Fond funciar

Decizie 3362 din 01.04.2014


Dosar nr. .../.../2012

Cod operator date cu caracter personal 3185

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA

CIVIL

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 3362/2014

Şedinţa publică de la 01 Aprilie 2014

Completul constituit din:

PREŞEDINTE E.-E. P.

GREFIER A. D. G.

Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe reclamant R. C. M. şi pe pârât T. E., pârât T. M., pârât COMISIA LOCALA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR A COMUNEI ..., PRIN PRIMAR, pârât COMISIA JUDETEANA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR ..., PRIN PREFECT, având ca obiect fond funciar.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită, pronunţarea făcându-se fără citarea părţilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Dezbaterile în fond ,susţinerile şi concluziile părţilor au avut loc în şedinţa publică de la data de 25 martie 2014, fiind consemnate pe larg în încheierea de şedinţă de la acea dată, care fac parte integrantă din prezenta, când judecătoria, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 1 aprilie 2014 când, în aceeaşi compunere, a hotărât următoarele:

INSTANŢA

Prin  cererea înregistrată sub nr. de mai sus reclamanta R. C.-M. a chemat în judecată pe  pârâţii T. E., T. M., COMISIA LOCALA PENTRU STABILIREA DREPTULUI  DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR A COM. ..., COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR ..., solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să se constate nulitatea absolută parţială a urătoarelor titluri de proprietate, respectiv: 

-TP nr.  ... eliberat de către C. J. pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor ... la data de 9.10.2006 prin care s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 95 mp, înscris în titlu în tarla 10, parcela 9/2, cu următoarele vecinătăţi: nord – str. ..., est – ..., sud – ... E-, vest – ... E., în favoarea pârâtelor T. E. şi T. M.;

-TP nr.  ... eliberat de către C. J. pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor ... la data de 31.03.2005 prin care s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 250 mp, înscris în titlu în tarla 10, parcela 9/1, cu următoarele vecinătăţi: nord – str. ..., est – ..., sud – ...,  vest – ..., în favoarea pârâtelor T. I. E. şi T. I. M.;

-TP nr.  ... eliberat de către C. J. pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor ... la data de 26.03.1997 prin care s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 952 mp, înscris în titlu în tarla 10, parcela 9, în suprafaţă de 355 mp, cu următoarele vecinătăţi: nord – str. ..., est –..., sud – str. ...,  vest – ..., şi în tarla 10, parcela 8, în suprafaţă de 597 mp cu următoarele vecinătăţi nord – str. ..., est – ..., sud – str. ...,  vest – ..., în favoarea pârâtelor T. E. şi T. M.,

în măsura în care terenurile înscrise în titlurile menţionate se suprapus peste terenul ce a făcut obiectul Decretului de expropriere nr. 198 din 19 august 1987; cu cheltuieli de judecată în caz de opunere.

MOTIVE:

Menţionează că pârâtele T. E. şi T. M. nu au calitate de persoană îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului în litigiu, în baza legilor fondului funciar deoarece la data formulării cererii terenul nu se  afla în patrimoniul C., respectiv terenul nu se afla la dispoziţia C. L.  F. F.

Potrivit Decretului de expropriere nr. 198 din 19 august 10987, în scopul construirii unui număr de 248 apartamente şi a dotărilor tehnico-edilitare aferente în zona centrală a com. ... se expropriază, se trec în proprietatea statului şi se dau în administrarea directă a  B. E. C. P. F. jud. ..., terenurile în suprafaţă de 8717 mp construcţiile în suprafaţă de 2167 mp precum şi împrejmuirile în lungime de 1519 m, identificate potrivit planului de situaţie nr. 2 anexat.

Din studiul planului de situaţie despre care s-a făcut vorbire anterior rezultă că terenul în litigiu a făcut obiectul decretului de expropriere.

Acest teren pentru care pârâtele au obţinut legal titluri de proprietate a fost expropriat în vederea construirii de locuinţe şi în prezent este teren aferent suprafeţelor construite, destinat bunei utilizări a acestora, având constituite pe el alee de acces, spaţii verzi şi spaţii anexe, toate cuprinse în planurile de construcţie.

Prin decretul de expropriere terenul expropriat a trecut în proprietatea statului român, aparţinând domeniului public.

Pentru acest teren, ocupat de construcţii şi precum şi aferent acestora, nu este legală eliberarea de titluri de proprietate, foştii proprietari fiind îndreptăţiţi numai la măsuri reparatorii în temeiul Legii nr. 20/2001, având dreptul de a urma procedura stabilită de această lege.

De asemenea în baza contractului de concesiune nr. 16 din 22 iunie 2001 încheiat între reclamantă şi C. L. al com. ... (titularul dreptului de administrare), i-a fost concesionat un drept de folosinţă pentru un interval de 49 de ani.

Acest contract de concesionare este perfect valabil şi încheiat cu respectarea condiţiilor legale, nu a fost reziliat sau anulat în nici o formă, astfel încât eliberarea  Titlurilor de proprietate atacate este nelegală şi prin raportare la acest aspect.

Reclamanta manifestă un interes legitim cerut de art. III din Legea nr. 169/1997 şi pentru că în prezent pârâtele au promovat împotriva sa şi a altor proprietari de apartamente un proces civil înregistrat sub nr. ... la Judecătoria Cluj-Napoca, având termen 9 mai 2012 la sala 167, solicitând obligarea reclamantei la predarea posesiei asupra terenurilor pentru care pârâtele deţin titlurile de proprietate menţionate.

Potrivit art. III din Legea nr. 169/1997, sunt lovite de nulitate absolută, potrivit dispoziţiilor legislaţiei civile aplicabile la data încheierii actului juridic, ca acte emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 printre altele şi actele de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor care nu erau îndreptăţite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri.

În probaţiune solicită proba cu înscrisuri, interogatoriul pârâtelor şi efectuarea unei expertize topografice judiciare.

Pentru aceste considerente solicită admiterea acţiunii aşa cum a  fost formulată.

În drept: art. 112, art. 274 C.pr.civ., art. III din Legea nr. 169/1997, Legea 18/1991.

Prin întâmpinarea formulată pârâtele T. E. şi T. M. au invocat pe excepţia lipsei calităţii procesuale active şi excepţia lipsei de interes a reclamantei în promovarea cererii ce face obiectul prezentului dosar.

Pe fondul cauzei, solicită respingerea ca neîntemeiată a cererii de chemare în judecată formulată de reclamantă.

MOTIVE:

În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale active şi excepţia lipsei de interes a reclamantei în promovarea cererii ce face obiectul prezentului dosar,  solicită a se observa că reclamanta nu afirmă şi nu face dovada unui drept subiectiv care să îi fi fost lezat prin eliberarea  Titlurilor de proprietate în discuţie.

În continuare solicită a se observa că reclamanta nu are şi nu afirmă n ici un drept real asupra terenurilor ce face obiectul titlurilor de proprietate atacate care să justifice calitatea sa de persoană cu interes să solicite anularea acestora.

Faptic, prin cererea formulată, reclamanta urmăreşte să apere un drept al com. ... şi nu un drept propriu al acesteia.

În aceste condiţii, solicită a se observa că reclamanta nu are nici calitate procesuală activă şi nici un interes pentru a promova şi susţine cererea de chemare în judecată ce face obiectul prezentului dosar, sens în care solicită admiterea excepţiilor invocate.

Pe fondul cauzei, reclamanta solicită anularea titlurilor de proprietate în discuţie, afirmând pentru aceasta că pârâtele nu a avea calitatea de persoane îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate întrucât terenul în discuţie nu se afla la data formulării cererii de reconstituire în patrimoniul C. şi respectiv la dispoziţia C. L. , acesta făcând obiectul Decretului de expropriere nr. 198/1987.

Cu privire la aceasta arată următoarele:

Pe de o parte solicită a se observa că susţinerile reclamantei în sensul că pârâtele nu ar avea calitatea de persoane îndreptăţite la  reconstituirea dreptului de proprietate întrucât terenul în discuţie nu se afla la data formulării cererii de reconstituire în patrimoniul C. şi respectiv la dispoziţia C. L., nu sunt temeinice.

Astfel, dacă terenul în discuţie se mai afla în patrimoniul C. şi respectiv la dispoziţia C. L.  nu are nici o relevanţă în ceea ce priveşte calitatea  reclamantelor de persoane îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate.

Pe de altă parte, solicită a se observa pârâtele nu au fost la nici un moment despăgubite, astfel încât să poată vorbi de o expropriere.

Sub acest aspect, solicită a se observa că prin chestiunile prealabile depuse la dosarul cauzei pentru termenul de plată din data de 3.04.2012 pârâtele au solicitat reclamantei să depună la dosarul cauzei decretul ce stă la baza pretenţiilor sale integral, reclamanta omiţând până în prezent să facă acest lucru.

Întreaga probaţiune ce stă la baza pretenţiilor reclamantei se bazează pe un înscris depus parţial la dosar, înscris pe care pârâtele nu îl recunosc.

În realitate, imobilele expropriate la vremea respectivă sunt cele necesare efectuării lucrării de utilitate publică.

În mod vădit imobilele teren aflate în proprietatea  pârâtelor nu au fost vizate de realizarea acestui obiectiv decât parţial, diferenţa rămânând în patrimoniul C. şi ulterior la dispoziţia C.  L. de fond funciar spre a face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate.

Ori exact această diferenţă de suprafaţă face obiectul titlurilor de proprietate a căror anulare în mod netemeinic se urmăreşte a fi constatată în prezenta cauză.

În drept: art. 115 C.p.c.

În probaţiune solicită administrarea în cauză a probei cu interogatoriul reclamantei, a probei cu înscrisuri şi a probei cu expertiza tehnică specialitatea topografie.

Solicită a se pune în vedere reclamantei să depună la dosarul cauzei înscrisurile de care înţelege să se prevaleze în prezenta cauză în formă integrală,  vizate pentru conformitate cui originalul şi în suficiente exemplare pentru a fi comunicate cu pârâtele.

Fata de dispozitiile art. 137 alin. 1 Cod procedura civila, instanta urmeaza a se pronunta cu prioritate asupra exceptiei lipsei calitatii procesuale active a reclamantei si a exceptiei lipsei de interes invocate de catre paratele T.  M. si T. E.

Termenul de calitate procesuală desemnează poziţia în care părţile participă într-un proces, poziţie determinată de raportul de drept material dedus judecăţii. Astfel, în acest sens se vorbeşte de calitatea de creditor, debitor, proprietar, posesor etc.

Calitatea procesuala activa presupune identitatea între reclamant si titularul dreptului dedus judecatii.

Interesul a fost calificat unanim ca fiind o condiţie esenţială în exercitarea unei acţiuni civile şi că acest interes trebuie să fie juridic şi legitim, ceea ce înseamnă că el trebuie să fie în concordanţă cu legea şi cu regulile de convieţuire socială; să fie născut şi actual, adică trebuie să existe atunci când se declanşează demersul procesual, în fine, să fie direct şi personal, în sensul că folosul urmărit prin demersul procesual să aparţină titularului acestuia.

 Prin calitate procesuală se înţelege interesul îndreptăţit al unei persoane de a cere concursul justiţiei, ce izvorăşte din încălcarea unui drept propriu sau din-tr-un raport — recunoscut de lege — de conexitate cu acel drept.

 După cum se observă, calitatea procesuală, se confundă cu interesul îndreptăţit de a acţiona, fiind totuna cu dreptul la acţiune, fie că denumim calitatea procesuală ca îndreptăţire de a reclama în justiţie,în general, în literatura juridică, interesul este identificat cu folosul practic, imediat, material sau moral pe care partea îl urmăreşte şi pe care trebuie să-l justifice pentru a putea exercita acţiunea civilă sau a efectua un anume act procesual. în realitate, interesul este o categorie care desemnează nevoile şi trebuinţele materiale sau morale ale individului, ori preocuparea de a realiza sau obţine ceea ce este necesar, de folos.

Prin promovarea prezentei actiuni reclamanta justifica un interes care sa indeplineasca conditiile esentiale in exercitarea acesteia si in consecinta are si calitate procesuala activa, aceasta aflandu-se in posesia un teren concesionat care cuprinde si o parte din terenurile aflate in titlurile de proprietate a caror nulitate absoluta partiala se cere.

Analizand actele si lucrarile dosarului pe fondul cauzei se retin in urmatoarele:

 Potrivit Decretului de expropriere nr. 198 din 19 august 1987 in scopul construirii unui numar de  248 apartamente si a dotarilor tehnico edilitare aferente in zona centrala a comunei ... se expropriaza si se dau in administrarea directa a B. E. C. P., jud. ... trerenurile in suprafata de 8717 mp, constructiile in suprafata de 2167 mp, precum si imprejmuirile in lungime de 1519 m conform planului de situatie aflat la fila 11 din dosar.

Asa cum rezulta din raspunsurile la interogatoriul formulat de reclamanta pentru Comisia Locala Pentru Stabilirea Dreptului De Proprietate Asupra Terenurilor a Comunei ... , nu s-au precizat criteriile dupa care au fost stabilite marimea si amplasamentul suprafetelor de teren pentru fiecare din cele trei titluri in litigiu, in conditiile in care in cartea funciara acest text este inscris, cu exceptia curtii in favoarea C., iar in anul 1987 terenul a fost expropriat si s-a construit Blocul ... cu anexele si spatiikle verzi si de acces.

Din acelasi interogatoriu rezulta ca pozitia 567 inscrisa in TP nr. ... si TP  ... nu a fost gasita in anexa 2b, eliberarea titlului fiind facuta pentru un teren care se afla la o distanta de 1 m de zidul blocului.

De altfel C.  L. recunoaste ca titlurile de proprietate au fost emise din eroare.

Din raportul de expertiza intocmit in cauza de expert F. F. rezulta ca terenul atribuit paratelor se suprapune peste terenul expropriat.

Reclamanta detine un contract de concesiune nr. .../22 iunie 2001 prin care C. L. F., i-a concesionat un drept de folosinta pentru o perioada de 49 de ani, astfel ca o parte din terenul pe care se afla anexele si spatiul verde aferent constructiei bloc de locuinte se suprapune cu terenul din titlurile de proprietate in litigiu.

Fata de cele mentionate mai sus, instanta apreciaza ca terenurile in litigiu care au fost restituite  face obiectul Legii nr. 10/2001 astfel ca parata trebuia sa urmeze procedura administrativa prevazuta de Legea nr. 10/2001 de notificare a unitatii detinatoare si de solutionare a notificarii dupa procedura administrativa de notificare a unitatii detinatoare si de solutionare a notificarii dupa depunerea actelor justificative privind calitatea de persoane indreptatite si dovada calitatii de proprietar sau mostenitori ai proprietarului decedat.

Ca urmare, avand in vedere si disp. art. III din Legea nr. 169/1997, instanta va admite cererea formulata  ca fiind intemeiata, respectiv, va constata nulitatea absoluta partiala a TP nr.  ... pentru suprafata de 95 mp inscris in tarla 10, parcela 9/2, precum si a TP nr.  ... pentru suprafata de 250 mp inscris in tarla 10, parcela 9/2.

Se va constata nulitatea absoluta partiala a TP nr. ... , respectiv parte din parcela 9 in suprafata de 196 mp.

Vazand si disp. art. 274 C.pr. civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge exceptia lipsei de interes si excepta lipsei calitatii procesuale active a reclamantei

Admite actiunea civila formulata de reclamanta R. C.-M.  domic. in ..., str. ..., bl. ..., ap. ..., jud. ... in contradictoriu cu paratii T. M. in nume propriu si in calitate de mostenitoare a defunctei T. E. cu domic. procesual ales in ..., str.  ..., nr. ..., jud. ..., la SCA S. si A., Comisia  Locala Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra terenurilor  ... cu sediul in ..., str. ..., nr. ..., jud.  ... si Comisia Judeteana Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra terenurilor  ... cu sediul in ..., B-dul ..., nr. ..., jud. ... si in consecinta:

Constata nulitatea absoluta partiala a TP nr.  ... pentru suprafata de de 95 mp inscris in tarla 10, parcela 9/2,  precum si a TP nr.  ... pentru suprafata de 250 mp  inscris in tarla 10, parcela 9/2.

Constata nulitatea absoluta partiala a TP nr. ... , respectiv parte din parcela 9 in suprafata de 196 mp.

Obliga parata T. M. sa plateasca reclamantei suma de 4920 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, azi, 01.04.2014.

PRESEDINTE GREFIER

E.  E. P. A. D. G.