Fond funciar

Sentinţă civilă - din 01.04.2013


Obligaţiile Comisiei Locale stabilite potrivit  art. 5 litera i) si art. 6 litera f) din HG 890/2005 şi  art.64 alin.2 din Legea nr. 18/1991 actualizata,  ca de îndată după rămânerea definitivă a hotărârii Comisiei judeţene Prahova,  să pună efectiv în posesie persoanele îndreptăţite şi cea potrivit  art. 34 alin. 4 din HG 890/2005 , în sensul de a le emite  procesul-verbal de punere în posesie, de  a  întocmi  şi de a transmite la Comisia Judeţeană toată documentaţia necesară în vederea emiterii titlului de proprietate, trebuie să fie efectiv şi întocmai îndeplinită pentru a se putea reţine că această Comisie nu ar mai datora daune cominatorii.

 Prin acţiunea lor reclamanţii …….au solicitat instanţei obligarea paratei, Comisia Locală  pentru aplicarea Legii nr. 18/1991 a comunei ………  la punerea lor in posesie pe suprafaţa de ……….. ha pe raza comunei ………….. pe vechile amplasamente (zona colinara) in conformitate cu HCJ nr. ………..,  obligarea paratei, Comisia Locală pentru aplicarea Legii nr. 18/1991 a comunei ……….. - prin dl. primar sa întocmească documentaţia necesara emiterii titlului de proprietate, pentru suprafaţa de ….. ha teren (reconstituită) si sa o înainteze paratei, Comisia Judeţeană pentru Aplicarea Legilor Fondului Funciar Prahova;obligarea paratei, Comisia Judeţeană de Fond Funciar ………. la emiterea titlului de proprietate pentru suprafaţa indicata mai sus;obligarea domnului primar, in calitate de preşedinte al Comisiei Locale de Fond Funciar a comunei Plopu, la plata daunelor cominatorii, in cuantum de 100 lei/zi întârziere, de la data pronunţării hotărârii si până la punerea  reclamanţilor in posesie efectiva şi obligarea pârâtei Comisia Locală de Fond Funciar în solidar cu pârâta Comisia Judeţeană Prahova, la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest litigiu.

În motivarea acţiunii, reclamanţii au arătat că  terenurile preluate de la antecesorii săi în fosta livadă pomicolă nu le-au fost retrocedate până în prezent, deşi a fost încheiat protocolul de predare a suprafeţei de …………….. ha livadă de către ………………. şi reprezentanţii Comisiei Locale au refuzat să-i retrocedeze terenurile  şi de la data emiterii HCJ nr. ……….. şi până în prezent nu s-a eliberat titlu de proprietate  şi nici proces verbal de punere în posesie pentru suprafaţa de …………. iar refuzul  pârâtelor de a respecta obligaţiile de a face impuse de legile fondului funciar îi prejudiciază fără echivoc şi le încalcă dreptul de a se bucura de aceste terenuri.

 În drept cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile  art.1075 Cod Civil raportat la dispoziţiile Legile nr.18/1991.

 La termenul de judecată de la data de ….. la dosar a fost depusă documentaţia solicitată de către instanţă, …., completată cu procesul verbal de punere în posesie nr. …….. şi dovada înaintării documentaţiei la OCPI, filele ………..

Reclamanţii au depus la dosar  o precizare la acţiune, …………

……………..

Pârâta Comisia Locală …….. a depus la dosarul cauzei concluzii scrise, prin care a solicitat admiterea in parte a acţiunii precizate, in sensul obligării paratei Comisia Judeţeană Prahova la eliberarea titlului de proprietate pentru suprafaţa de ……….. teren, cu consecinţa respingerii ca neîntemeiate a celorlalte capete de cerere, cu motivarea că în baza Legii nr. 18/1991, prin intermediul HCJ nr. …….., de pe urma defunctului ………, in favoarea numitei ……. (autoarea reclamanţilor) a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de …….. ha teren, suprafaţă pentru care Comisia Locală  a emis procesul-verbal de punere in posesie nr………, înscris însuşit prin semnătura de reclamanta ………..

A precizat pârâta că în conformitate cu dispoziţiile art. 5 litera i) si art. 6 litera f) din HG 890/2005, comisiile locale procedează la punerea in posesie a persoanelor îndreptăţite sa primească terenul, iar comisiile judeţene eliberează titlul de proprietate.

Pârâta a susţinut prin notele scrise că potrivit adresei nr. emisa de instituţia Prefectului judeţului Prahova  (înscris existent la dosar) - in vederea eliberării titlului de proprietate, documentaţia  se depune la OCPI ……….., instituţie care procedează la verificarea din punct de vedere tehnic, a acesteia după care este scris titlul de proprietate. Ulterior, titlul de proprietate este transmis instituţiei Prefectului, in calitate de preşedinte al comisiei judeţene, care procedează la semnarea acestuia.

În considerarea celor mai sus menţionate, prin intermediul adresei nr……….. pârâta Comisia Locală a înaintat către OCPI ……… documentaţia ce-l vizează pe autorul reclamanţilor, urmând ca aceasta din urma instituţie sa înainteze titlul de proprietate către Instituţia Prefectului in vederea semnării.

În raport de considerentele menţionate, pârâta  a solicitat respingerea  ca neîntemeiate a capetelor  de cerere având ca obiect obligarea Comisiei Locale  la eliberarea procesului verbal de punere in posesie pentru suprafaţa de …….. ha teren, la întocmirea si înaintarea documentaţiei in vederea eliberării titlului de proprietate şi întrucât dispoziţiile art.64 alin.2 din Legea nr. 18/1991 actualizata, vizează posibilitatea obligării primarului la daune cominatorii pentru refuzul de a proceda la punerea in posesie a persoanelor îndreptăţite, aspect care nu se circumscrie probelor administrate in cauză  a solicitat a fi respins ca neîntemeiat si capătul de cerere având ca obiect obligarea preşedintelui Comisiei Locale ……….. la plata daunelor cominatorii in cuantum de ……….. lei/zi.

Prin concluziile scrise depuse la dosar de către reclamanţii Frusina Georgeta, Miclea Maria, Nicolae Alexandru şi Braşoveanu Elena au solicitat obligarea pârâtei Comisia Locală de Fond Funciar - prin primar ,  la punerea efectiva în posesie a reclamanţilor, respectiv la întocmirea/depunerea documentaţiei necesare eliberării titlului de proprietate in favoarea reclamanţilor pentru suprafaţa de 3,12 ha pe raza comunei Plopu, în conformitate cu adeverinţa provizorie de punere în posesie (iniţial validata prin HCJ nr.84/08.08.199), parţial modificata potrivit HCJ 3248/2004;obligarea pârâtei Comisia Judeţeană Prahova de Fond Funciar-prin dl. prefect la emiterea titlului de proprietate pentru suprafaţa indicată,obligarea pârâtei, Comisia Locală de Fond Funciar Plopu - prin primar, la plata de daune cominatorii de 100 lei/zi întârziere, de la data rămânerii revocabile a prezentei hotărâri şi până la punerea în posesie efectivă,in modalitatea prevăzuta expres de legiuitor, cu obligarea paratelor-comisii, in solidar, la plata cheltuielilor de judecata, ocazionate de acest litigiu, reprezentând onorariu avocat ales, cheltuieli de judecată pe care le vor recupera pe cale separata.

Prin concluziile scrise reclamanţii au solicitat obligarea pârâtei Comisia Locală de Fond Funciar - prin primar ,  la punerea efectiva în posesie a reclamanţilor, respectiv la întocmirea/depunerea documentaţiei necesare eliberării titlului de proprietate in favoarea reclamanţilor pentru suprafaţa de ……. ha pe raza comunei ………, în conformitate cu adeverinţa provizorie de punere în posesie (iniţial validata prin HCJ nr…………), parţial modificata potrivit HCJ ………..;obligarea pârâtei Comisia Judeţeană Prahova de Fond Funciar-prin dl. prefect la emiterea titlului de proprietate pentru suprafaţa indicată,obligarea pârâtei, Comisia Locală de Fond Funciar - prin primar, la plata de daune cominatorii de 100 lei/zi întârziere, de la data rămânerii revocabile a prezentei hotărâri şi până la punerea în posesie efectivă, in modalitatea prevăzuta expres de legiuitor, cu obligarea paratelor-comisii, in solidar, la plata cheltuielilor de judecata, ocazionate de acest litigiu, reprezentând onorariu avocat ales, cheltuieli de judecată pe care le vor recupera pe cale separata.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut  că  în conformitate cu Hotărârea Comisiei Judeţene de Fond Funciar s-a reconstituit suprafaţa totală de teren de …. ha. pe raza comunei ……… pe numele şi la cererea numitei ………., în calitate de moştenitoare a defunctului …………., în baza sentinţei civile nr. …………… a Judecătoriei Ploieşti, fila ., care a modificat Hotărârea Comisiei Judeţene nr. ……, în sensul adăugării la suprafaţa reconstituită, de ……… ha. şi a suprafeţei de …………… ha.

 Numita ………… a decedat la data de …………., potrivit menţiunilor din cuprinsul certificatului de moştenitor nr….. depus la filele …… şi urm., potrivit cu care se mai reţine că moştenitorii defunctei sunt reclamanţii şi pârâţii persoane fizice.

Pentru această suprafaţă de teren,  pârâta Comisia Locală de Fond Funciar a comunei …………….. a emis procesul-verbal de punere in posesie nr……………, după depunerea la instanţă a prezentei acţiuni, ………….

Procesul-verbal de punere in posesie nr…………., depus în copie la fila  103, a fost însuşit prin semnătura de reclamanta ………….., astfel cum s-a făcut menţiune distinctă pe spatele formularului.

Astfel,  a precizat pârâta Comisia Locală că şi-a îndeplinit obligaţiile legale  stabilite în sarcina sa prin  dispoziţiile art. 5 li era i) si art. 6 litera f) din HG 890/2005, respectiv de punere in posesie a persoanelor îndreptăţite sa primească terenul,

A mai precizat această pârâtă că ………………..

Instanţa reţine că potrivit art. 64, alin. 2 din Legea nr. 18/1991 republicată, art. 5 din HG nr. 890/ 2005, Comisia Locală era obligată ca,  de îndată după rămânerea definitivă a hotărârii Comisiei judeţene Prahova,  să pună efectiv în posesie persoanele îndreptăţite , iar potrivit art. 34 alin. 4 din HG 890/2005, să le emită procesul-verbal de punere în posesie şi  să transmită toată documentaţia la Comisia Judeţeană în vederea emiterii titlului de proprietate.

Instanţa mai reţine că reclamanţii au fost puşi în posesie de către Comisia Locală ……….,  asupra terenului reconstituit întocmindu-se  procesul-verbal de punere în posesie nr. ……………., pe care reclamanta l-a semnat la rubrica „proprietar” însă nu a făcut dovada că a întocmit şi transmis toată documentaţia necesară  la Comisia Judeţeană în vederea emiterii titlului de proprietate.

Potrivit răspunsurilor date la interogatoriul luat de către pârâta Comisia Locală ……. coroborate cu înscrisurile depuse de părţi la dosarul cauzei, instanţa reţine că până la data pronunţării hotărârii, pârâta Comisia Locală  nu a făcut decât dovada  că a transmis documentaţia către  OCPI ,  dar nu şi că documentaţia era completă, respectiv cuprindea toate înscrisurile necesare conform dispoziţiilor legale, astfel ca să existe garanţia că OCPI va aviza favorabil documentaţia şi o va înainta la Comisia Judeţeană, în vederea emiterii titlului de proprietate.

Pentru aceste considerente, instanţa, în temeiul art. 64, alin. 2 din legea nr. 18/1991, modificată,  va admite acţiunea, însă în parte, respectiv va obliga pârâta Comisia Locală de Fond Funciar……… prin Primar, să întocmească şi să transmită la pârâta Comisia Judeţeană de Fond Funciar  întreaga documentaţie necesară emiterii titlului de proprietate pe numele def. …………., în calitate de moştenitoare a def. ………….. pentru suprafaţa de  ……………. ha.,  teren situat pe raza com. …………… conform procesului-verbal de punere în posesie nr. ……………… şi va obliga Primarul com. Plopu, jud. Prahova, în calitate de Preşedinte al Comisiei Locale de Fond Funciar . să plătească  reclamanţilor, cu titlu de daune cominatorii,  suma de 100 lei pe zi de întârziere, de la data rămânerii definitive şi irevocabile a prezentei hotărâri şi până la data îndeplinirii întocmai a obligaţiilor stabilite în sarcina sa, prin prezenta hotărâre.

Având în vedere că pârâta  Comisia Judeţeană,  potrivit art. 36 din HG 890/2005,  are obligaţia ca pe baza documentaţiei primite de la Comisia Locală să emită titlul de proprietate, instanţa va admite acţiunea reclamanţilor şi sub acest capăt de cerere şi va obliga pârâta Comisia Judeţeană …… să emită titlul de proprietate  pentru suprafaţa de  3………. ha.,  teren situat pe raza com. ……….., pe numele def. …………, în calitate de moştenitoare a def. …………,  conform procesului-verbal de punere în posesie nr. ………, după primirea documentaţiei necesare de la Comisia Locală de Fond Funciar …………

Pentru aceste considerente, instnţa a admis în parte acţiunea şi a obligat pârâta Comisia Locală de Fond Funciar,  prin Primar, să întocmească şi să transmită la pârâta Comisia Judeţeană de Fond Funciar întreaga documentaţie necesară emiterii titlului de proprietate pe numele def. …………, în calitate de moştenitoare a def. …………, pentru suprafaţa de  ………….  teren situat pe raza com. ………….. conform procesului-verbal de punere în posesie nr. ………………….. , a obligat Primarul com. ……………., în calitate de Preşedinte al Comisiei Locale de Fond Funciar …………….. să plătească  reclamanţilor, cu titlu de daune cominatorii,  suma de 100 lei pe zi de întârziere, de la data rămânerii definitive şi irevocabile a prezentei hotărâri şi până la data îndeplinirii întocmai a obligaţiilor stabilite în sarcina sa, prin prezenta hotărâre.

De asemena, a obligat  pârâta Comisia Judeţeană de Fond Funciar Prahova să emită titlul de proprietate  pentru suprafaţa de  ……….. ha.,  teren situat pe raza com. …………, pe numele def. …………, în calitate de moştenitoare a def. …………….  conform procesului-verbal de punere în posesie nr. ………….., după primirea documentaţiei necesare de la Comisia Locală de Fond Funciar