Plangere contraventionala

Sentinţă civilă 846 din 31.03.2011


R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

Dosar nr. 846/270/2011

Înreg. la 14.02.2011 - plângere contraventionala -

SENTINTA CIVILA NR. 1056

Sedinta publica din 31.03.2011

Instanta constituita din:

Presedinte –…..

Grefier – ……..

Pe rol fiind judecarea actiunii civile formulata de petenta S.C. ……… în contradictoriu cu intimata Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ….., având ca obiect „plângere contraventionala”.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit ambele parti.

Procedura este legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta care învedereaza:

- cauza are ca obiect „ plângere contraventionala”;

- stadiul procesual fond;

- se afla la al doilea termen de judecata, dupa care;

Potrivit dispozitiilor art. 1591 alin. 4 Cod procedura civila, având în vedere obiectul cauzei si prevederile art. 32 alin. 2 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta constata ca Judecatoria Onesti este competenta material si teritorial sa judece prezenta cauza, fiind judecatoria în a carei circumscriptie a fost savârsita contraventia.

În  temeiul art. 167 alin. 1 Cod procedura civila instanta încuviinteaza pentru ambele parti proba cu înscrisurile depuse la dosar, apreciindu-le ca fiind pertinente, concludente si utile solutionarii cauzei.

Nemaifiind cereri de formulat, exceptii de invocat ori probe de administrat instanta constata cauza în stare de judecata si având în vedere ca ambele parti au solicitat judecarea cauzei în lipsa, o retine cauza spre solutionare.

I N S T A N TA

Deliberând asupra cauzei civile de fata, costata urmatoarele:

Prin plângerea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 14.02.2011 sub nr. 846/270/2011, petenta S.C. ………. a solicitat în contradictoriu cu intimata AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR – COMISARIATUL JUDETEAN PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ….. anularea procesului-verbal de constatare a contraventiei seria ANPC nr. 0099336 din data de 28.01.2011 si în subsidiar înlocuirea amenzii cu sanctiunea avertismentului.

În motivarea plângerii, petenta a invocat exceptia de nelegalitate a masurii dispuse prin procesul-verbal prin încalcarea art. 16 si art. 17 din O.G. nr.2/2001, în sensul ca acesta nu cuprinde toate datele necesare identificarii exacte a faptei presupuse a fi fost savârsite, facându-se doar o descriere generala, si nu se specifica modul în care respingerea cererii de restructurare a clientilor contravine dispozitiilor legale, ceea ce atrage anularea procesului-verbal. În plus, fapta nu exista, iar petenta nu a actionat cu vinovatie. Pe fond petenta a invocat netemeinicia si nelegalitatea procesului verbal, motivat de faptul ca între ……. si petenti a fost încheiata conventia de credit nr. 0147880 din data de 08.04.2008, iar la data de 11.08.2010 acestia au înaintat catre banca adresa nr. 1022 prin care au solicitat restructurarea creditului contractat, iar banca a preaprobat cererea în sensul acordarii unei perioade de gratie de 24 luni pentru plata principalului si prelungirea perioadei de creditare de la 300 la 360 de luni, de unde rezulta buna credinta a bancii, astfel ca nu se poate retine savârsirea unor practici comerciale abuzive. Acest raspuns a fost transmis petentilor telefonic în data de 24.11.2010, dar acestia nu au fost deacord. Fiecare institutie de credit îsi stabileste propria politica vis-a-vis de restructurarea creditelor, astfel ca banca a respins cererea petentilor, iar nici o clauza contractuala nu prevede pentru banca obligatia de a aproba restructurarea creditelor în conditiile impuse de catre împrumutati. Nu se poate retine încalcarea art. 9 din O.G. nr. 21/1992, în conditiile în care nu rezida obligatia Bancii de a accepta o cerere de restructurare a clientilor în orice conditii, mai ales ca acestia prin propriile actiuni si-au agravat situatia financiara. În ceea ce priveste informarea în scris, petenta a aratat ca aceasta nu este o reclamatie, fapt ce permite Bancii sa comunice verbal petentului deciziile luate. În ceea ce priveste sarcina probei, având în vedere jurisprudenta Curtii de la Strasbourg si art. 5 si 6 CEDO, aceasta revine agentului constatator. 

În drept au fost invocate dispozitiile: O.G. nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, art. 969 C.civ.

În temeiul art. 242 alin.2 C.proc.civ. petenta a solicitat judecarea cauzei în lipsa.

În dovedirea cererii s-au depus copii dupa: procesul-verbal de constatare a contraventiei seria ANPC nr. 0099336 din data de 28.01.2011 (filele 6-11), conventia de credit nr. 0147880/07.04.2008 (filele 12-22), cerere de rescadentare si/sau restructurare a creditului (filele 23-26), adrese emise de ……catre Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor …..din data de  21.01.2011, respectiv 26.01.2011 (filele 27-29), adresa emisa de …..atre …….….din data de 04.02.2011 si dovada comunicarii (filele 30-31), raport de credit pentru …. (filele 32-40) si raport de credit pentru …….. (filele 41-48).

În conformitate cu dispozitiile art.36 din O.G. nr.2/2001, modif., art.15 lit.i din Legea nr.146/1997 si art.1 alin.2 din O.G. nr.32/1995 cererea este  scutita de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar.

În aparare intimata a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii petentului ca vadit neîntemeiata. Intimata a aratat ca banca a mentionat ca cererea de restructurare nu este o reclamatie, fapt ce a permis bancii sa comunice verbal petentului deciziile luate, acestea comunicându-se telefonic la data de 24.11.2010, însa nu s-a prezentat nici o dovada. Petentii au înregistrat adresa nr. 1211 la data de 27.10.2010 atât la sucursala din .. apartinând …..România S.A. si au trimis si prin posta cu confirmare de primire aceeasi adresa catre sucursala …. Desi s-a solicitat Bancii dovada scrisa a transmiterii catre petenti a raspunsului la notificarea acestora, nu s-a facut aceasta dovada nici pâna la data de 28.01.2011, data finalizarii cercetarii reclamatiei. Nici dupa trei luni de zile nu s-a transmis un raspuns scris petentilor, desi acestia au solicitat de urgenta un raspuns afirmativ/negativ pentru a cauta solutia financiara adecvata astfel încât sa nu ajunga în situatia de a-si vinde imobilul. Prin necomunicarea de catre …. S.A. catre petenti a unui raspuns scris, aceasta s-a nu s-a comportat în mod corect fata de acestia. Banca nu a înteles ca petentii au reclamat catre CJPC … atitudinea incorecta a acesteia constând în necomunicarea unui raspuns la adresa scrisa a acestora si nu refuzul Bancii de a restructura Conventia de credit nr. 0147880 din 08.04.2008. CJPC .. nu face nici o referire în procesul-verbal de contraventie la refuzul bancii de a aproba reesalonarea creditului petentilor asa cum în mod eronat a retinut Banca în plângerea sa contraventionala. S-a afectat astfel în mod direct interesul petentilor. Descrierea faptei s-a efectuat în mod amanuntit, corect si detaliat. În ceea ce priveste sarcina probei, cel care face o propunere în fata instantei trebuie sa o dovedeasca.

În drept au fost invocate dispozitiile Codului de Procedura Civila, O.G. nr.21/1992 privind protectia consumatorilor si O.U.G. nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.

Intimata a solicitat judecarea cauzei în lipsa.

În dovedire s-au depus copii dupa: dovada comunicarii procesului-verbal de contraventie catre petenta (fila 62), înstiintarea de plata (fila 63), procesul-verbal de constatare a contraventiei seria ANPC nr. 0099336 din data de 28.01.2011 (filele 64-69), împuternicire din data de 27.01.2011 (fila 70), cartea de identitate a numitului … (fila 71), invitatii (filele 72, 73), adrese emise de …….catre Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor …. din datele de  21.01.2011, 19.01.2011, 26.01.2011 (filele 74, 75, 77), împuternicire din data de 19.01.2011 (fila 76), conventia de credit nr. 0147880/07.04.2008 (filele 78-87), plângere formulata de …. si …… catre Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor … înregistrata sub nr. 936 din data de 30.12.2010 (filele 88-89, 90-91), cerere formulata de catre … si …. catre … înregistrata la ….. sucursala …ub nr. 1211 din data de 27.10.2010 (fila 92), cerere de rescadentare si/sau restructurare/ 11.08.2010 (filele 93-94) si confirmare de primire (filele 95-96).

Instanta în temeiul art. 167 Cod procedura civila a încuviintat pentru ambele parti proba cu înscrisurile depuse la dosar apreciindu-le pertinente, concludente si utile solutionarii cauzei.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

În fapt, la data de 28.01.2011, a fost întocmit de catre doi agenti constatatori din cadrul AUTORITATII NATIONALE PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR – COMISARIATUL JUDETEAN PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ….. procesul verbal de constatare si aplicare a sanctiunii contraventionale seria ANPC nr. 0099336, prin care s-a retinut savârsirea de catre petenta S.C. …..S.A. - SUCURSALA …..a contraventiei prevazute de art. 9 din O.G. nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor. Procesul-verbal a fost încheiat în urma cercetarii reclamatiei nr. 936 PS/30.12.2010 înregistrata la CJPC …., formulata de catre …… si ……., care au încheiat Conventia de credit nr. 147880/07.04.2008 cu … S.A., privind faptul ca la cererea de rescadentare a creditului lor înregistrata la …. S.A. cu nr. 1022/11.08.2010 nu a primit nici pâna în prezent un raspuns oficial si nici la notificarea nr. 1211/27.10.2010 prin care a solicitat Bancii un raspuns oficial nu i s-a raspuns. În urma cercetarilor s-au constatat urmatoarele:

- În reclamatia nr. 936 PS/30.12.2010 (înregistrata la CJPC …..)

numitul …… mentioneaza ca începând cu data de 01.07.2010 veniturile salariale (atât ale lui cât si ale sotiei) s-au diminuat cu 25 %, conform Legii nr. 118/2010, astfel ca a cerut bancii finantatoare, ……. S.A. (Sucursala … rescadentarea creditului, conform cererii nr. 1022/11.08.2010, dar nici pâna în prezent nu a primit un raspuns oficial. La data de 27.10.2010 a depus o notificare la S.C. ……. S.A. – Sucursala ….., cu numarul de înregistrare nr. 1211/27.10.2010, prin care a solicitat primirea unui raspuns la cererea de reesalonare a creditului pe care a solicitat-o, dar banca nu i-a furnizat nici un raspuns oficial. La data de 27.10.2010, aceeasi notificare a fost înaintata prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si catre …… S.A. – Sucursala ……., dar nici aceasta notificare nu a primit nici un raspuns;

- În raspunsul scris nr.6/19.01.2011 al Bancii catre CJPC ….. s-a

mentionat ca petentul a înaintat la data de 11.08.2010 catre Banca adresa nr. 1022 prin care a solicitat restructurarea creditului contractat în baza Conventiei de credit nr. 0147880/08.04.2008, iar în urma analizarii acesteia a rezultat ca solicitarea acestuia este fundamentata, astfel ca a aprobat cererea petentului de acordare a perioadei de gratie de 24 luni pentru plata principalului, dar a propus si prelungirea perioadei de creditare de la 300 la 360 de luni, având în vedere gradul de îndatorare a acestuia. Acest raspuns s-a sustinut ca a fost transmis petentului telefonic la data de 24.11.2010, dar acesta nu a fost de acord;

- Prin adresa nr. 1211/27.10.2010 petentul a reclamat neprimirea unui

raspuns din partea bancii la cererea de reesalonare a creditului sau nr. 1022/11.08.2010 pentru a gasi solutia financiara adecvata astfel încât sa nu ajunga în situatia de a-si vinde imobilul, solicitând de urgenta un raspuns profesionist afirmativ/negativ;

- ……… S.A. nu numai ca nu a raspuns „urgent”

la notificare, dar nu a efectuat nici pâna la data emiterii prezentului proces-verbal dovada scrisa a efectuarii raspunsului si a comunicarii acestuia catre petent, desi CJPC …. a solicitat aceasta prin invitatiile sale;

- Prin necomunicarea raspunsului scris …….. nu s-a

comportat în mod corect fata de petent, fapta savârsita încalcând prevederile art. 9 din O.G. nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor si sanctionata conform art. 50 alin.1 lit.c din acelasi act normativ;

- Conform prevederilor art. 2 pct. 22 din O.G. nr. 21/1992 prin practici

comerciale abuzive si/sau incorecte se întelege: „orice actiune, inactiune, conduita, demers sau comunicare comerciala, inclusiv publicitate, din partea unui operator economic în relatie directa cu promovarea, vânzarea sau furnizarea unui produs sau serviciu, care aduce atingere în mod direct intereselor consumatorilor”;

- În raspunsurile scrise ale bancii se mentioneaza ca cererea de

reesalonare nu este o reclamatie, fapt ce a permis bancii sa comunice verbal petentului deciziile luate, sustinându-se ca s-au comunicat telefonic deciziile cu privire la cererea de reesalonare a creditului petentului la data de 24.11.2010 (dupa circa 100 de zile), însa nu s-au prezenta dovezi în acest sens;

- Cu privire la data si ora savârsirii faptelor, se precizeaza ca potrivit

art. 13 alin.2 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, contraventia este în forma continua, încalcarea obligatiei legale durând în timp, de la data împlinirii termenului legal de raspuns la o reclamatie scrisa si pâna la data constatarii faptelor. Nici dupa 3 luni de zile nu s-a transmis de catre Banca raspunsul scris petentului la notificarea sa nr. 1211/27.10.2010 desi petentul a solicitat „de urgenta” un raspuns scris pentru a lua decizia corespunzatoare la momentul oportun pentru creditul sau în functie de raspunsul Bancii. Astfel i-a fost afectat interesul.

Pentru savârsirea acestei contraventii, prevazuta de art. 9 din O.G. nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, petentei …….. S.A.,  i s-a aplicat, în temeiul art. 50 alin.1 lit. c din O.G. nr. 21/1992, o amenda în cuantum de 5.000 lei.

Conform prevederilor art. 15 alin.1 coroborat cu alin.4 din O.G. nr. 21/1992, CJPC ..a dispus ca ……. S.A. sa comunice raspunsul scris la notificarile petentului în termen de 10 zile calendaristice de la data încheieri prezentului proces verbal de constatare a contraventiei si sa efectueze dovada scrisa a acestui fapt catre CJPC …. în termen de 15 zile calendaristice de la data încheierii prezentului proces verbal.

Procesul verbal a fost semnat si stampilat de catre contravenienta cu mentiunea ca este semnat cu obiectiuni.

Conform art. 34 alin.1 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta competenta sa solutioneze plângerea, dupa ce verifica daca aceasta a fost introdusa în termen, asculta pe cel care a facut-o si pe celelalte persoane citate, daca acestea s-au prezentat, administreaza orice alte probe prevazute de lege, necesare în vederea verificarii legalitatii si temeiniciei procesului-verbal si hotaraste asupra sanctiunii.

Instanta constata ca plângerea contraventionala formulata de catre petent a fost introdusa în termenul prevazut de lege, respectiv în termen de 15 zile de la data înmânarii procesului verbal de constatare si aplicare a sanctiunii contraventionale, conform art. 31 din O.G. nr. 2/2001, procesul verbal fiind încheiat la data de 28.01.2011, plângerea contraventionala fiind introdusa la instanta la data de 11.02.2011 (data postei), prin urmare în termenul legal, având în vedere ca acesta este un termen procedural care se calculeaza pe zile libere.

Analizând legalitatea procesului verbal de constatare si aplicare a sanctiunii contraventionale, instanta retine ca au fost respectate dispozitiile art. 16 si art. 17 din O.G. nr.2/2001, neexistând cazuri de nulitate absoluta ce ar putea fi invocate din oficiu.

Instanta califica exceptia de nelegalitate a masurii dispuse prin procesul-verbal, invocata de catre petenta prin cererea de chemare în judecata, ca fiind o aparare de fond, având în vedere ca pe calea plângerii contraventionale se analizeaza atât legalitatea cât si temeinicia procesului verbal de contraventie.

În ceea ce priveste motivul de nelegalitate invocat de catre petenta potrivit caruia fapta este insuficient descrisa, instanta retine ca acesta este neîntemeiat pentru urmatoarele considerente:

Art. 16 alin.1 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor prevede ca procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde în mod obligatoriu descrierea faptei contraventionale, iar art. 17 din acelasi act normativ prevede ca lipsa mentiunilor privind fapta savârsita atrage nulitatea procesului-verbal.  Instanta retine ca situatiile în care nerespectarea anumitor cerinte atrage întotdeauna nulitatea actului întocmit de agentul constatator al contraventiei sunt strict determinate prin reglementarea data în cuprinsul art. 17 din ordonanta.

Instanta constata ca procesul verbal de constatare a contraventiei seria ANPC nr. 0099336/28.01.2011 (filele 6-11), cuprinde o descriere amanuntita a faptei, care se întinde pe aproape cinci pagini. Agentii constatatori au descris faptele cu lux de amanunte, prezentând plângerea consumatorilor si toate adresele si raspunsurile partilor, precum si o motivare a faptului de ce banca nu s-a comportat în mod corect fata de clientul sau.

Cu privire la temeinicia procesului-verbal, instanta consta ca în O.G. nr. 2/2001 nu se arata în mod expres care este forta probatorie a procesului-verbal de constatare a contraventiei, dar în practica judiciara interna, plecând în principal de la prevederile art. 47 din O.G. nr. 2/2001, care trimit la prevederile Codului de procedura civila si având în vedere prevederile art. 1171 Cod civil, se retine de regula ca procesul-verbal legal întocmit face dovada pâna la proba contrarie, iar în temeiul art. 1169 Cod civil, sarcina probei revine celui care contesta realitatea consemnarilor din procesul-verbal.

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (a carei jurisprudenta a devenit obligatorie pentru instantele interne odata cu ratificarea Conventiei Europene si care se aplica cu preeminenta fata de dispozitiile dreptului intern, potrivit art. 20 alin. 2 din Constitutia României), în cauzele Anghel contra României, din 4 oct. 2007 si Telfner contra Austriei, din 20 martie 2001, a apreciat faptul ca materia contraventionala apartine domeniului penal, acuzatul-contravenient beneficiind de prezumtia de nevinovatie, sarcina probei contrare incumbând acuzatorului, respectiv organului constatator.

Instanta retine, totusi, ca nici una dintre garantiile procesuale pe care le prevede art. 6 CEDO nu are un caracter absolut, deoarece limitele pâna la care functioneaza prezumtia de nevinovatie si continutul obligatiei autoritatilor de a suporta sarcina probei se raporteaza la specificul fiecarui caz în parte. 

În drept, potrivit art. 50 alin.1 lit.c din O.G. nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor: încalcarea dispozitiilor art. 9 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 2.000 lei la 20.000 lei, iar potrivit art. 9: operatorii economici sunt obligati sa puna pe piata numai produse sau servicii care corespund caracteristicilor prescrise sau declarate, sa se comporte în mod corect în relatiile cu consumatorii si sa nu foloseasca practici comerciale abuzive. Art. 2 pct. 22 din acelasi act normativ defineste practicile comerciale abuzive si/sau incorecte ca fiind orice actiune, inactiune, conduita, demers sau comunicare comerciala, inclusiv publicitate, din partea unui operator economic în relatie directa cu promovarea, vânzarea sau furnizarea unui produs sau serviciu, care aduce atingere în mod direct intereselor consumatorilor.

Conform art. 15 alin.1 si 4 din O.G. nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor: (1) Refacerea serviciului sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, restituirea contravalorii serviciului prestat se face imediat dupa constatarea neîncadrarii acestuia în conditiile prescrise sau declarate de prestatorul de servicii, daca aceasta situatie nu este imputabila consumatorului; (4) Persoanele împuternicite conform art. 54 sa constate contraventiile si sa aplice sanctiunile prevazute de prezenta ordonanta vor stabili odata cu sanctiunea si masuri de remediere sau, daca acest lucru nu este posibil, înlocuirea ori restituirea contravalorii serviciilor, dupa caz.

Numitul …. a facut catre petenta S.C. …….. S.A. cerere de rescadentare si / sau restructurare a creditului sau, aceasta cerere fiind înregistrata de catre petenta sub nr. 1022/11.08.2010 la sucursala …..(filele 23-26). Ulterior la data de 27.10.2010 acesta a mai trimis o cerere catre petenta prin care a solicitat bancii finantatoare reesalonarea creditului si „de urgenta un raspuns profesionist, afirmativ sau negativ pentru a cauta solutia financiara adecvata astfel încât sa nu ajunga sa-si vânda imobilul”. Aceasta cerere a fost înregistrata la S.C. ….. S.A. – sucursala …..cu numarul 1211/27.10.2010 (fila 92) si aceeasi cerere a fost trimisa prin posta cu confirmare de primire si catre S.C. ……. S.A. – SUCURSALA ….. (filele 95-96).

Petenta a sustinut prin plângere ca cererea formulata nu reprezinta o reclamatie si nu era obligatoriu sa se dea un raspuns scris si ca s-a comunicat decizia bancii persoanei în cauza, telefonic, la data de 24.112010. Instanta constata ca între petenta S.C. …. S.A. si numitii … si ….., în calitate de împrumutati, s-a încheiat conventia de credit nr. 147880 / 07.04.2008 (filele 12-22), care la art. 9 prevede ca orice notificare sau solicitare se va face în scris si va fi corect efectuata: daca va fi facuta prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin înmânarea directa partii careia îi este adresata. Cererile persoanelor în cauza reprezinta solicitari adresate bancii si au fost transmise în mod corect acesteia, astfel ca banca trebuia sa dea un raspuns scris, afirmativ sau negativ într-un timp util, având în vedere continutul solicitarii si dificultatile financiare ale clientilor bancii. Faptul ca a transmis un raspuns telefonic nu a fost dovedit de catre petenta, desi sarcina probei în acest caz revine acesteia, având în vedere natura sustinerii si imposibilitatea intimatei de a proba acest fapt.

În plângere petenta îsi face apararea în mare parte pe faptul ca nu era obligata de dea un raspuns afirmativ cererii si ca are dreptul sa decida daca o va aproba sau nu, dupa o analiza corespunzatoare efectuata de specialistii sau. Instanta retine ca aceste aparari nu au nici o legatura cu prezenta cauza, deoarece petenta a fost sanctionata deoarece nu a raspuns solicitarii în nici un fel, afirmativ sau negativ, si nu se sustine în procesul-verbal de contraventie ca ar fi trebuit sa se raspunda în vreun fel anume.

Numitii … si ….. au facut plângere la  COMISARIATUL JUDETEAN PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR …….fiind înregistrata cu numarul 936 PS / 30.12.2010 (filele 88-91). Instanta constata ca de la data formularii solicitarilor catre banca, 11.08.2010 si respectiv 27.10.2010, si pâna la formularea plângerii la Protectia Consumatorilor a trecut o perioada destul de mare fara sa se raspunda acestora, mai mult decât atât, nu s-a dat un raspuns nici pâna la data încheierii procesului-verbal de constatare a contraventiei seria ANPC  nr. 0099336 din data de 28.01.2011. Prin aceasta s-a produs o încalcare a art. 9 din O.G. nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, deoarece petenta  S.C. …… S.A. nu s-a comportat în mod corect în relatiile cu consumatorii si prin conduita sa a adus atingere în mod direct intereselor acestora.

Instanta constata ca petenta a trimis catre numitul …… un raspuns la data de 04.02.2011, dar acesta este ulterior întocmirii procesului-verbal si nu are relevanta asupra retinerii savârsirii contraventiei de catre petenta. Prin acest raspuns petenta nu a facut decât sa dea curs dispozitiilor agentului constatator, care, conform prevederilor art. 15 alin.1 coroborat cu alin.4 din O.G. nr. 21/1992, a dispus, prin procesul-verbal de contraventie, ca ……. S.A. sa comunice raspunsul scris la notificarile petentului în termen de 10 zile calendaristice de la data încheieri prezentului proces verbal de constatare a contraventiei si sa efectueze dovada scrisa a acestuia fapt catre CJPC Bacau în termen de 15 zile calendaristice de la data încheierii prezentului proces verbal.

Instanta constata ca intimata a respectat dispozitiile legale la constatarea si aplicarea sanctiunii contraventionale, a dovedit fapta retinuta în cuprinsul procesului-verbal de contraventie, iar petenta nu a dovedit în nici un fel cele sustinute prin plângere.

Referitor la proportionalitatea sanctiunilor aplicate, instanta apreciaza drept justificata sanctiunea aplicata. În conformitate cu dispozitiile art. 21 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001, sanctiunea trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savârsite, tinându-se seama de împrejurarile în care a fost savârsita fapta, de modul si mijloacele de savârsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date înscrise în procesul-verbal.

Instanta constata ca, pentru fapta savârsita, s-a aplicat contravenientei o amenda orientata spre minimul special al amenzii prevazute de lege, potrivit art. 50 alin.1 lit.c din O.G. nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor care prevede: încalcarea dispozitiilor art. 9 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 2.000 lei la 20.000 lei, petenta primind o amenda în cuantum de 5.000 lei, astfel ca sanctiunea aplicata este proportionala cu gravitatea faptei savârsite.

Pentru considerentele mai sus expuse, în temeiul art. 34 din O.G. nr. 2/2001, instanta urmeaza sa respinga ca neîntemeiata plângerea dedusa judecatii si sa mentina ca legal si temeinic întocmit procesul-verbal contestat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

H O T A R A S T E :

Respinge plângerea contraventionala, formulata de petenta S.C. ….. S.A., cu sediul social în ….., si cu sediul real în ….., în contradictoriu cu intimata AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR – COMISARIATUL JUDETEAN PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR … cu sediul în …., ca neîntemeiata.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 31.03.2011.

PRESEDINTE,GREFIER,

1