Furt

Sentinţă penală xxxx din 09.10.2017


Document finalizat

Dosar nr. xxx/217/2015 Art. 228 alin. 1 C.pen.

Cod operator date: xxx

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA xxxxxx

Ședința publică din data de  xxxxx

Instanța constituită din:

Președinte –xxxxxxxxxxxxxx

Grefier – xxxxxxxxxxxx

Sentinţa penală nr.x

Ministerul Public este reprezentat de:

Procuror – xxxxxx

Pe rol fiind judecarea cauzei penale  privind pe inculpatul xxxxxxxxxx, fiul lui xx şi xx, născut la data de xxx în or. Xxxxx,  jud. xxxxx, cu domiciliul în satul xxxxx, comuna xxxx, judeţul xxxxx, posesor al C.I. seria xx  nr. xxxxx eliberat de S.P.C. xxxx la data de xxxxx,  CNP – xxxxxx, studii xx clase , stagiul militar xxxxx, xxxxx, trimis în judecată pentru infracţiunea de „furt”, prev. şi ped. de art.228 alin.(1) Cod penal.

La apelul nominal,făcut în şedinţă publică, a răspuns inculpatul, lipsă fiind partea civilă xxxxxx.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei modul de îndeplinire a procedurii de citare, obiectul cauzei şi  stadiul judecăţii , după care:

În temeiul art. 374 indice 1 alin 4 C.pr.pen., instanţa pune în vedere inculpatului că poate solicita ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor  administrate în cursul urmăririi penale  şi a înscrisurilor prezentate de părţi, dacă recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa , aducându-i-se  la cunoştinţă dispoziţiile art. 396 alin.10 C,pr.pen.

Inculpatul, audiat fiind  în temeiul art.378 C.pr.pen., arată că  recunoaşte săvârşirea faptei pentru care este trimis în judecată şi solicită ca judecata să se desfăşoare în procedură simplificată, susținerile sale fiind consemnate în proces-verbal aparte, atașat la dosar(fila 16).

Întrebat fiind,inculpatul arată că este de acord să presteze  muncă neremunerată în folosul comunității.

Instanța pune în discuție cererea inculpatului  de judecare a cauzei în procedură simplificată, conform disp.art.375 C.pr.pen.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu cererea formulată de inculpat, respectiv  ca judecata să aibă loc în baza probelor administrate la urmărirea penală.

Instanța admite cererea inculpatului după care, văzând că nu mai sunt alte probe de administrat şi că nu se invocă excepţii, constată cercetarea judecătorească încheiată şi acordă  cuvântul pentru dezbateri, la fond.

Reprezentantul Ministerului Public,  expunând pe scurt  situaţia de fapt, arată că  din probatoriul administrat în cauză rezultă că fapta a fost săvârşită cu vinovăţie şi solicită  condamnarea inculpatului  la o pedeapsă prevăzută de legea penală, cu amânarea aplicării pedepsei , și cu aplicarea disp. art.375 C.pr.pen. În ceea ce privește latura civilă, solicită admiterea cererii părții civile  așa cum a fost formulată. Cere  obligarea acestuia  la plata cheltuielilor  judiciare.

Inculpatul având ultimul cuvânt, arată că  recunoaşte şi regretă sincer fapta comisă.

Lucrările şedinţei au fost înregistrate cu mijloace audio, potrivit art. 369 Cod procedură penală.

J U D E C ĂT O R I A,

Deliberând asupra cauzei penale de față, constată următoarele:

Prin rechizitoriul nr. xx/P/xx din data de xxxx al Parchetului de pe lângă Judecătoria xxxxxx, înregistrat pe rolul acestei instanțe la data de xxxx sub nr. xx/217/20xx, s-a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului xxxxxxxxxxxx, fiul lui xx şi xxx, născut la data de xxxx în or. xxxxx jud. xxxx, cu domiciliul în satul xxx, comuna xxxx, judeţul xxxx posesor al C.I. seria xx nr. xxx eliberat de S.P.C. xxxxx la data de xxxxx,  CNP – xxxxxxxxxxx, studii xx clase , stagiul militar xxxx, căsătorit, ocupaţie xxxxx, xxxxx  sub aspectul săvârșirii  infracţiunii de „furt”, prev. şi ped. de art.228 alin.(1) Cod penal.

În actul de sesizare al instanței s-a reţinut că, în data de xxxxx, în jurul orelor xxxx a sustras din buzunarul  pantalonilor persoanei vătămate xxxxx un portofel în care se afla suma de 1.000 euro și 800 lei, în timp ce acesta dormea  pe șanțul drumului din zona barului xxxxxx din satul xxx, comuna xxx, jud.xxx.

Situația de fapt mai sus menționată se susține cu următoarele mijloace de probă: declarațiile inculpatului (f. 27-33 dup), declarațiile persoanei vătămate(f.10-13 dup),declaraţiile  martorilor  ( f. 19-24 dup), actul de sesizare(f.9).

Prin încheierea din data de 14.01.2016 , judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei xxxx, în baza art. 346 alin. 2 C.pr.pen., a constatat legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr. xx/P/20xx din data de xxxxx al Parchetului de pe lângă Judecătoria xxxx, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală și a dispus începerea judecății privind pe inculpatul  xxxxxx, fiul lui xxx şi xxxx, născut la data de xxxx în or. xxxx, jud. xxxx, cu domiciliul în satul xxxxx,  comuna xxxx, judeţul xxxx, posesor al C.I. seria xxx nr. xxx eliberat de S.P.C. xxxx la data de xxxx CNP – xxxxx, studii xx clase , stagiul militar xxxxx, căsătorit, xxxxxxxxxx, cercetat pentru infracţiunea de „furt”, prev. şi ped. de art.228 alin.(1) Cod penal.

La termenul din data de 04.02.2016, instanța a dispus citirea actului de sesizare al instanței, după care inculpatul a arătat că recunoaște în totalitate fapta reținută în rechizitoriu și a învederat că doreşte ca judecata să aibă loc pe baza probelor administrate la urmărirea penală, înţelegând astfel să beneficieze de dispozițiile art. 374 alin. 4 din C.pr.pen. privind judecata în cazul recunoaşterii învinuirii.

Analizând  actele şi  lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, la data de xxxxx , persoana vătămată xxxx s-a deplasat în satul xxx, comuna xxxxx, jud.xxxxx, unde se sărbătorea hramul bisericesc.

În satul xxxx a participat la balul  de zi și de noapte  organizat și, a doua zi dimineață, xxxx, în jurul orelor  05,00, a intrat în barul xxxx din aceeași localitate, unde s-a ”dres” cu o bere și i-a cinstit cu băuturi alcoolice pe ceilalți clineți.

Între timp, în incinta barului a intrat și inculpatul xxxxx care a fost, de asemenea, cinstit de către persoana vătămată cu 50 gr. coniac , după care a părăsit localul. În jurul orelor 07,00, barul sus-menționat a fost închis de către administrator , fapt pentru care persoana vătămată aflată într-o stare avansată de ebrietate, s-a așezat pe marginea șanțului drumului  vis-a-vis de localul sus-menționat, așteptând o mașină care să o transporte  în localitatea de domiciliu, dar pe fondul  îngurgitării excesive de licori bahice  între timp, acesta a adormit.

Mai târziu, în jurul orelor 09,00, inculpatul xxxx , întorcându-se de la locuința fiicei sale din  satul și comuna xxxx, jud.xxxx, a gosut-o pe persoana vătămată  xxxx dormind în șanțul drumului, împrejurare în  care, s-a delasat la acesta și, din buzunarul de la spate al pantalonilor, i-a sustras un portofel în care se afla suma de 1.000 euro și 800 lei.

Activitatea infracțională a inculpatului a fost surprinsă  de către  numitul xxxxx, care se afla în acele momente în curtea  locuinței sale situată în apropierea locului unde dormea partea vătămată.

Inculpatul a introdus portofelul cu bani în buzunarul pantalonilor săi și a plecat la domiciliul său, s-a schimbat în haine mai bune , după care a plecat în diferite localități din țară, respectiv: Botoșani, Iași, București, Brașov, cheltuind banii sustrași în scopuri voluptorii.

În drept,  fapta inculpatului xxxxx, care la data de xxxxx, în jurul orelor xxxx, a sustras din buzunarul  pantalonilor persoanei vătămate xxxx un portofel în care se afla suma de 1.000 euro și 800 lei, în timp ce acesta dormea  pe șanțul drumului din zona barului xxxxx din satul xxx, comuna xxxx,  jud.xxxx,  întrunește elementele constitutive ale infracțiunii  de„furt”, prev. şi ped. de art.228 alin.(1) Cod penal.

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi stabilită în sarcina inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 C. pen., respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

În concret, instanţa reţine că, inculpatul xxxx este în vârstă de xx ani, studii xx clase, stagiul militar xxxx, căsătorit,  xxxx, xx antecedente penale , de cetățenie xxx,  a recunoscut şi regretat săvârşirea faptei şi  a solicitat aplicarea prevederilor art. 396 alin. (10) Cod procedură penală.

Pentru aceste motive va stabili pedeapsa de 4 uni închisoare în sarcina inculpatului xxxxx, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „furt”, prev. şi ped. de art.228 alin.(1) Cod penal.

În ceea ce priveşte necesitatea aplicării pedepsei, instanţa constată că, în cauză sunt îndeplinite condiţiile art. 83 C. pen., pedeapsa stabilită fiind mai mică de 2 ani închisoare, respectiv 8 luni închisoare; inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii; acesta şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii iar în raport de persoana inculpatului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

De asemenea, se constată faptul că maximul special prevăzut de lege pentru infracţiunea săvârşită de inculpat este de 5 ani închisoare, valoare inferioară celei de 7 ani închisoare prevăzute de art. 83 alin. (2) C. pen. iar inculpatul nu s-a sustras de la urmărire penală ori judecată şi nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanţilor.

În baza  art.85 alin.(1) Cod penal pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune xxxx la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte  5 zile, precum şi întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă;

În baza art.86  alin.(1) Cod penal pe durata  termenului de supraveghere, datele prevăzute în art.85 alin.(1) lit. c) – e) se comunică Serviciului de Probaţiune xxxxx.

În baza art.85  alin.(2) Cod penal impune inculpatului să execute următoarea obligaţie:

- să presteze o muncă neremunerată în folosul  comunităţii pe o durată de 30 de zile  în locurile stabilite de Primăria  com.xxxx, jud.xxxx sau Primăria com.xxxx, jud. xxxx .

În baza art. 404 alin. (3) C. proc. pen. atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere.

În baza art.307 alin.(1) C.pr.pen. rap. la art.1351 şi următ. Cod civil, va admite acţiunea civilă  formulată de partea civilă  xxxx şi va obliga inculpatul la plata  ,către partea civilă,  a sumei de 1.000 euro  şi 800 lei, reprezentând prejudiciul nerecuperat.

În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. va obliga pe inculpat la plata sumei de 250  lei,  cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

În baza art.396 alin.(1),(4) și (10) Cod procedură penală, raportat la art. 83 Cod penal,  stabileşte  pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare în sarcina inculpatului inculpatul  xxxxxx,  fiul lui xxx şi xxx, născut la data de  xxxxx  în or. xxxx, jud. xxx, cu domiciliul în satul xxx, comuna xxxx, judeţul xxxx, posesor al C.I. seria xx nr. xxx eliberat de S.P.C. xxxx la data de xxxxxx, CNP – xxxxxx,  studii  xx clase , stagiul militar xxxxx, xxx, ocupaţie xxxx, xx antecedente penale, sub aspectul săvârșirii infracţiunii de „furt”, prev. şi ped. de art.228 alin.(1) Cod penal.

În  baza art.83 alin.(1), (3) Cod penal, amână  aplicarea  pedepsei  închisorii  pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art.82 Cod penal, de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza  art.85 alin.(1) Cod penal pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune xxxx la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte  5 zile, precum şi întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă;

În baza art.86  alin.(1) Cod penal pe durata  termenului de supraveghere, datele prevăzute în art.85 alin.(1) lit. c) – e) se comunică Serviciului de Probaţiune xxxxx.

În baza art.85  alin.(2) Cod penal impune inculpatului să execute următoarele  obligaţii:

- să presteze o muncă neremunerată în folosul  comunităţii pe o durată de 30 de zile  în locurile stabilite de Primăria  com.xxxx,  jud. xxxx sau Primăria comunei xxxxx, jud.xxxxx.

În baza art.404 alin.(3) Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului  asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale  săvârşirii  de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere.

În baza art.307 alin.(1) C.pr.pen. rap. la art.1351 şi următ. Cod civil,  admite acţiunea civilă  formulată de partea civilă  xxxxx şi obligă inculpatul la plata  ,către partea civilă,  a sumei de 1.000 euro  şi 800 lei, reprezentând prejudiciul nerecuperat.

În baza art.274 alin. (1) Cod procedură penală, obligă pe inculpat  la plata sumei de 250 lei cu titlul de cheltuieli judiciare avansate către stat.

Cu drept de apel în termen de  10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 04.02.2016.

Preşedinte, Grefier,

xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx

Red.xx.

Thred . xx

Ex.4/xxx

Domenii speta