Modificare titlu de proprietate

Sentinţă civilă 3066 din 27.05.2010


SENTINŢA CIVILĂ NR. 3066 din  27.05.2010 -modificare titlu de proprietate -

Prin acţiunea formulată şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Piatra Neamţ la data de 22.04.2010, sub nr. xx, reclamantul xx a chemat în judecată pe pârâtele Comisia locală xx pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi Comisia judeţeană xx pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, solicitând instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună modificarea titlului de proprietate nr. 33/511/2.07.1995 în sensul înscrierii corecte la rubrica „cetăţeanul” a numelui complet şi corect a titularului  dreptului de proprietate, respectiv mama sa, xxîn loc de xx, precum şi menţionarea la rubrica „moştenitorii defunctei” a numelui său.

În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că prin titlul de proprietate contestat i s-a reconstituit mamei sale dreptul de proprietate asupra mai multor terenuri deţinute anterior colectivizării, însă numele autoarei sale este incorect.

La naştere mama sa s-a numit xx, iar după căsătorie a purtat numele soţului – xx, în registrul de stare civilă specificându-se numele după căsătorie al ambilor soţi ca fiind xx zis şi xx. După anul 1950 s-au întocmit acte de stare civilă tuturor persoanelor, mamei reclamantului întocmindu-i-se certificatul de naştere nr. 242/1954 şi certificatul de căsătorie nr. 1616/1960, omiţându-se a se menţiona pe acesta din urmă şi numele xx alături de xx.

Faţă de această situaţie, la decesul mamei – 10 ianuarie 1994 – s-a întocmit certificatul de deces nr. 68/1994 unde se menţionează numele de xx, fără a mai exista nici o legătură cu numele xx.

Reclamantul a mai precizat că s-a născut anterior întocmirii certificatelor de naştere, naşterea sa fiind înregistrată sub nr. 18/1929, dar sub numele de xx, fiul lui xx, care sunt unii şi aceeaşi cu xx şi xx, dar cu care pierde scriptic legătura, prin emiterea acestui certificat de stare civilă. Şi certificatul de naştere al reclamantului este eliberat după consemnările din Registrul de stare civilă, dar mult mai târziu, la data de 29.10.1956.

Datorită diferenţelor de nume ce apar în documentele menţionate, reclamantul se află în imposibilitatea de a proceda la dezbaterea moştenirii, precum şi de a face acte de dispoziţie asupra terenurilor moştenite de la mama sa.

Totodată, reclamantul a solicitat includerea numelui său în titlul de proprietate deoarece la data eliberării acestuia mama sa era deja decedată.

În drept, au fost invocate dispoziţiile Legilor nr. 18/1991 şi nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

Acţiunea este scutită de plata taxelor de timbru conform prevederilor art. 42 din Legea. nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997.

Pârâta Comisia locală xx pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a formulat întâmpinare prin care a arătat că, în principiu, nu se opune admiterii cererii, subliniind că pentru a fi putut emite titlul de proprietate în conformitate cu cererile reclamantului acesta ar fi trebuit să solicite modificarea actelor de stare civilă în condiţiile în care în acestea nu sunt înscrise şi poreclele, comisia de fond funciar neavând asemenea atribuţii.

În ceea ce priveşte înscrierea reclamantului ca moştenitor în titlu de proprietate, comisia locală a apreciat că aceasta nu este posibilă de vreme ce cererea de reconstituire a fost făcută de mama sa.

Pârâta Comisia judeţeană xx pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor cu privire la capătul de cerere prin care reclamantul a solicitat modificarea numelui şi prenumelui persoanei înscrise în titlu de proprietate, consideră că aceasta este posibilă prin promovarea unei acţiuni în modificarea actelor de stare civilă care sunt apreciate ca neconforme realităţii.

Referitor la cererea de includere a numelui reclamantului în titlu, pârâta a precizat că potrivit prevederilor legale, emiterea titlului de proprietate se efectuează în nume propriu în favoarea cooperatorilor care au depus cereri de reconstituire a dreptului de proprietate, împrejurarea că aceştia au decedat ulterior depunerii cererii şi până la emiterea titlului nefiind un motiv de modificare actului respectiv.

În susţinerea acţiunii, reclamantul a solicitat proba cu înscrisuri, depunând la dosarul cauzei fotocopii ale următoarelor documente: titlul de proprietate nr. 33/511/2.07.1995 emis de Comisia judeţeană Neamţ pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, acte de stare civilă proprii şi ale autorilor săi, adeverinţa nr. 630/1994 emisă de Consiliul Local al comunei xx, adresa nr. P.L./8/996 din 30.06.2009 comunicată de S.P.C.L.E.P. xx. De asemenea, a solicitat administrarea probei testimoniale, propunând audierea în calitate de martori a numiţilor xx şi xx.

Pârâta Comisia locală xx pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a anexat întâmpinării documentaţia certificată „conform cu originalul”, care a stat la baza eliberării titlului de proprietate nr. 33/511/2.07.1995.

Instanţa a admis probele solicitate de părţi, declaraţiile martorilor propuşi de reclamant, fiind consemnate în procese – verbale ataşate la dosar. De asemenea, în considerarea dispoziţiilor art. 129 alin. 5 Cod procedură civilă, a solicitat Consiliului local xx să depună la dosar declaraţiile martorilor ce au stat la baza adeverinţei de notorietate nr. 630/1994, instituţia respectivă dând curs solicitării.

Analizând şi coroborând susţinerile părţilor şi înscrisurile existente la dosarul cauzei, instanţa constată că acţiunea promovată de reclamant este întemeiată în parte din următoarele considerente:

La data de 12.07.1995, Comisia judeţeană Neamţ pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, la propunerea Comisiei locale xx pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, de validare a cererii de reconstituire a dreptului de proprietate, formulată de numita xx zisă xx (mama reclamantului) şi înregistrată sub nr. 670/14.03.1991 la primăria comunei, s-a eliberat pe numele persoanei solicitante, titlul de proprietate nr. 33/511/2.07.1995, având ca obiect o suprafaţă totală de 2 ha. 0800 m.p. de teren. La data de 10 ianuarie 1994 a intervenit decesul susnumitei, anterior emiterii titlului de proprietate.

În titlul de proprietate menţionat a fost în mod incorect consemnat numele autoarei reclamantului ca fiind xx în loc de xx, identitatea reală a acesteia rezultând din certificatul său de deces seria D9 nr. 069236, eliberat la data de 12.01.1994 (fila 7 din dosar) şi certificatul de căsătorie înregistrat sub nr. 1616/1960 în Registrul stării civile al Primăriei xx (fila 6), în care se menţionează numele de xx.

Neconcordanţele referitoare la nume între titlul de proprietate contestat şi actele de stare civilă ale autoarei reclamantul se datorează împrejurării că aceasta era în comunitate cunoscută şi sub numele de xx, fapt confirmat de martorii audiaţi în cauză şi care reiese din conţinutul adeverinţei de notorietate înregistrată sub nr. 630/1994 la Consiliul local xx, precum şi din cererea de reconstituire a dreptului de proprietate formulată în temeiul Legii nr. nr. 18/1991 şi înregistrată sub nr. 670/14.03.1991 la primăria comunei, în care însăşi persoana solicitantă precizează atât numele cu care este cunoscută de consăteni şi care a devenit uzual (xx), precum şi numele de stare civilă (xx). De altfel, întrucât, în mod obişnuit, în comunităţile mici persoanele se identifică reciproc şi prin porecle se ajunge ca să nu se mai cunoască adevărata identitate oficială a acestora, cum este şi cazul în speţă. Această confuzie a avut drept consecinţă menţionarea în actul de naştere al reclamantului a numelui uzual de xx în loc de numele cu care părinţii săi figurează în actele de stare civilă.

Faţă de considerentele expuse anterior, instanţa va dispune modificarea titlului de proprietate nr. 33/511/1995 emis de Comisia judeţeană xx pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor în sensul înscrierii la rubrica "cetăţeanul" a numelui corect al autoarei reclamantului, respectiv xx  în loc de xx.

În privinţa cererii având ca obiect menţionarea la rubrica „moştenitorii defunctei" din titlul de proprietate nr. 33/511/1995 a numelui reclamantului, instanţa urmează să o respingă ca nefondată având în vedere că potrivit art. 15 din Hotărârea 131/1991, pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în vigoare la momentul emiterii titlului a cărei modificare se solicită, „stabilirea dreptului de proprietate pentru foştii cooperatori, în viaţă la momentul intrării în vigoare a legii, se face pe numele persoanelor îndreptăţite, iar pentru cooperatorii decedaţi, pe numele moştenitorilor”, cu precizarea că această prevedere a fost inclusă în toate regulamentele de aplicare a legilor fondului funciar. Din textul normativ enunţat anterior rezultă clar că legiuitorul a impus, în mod imperativ, regula ca titlurile de proprietate să fie emise pe numele persoanelor îndreptăţite şi care au formulat cerere de reconstituire în temeiul legilor fondului funciar, iar numai în măsura în care persoanele care aveau vocaţie de a beneficia de prevederile legale în materie erau decedate în momentul în care exista posibilitatea formulării cererilor de constituire/reconstituire, titlurile de proprietate puteau fi emise pe numele moştenitorilor care au depus astfel de cereri la autorităţile competente. 

 

Domenii speta