supravegherea si urmarirea acestora. S-a reusit astfel imobilizarea inculpatilor VG si L Eugen, coinculpatul VV reusind initial sa scape, acesta fiind insa urmarit pe traseul sos. Pantelimon-Al. Vergului si imobilizat de catre organele de politie pe str. Ion Sahighian din Bucuresti, sector 3, cei trei inculpati fiind apoi condusi la sediul Sectiei 23 Politie.

Cu ocazia controlului corporal efectuat in momentul prinderii sale asupra inculpatul VG a fost gasita suma de 3045 lei intr-o punga din plastic, iar in autoturismul apartinind sotiei inculpatului VV au mai fost gasite in interiorul unei genti din material textil de culoare bej cu negru ,alaturi de mai multe instrumente destinate deschiderii sistemelor de acces in locuinte, o pereche de ochelari de vedere, un ceas de mina marca Vacheron Constantin, un aparat de masurat glicemia,pe podeaua autoturismului, in spatele scaunului din dreapta fata fiind gasite si un numar de 371 bancnote de 1 leu, fiecare grupate in doua fisicuri, legate cu elastic. Sumele de bani anterior mentionate, aparatul de masurat glicemia, perechea de ochelari de vedere si ceasul marca Vacheron Constantin au fost recunoscute de partea vatamata ca fiind bunuri ce i-au fost sustrase din locuinta, fiindu-i restituite acestuia pe baza dovezii aflata la fila 29 dup.

În declaraţiile date pe parcursul procesului penal, inculpatii VV si VG au recunoscut săvârşirea faptei .

Situaţia de fapt, astfel cum aceasta a fost reţinuta de instanţă şi vinovăţia inculpatilor VV si VG sunt pe deplin dovedite de mijloacele de probă administrate în cauză, din declaraţiile inculpatilor de recunoaştere a comiterii faptei, date pe parcursul procesului penal, rezultând că in seara zilei de……………...2011, în temeiul unei întelegeri prealabile, inculpatul VV, folosind surubelnita si alte instrumente din geanta cu scule transportata de inculpatul VG, a  fortat încuietoarea de la usa de acces în locuintă, cei doi inculpati pătrunzand in locuinta unde au căutat bunuri si de unde au sustras suma totala de 3416 lei, un ceas de mina marca Vacheron Constantin, o pereche ochelari de vedere cu brate din plastic alb si o trusa de verificat glicemia, pe care le-au transportat la autoturismul cu care venisera  si au plecat spre comuna……………….., însă au fost blocati în trafic de organele de politie si imobilizati.

Instanta retine astfel ca declaratiile celor doi inculpati de recunoastere a comiterii faptei se coroboreaza cu menţiunile procesului-verbal de constatare a infracţiunii si plansele foto anexate (filele ………………….dup) din care rezultă faptul că  autoturismul cu care s-au deplasat inculpatii a fost supravegheat si urmarit de catre organele de politie, pe intregul traseu al deplasarii sale, in seara zilei de ……………..2011 ,incepind cu ora 19.20, chiar de la iesirea din com. …….., imediat dupa comiterea infractiunii  autoturismul fiind oprit in trafic la intersectia sos. Pantelimon cu strada Ion Vlad, organele de politie imobilizandu-i cu acea ocazie pe inculpatii VG si L Eugen. Inculpatul VV a reusit initial sa scape, insa a fost urmarit de organele de politie pe traseul sos. Pantelimon-Al. Vergului , fiind prins si imobilizat pe str. Ion Sahighian din Bucuresti, sector 3, cei trei inculpati fiind apoi condusi la sediul Sectiei 23 Politie.

Cu ocazia controlului corporal efectuat in momentul prinderii sale asupra inculpatul VG a fost gasita suma de 3045 lei intr-o punga din plastic, iar in interiorul autoturismul apartinind inculpatului VV au mai fost gasite in interiorul unei genti din material textil de culoare bej cu negru ,alaturi de mai multe instrumente destinate deschiderii sistemelor de acces in locuinte, o pereche de ochelari de vedere, un ceas de mina marca Vacheron Constantin, un aparat de masurat glicemia,pe podeaua autoturismului, in spatele scaunului din dreapta fata fiind gasite si un numar de 371 bancnote de 1 leu, fiecare grupate in doua fisicuri, legate cu elastic. Sumele de bani anterior mentionate, aparatul de masurat glicemia, perechea de ochelari de vedere si ceasul marca Vacheron Constantin au fost recunoscute de partea vatamata ca fiind bunuri ce i-au fost sustrase din locuinta, fiindu-i restituite acestuia pe baza dovezii aflata la fila 29 dup.

Potrivit acelorasi mentiuni ale procesului-verbal intocmit de organele de politie la data de ……2011, imediat dupa ce inculpatii VV si VG au fost observati iesind din scara 2 a blocului … de pe str. ………………….si urcindu-se in autoturismul cu care venisera, au fost efectuate verificari in scara blocului, constatindu-se ca apartamentul cu nr. …………………fusese spart , butucul yalei de la usa de acces in locuinta era rupt, usa fiind deschisa ,iar in interior se puteau observa urme de ravasire.

Declaratiile inculpatilor se coroboreaza si cu plingerea si declaratiile partii civile SM (filele ……………….dup), acesta precizand ca in dimineata zilei de …………...2011, in jurul orei 10.00, si-a parasit locuinta, iar in jurul orelor 20.45 a fost sunat de sotie care l-a anuntat ca locuinta lor a fost sparta. Ajuns la domiciliu, a constatat ca sistemul de asigurare al usii de acces in locuinta era spart, bunurile din casa erau ravasite si aruncate pe jos, iar din locuinta ii fusese sustrasa , din sertarul noptierei de langa pat,suma de 12.700 lei , formata din 3 teancuri de bancnote de 50 si 100 lei si doua teancuri de bancnote de 1 leu, ambele legate cu elastic, un inel de aur cu dungi negre , un ceas de mana cu curele de culoare inchisa, un aparat de masurat glicemia , o pereche de ochelari de vedere cu rame albe, iar din comoda aflata la intrarea in bucatarie suma de 5000 lei, formata din bacnote de 5 si 10 lei, legati cu elastic. Ulterior, in cuprinsul declaratiei sale data in fata organelor de politie la data de …………….2011 partea vatamata a precizat ca suma totala sustrasa din locuinta este de 12.700 lei(declaratie fila ……verso dup).La sediul Sectiei 23 Politie, a mai aratat partea vatamata in cuprinsul declaratiei sale, i-au fost aratate de organele de politie un ceas cu curele negre, un aparat de masurat glicemia, o pereche de ochelari de vedere cu rame albe si suma de 3416 lei in bancnote de 100 lei, 50 lei, 10 lei, 5 lei si un leu, recunoscand toate aceste bunuri ca apartinindu-i, acestea fiindu-i predate de organele de politie pe baza de dovada.

Instanta retine astfel ca declaratiile inculpatilor se coroboreaza nu numai intre ele, dar si cu mentiunile procesului-verbal de constatare a comiterii infractiunii, cu plingerea si declaratiile partii civile, precum si cu mentiunile procesului-verbal de cercetare la fata locului (filele ………………….dup) potrivit carora sistemul de asigurare al usii de acces in locuinta prezenta urme de fortare, in sensul ca butucul ingropat era rupt de la jumatate , jumatatea exterioara si sildul lipsind, iar jumatatea interioara se afla in lacasul din usa, in interiorul apartamentului lucrurile din sifonier fiind ravasite si aruncate pe podea, precum si cu dovada de predare– primire de către partea vătămată a sumei de 3416 lei, a unui ceas de mână, a unei perechi de ochelari de vedere si a unei truse de verificare a glicemiei (fila …………….dup).

Toate mijloacele de proba anterior mentionate si analizate se coroboreaza si cu  concluziile rapoartelor de constatare tehnico-stiintifică nr. …………..1/16.11.2011 si nr. …………../17.11.2011 (filele ……………….dup), din care rezultă că foarfeca pentru taiat metale tip „gura de lup” gasita in interiorul gentii din material textil aflata pe bancheta autoturismului cu care s-au deplasat inculpatii a fost folosită la tăierea unuia din suruburile de la sildul gasit in aceeasi geanta din material textil, iar cheia reglabila, clestele pentru instalatii sanitare si patentul, instrumente gasite in interiorul aceleeasi genti din material textil, pot fi folosite la fortarea sistemelor de asigurare ale usilor de acces.

În drept, fapta inculpatului VV care la data de……………...2011, în jurul orelor 19.35, in temeiul unei intelegeri prealabile, impreuna cu inculpatul VG, prin fortarea usii de acces, a pătruns în locuinta părtii vătămate S M, de unde au sustras bani si alte bunuri, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de  furt calificat, prevăzută şi pedepsită de art. 208 al. 1 - 209 al. 1 lit. a, g, i Cp, cu aplicarea art. 37 lit. b Cp.

În drept, fapta inculpatului VG, care la data de………….2011, în jurul orelor 19.35, impreuna cu inculpatul VG,in temeiul unei intelegeri prealabile, prin fortarea usii de acces, au pătruns în locuinta părtii vătămate SM, de unde au sustras bani si alte bunuri, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de  furt calificat, prevăzută şi pedepsită de art. 208 al. 1 - 209 al. 1 lit. a, g, i Cp, cu aplicarea art. 37 lit. b Cp.

Elementul material al infracţiunii de furt calificat retinuta prin prezenta in sarcina fiecaruia dintre inculpati este realizat prin acţiunea inculpatilor de luare, fără consimţământul părţii vătămate şi în scopul însuşirii pe nedrept, a  unei sume de bani si a altor bunuri, din interiorul locuintei partii vatamate ,unde patrunsesera prin fortarea sistemelor de acces, pe timp de seara.

Urmarea imediată a faptei săvârşite de inculpati constă în producerea unui prejudiciu în patrimoniul părţii vătămate.

În ceea ce priveşte latura subiectivă a infracţiunii, aceasta a fost comisă în cauză cu forma de vinovăţie a intenţiei directe, aşa cum este ea definită de art. 19 alin. 1 pct. 1 lit. a) C.p., inculpatii prevăzând rezultatul faptei comise, rezultat constând în prejudiciul produs în patrimoniul părţii vătămate, şi urmărind producerea acestuia.

Sub aspectul formei calificate în care a fost săvârsită fapta, instanţa  retine ca aceasta a fost comisa de inculpati împreună, pe timp de seara, in jurul orei 19.35,  în luna noiembrie, prin ruperea sistemului de asigurare de la usa de acces a locuintei părtii vătămate.

Din analiza fisei de cazier judiciar a inculpatului VG (filele ………………….dup), instanta retine că  acesta a fost anterior condamnat de patru ori pentru comiterea infractiunilor de furt calificat, ultima condamnare fiindu-i aplicata prin prin sentinta penală nr. 42../30.01.2006 a Judecătoriei Iasi, definitivă prin decizia penală nr. 46…./13.06.2006 a Tribunalului Iasi, sentinta prin care s-a dispus condamnarea inculpatului la o pedeapsa de 4 ani si 4 luni închisoare tot pentru comiterea infractiunii de furt calificat.

Conform relatiilor comunicate de catre Biroul Executari Penale din cadrul Judecatoriei Iasi(fila …. di) inculpatul VG a inceput executarea pedepsei de 4 ani si 4 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala anterior mentionata la data de 11.06.2004, fiind liberat conditionat la data de 22.05.2007 in temeiul sentintei penale nr. 14…/22.05.2007 a Judecatoriei Targu Jiu.

In raport de aceste mentiuni, având în vedere data comiterii infracţiunii reţinută prin prezenta în sarcina inculpatului (respectiv…..2011), instanţa constată ca fapta dedusă judecăţii a fost comisă de inculpatul VG după ce  pedeapsa de 4 ani si 4 luni închisoare aplicata prin sentinţa penală nr. 42../2006 a Judecatoriei Iasi poate fi considerata ca fiind executata, fapta dedusă judecăţii fiind comisă de inculpat în stare de recidivă postexecutorie, prev. de art. 37 lit. b C.p.

In ceea ce il priveste pe inculpatul VV instanta retine potrivit mentiunilor fisei de cazier judiciar a acestuia aflata la filele 120-122 dup ca inculpatul a suferit multiple condamnari pentru comiterea infractiunilor de furt calificat, trei dintre acestea fiindu-i aplicate pentru fapte comise in minorat si doua pentru fapte comise dupa implinirea varstei de 18 ani. 

Ultima condamnare a inculpatului VV a fost dispusa prin sentinta penala nr. 47…./28.02.2006 a Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti (filele …..di.), sentinta prin care i s-a aplicat inculpatului o pedeapsa rezultanta de 6 ani închisoare, din care, în temeiul art. 36 alin. 3 Cp, instanta a dedus durata detentiei de la 26.09.1996 la 16.01.1997, de la 11.06.1998 la 02.06.2000 si de la 26.08.2003 la zi, inculpatul fiind liberat conditionat din executarea acestei pedepse la data de 3.05.2006, cu un rest neexecutat de pedeapsa de 374 zile inchisoare, conform relatiilor comunicate de catre Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti(fila … di)

In raport de aceste mentiuni, având în vedere data comiterii infracţiunii reţinută prin prezenta în sarcina inculpatului (respectiv …..2011), instanţa constată ca fapta dedusă judecăţii a fost comisă de inculpatul VV după ce  pedeapsa de 6 ani închisoare aplicata prin sentinţa penală nr. 47…/28.02.006 a Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti poate fi considerata ca fiind executata, fapta dedusă judecăţii fiind comisă de inculpat în stare de recidivă postexecutorie, prev. de art. 37 lit. b C.p.

La individualizarea pedepsei pe care instanţa o va aplica prin prezenta inculpatului VV pentru infracţiunea reţinută prin prezenta în sarcina sa , va avea în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 72 C.p., respectiv limitele de pedeapsă prevăzute de textul incriminator în partea specială a codului penal, astfel cum aceste limite vor fi reduse cu o treime ca efect al aplicării disp. art. 320/1 al. 7 C.p.p. gradul de pericol social concret al faptei relevat de modul de săvârşire al acesteia (impreuna cu o alta persoana, in temeiul intelegerii prealabile cu aceasta, furt din locuinta in interiorul careia inculpatii au patruns prin ruperea sistemului de asigurare de la usa de acces , folosind instrumentele aduse special in acest scop), de valoarea prejudiciului, care a fost recuperat ca urmare a prinderii inculpatilor imediat dupa comiterea faptei de catre organele de politie, de persoana inculpatului care este recidivist în modalitatea prev. de disp. art. 37 lit. b  C.p., fiind anterior condamnat pentru fapte de acelaşi gen cu cea dedusă judecăţii, dar care a avut o poziţie procesuală sinceră, de recunoaştere a faptei pe tot parcursul procesului penal. De asemenea, instanta retine că inculpatul VV este căsătorit, are doi copii minori în întretinere,are studii 12 clase, la momentul comiterii faptei era angajat ca agent de vânzari la o firmă,sufera de o tasare veche a coloanei vertebrale la nivelul vertebrei L 2, merge schiopatat, sprinindu-se in carje,conform inscrisurilor medicale atasate la dosar(filele ……..di), afectiuni constatate inclusiv in cuprinsul fisei medicale detinuti(filele ………….di), iar fiul sau minor , in virsta de 3 ani, are de asemenea  anumite afectiuni medicale, consemnate in cuprinsul buletinului de analize medicale aflat la fila ……….. di.

 Având în  vedere aceste considerente, retinind in privinta inculpatului VV si circumstanta atenuanta prev. de art. 74 al. 2 Cp, in raport de afectiunile medicale de care acesta sufera si in raport de situatia familiala a acestuia(un fiu minor care prezinta anumite afectiuni), dar avind in vedere si disp. art. 80 Cp, in raport de starea de recidiva postexecutorie in care a fost comisa de inculpat fapta dedusa judecatii, instanţa  va dispune condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii în cuantum  orientata spre minimul special prevazut de lege pentru infractiunea retinuta prin prezenta in sarcina sa, astfel cum acest minim a fost redus cu o treime ca urmare a aplicarii disp. art. 320/1 al. 7 Cpp, fara insa a-l atinge, urmind a dispune condamnarea inculpatului VV la o pedeapsa de 3 ani si 6 luni inchisoare,  cu executarea acesteia în regim de detenţie.

Potrivit art. 71 C.pen., pe durata executării pedepsei, instanţa va aplica inculpatului VV pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit b) C.pen.

Astfel, în lumina principiilor stabilite pe cale jurisprudenţială de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Sabou şi Pârcălab contra României) care nu sunt compatibile cu aplicarea automată, prin efectul legii, a pedepsei accesorii, faţă de gravitatea infracţiunii, instanţa apreciază că inculpatul este nedemn de a exercita dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau funcţiile publice elective şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit.b) C.pen. Prin raportare la hotărârea Hirst contra Marii Britanii prin care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că o interdicţie absolută de a vota impusă tuturor condamnaţilor nu intră în marja de apreciere a statului, fiind încălcat art. (3) din Protocolul nr. 1 al Convenţiei, instanţa apreciază că, întrucât nu există o legătură între interzicerea dreptului de a vota şi prevenirea infracţiunilor sau scopul reinserţiei sociale a inculpatului, nu se impune aplicarea inculpatului a pedepsei accesorii a interzicerii dreptului de a vota prevăzută de art. 64 alin. (1) lit. a) teza I C.pen. De asemenea, având în vedere că infractiunea în discuţie nu are nicio legătură cu aspectele referitoare la exercitarea funcţiei ori profesiei sau cu cele legate de exercitarea autoritătii părintesti, instanţa apreciază că nu se impune nici interzicerea pentru inculpat a exercitiului drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. c, d si e C.pen.

La individualizarea pedepsei pe care instanţa o va aplica prin prezenta inculpatului VG pentru infracţiunea reţinută prin prezenta în sarcina sa , va avea în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 72 C.p., respectiv limitele de pedeapsă prevăzute de textul incriminator în partea specială a codului penal, astfel cum aceste limite vor fi reduse cu o treime ca efect al aplicării disp. art. 320/1 al. 7 C.p.p. gradul de pericol social concret al faptei relevat de modul de săvârşire al acesteia (impreuna cu o alta persoana, in temeiul intelegerii prealabile cu aceasta, furt din locuinta in interiorul careia inculpatii au patruns prin ruperea sistemului de asigurare de la usa de acces , folosind instrumentele aduse special in acest scop), de valoarea prejudiciului, care a fost recuperat ca urmare a prinderii inculpatilor imediat dupa comiterea faptei de catre organele de politie, de persoana inculpatului care este recidivist în modalitatea prev. de disp. art. 37 lit. b  C.p., fiind anterior condamnat pentru fapte de acelaşi gen cu cea dedusă judecăţii, dar care a avut o poziţie procesuală sinceră, de recunoaştere a faptei pe tot parcursul procesului penal. De asemenea, instanta retine că inculpatul este căsătorit, nu are  copii minori în întretinere,are studii 8 clase, iar la momentul comiterii faptei lucra ca muncitor necalificat pe santier, potrivit sustinerilor sale, devedite insa prin mijloace de proba administrate in cauza.

Având în  vedere aceste considerente, instanta va dispune condamnarea inculpatului VG ,la pedeapsa închisorii în cuantum orientat spre minimul special prevazut de lege pentru infractiunea retinuta prin prezenta in sarcina sa, astfel cum acest minim a fost redus cu o treime ca urmare a aplicarii disp. art. 320/1 al. 7 Cpp, fara insa a-l atinge, urmind a dispune condamnarea inculpatului la o pedeapsa de 3 ani si 8 luni inchisoare,  cu executarea acesteia în regim de detenţie.

Potrivit art. 71 C.pen., pe durata executării pedepsei, instanţa va aplica inculpatului VG pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit b) C.pen, pe durata executării pedepsei principale.

Astfel, în lumina principiilor stabilite pe cale jurisprudenţială de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Sabou şi Pârcălab contra României) care nu sunt compatibile cu aplicarea automată, prin efectul legii, a pedepsei accesorii, faţă de gravitatea infracţiunii, instanţa apreciază că inculpatul este nedemn de a exercita dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau funcţiile publice elective şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit.b) C.pen. Prin raportare la hotărârea Hirst contra Marii Britanii prin care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că o interdicţie absolută de a vota impusă tuturor condamnaţilor nu intră în marja de apreciere a statului, fiind încălcat art. (3) din Protocolul nr. 1 al Convenţiei, instanţa apreciază că, întrucât nu există o legătură între interzicerea dreptului de a vota şi prevenirea infracţiunilor sau scopul reinserţiei sociale a inculpatului, nu se impune aplicarea inculpatului a pedepsei accesorii a interzicerii dreptului de a vota prevăzută de art. 64 alin. (1) lit. a) teza I C.pen. De asemenea, având în vedere că infractiunea în discuţie nu are nicio legătură cu aspectele referitoare la exercitarea funcţiei ori profesiei sau cu cele legate de exercitarea autoritătii părintesti, instanţa apreciază că nu se impune nici interzicerea pentru inculpat a exercitiului drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. c, d si e C.pen.

Instanta retine de asemenea ca inculpatii VV si VG au fost cercetati in prezenta cauza in stare de arest preventiv, fiind retinuti la data de 07.11.2011, arestati preventiv la data de 08.11.2011 pentru o perioada de 25 de zile, de la data de 8.11.2011 si pina la data de 02.12.2011 inclusiv, conform mandatului de arestare preventiva nr. …..08.11.2011 emis pentru inculpatul VG si mandatului de arestare preventivă nr. …./08.11.2011 emis pe numele inculpatului VV

Masura arestarii preventive dispusa fata de fiecare inculpat a fost mentinuta de instanta prin incheierea de sedinta din Camera de Consiliu de la 30.11.2011, conform art.  300/1 al. 3 Cpp si prin incheierea de sedinta din 14.02.2012 in temeiul disp. art. 300/2 Cpp si art. 160/b Cpp.

Pentru aceste considerente, in baza art. 88 C.p,instanta va deduce din durata pedepselor ce vor fi aplicate inculpatilor prin prezenta, durata retinerii si arestarii preventive pentru fiecare inculpat de la data de 7.11.2011 la zi, iar in baza art. 350 alin.1 C.p.p. va menţine măsura arestării inculpatilor.

Asupra cererii de contopire a pedepsei ce va fi aplicată in cauza inculpatului VV cu pedeapsa aplicată acestuia prin sentinta penală nr. 17…/2011 a Judecătoriei Sectorului 4 Bucuresti, cerere formulată de apărătorul ales al inculpatului, vazind mentiunile fisei de cazier judiciar a inculpatului care nu cuprind nicio referire la sentinta penala anterior mentionata, in absenta de la dosarul cauzei a sentintei penale nr. 17…../2011 a Judecătoriei Sectorului 4 Bucuresti, avand in vedere ca aparatorul ales al inculpatului a formulat aceasta cerere de contopire a pedepselor cu ocazia dezbaterilor pe fondul cauzei , neinvederand instantei existenta acestei sentinte penale si nedepunind-o la dosar in cursul cercetarii judecatoresti, instanta retine că aceasta cerere este neîntemeiată, si o va respinge ca atare, inculpatul putand formula ulterior o astfel de cerere de contopire a pedepselor.

Sub aspectul laturii civile a cauzei instanta retine că că partea vătămată SM s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 13.200 lei reprezentand „diferenta de la banii recuperati”, aratind ca din interiorul locuintei i-a fost sustrasa suma totala de 12.700 lei, din care i-a fost restituita numai suma de 3416 lei, un inel din aur, un ceas de mana cu curele de culoare inchisa, o trusa pentru verificarea glicemiei si o pereche de ochelari de vedere.

Cu ocazia controlului corporal efectuat in momentul prinderii sale asupra inculpatul VG a fost gasita suma de 3045 lei intr-o punga din plastic, iar in interiorul autoturismul apartinind inculpatului VV au mai fost gasite in interiorul unei genti din material textil de culoare bej cu negru ,alaturi de mai multe instrumente destinate deschiderii sistemelor de acces in locuinte, o pereche de ochelari de vedere, un ceas de mina marca Vacheron Constantin, un aparat de masurat glicemia,pe podeaua autoturismului, in spatele scaunului din dreapta fata fiind gasite si un numar de 371 bancnote de 1 leu, fiecare grupate in doua fisicuri, legate cu elastic. Sumele de bani anterior mentionate, aparatul de masurat glicemia, perechea de ochelari de vedere si ceasul marca Vacheron Constantin au fost recunoscute de partea vatamata ca fiind bunuri ce i-au fost sustrase din locuinta, fiindu-i restituite acestuia pe baza dovezii aflata la fila 29 dup.

Desi partea vatamata a afirmat ca din interiorul locuintei i-a fost sustrasa suma totala de 12.700 lei, din care numai suma de 3416 lei i-a fost restituita , si un inel din aur, instanta apreciza ca actiunea civila formulata de partea civila este neintemeiata si o va respinge ca atare pentru considerentele ce vor fi expuse in continuare.

Instanta constata ca desi partea vătămată SM a precizat ca intelege sa se constituie parte civila in procesul penal cu suma de 13.200 lei, reprezentand „diferenta de la banii recuperati”, partea civila nu a dovedit in niciun mod , pe parcursul procesului penal, existenta sumei totale de 12.700 lei in interiorul locuintei sale ,partea civila neprezentindu-se in fata instantei de judecata la niciunul din termenele de judecata acordate in cauza, desi a fost legal citata. De asemenea, instanta retine ca organele de politie i-au urmărit in trafic, i-au prins si imobilizat pe inculpati la scurt timp după săvârsirea infractiunii, găsindu-se asupra inculpatului VG si in interiorul autoturismului folosit pentru deplasarea inculpatilor numai suma de bani si bunurile care au fost deja restituite părtii vătămate, iar  inculpatul VV nu a fost vazut de catre organele de politie aruncand vreun bun pe traseul sos. Pantelimon-Al. Vergului , si pina in locul prinderii si mobilizarii sale de pe str. Ion Sahighian din Bucuresti, sector 3.

In ceea ce priveste instrumentele gasite in interiorul gentii din material textil de culoare bej cu negru, aflata pe bancheta  din spate a autoturismul folosit de inculpati pentru deplasarea la locul comiterii faptei, proprietatea sotiei inculpatului VV si in privinta surubelnitei mecanice cu miner din plastic de culoare negru cu rosu gasita asupra inc. VV in momentul imobilizarii sale, in raport de declaratiile celor doi inculpati, care au precizat ca inculpatul VG a transportat geanta cu scule, la cererea inculpatului VV, la locul comiterii faptei, inculpatul VV folosind pentru a forta sistemul de inchidere al usii de acces in apartament o surubelnita si alte instrumente pe care le-a luat din interiorul gentii, retinind si concluziile rapoartelor de constatare tehnico-stiintifica nr. ………./16.11.2011 si nr……/17.11.2011 (filele ………………..dup), din care rezultă că foarfeca pentru taiat metale tip „gura de lup” gasita in interiorul gentii din material textil aflata pe bancheta autoturismului cu care s-au deplasat inculpatii a fost folosită la tăierea unuia din suruburile de la sildul gasit in aceeasi geanta din material textil, iar cheia reglabila, clestele pentru instalatii sanitare si patentul, instrumente gasite in interiorul aceleeasi genti din material textil, pot fi folosite la fortarea sistemelor de asigurare ale usilor de acces, instanta va dispune confiscarea specială de la inculpatul VV a bunurilor care au fost folosite la săvârsirea infractiunii, precum si a celor adaptate în scopul săvârsirii infractiunii, care au fost utilizate la comiterea acesteia, în baza art. 118 lit. b si c Cpp, si anume a unei foarfeci pentru taiat metale tip”gura de lup” cu minere din plastic rosu de aproximativ 40 cm, a unui sild de protectie metalic cu doua suruburi ambele rupte, a unui patent cu minere din plastic de culoare rosu, a unui cleste tip „cioc de papagal”cu minere din plastic de culoare rosu cu negru stantat”Conex”, a unei chei reglabile de 20 cm cu minerul avand protectie de culoare rosu, a doua surubelnite cu lungime de aproximativ 40 cm cu cap drept si miner din plastic culoare portocaliu inscriptionat „Draper”,a doua surubelnite din care una cu miner negru si una cu miner rosu lungime aprox. 20 cm, cu virf in cruce, a unui patent cu minere din plastic de culoare rosie si a unei pensete de aproximativ 15 cm, a unei surubelnite mecanice cu miner din plastic de culoare negru cu rosu si varful modificat, bunuri gasite asupra inculpatului VV si in autoturismul marca BMW cu nr……………….., aflat in proprietatea sotiei inculpatului, si ridicate de organele de politie conform procesului-verbal de la filele ……….. dup.

Intrucat asupra inculpatului VG, cu ocazia depistarii sale a fost gasita o pereche de sosete de culoare alba, in privinta careia inculpatul a precizat ca si le-a pus pe maini pentru a nu lasa amprente, in baza art. 118 lit. b Cp, instanta va dispune confiscarea speciala de la inculpatul VG a unei perechi de sosete de culoare alba , folosita de inculpat la comiterea faptei si gasita asupra acestuia cu ocazia depistarii sale si care a fost ridicata de la inculpat conform mentiunilor proces-verbal de la filele …………..dup.

Retinind ca asupra inculpatului VV si in interiorul autoturismului marca BMW cu nr…………………., proprietatea sotiei inculpatului, au fost gasite un telefon Nokia cu seria IMEI…………………., suma de 66 lei, un ceas de mina barbatesc marca Nsite, o agenda cu coperti gri, o agenda cu coperti maro, o ştampila cu sigla firmei RT…………………,un carnet tip agenda uzat, o pereche ochelari soare dama cu lentile si rama maro, o pereche ochelari soare dama cu rame plastic transparente,un ceas de mina dama cadran argintiu inscriptionat Q&Q, un modulator FM M P3, un stick marca Cruiser de 8 GB,un reportofon marca Panasonic, un cleste tip sfic cu minere din plastic culoare galbena marca Stanley, o geanta din material textil culoare bej cu negru, o caciula tip cagula din material textil de culoare neagra, bunuri care nu au legatura cu fapta dedusa judecatii , dar care au fost ridicate de organele de politie conform mentiunilor procesului-verbal de la filele ………………dup, in baza art. 109 al. 4 Cpp, instanta va dispune restituirea catre inculpatul VV a bunurilor anterior mentionate.

Retinind ca asupra inculpatului VG , cu ocazia controlului corporal efectuat la momentul prinderii sale, a fost gasit si ridicat de organele de politie un telefon mobil marca Nokia cu seria IMEI………………….., bun ce nu are legatura  cu fapta dedusa judecatii in baza art. 109 al. 4 Cpp, instanta va dispune restituirea catre inculpat a telefonului mobil anterior mentionat.

In baza art. 191 al. 1 si 2 Cpp, instanta va obliga pe inculpatul VV la plata sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat si pe inculpatul VG la plata sumei de 800 lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat ,din care 200 lei reprezinta onorariul aparatorului din oficiu avocat……………….., avansat din fondurile Ministerului Justitiei, iar 100 lei reprezinta onorariul aparatorului din oficiu , avocat…………………, pentru termenul din 30.11.2011, avansat deja din fondurile Ministerului Justitiei.

Domenii speta